AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Karol Jakubaszek, 2020-07-27
Warka

Awans zawodowy, Sprawozdania

opis i analiza

- n +


§ 8 ust. 3 pkt 3
Opis i analiza poszerzania zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły


1. Organizacja konkursów
2. Rozwijanie zainteresowań uczniów i integracja młodzieży
3. Stworzenie i prowadzenie Szkolnej Kasy Oszczędności1. Organizacja konkursów
Konkursy są bardzo ważnym elementem pracy nauczyciela. Rozwijają zainteresowania uczniów oraz pozwalają rozwijać warsztat pracy nauczyciela. Są też źródłem satysfakcji zarówno dla ucznia jak i nauczyciela. Od początku pracy zawodowej organizowałem konkursy szkolne oraz przygotowywałem uczniów do konkursów pozaszkolnych takich jak:
• XLIV Olimpiada Geograficzna w roku szkolnym 2017/2018,
• XII Edycja Olimpiady Przedsiębiorczości,
• Olimpiada Statystyczna w roku szkolnym 2017/2018,
• XV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej,
• Comiesięczny, internetowy Konkurs Geologiczny organizowany przez Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie,
• Mazowieckie Talenty.
Moja praca polegała na poinformowaniu uczniów o konkursach, zgłoszeniu chętnych, utrzymywaniu kontaktu z organizatorem. Musiałem przygotować sale na konkurs, przeprowadzić eliminacje szkolne, sprawdzić pracę uczniów, wyniki przesłać do organizatora oraz przygotować sprawozdania z przeprowadzonych konkursów. W przypadku przejścia do kolejnego etapu jechałem
z uczniami i pełniłem rolę opiekuna.
Po zmianie pracy w roku szkolnym 2018/2019 opracowałem i zorganizowałem dwa własne konkursy szkolne: geograficzny konkurs „Państwa i ich stolice” oraz klasowy konkurs na najładniejszy zeszyt z geografii i wiedzy o społeczeństwie.
Pierwszy z moich konkursów odbywa się na wiosnę, w maju lub czerwcu. Uczniowie na początku roku szkolnego informowani są o takim konkursie, aby przez cały rok mogli się do niego przygotowywać. Konkurs polega na podpisaniu wskazanych przeze mnie państw i ich stolic na mapach konturowych, które przygotowałem. Osoba, która zdobędzie największą ilość punktów zostaje zwycięzcą. W roku szkolny 2018/2019 zagłosiła mi się ogromna ilość chętnych, dlatego zmuszony byłem przeprowadzić eliminacje klasowe, w których chętne osoby podpisywały państwa
i ich stolice jednego kontynentu. Z każdej klasy do drugiego etapu przechodziły 3 osoby.
Mimo, że jest to tylko konkurs szkolny, chciałem podnieść jego rangę za pomocą atrakcyjnych nagród. Uczniowie otrzymywali dodatkowe oceny za wysokie wyniki oraz nagrody rzeczowe. Udało mi się pozyskać sponsora – lokalny gabinet weterynaryjny, który ofiarował na konkurs pewną kwotę pieniędzy. Postanowiłem kupić bon upominkowy do salonów Empik. W ten sposób osoba, która zwyciężyła mogła sama podjąć decyzje co do swojej nagrody np.: wymarzona książka, czy płyta
z ulubiona muzyką. Taka forma nagrody bardzo się uczniom spodobała.
Drugim konkursem, który zorganizowałem w szkole podstawowej był konkurs na najładniejszy zeszyt z geografii i wiedzy o społeczeństwie. Konkurs również został ogłoszony na początku roku szkolnego 2018/2019 oraz 2019/2020. Odbywał się on w dwóch kategoriach: męskiej i żeńskiej.
Z każdej klasy wybierałem najładniejszy oraz systematycznie prowadzony zeszyt chłopca
i dziewczynki. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na potrzebę prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Obecnie uczniowie i nauczyciele w dobie zeszytów ćwiczeń, kart pracy zapominają jak ważną rolę pełni samodzielnie prowadzony zeszyt. Ja postanowiłem to zmienić. Na koniec roku szkolnego każda chętna osoba mogła oddać zeszyt w celu dodatkowej oceny. Zwracałem uwagę na systematyczność, poprawność prowadzonych lekcji, notatek, estetykę zeszytu, systematyczność prowadzenia tabelki z ocenami oraz elementy dodatkowe takie jak np.: praca plastyczna na pierwszej stronie nawiązująca do przedmiotu. Uczniowie w nagrodę otrzymywali dodatkową ocenę za zeszyt.
Efekty:
Dla ucznia:,
 możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności,
 uzyskanie ocen i nagród rzeczowych,
 poczucie prestiżu,
 kształtowanie pozytywnej rywalizacji,
 nowe doświadczenia, pokonywanie trudności
 dobra zabawa, a jednocześnie nauka,
Dla mnie:
 sprawdzenie się w roli organizatora konkursu, osoby przeprowadzającej konkurs,
 pozyskanie partnerów do organizacji konkursów,
 kształtowanie systematyczności, odpowiedzialności i cierpliwości,
 poczucie satysfakcji,
 mobilizacja do dalszej pracy nad konkursami,
Dla szkoły:
 zwiększenie oferty edukacyjnej i promocja szkoły,
 współpraca z innymi instytucjami,
 podnoszenie jakości pracy szkoły oraz kreowanie dobrej opinii o szkole.

2. Rozwijanie zainteresowań uczniów i integracja młodzieży
W życiu bardzo ważne jest to, żeby się rozwijać, mieć jakieś zainteresowania i hobby. Pierwszym miejscem gdzie możemy tego dokonywać jest szkoła. Dlatego uważam, że rozwijanie zainteresowań uczniów jest bardzo ważnym elementem pracy nauczyciela.
W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowałem pięciodniową wycieczkę turystyczno-krajoznawczą Karków–Zakopane. Odbyła się ona od 10.11.2017 do 14.11.2017 roku. Celem wycieczki była integracja zespołu klasowego, poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych Krakowa, Zakopanego oraz Tatr. Pełniłem rolę kierownika wycieczki i przygotowywałem wyjazd dla dwóch zespołów klasowych. Organizacja wycieczki prowadzona była wraz z uczniami. Musieliśmy w jednostce wojskowej w Dęblinie przygotować zapotrzebowanie na autokar, opracować program wycieczki, miejsca noclegowe, posiłki oraz opiekę przewodnika wysokogórskiego. W Krakowie mieliśmy okazję zwiedzać Państwowy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzięki uprzejmości mojego kolegi ze studiów uczniowie obserwowali pracę meteorologów, hydrologów i synoptyków „od kuchni”.
W trakcie wycieczki, wieczorem, po górskich wędrówkach organizowaliśmy ognisko i wspólne oglądanie filmów.
Jako nauczyciel podstaw przedsiębiorczości przygotowałem i zrealizowałem dwa projekty rozwijające przedsiębiorczość wśród uczniów. Pierwszy to Szkolna Giełda Papierów Wartościowych. W ramach tego projektu musiałem przygotować regulamin, przedstawić projekt uczniom, wybrać pomocników, którzy pełnili rolę maklerów, określić terminy i zasady funkcjonowania giełdy. Ważna była współpraca z uczniami, regularne spotkania z maklerami, kontakt mailowy. Giełda trwała dwa tygodnie i była przeznaczona dla uczniów klas pierwszych, którzy realizowali podstawy przedsiębiorczości. Celem było propagowanie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie przedsiębiorczości wśród młodych osób oraz poznanie funkcjonowania giełdy papierów wartościowych. Uważam, że cele zostały zrealizowane.
Drugim projektem była symulacyjna gra internetowa polegająca na prowadzeniu przedsiębiorstwa produkującego smartfony. Pomysł na to przedsięwzięcie zrodził się po szkoleniu organizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Uczelnia w ramach projektu unijnego stworzyła i udostępniła grę uczniom szkół średnich, której celem był rozwój przedsiębiorczości wśród młodych osób. Odbyłem szkolenie i po poznaniu gry stałem się jej moderatorem. Zdecydowałem się w taki sposób prowadzić lekcje, realizując zagadnienia związane
z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
W trakcie trwania stażu realizowałem różne projekty mające na celu rozwijanie zainteresowań uczniów. Były to projekty klasowe oraz międzyklasowe, takie jak:
• „Jak załatwić sprawę w urzędzie?”,
• „Raport o stanie przestępczości w naszej gminie”,
• „Czynniki lokalizacji przemysłu na przykładzie mojego przedsiębiorstwa”,
• „Projekt wycieczki po Twoim regionie”,
• „Sondaż wyborczy”,
• „Czy jestem tolerancyjny?”.
Wszystkie działania, które prowadziłem miały na celu rozwijanie zainteresowań. Zachęcałem uczniów do aktywnego udziału w przygotowywanych przedsięwzięciach, słuchałem ich opinii, komentarzy, rad. Ich pomysły były uwzględniane i realizowane. Chciałem pokazać im że w szkole mogą być realizowane ciekawe zajęcia rozwijające.
Przedstawione powyżej działania często zmuszały uczniów do współpracy, komunikowania się ze sobą, dyskusji oraz wymiany poglądów. Prowadzi to do integracji młodzieży i budowania pozytywnych relacji. W swojej pracy dążyłem do integracji zespołu klasowego w ramach której zorganizowałem:
• Wigilię klasową i mikołajki,
• spotkanie Wielkanocne,
• wyjście na strzelnicę wojskową Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie (przy pomocy ojca jednego z uczniów),
• zwiedzanie hangarów i samolotów na terenie jednostki wojskowej w Dęblinie, (przy pomocy ojca jednego z uczniów),
Uczestniczyłem również w ważnych dla młodzieży wydarzeniach które realizowane były w szkole
i poza nią:
• II edycji imprezy plenerowej „Skrzydła nad Kazimierzem” w Kazimierzu Dolnym,
• ślubowaniu klas pierwszych Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie,
• „studniówce”, biorąc aktywny udział w części artystycznej,
• pożegnaniu klas trzecich,
• balu ósmoklasisty.
Efekty:
Dla ucznia:,
 innowacyjne metody pracy,
 rozwój zainteresowań,
 kształtowanie pozyskiwania informacji z różnych źródeł,
 walka z nieśmiałością, prezentowanie efektów swojej pracy,
 możliwość udziału w różnych przedsięwzięciach,
 integracja, aktywne spędzenie czasu,
 rozwój przedsiębiorczości,
 rozwój umiejętności społecznych,
 dobra zabawa i nauka,
 realizacja ciekawych projektów,
 kształtowanie tolerancji,
 zdobywanie nowych doświadczeń,
Dla mnie:
 podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności,
 sprawdzenie się w wielu rolach, opiekuna, kierownika wycieczki, opiekuna projektu,
 poznanie swoich uczniów,
 rozwijanie umiejętności realizacji projektów,
 kształtowanie dobrej relacji na płaszczyźnie nauczyciel-uczeń,
 satysfakcja z dobrze wykonanej pracy,
Dla szkoły:
 podnoszenie wartości pracy dydaktycznej i wychowawczej,
 współpraca z różnymi instytucjami np.: IMiGW w Krakowie,
 tworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla uczniów,
 osiąganie lepszych wyników nauczania i wychowania.

3. Stworzenie i prowadzenie Szkolnej Kasy Oszczędności
W trakcie stażu, zmieniając miejsce pracy, przestałem być nauczycielem podstaw przedsiębiorczości. Była to część pracy, która sprawiała mi dużo przyjemności. Nie chciałem z tego rezygnować. Wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie zacząłem szukać innego sposobu realizacji zagadnień ekonomicznych. Po konsultacji z zaprzyjaźnionym nauczycielem z innej szkoły zdecydowałem się na założenie Szkolnej Kasy Oszczędności. Moja propozycja została zaakceptowana przez dyrektora szkoły. Wybrałem bank PKO BP S.A. i rozpocząłem z nim współpracę. Musiałem przygotować regulamin funkcjonowania SKO, zachęcić uczniów i rodziców do udziału
w kasie, przygotować materiały promocyjne, przekazać informację o organizacji szkolnej kasy innym nauczycielom.
W roku szkolnym 2018/2019 prowadziłem kampanię promującą SKO. Każdy uczeń otrzymał informacje o możliwości przystąpienia do kasy. Materiały otrzymali również rodzice, za pośrednictwem wychowawców. Uczestniczyłem też w ogólnym spotkaniu z rodzicami, na którym prezentowałem funkcjonowanie Szkolnej Kasy Oszczędności i zapraszałem do udziału w niej. Efekty mojej pracy były widoczne w postaci zwiększającej się ilości członków SKO oraz coraz większej ilości środków w kasie. W ramach funkcjonowania SKO, wraz z grupą trzech uczennic z klasy piątej przygotowaliśmy lekcję dla klasy trzeciej. Lekcja prezentowała funkcjonowanie banku, bankomatu, Szkolnej Kasy Oszczędności oraz zachęcała do oszczędzania. Uczniowie projektowali swoje karty płatnicze, tworzyli piny, rozwiązywali zagadki. Za udział w lekcji otrzymali upominki
Na koniec roku szkolnego członkowie SKO, którzy zaoszczędzili najwięcej pieniędzy, otrzymali dyplomy i nagrody w formie plecaków, artykułów papierniczych i gadżetów ufundowanych przez bank.
W kolejnym roku szkolnym nadal promowałem SKO w szkole, ale postanowiłem skupić się na klasach pierwszych. Nadal informowałem rodziców i uczniów o działającej w szkole kasie. Zorganizowałem dwa konkursy plastyczne dla uczniów klas pierwszych. Pierwszy polegał na stworzeniu projektu logo SKO, a drugi na zaprojektowaniu monety. Z każdego konkursu jury
w składzie: wicedyrektor szkoły, przedstawiciel samorządu szkolnego oraz ja, jako opiekun SKO, wybieraliśmy najciekawsze prace. Zwycięzcy otrzymywali dyplomy oraz nagrody rzeczowe takie jak; artykuły papiernicze, książki edukacyjne, worki na obuwie.
W roku szkolnym 2019/2020, w ramach promocji SKO nasza szkołę odwiedziły dwie maskotki: Żyrafa Lokatka oraz Pancernik Hatetepes. Maskotki odwiedziły wszystkie klasy pierwsze oraz odziały przedszkolne. Wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczniów oraz umożliwiły przypomnienie zasad funkcjonowania SKO w szkole.
Jako opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności, od samego początku jej działalności prowadzę gazetkę ścienną, na której prezentowane są informacje o SKO, zdjęcia z przedsięwzięć realizowanych
w ramach działalności kasy oraz aktualny stan rachunku bankowego. Równolegle na portalu Szkolnej Kasy Oszczędnościowej PKO BP prowadzę bloga szkoły. Przedstawiane są w nim ważne wydarzenia
z życia szkoły oraz relacje z działalności kasy w szkole.
Efekty:
Dla ucznia:,
 kształtowanie umiejętności dzielenia się wiedzą,
 rozwijanie przedsiębiorczości,
 zachęcanie do oszczędzania,
 zwiększenie wiedzy o bankowości,
 ciekawe konkursy i przedsięwzięcia,
 atrakcyjne nagrody,
Dla mnie:
 realizacja swoich zainteresowań,
 nowe doświadczenia i umiejętności – prowadzenie bloga,
 współpraca z bankiem,
Dla szkoły:
 współpraca z bankiem PKO BP S.A.,
 podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez organizację SKO,
 promocja działalności szkoły w Internecie i środowisku lokalnym.


§ 8 ust. 3 pkt 4 lit. a
Opis i analiza opracowania i wdrożenia programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły


1. Przygotowanie i realizacja innowacji pedagogicznej
2. Opracowanie programu konkursu dotyczącego historii szkoły lub patronów szkoły
3. Opracowanie i wdrożenie programu Szkolnego Koła Turystyczno-Krajobrazowego


1. Przygotowanie i realizacja innowacji pedagogicznej
W roku szkolnym 2019/2020 realizowałem innowację pedagogiczną „Spotkanie z ciekawą osobą – edukacja zawodowa”. Przygotowałem ją dla uczniów klas ósmych realizujących zagadnienia
z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Jej głównym celem było przedstawienie uczniom sylwetek osób, które wykonują różne prace i działalności, czego efektem miała być łatwość w podejmowaniu dalszych decyzji edukacyjnych i zawodowych.
Cele szczegółowe innowacji:
• przygotowanie uczniów do wyboru szkoły średniej,
• przygotowanie uczniów do wyboru zawodu,
• kształtowanie postawy przedsiębiorczości,
• kształtowanie kreatywności,
• aktywny udział w życiu społeczno-gospodarczym,
• odkrywanie i kształtowanie swoich zainteresowań i zdolności,
Formy i metody pracy:
• spotkania z przedstawicielami różnych grup zawodowych,
• pogadanki,
• dyskusje
• praca w grupie i indywidualna,
Oczekiwane osiągnięcia:
Uczeń zna:
• lokalny rynek pracy,
• ofertę edukacyjną szkół średnich z najbliższej okolicy,
• cechy różnych zawodów,
Uczeń potrafi:
• wskazać swoje mocne i słabe strony,
• ocenić swoje predyspozycje zawodowe,
• dokonać wyboru dalszej szkoły,
• wyjaśnić znaczenie istoty wyboru dalszej edukacji i drogi zawodowej.
Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie odbyły się spotkania osobami prezentującymi różne zawody. Udało się zaprosić: kosmetyczkę z lokalnego zakładu kosmetycznego, dyrektora wareckiego oddziału banku PKO BP S.A, radnego powiatowego, lekarza weterynarii, dwóch starszych szeregowych podchorążych z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Osoby te przedstawiały na czym polega ich praca oraz co należy zrobić, aby taki zawód wykonywać. Opowiadały o czynnościach wykonywanych w pracy, zarobkach, ścieżce kariery oraz zdradzały pewne tajniki swojej pracy, które większości osób są nieznane. Goście odwiedzając naszą szkołę byli bardzo dobrze przygotowani. Często mieli ze sobą prezentacje multimedialne, rekwizyty, gadżety i upominki dla uczniów. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach, często zadając pytania. Niektóre osoby zdecydowały się nawet na indywidualne rozmowy, po zajęciach z zaproszonymi gośćmi.
Otaczający nas świat ciągle się zmienia. Bardzo ważny jest odpowiedni wybór szkoły oraz zawodu, który młoda osoba będzie w przyszłości wykonywać. Te aspekty stały się inspiracją do prezentowanej innowacji pedagogicznej.
Efekty:
Dla ucznia:,
 ułatwienie decyzji co do dalszej drogi kształcenia,
 poznanie ciekawych zawodów,
 rozwijanie wiedzy na dany temat,
 umiejętność zachowania się na wykładzie, prelekcji,
 zdobycie upominków,
 możliwość obejrzenie ciekawych rekwizytów,
 rozbudzenie zainteresowania omawianymi tematami,
 rozwój przedsiębiorczości,
 kształtowanie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie,
Dla mnie:
 możliwość oceny własnych działań,
 motywacja do podejmowania dodatkowych działań,
 zadowolenie z zainteresowania uczniów innowacją,
 satysfakcja z rozwoju uczniów,
 podnoszenie wiedzy i świadomości uczniów,
Dla szkoły:
 zwiększenie szansy na odpowiedni wybór dalszej ścieżki kształcenia przez uczniów,
 promocja szkoły, poprzez realizację ciekawego projektu, współpracę z różnymi instytucjami,
 podnoszenie efektów nauczania.

2. Opracowanie programu konkursu dotyczącego historii szkoły lub patronów szkoły
Pracując w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym narodził się we mnie pomysł organizacji ogólnoszkolnego konkursu dotyczącego historii szkoły i jej patronów. Dodatkowym impulsem do organizacji konkursu, było to, że do szkoły zgłosił się były jej absolwent ofiarujący atrakcyjną nagrodę - kurs z obsługi bezzałogowych statków powietrznych w Lubelskiej Szkole Dronów. Pomysł konkursu został zgłoszony dyrektorowi, a on zadecydował o rozpoczęciu prac nad nim. Praca odbywała się
w zespole składającym się z czterech nauczycieli. Po kilku spotkaniach zespołu, przygotowaniu plakatu, programu konkursu oraz zaplanowaniu jego przebiegu konkurs był gotowy. Tytuł konkursu brzmiał: „Żwirko i Wigura – kierunkowskazy Twojej drogi życiowej”.
Jako członek zespołu pracującego nad konkursem byłem odpowiedzialny za stworzenie programu konkursu. Konkurs był ważnym przedsięwzięciem szkolnym ze względu na wartościową nagrodę, która umożliwiała rozwój zainteresowań oraz wpływała na dalszą drogę zawodową zwycięzcy. Głównym celem konkursu było zdobycie materiałów wykonanych przez uczniów , które w przyszłości posłużą do przeprowadzania zajęć o patronach OLL oraz do celów promujących szkołę.
Cele szczegółowe to min.:
• poszerzenie wiedzy na temat patronów szkoły,
• promowanie wartości reprezentowanych przez Franciszka Żwirkę i Stanisława Wigurę,
• kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia identyfikacji ze szkołą,
• rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej młodzieży,
• rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej,
• umożliwienie młodzieży zaprezentowania swoich umiejętności, talentu i wiedzy.
Program konkursu zawierał jego regulamin, przebieg, warunki uczestnictwa, sposoby oceniania prac, określone były nagrody, ogłoszenie wyników oraz organizatorzy.
Konkurs był dwuetapowy. W pierwszym etapie uczestnicy musieli przygotować, do wyboru: pracę plastyczną, prezentację multimedialną lub film dotyczący tematu konkursu. Drugi etap obejmował test wiedzy o patronach OLL i historii szkoły.
Konkurs okazał się sukcesem. Uczniowie dostarczyli dużą ilość prac, a w drugim etapie wyłoniono zwycięzcę. 13.03.2018 roku została uroczyście wręczona nagroda przez dyrektora szkoły oraz dyrektora Lubelskiej Szkoły Dronów.
Efekty:
Dla ucznia:
 rozwój zainteresowań,
 lepsze poznanie szkoły oraz jej patronów,
 kształtowanie współzawodnictwa,
 rozwój na wielu płaszczyznach min.: rozwój umiejętności plastycznych, technicznych, wiedzy historycznej,
 atrakcyjne nagrody,
 prestiż w szkole,
 zajęcia o patronach szkoły,
Dla mnie:
 praca nad dużym projektem,
 kształtowanie umiejętności współpracy w zespole,
 nowe doświadczenia i umiejętności,
 zadowolenie z sukcesów uczniów,
 integracja zespołu nauczycielskiego,
Dla szkoły:
 ciekawa oferta edukacyjna,
 promocja szkoły,
 współpraca z Lubelską Szkołą Dronów,
 podniesienie jakości pracy szkoły.

3. Opracowanie i wdrożenie programu Szkolnego Koła Turystyczno-Krajobrazowego
Turystyka nigdy nie była mi obca. Zawsze lubiłem podróżować, zwiedzać, poznawać nowe miejsca. Dlatego też zdecydowałem się na współpracę z PTTK i organizację Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego. Dodatkowo chciałem w swojej pracy wykorzystać wiedzę i umiejętności nabyte na studiach podyplomowych z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii.
Przed rozpoczęciem działalności koła napisałem program jego pracy. Głównym celem było rozbudzanie zainteresowań turystyczno-krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwego stosunku do otaczającego środowiska. Cele szczegółowe, które sobie postawiłem to:
• wszechstronny rozwój dziecka,
• propagowanie czynnej formy wypoczynku,
• wzmocnienie więzi koleżeńskich oraz kształtowanie umiejętności współpracy
i współdziałania,
• rozwijanie zainteresowań turystyczno-krajoznawczych, zachęcanie dzieci do uprawiania wędrówek pieszych,
• rozwijanie zainteresowań historią i kulturą własnego regionu i kraju,
• rozwijanie zainteresowań geograficznych,
• rozwijanie wrażliwości na otaczającą przyrodę oraz kształtowanie właściwego stosunku do niej.
W programie przedstawiłem sposoby realizacji w/w celi, formy pracy oraz zadania Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego. Podsumowując program umieściłem spodziewane efekty, takie jak np.:
• umiejętność korzystania z mapy, kompasu, orientacja w terenie,
• dostrzeganie walorów przyrodniczych i kulturowych najbliższej okolicy,
• umiejętność organizowania wolnego czasu w aktywny sposób,
• znajomość korzyści wynikających z członkostwa do PTTK,
• umiejętność wcielenia się w rolę przewodnika po swoim mieście.
W ramach prowadzonego Koła Turystyczno-Krajoznawczego grupa uczniów pod moją opieką uczestniczyła w pieszych rajdach i wycieczkach. Rajdy były organizowane przez odział PTTK w Warce
i w większości obywały się w dni wolne od zajęć lekcyjnych. W rajdach uczestniczyły drużyny ze szkół znajdujących się w Warce i okolicy. Celem rajdów było: poznanie walorów przyrodniczych
i historycznych odwiedzanych miejsc, popularyzacja turystyki pieszej, integracja dzieci i młodzieży oraz aktywne spędzenie czasu. Jako nauczyciel geografii i osoba prowadząca Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze musiałem zebrać grupę uczniów, przedstawić im regulamin, zapoznać
z zasadami rajowymi, mieć kontakt z rodzicami oraz sprawować opiekę w trakcie rajdu.
W roku szkolnym 2018/2019 uczestniczyliśmy w trzech rajdach:
• XXX Złaz Turystów Kozienice – Królewskie Źródła, 13.11.2018 r.,
• „Witaj Wiosno” – Warka, 19.03.2019 r.,
• 54 Zlot Turystów „Kwitnące Jabłonie” – Watraszew, 18.05.2019 r.
W roku szkolnym 2019/2020 uczestniczyliśmy w dwóch rajdach i jednej wycieczce:
• 49 Rajd Południowego Mazowsza – Michałów, Wrociszew, 21-22.09.2019 r.,
• XXXIV Złaz Turystów Rososz – Machcin, 12.10.2019 r.,
• Wycieczka „Na szlaku niepodległości” – Konewka, 7.11.2019 r.
W trakcie rajdów zwiedzaliśmy lokalne zabytki, uczestniczyliśmy w grach terenowych, a na podsumowanie było ognisko z kiełbaskami. Czasami w szkołach, które nas przyjmowały organizowany był poczęstunek. Z każdego rajdu oprócz fantastycznych wspomnień przywoziliśmy dyplom oraz piłkę.
Realizowany przeze mnie program sprawdził się. Świadczy o tym fakt, że rajdy, w większości odbywały się w dni wolne od zajęć lekcyjnych, a zawsze miałem komplet uczestników. Często ilość osób chętnych, była większa niż ilość uczestników określona przez organizatora.
Efekty:
Dla ucznia:
 aktywna forma spędzenia wolnego czasu,
 wszechstronny rozwój,
 integracja,
 nowe doświadczenia i umiejętności,
 poznanie swojego regionu,
 zwiększenie aktywności fizycznej,
 współpraca w grupie, wzajemna pomoc,
 wykorzystanie wiedzy w praktyce,
 kształtowanie samodzielności,
 kształtowanie postawy proekologicznej,
Dla mnie:
 realizacja swoich pasji i zainteresowań,
 aktywna forma spędzenia czasu,
 rozwój swojej osobowości,
 wzbogacenie swojego warsztatu pracy,
 lepsze poznanie uczniów,
Dla szkoły:
 podnoszenie atrakcyjności szkoły poprzez realizację dodatkowych zajęć,
 coraz lepsza znajomość uczniów pomaga w przeciwdziałaniu ich negatywnych zachowań,
 wychowanie wrażliwych na piękno przyrody uczniów,
 kreowanie dobrego imienia szkoły w środowisku lokalnym,
 współpraca z instytucjami zewnętrznymi – PTTK.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.