AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Grzelak, 2020-08-24
Trzebnica

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego dyplomowanie matematyka

- n +

PLAN ROZWOJU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko:
ur.
Szkoła Podstawowa w
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Czas trwania stażu: 1. 09. 2017 r. – 31. 05. 2020 r.

RODZAJ DZIAŁAŃ I PRZEDSIEWZIĘĆ WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGAŃ
ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1.03. 2013 R.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciel

§8 ust. 2, pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

FORMY REALIZACJI Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego:
- analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego: Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z dn. 01.03.2013r.
- udział w koursie „Nauczyciel i prawo”
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Kserokopie wybranych aktów prawnych, dokumentacja stażu sporządzana zgodnie z obowiązującymi przepisami,zaświadczenie z kursu „Nauczyciel i prawo”
SPODZIEWANY EFEKT Znajomość i wdrożenie przepisów

FORMY REALIZACJI Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego:
- opracowanie planu rozwoju zawodowego,
- dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- sporządzanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Plan rozwoju zawodowego, sprawozdania, zdjęcia, zapisy w dziennikach lekcyjnych, zapisy w dziennikach zajęć dodatkowych, zaświadczenia, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
SPODZIEWANY EFEKT Skonstruowanie planu rozwoju zawodowego, dokumentacja z realizacji planu rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, poprawa efektywności pracy

FORMY REALIZACJI Podnoszenie swoich kwalifikacji:
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, tj. kursy, szkolenia, warsztaty doskonalące,
- aktywny udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
- studiowanie literatury fachowej dotyczących doskonalenia warsztatu i metod pracy nauczyciela matematyki
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Zaświadczenia, zapisy w protokołach, notatki
SPODZIEWANY EFEKT Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie nowych doświadczeń i pomysłów, lepsza organizacja pracy i lepszy poziom przygotowania merytorycznego

FORMY REALIZACJI Wdrażanie narzędzi diagnostycznych służących badaniu jakości pracy szkoły:
- udział w programie „Lepsza Szkoła” – diagnoza wstępna, środroczna, końcoworoczna
- przeprowadzenie egzaminów próbnych z matematyki w ósmej klasie
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Zaświadczenia, certyfikaty dla szkoły, analiza egzaminów próbnych
SPODZIEWANY EFEKT Poprawa wyników nauczania

FORMY REALIZACJI Opracowanie dokumentacji szkoły:
- przygotowywanie planów i sprawozdań zespołu do spraw ewaluacji i zespołu matematyczno – przyrodniczego w szkole podstawowej
- dokonywanie ewentualnych modyfikacji planów
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Plany pracy zespołów, sprawozdania z pracy zespołów, ankiety,
SPODZIEWANY EFEKT Podnoszenie jakości pracy placówki


FORMY REALIZACJI Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
• Opracowanie pomocy dydaktycznych, tj. modele brył, kart pracy, bazy zadań dla ucznia zdolnego – trudnych i nietypowych
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera oraz Internetu - cykl Filmowe lekcje z M+ udostępniane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
• Wykorzystywanie podręczników multimedialnych
• Wprowadzanie elementów matematyki w języku angielskim
• Korzystanie z zadań interaktywnych - programu „Matlandia”
• Pełnienie funkcji egzaminatora egzaminu gimnazjalnego OKE
• Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli matematyki oraz poświęconych awansowi zawodowemu np. Wrocławski Portal Matematyczny
• Studiowanie czasopism dla nauczycieli, m. in. „Matematyka w szkole”
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Konspekty lekcji, pomoce dydaktyczne, baza zadań, adnotacje w dzienniku lekcyjnym, sprawozdanie z pracy zespołu matematyczno-przyrodniczego, dziennik interaktywny „Matlandia”, zaświadczenie, notatki, konspekty lekcji
SPODZIEWANY EFEKT Zwiększenie koncentracji oraz aktywności uczniów na lekcji, poszerzenie własnego warsztatu pracy, uatrakcyjnienie lekcji i poprawa efektywności nauczania, lepsza organizacja pracy, uatrakcyjnienie lekcji, poprawa efektywności nauczania, poprawa wyników nauczania, zdobycie nowych doświadczeń i pomysłów, poznawanie nowych metod nauczania, poprawa efektywności pracy

FORMY REALIZACJI 7. Udział w projekcie „…..” - opracowanie programów zajęć, diagnoz oraz przeprowadzenie zajęć:
• Matematyka rozwijająca dla klas 1-3, 4-6
• Matematyka wyrównawcza dla klas 1-3, 4-6
• Robotyka dla klas 1-3, 4-6
• Robotyka i programowanie dla gimnzajum
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Dzienniki zajęć, diagnozy, programy zajęć
SPODZIEWANY EFEKT Poszerzanie wiedzy wychowanków z matematyki i robotyki, zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, rozbudzanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy wychowanków

FORMY REALIZACJI Organizowanie szkolnych etapów konkursów tj. Zdolny Ślązak, Kangur Matematyczny
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Zgłoszenia do konkursów, protokoły z konkursów
SPODZIEWANY EFEKT Poszerzanie wiedzy wychowanków z matematyki
§8 ust. 2, pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

FORMY REALIZACJI Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej:
- opracowywanie dokumentów szkolnych, sprawozdań, konspektów zajęć, sprawdzianów oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym,
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy, materiałów na gazetki tematyczne,
- Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Plany pracy zespołów, sprawozdania z pracy zespołów, konspektów zajęć, plan rozwoju zawodowego, pomoce dydaktyczne
SPODZIEWANY EFEKT Ułatwienie pracy, czytelna i przejrzysta dokumentacja, czytelne i przejrzyste prace, zwiększenie możliwości lepszego przygotowania do zajęć przez wyszukiwanie i przygotowanie pomocy dydaktycznych

FORMY REALIZACJI Udział w kursach internetowych na platformie edukacujnej EDU-MACH
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA zaświadczenia
SPODZIEWANY EFEKT Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

FORMY REALIZACJI Prezentacje multimedialne na zebrania z rodzicami
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA prezentacje
SPODZIEWANY EFEKT Ułatwienie pracy, czytelna i przejrzysta prezentacja dla rodziców


FORMY REALIZACJI Tworzenie dyplomów, zaproszeń dla dzieci, rodziców i innych osób, komunikacja przez edziennik
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Zaproszenia, zapisy w edzienniku
SPODZIEWANY EFEKT Utrzymywanie kontaktu z rodzicami, tworzenie dyplomów dla dzieci
FORMY REALIZACJI Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii komputerowej – prezentacje multimedialne, podręczniki multimedialne, lekcje filmowe, korzystanie z programu CAR,
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Zapisy w dziennikach lekcyjnych, konspekty lekcji
SPODZIEWANY EFEKT Atrakcyjne lekcje, pokazanie uczniom, w jaki sposób wykorzystujemy matematykę w życiu codziennym

FORMY REALIZACJI Publikacje w Internecie, na stronie szkoły
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Artykuły zamieszczone w Internecie i na stronie szkoły
SPODZIEWANY EFEKT Przekazywane informacje o osiągnięciach uczniów, realizowanych zadaniach
§8 ust. 2, pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

FORMY REALIZACJI Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Opracowanie i udostępnienie
materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Opublikowane materiały na stronach Internetowych
SPODZIEWANY EFEKT Dzielenie się wiedzą, materiałami i doświadczeniem z innymi nauczycielami


FORMY REALIZACJI Prowadzenie w ramach zespołu przedmiotowego lekcji otwartych i koleżeńskich,
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Zapisy w dzienniku lekcyjnym, konspekty lekcji
SPODZIEWANY EFEKT Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi


FORMY REALIZACJI Opracowanie instrukcji wypełniania świadectw w dzienniku elektronicznym dla nauczycieli
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Instrukcja wypełniania świadectw
SPODZIEWANY EFEKT Przejrzysta instrukcja, ułatwienie pracy przy wypełnianiuFORMY REALIZACJI Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Notatki
SPODZIEWANY EFEKT Właściwe rozpoznanie problemów i skuteczne ich rozwiązywanie


FORMY REALIZACJI Współtworzenie dokumentów związanych z ewaluacją szkoły, przedstawienie ich na radach pedagogicznych
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Zapisy w protokołach,
SPODZIEWANY EFEKT Wspomaganie pracy placówki, podniesienie jakości jej działalności.


FORMY REALIZACJI Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego matematyczno – przyrodniczego, pełnienie funkcji lidera zespołu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Sprawozdania z pracy zespołu matematyczno-przyrodniczego
SPODZIEWANY EFEKT Poprawa wyników nauczania

§8 ust. 2, pkt. 4
Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,


b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,

FORMY REALIZACJI Pełnienie funkcji egzaminatora OKE – e ocenianie
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Zaświadczenie
SPODZIEWANY EFEKT poprawa wyników naucznia


c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

FORMY REALIZACJI 1.Udział w projekcie „……”- opracowanie programów zajęć, diagnoz oraz przeprowadzenie zajęć:
• Matematyka rozwijająca dla klas 1-3, 4-6
• Matematyka wyrównawcza dla klas 1-3, 4-6
• Robotyka dla klas 1-3, 4-6
• Robotyka i programowanie dla gimnzajum
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Dzienniki zajęć, diagnozy, programy zajęć
SPODZIEWANY EFEKT Poszerzanie wiedzy wychowanków z matematyki i robotyki, zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, rozbudzanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy wychowanków

FORMY REALIZACJI Udział w programie edukacyjnym „Ratujemy i uczymy się ratować”
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA zdjęcia
SPODZIEWANY EFEKT Pozanie zasad pierwszej pomocy, wzmacnianie postawy i pewności dzieci do udzielania jej


FORMY REALIZACJI Współtworzenie dokumentów związanych z ewaluacją szkoły, np. współpraca z rodzicami
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Plan działań i sprawozdanie zespołu do spraw ewaluacji szkoły
SPODZIEWANY EFEKT Wspomaganie pracy placówki, podniesienie jakości jej działalności w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

FORMY REALIZACJI Organizacja wycieczek i wyjazdów szkolnych np. do kina, do teatru, krajoznawczych.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Karty wycieczek, zdjęcia
SPODZIEWANY EFEKT Poszerzenie dostępu do kultury i sztuki

FORMY REALIZACJI .Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA zaświadczenia
SPODZIEWANY EFEKT Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie nowych doświadczeń i pomysłów


FORMY REALIZACJI Przeprowadzenie konkursów tj.Kangur Matematyczny, Zdolny Ślązak, przygotowanie i zachęcenie uczniów do udziału w matematycznych konkursów organizowanych przez stowarzyszenie SOWA.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Sprawozdania z konkursów oraz pracy zespołu matematyczno - przyrodniczego, zdjęcia,
SPODZIEWANY EFEKT Rozbudzanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy wychowanków, zwiększenie szans edukacyjnych uczniów.
d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,

e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

FORMY REALIZACJI Wykonywanie zadań na rzecz oświaty i pomocy społecznej we współpracy z innymi osobami i instytucjami:
- współpraca z psychologiem szkolnym,
- współpraca z pielęgniarką szkolną,
- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
- współpraca z fundacja Wielka Orkiestra Swiątecznej Pomocy
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Notatki, adnotacje w dziennikach lekcyjnych rozmów indywidualnych
SPODZIEWANY EFEKT Lepsze poznanie uczniów, efektywniejsze rozwiązywanie problemów szkolnych i wychowawczych, efektywniejsza współpraca z uczniami i ich rodzicami, pozanie zasad pierwszej pomocy, wzmacnianie postawy i pewności dzieci do udzielania jej

FORMY REALIZACJI Współorganizowanie wycieczek szkolnych – współpraca z nauczycielami, z biurami podróży
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Karty wycieczek, zdjęcia
SPODZIEWANY EFEKT Poszerzenie dostępu do kultury i sztuki, zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju,bezpieczeństwo dzieci poza murami szkoły

FORMY REALIZACJI Współpraca z rodzicami, szczególnie z tymi, których dzieci mają trudności w nauce lub sprawiają trudności wychowawcze; motywowanie uczniów do pomocy koleżeńskiej
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Notatki, adnotacje w dzienniku lekcyjnym
SPODZIEWANY EFEKT Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami, wspólne rozwiązywanie problemów szkolnych i wychowawczych

FORMY REALIZACJI Udział i współorganizowanie uroczystości szkolnych, imprez środowiskowych – festyn rodzinny, apel z okazji 11 listopada,
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Zdjęcia, scenariusze uroczystości
SPODZIEWANY EFEKT Zwiększenie aktywności uczniów, podnoszenie jakości pracy placówkif) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.§8 ust. 2, pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

FORMY REALIZACJI 1.Współtworzenie dokumentów związanych z ewaluacją szkoły, np. badania dotyczące współpracy z rodzicami, przedstawienie wniosków na radzie pedagogicznej, udział w szkoleniu „Współpraca z rodzicami”
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Zapisy w protokołach, sprawozdanie z planu pracy zespołu ds. ewaluacji
SPODZIEWANY EFEKT Zwiększenie efektywności współpracy z rodzicami


FORMY REALIZACJI Rozpoznawanie i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów:
• rozmowy i konsultacje z nauczycielami, pedagogiem szkolnym
• współpraca z rodzicami, szczególnie z tymi, których dzieci mają trudności w nauce lub sprawiają trudności wychowawcze
• organizowanie spotkań z rodzicami uczniów klasy wychowawczej
• praca wychowawcy klasy
Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania zespołu klasowego,

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA Notatki, adnotacje w dzienniku lekcyjnym, sprawozdanie z realizacji planu wychowawczego
SPODZIEWANY EFEKT Właściwe rozpoznanie problemów i skuteczne ich rozwiązywanie, zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami, wspólne rozwiązywanie problemów szkolnych i wychowawczych,


Plan ma formę otwartą, dopuszcza się możliwość zmian i modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, form i ich realizacji, czy też dokumentowania w zależności od wynikających potrzeb, czy też przydzielonych zadań dodatkowych.


Opracowała:Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.