Katalog

ANNA BARAN, 2020-07-08
DALESZYCE

Zajęcia pozaszkolne, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko:
Nazwa i adres placówki:
Imię i nazwisko dyrektora:
Posiadane kwalifikacje:
 magister pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej,
 kurs kwalifikacyjny z surdopedagogiki
Dodatkowe kwalifikacje:
 3 – stopniowy kurs języka miganego dla nauczycieli,
 studia podyplomowe – pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika
 1 stopień kursu bazującego na pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Stanowisko pracy: wychowawca grup wychowawczych w SOSW
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2017 r. - 31.05.2020 r.)


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.p.
Zadania i formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania


1.
Uaktualnienie wiedzy z zakresu procedury awansu zawodowego nauczycieli:
a) analiza przepisów prawa oświatowego,
b) opracowanie planu rozwoju zawodowego,
c) dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Wrzesień 2017 r.
Okres stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Semestralne sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

2.
Doskonalenie warsztatu pracy i planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej:
a) gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych,
b) opracowywanie rocznych planów pracy, dostosowywanie ich do potrzeb i możliwości wychowanków,
c) poszukiwanie i wdrażanie nowych metod pracy w oparciu o literaturę.

Okres stażu.
Roczne plany pracy.


3.
Doskonalenie zawodowe.
Aktualizacja wiedzy z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, surdopedagogiki, dydaktyki oraz zagadnień oświatowych:
a) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności,
b) samodzielne studiowanie literatury fachowej, praktyczne wykorzystanie wiedzy, poszukiwanie nowych rozwiązań.

Okres stażu.
Zaświadczenia.
Dokumentacja awansu zawodowego.

4.
Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami:
a) prowadzenie pedagogizacji,
b) grupowe i indywidualne spotkania z rodzicami,
c) włączanie rodziców w życie kulturalne Ośrodka (wycieczki, wyjścia, uroczystości i imprezy szkolne),
d) zachęcanie do udziału we wspólnych zajęciach rodzica z dzieckiem Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
e) prowadzenie zajęć języka migowego dla rodziców, wychowanków Bursy Szkolnej i innych zainteresowanych.

Okres stażu.
Prezentacje multimedialne.
Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych.
Potwierdzenie dyrektora szkoły.

5.
Praca w Zespole ds. Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Placówki.

Okres stażu.
Dokumentacja Placówki.

6.
Prowadzenie kroniki Ośrodka.
Okres stażu.

Bieżąca aktualizacja kroniki.

7.

Praca na rzecz Stowarzyszenia Usłyszcie Nas.

Okres stażu.

Dokumentacja awansu zawodowego.§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


L.p.
Zadania i formy realizacji

Termin
Sposób dokumentowania

1.
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej:
a) opracowanie planów pracy, konspektów zajęć, scenariuszy uroczystości, kart pracy i pomocy dydaktycznych, wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń,
b) przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją planu rozwoju zawodowego,
c) prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera i tablicy interaktywnej,
d) przygotowywanie prezentacji multimedialnych.

Okres stażu.
Pomoce dydaktyczne.
Konspekty zajęć, scenariusze uroczystości.
Dokumentacja awansu zawodowego.

2.
Wykorzystanie Internetu:
a) korzystanie z informacji znajdujących się w portalach edukacyjnych,
b) komunikacja z nauczycielami poprzez komunikatory,
c) zamieszczenie Planu Rozwoju Zawodowego na stronie internetowej,
d) korzystanie ze szkolnej strony internetowej i poczty elektronicznej w kontaktach z partnerami Ośrodka.

Okres stażu.
Adresy stron www.


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


L.p.
Zadania i formy realizacji

Termin
Sposób dokumentowania

1.

Praca w zespole zajmującym się planowaniem, koordynowaniem i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej - realizacja przydzielonych zadań, współtworzenie wymaganej dokumentacji.

Okres stażu.
Dokumentacja Placówki.

2.
Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach WDN.
Okres stażu.
Sprawozdania z przeprowadzonych szkoleń.


3.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych. Udostępnianie konspektów zajęć zainteresowanym nauczycielom.

Okres stażu.
Konspekty zajęć.

4.
Przygotowanie uroczystości na terenie Placówki zgodnie z harmonogramem imprez.

Okres stażu.
Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych.


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


L.p.
Zadania i formy realizacji

Termin
Sposób dokumentowania

1.
Opracowanie i realizacja programu oddziaływań wychowawczych Przełamać ciszę – z sukcesem w przyszłość. Szanse i zagrożenia młodzieży z wadą słuchu i mowy na rynku pracy.
a) poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne,
b) doradztwo prawne,
c) warsztaty aktywizacji zawodowej,
d) efektywne posługiwanie się ITC,
e) poradnictwo indywidualne,
f) cykl zajęć terenowych Poznaję przyjazny mi Urząd,
g) zajęcia terapeutyczne.
Okres stażu.
Semestralne sprawozdania z realizacji zadań programu.


§ 8 ust.2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


L.p.

Zadania i formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania


1.
Realizacja zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
Okres stażu.

Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych.

2.
Zajęcia integracyjne wychowanków SOSW z wychowankami Bursy Szkolnej. Wspólne czytanie książek i tłumaczenie ich na język migowy. Nagrywanie filmików z tych zajęć.

Okres stażu.

Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych.
Zamieszczenie filmików na kanale YouTube.


3.
Rozwój intelektualny i wzbogacanie wiedzy wychowanków:
a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji językowych (ustawiczne rozwijanie komunikacji totalnej),
b) stwarzanie możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań,
c) czytanie czasopism młodzieżowych,
d) organizowanie zajęć rozwijających twórcze myślenie.

Okres stażu.

Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych.

4.

Realizacja zajęć z edukacji patriotycznej - cykliczne wyjścia do Miejsc Pamięci Narodowej upamiętniających ważne wydarzenia z historii kraju.

Okres stażu.

Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych.

5.
Wzbudzanie postaw służących ochronie środowiska:
a) rozwijanie zainteresowania przyrodą, jej pięknem i różnorodnością,
b) kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego: segregowanie odpadów, oszczędzanie wody i prądu, utrzymanie czystości w przyrodzie i otoczeniu,
c) kształtowanie umiejętności dobrego wypoczynku w czasie obcowania z przyrodą – spacery, wycieczki,
d) pielęgnacja roślin doniczkowych.
Okres stażu.

Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych.

6.

Zajęcia kulinarne w kuchni dydaktycznej.
Wspólne robienie zakupów i przygotowywanie posiłków.


Okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


L.p.
Zadania i formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania


1.
Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Okres stażu.

Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych.


2.
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym – wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych w grupie.

Okres stażu.

Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych.


3.
Współpraca z Miejskim Zespołem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w ramach programu oddziaływań wychowawczych Przełamać ciszę – z sukcesem w przyszłość. Szanse i zagrożenia młodzieży z wadą słuchu i mowy na rynku pracy.

Okres stażu.

Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych.


4.
Współpraca ze Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w ramach zajęć profilaktyczno - terapeutycznych.

Okres stażu.

Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych.


5.

Współpraca z Miejsko - Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w ramach oceny sytuacji rodzinnej oraz ewentualnego udzielenia wsparcia wychowankom i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.

Okres stażu.

Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych.


6.
Współpraca z biblioteką szkolną. Zapoznanie z zasadami funkcjonowania biblioteki. Zachęcanie do korzystania z jej księgozbioru.

Okres stażu.

Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych.
§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju
szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


L.p.
Zadania i formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania


1.
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych:
a) identyfikacja problemu,
b) charakterystyka i diagnoza,
c) propozycje rozwiązań,
d) wdrażanie oddziaływań,
Okres stażu.
Opis przypadków.


* Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela z późn. zm., Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późn. zm.
⃰ Powyższy plan rozwoju zawodowego może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi
z planu pracy Placówki.


Zatwierdzam do realizacji:


............................................................................. ………………………………………………………….
podpis nauczyciela data i podpis Dyrektora
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.