AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jolanta Jarmuż, 2020-08-24
Nosków

Awans zawodowy, Sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +


SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Jolanta Jarmuż
Szkoła Podstawowa ………………………….


CZĘŚĆ A
PODSTAWOWE INFORMACJE

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Jolanta Jarmuż

Nazwa i adres szkoły : ………………………….

Nauczany przedmiot: język angielski, język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna

Wymiar zatrudnienia: 18/18

Posiadane kwalifikacje:
• ukończone studia magisterskie i uzyskanie tytułu magistra pedagogiki,
• ukończone studia licencjackie i uzyskanie tytułu licencjata filologii z przygotowaniem pedagogicznym

Imię i nazwisko Dyrektora szkoły: ………………………..
Imię i nazwisko opiekuna stażu: …………………………………
Czas trwania stażu: 01.09.2017 r. - 31.05.2020 r.

Dodatkowe zadania pełnione w szkole:

• opiekun Samorządu Uczniowskiego
• administrator dziennika elektronicznego LIBRUS
• opiekun szkolnego kółka tanecznego

Dokumenty poświadczające kwalifikacje zawodowe:

• dyplom ukończenia studiów magisterskich
• dyplom ukończenia studiów licencjackich

Dokumenty związane z realizacją stażu:
• Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
• Ocena dorobku zawodowego za okres stażu od 01.09.2017 r. do 31.05.2020 r.

Podstawy prawne odbywania stażu:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. 2013 poz. 393)

• Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203
• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290 i poz. 1669)

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. poz. 949 i poz. 2203)


CZĘŚĆ B

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wstęp
Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Podstawę prawną sprawozdania stanowi § 7 Rozporządzenia MEN z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Od 2014r. pracuję w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Noskowie na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09.2017r. Trwał on 2 lata i 9 miesięcy.
Przez cały okres trwania stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze. Doskonaliłam swój warsztat pracy, zarówno w kwestii organizacyjnej, jak i metodycznej. Zapoznawałam się z aktami prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły. Aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
Koniec stażu nie oznacza dla mnie z pewnością zakończenia ścieżki osobistego rozwoju. Zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pedagogiczny, uatrakcyjniać zajęcia oraz podnosić efektywność swojej pracy.
W trakcie stażu podejmowałam intensywną pracę nad sprostaniem wymaganiom, jakie postawiłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Systematycznie realizowałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.


§7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
Pierwszym krokiem podjętym w celu przygotowania się do rozpoczęcia stażu było zapoznanie się z dokumentami prawa oświatowego, które stanowią podstawy prawne awansu zawodowego nauczycieli:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczyciela
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. 2013 poz. 393)
• Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203
• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290 i poz. 1669)
• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. poz. 949 i poz. 2203)
Poznawałam procedury awansu zawodowego, korzystając ze stron internetowych poświęconych tej tematyce (www.portaloswiatowy.pl, www.ko.poznan.pl., www.awans.oswiata.org.pl). Sięgałam również po literaturę fachową, czytając artykuły dotyczące awansu zawodowego w czasopismach o tematyce oświatowej – „Języki obce w szkole”, „Głos Nauczycielski”.

Efekty realizacji:
Zapoznanie się z bieżącymi aktami prawnymi, stanowiącymi podstawę prawną awansu zawodowego oraz studiowanie literatury fachowej o tej tematyce umożliwiło mi pogłębienie znajomości dokumentów prawa oświatowego. Poznałam również wymagania niezbędne do rozpoczęcia i ukończenia stażu na nauczyciela mianowanego.

2. Systematyczna współpraca z opiekunem stażu.
Kolejnym ważnym krokiem podjętym w celu zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu – Panią ……………. We wrześniu 2017 roku wspólnie opracowałyśmy i podpisałyśmy kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty zasady i formy naszej współpracy. Ustaliłyśmy harmonogram spotkań organizacyjno – informacyjnych, instruktażowo – konsultacyjnych, spotkań dotyczących analizy realizacji planu rozwoju zawodowego, harmonogram hospitacji oraz spotkań poświęconych omawianiu przeprowadzonych zajęć. Oprócz spotkań ustalonych w kontrakcie odbyłyśmy również wiele rozmów nieformalnych, podczas których mogłam skorzystać z wiedzy i doświadczenia opiekuna.
Zgodnie z przepisami prawa oświatowego we wrześniu 2017 roku z pomocą opiekuna stażu przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam planu rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.
W trakcie stażu doskonaliłam umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowywałam konspekty lekcji oraz samodzielnie opracowywałam pomoce dydaktyczne. Raz w semestrze każdego roku stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna. Wspólnie z opiekunem stażu dbałam o to, aby każda lekcja została omówiona podczas konsultacji. Po przeprowadzeniu zajęć omawiałyśmy ich przebieg, stopień realizacji celów, zastosowane metody i techniki pracy oraz sporządzałyśmy z rozmowy notatkę.
Prowadziłam raz w semestrze każdego roku stażu zajęcia oraz okolicznościowe uroczystości szkolne w obecności opiekuna stażu. Przed przeprowadzeniem zajęć przedstawiałam opiekunowi scenariusz. Wspólnie omawiałyśmy cele, planowany przebieg zajęć, dobór metod, form i pomocy dydaktycznych. W trakcie spotkań instruktażowo - konsultacyjnych analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał dydaktyczny oraz metody i techniki pracy, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność, reakcje i zachowania uczniów.
Efekt realizacji:
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom na ścieżce awansu zawodowego. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w doskonaleniu mojego warsztatu pracy oraz w kształtowaniu umiejętności nauczania. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu była dla mnie okazją do wzajemnego dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami. Wzbogaciłam mój warsztat pracy o nowo poznane metody, pomysły na prowadzenie zajęć w sposób intersujący i atrakcyjny dla dzieci oraz metody dyscyplinowania i wychowywania uczniów. Poznałam ciekawe rozwiązania organizacyjne i sposoby motywowania dzieci. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu uzmysłowiła mi, jak ważna jest indywidualizacja pracy z uczniami.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu pomogło mi w nabyciu pewności siebie. Doskonaliłam umiejętność konstruowania ciekawych zajęć, zarówno efektywnych, jak i atrakcyjnych z perspektywy ucznia, rozbudzających jego ciekawość. Uzyskiwałam informację zwrotną na temat swojej pracy, co umożliwiło mi ulepszenie mojego warsztatu metodycznego. Planowanie zajęć i przemyślane działania pozwoliły mi na maksymalne wykorzystywanie jednostki lekcyjnej na efektywną pracę z uczniem. Współpraca z opiekunem stażu oraz wzajemna wymiana doświadczeń z pewnością przyczyniły się podniesienia jakości prowadzonych przeze mnie zajęć, a tym samym na jakość pracy szkoły .

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Na bieżąco dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego poprzez gromadzenie zaświadczeń, arkuszy obserwowanych zajęć, konspektów lekcji, scenariuszy, notatek ze szkoleń, warsztatów i analizy literatury. Zgromadzona dokumentacja została wykorzystana przeze mnie do tworzenia i modyfikacji własnego warsztatu pracy. Raz w roku opracowywałam analizę stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego.


Efekty realizacji:
Systematyczne dokumentowanie własnych działań w znacznym stopniu ułatwiło opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Analiza i notatki z podejmowanych działań są zapisem cennych spostrzeżeń nabytych w trakcie zdobywania doświadczenia zawodowego oraz doskonalenia posiadanej już wiedzy i umiejętności.


4. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy.

4.1. Opracowanie dokumentacji niezbędnej w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
Tworząc własny niezbędny warsztat pracy, opracowałam Przedmiotowy System Oceniania oraz kryteria oceniania dla poszczególnych klas w oparciu o program nauczania, Podstawę programową oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania. Samodzielnie przygotowałam Kartę Informacyjną dla uczniów i rodziców, zawierającą kryteria wymagań z PSO. Opracowałam również plany wynikowe oraz rozkłady materiału nauczanych przedmiotów w oparciu o Podstawę programową. Przy opracowywaniu rozkładów korzystałam z wsparcia metodycznego wydawnictwa OXFORD University Press.
Efekty realizacji:
Opracowane przeze mnie zasady i kryteria oceniania uczniów są jasne i obiektywne, a oni sami są przeze mnie oceniani na miarę swoich możliwości intelektualnych, wiedzy, umiejętności i zaangażowania. W prawidłowy sposób prowadziłam niezbędną dokumentację.


Podczas każdego roku stażu roku pełniłam funkcję wychowawcy klasy. W celu określenia głównych kierunków pracy z klasą w danym roku szkolnym oraz z pełną świadomością złożoności pracy wychowawczej opracowałam Plan Pracy Wychowawczej. Stworzyłam ten dokument w oparciu o Statut Szkoły, Program Program Wychowawczo – Profilaktyczny oraz Plan Pracy Szkoły. Ukierunkowując swoją pracę wychowawcy klasowego, uwzględniałam przede wszystkim możliwości rozwojowe uczniów, ich potrzeby oraz zainteresowania.
Pełnienie roli wychowawcy klasy zobligowało mnie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, związanej z obowiązkami nauczyciela wychowawcy: prowadzenie dziennika lekcyjnego, sporządzenie opinii o uczniach na potrzeby Poradnii Psychologiczno – Pedagigicznej, przygotowywanie świadectw promocyjnych, arkuszy ocen oraz opracowywanie dokumentacji niezbędnej w kontaktach z rodzicami.
Efekty realizacji:
Potrafię prowadzić w sposób prawidłowy dokumentację związaną z moją pracą wychowawczą. Dzięki temu moja praca w roli wychowawcy klasy była spójna i uporządkowana.

4.2. Poszerzanie wiedzy na temat neurodydaktyki i neurolingwistyki oraz wykorzystywanie tej wiedzy w nauczaniu.

W swojej pracy dokładałam wszelkich starań, aby jak najlepiej wspierać naturalny proces nauki uczniów oraz stwarzać im warunki do indywidualnego rozwoju. Mając pełną świadomość tego, iż szkoła XXI wieku zmierza w nowym kierunku i wyznacza sobie nowe cele, zgłębiłam wiedzę w zakresie neurodydaktyki oraz wykorzystywałam jej założenia w mojej codziennej pracy dydaktycznej.

W myśl zdania M. Spitzera „Mózg ucznia, to miejsce pracy nauczyciela”, starałam się planować moje działania dydaktyczne w taki sposób, aby efektywnie wykorzystywać procesy zapamiętywania, rozbudzać kreatywność oraz ciekawość poznawczą dzieci. Kształtowałam w uczniach umiejętności, które pozwolą im lepiej funkcjonować w przyszłości, takie jak kreatywne rozwiązywanie problemów, innowacyjne myślenie oraz, co najważniejsze, umiejętność zdobywania, selekcji i przetwarzania informacji. Pokazywałam uczniom, iż współpraca jest znacznie lepsza niż rywalizacja, co kształtowało w nich zdolność do pracy w grupie oraz do zgodnego współpracowania w zespole.

Podczas prowadzenia zajęć języka angielskiego starałam się odejść od utartych schematów, organizowałam „odkrzesłowione” oraz odwrócone lekcje. Zapoznawałam uczniów z technikami łatwiejszego zapamiętywania materiału oraz różnymi sposobami samodzielnego uczenia się: mnemotechniki, techniki pamięciowe, techniki skojarzeniowe. Pomagałam dzieciom w rozpoznawaniu własnego stylu uczenia się, a wnioski z obserwacji uwzględniałam w planowaniu procesu edukacyjnego.

Organizowałam środowisko nauczania, bogate w różnorodne bodźce, odpowiednio stymulując i zaciekawiając uczniów. Wykorzystywałam różne kanały przekazywania wiedzy, w tym bardzo ważny przekaz wizualny. Podczas zajęć często stosowałam metody aktywne, w tym metodę projektu, dające uczniom możliwość zaspokojenia potrzeby aktywności. W ciągu całego roku szkolnego uczniowie wykonywali prace projektowe o tematyce kulturowej.

Zakładając, iż proces nauczania powinien dostarczać pozytywnych przeżyć, bazowałam na wzbudzeniu w uczniach pozytywnych emocji, takich jak zadowolenie, poczucie sukcesu, szczęścia, zachwytu. Miało to ogromny wpływ na motywację uczniów do nauki języka. Dokładałam wszelkich starań, aby rozwijać drzemiący w dzieciach potencjał.

Efekty realizacji:
Wykorzystanie wiedzy z zakresu neurodydaktyki w prowadzeniu zajęć języka obcego przyniosły pozytywne efekty. Dzięki moim działaniom nauka języka angielskiego nie była dla dzieci przykrym obowiązkiem, lecz fascynującym odkrywaniem świata, a oni sami stali się aktywnymi twórcami. Uczniowie poznali swój styl uczenia się oraz techniki ułatwiające im zapamiętywanie materiału.
Zdobyta wiedza przyczyniła się do mojego osobistego rozwoju, wzbogacenia warsztatu metodycznego o nowoczesne metody pracy.


4.3. Wykorzystanie metod aktywnych podczas prowadzenia zajęć. Innowacje.

Podczas prowadzenia zajęć starałam się w sposób jak najbardziej efektywny wykorzystywać aktywność twórczą dzieci. Mając pełną świadomość tego, iż dzieci najlepiej uczą się przez działanie i przeżywanie, wykorzystywałam metody aktywizujące, zwracając szczególną uwagę na style uczenia się. Stosowałam następujące metody aktywne podczas zajęć:
• mapa myśli i skojarzeń,
• drzewo decyzyjne
• metoda kuli śniegowej
• metaplan
• praca w grupach
• „odkrzesłowiona” lekcja
• metoda odwróconej lekcji
• metoda stacji zadaniowych
• stoliki eksperckie
• realizacja projektów edukacyjnych
• burza mózgów
• drama, odgrywanie ról
• quizy interaktywne
• gry dydaktyczne

Efekty realizacji:
Wykorzystanie metod aktywizujących przyczyniło się do efektywnej realizacji podstawy programowej. Prowadzone przeze mnie zajęcia są atrakcyjne, dają możliwość rozwoju uczniom mającym problemy w nauce, ja i uczniom uzdolnionym. Dzieci wykazują wysoką motywację do nauki oraz są aktywni na zajęciach języka obcego.
Wzbogaciłam warsztat i metody pracy o nowatorskie rozwiązania, metody aktywizujące. Wzrost atrakcyjności zajęć i podniesienie efektywności nauczania przyczyniły się do polepszenia jakości pracy szkoły.


Podejmowałam innowacyjne działania w placówce, w której pracuję, wykorzystując pracę metodą projektu, dając uczniom możliwość zaspokojenia potrzeby aktywności. W ciągu całego roku szkolnego uczniowie wykonywali prace projektowe o tematyce kulturowej. Punktem kulminacyjnym działań i podsumowaniem projektów był orgaznizowany przeze mnie co roku Tydzień Języka Angielskiego.

Za innowacyjną działalność dydaktyczną mogę uznać stosowanie elementów oceniania kształtującego. Dokonując pomiaru umiejętności uczniów oraz oceniając ich postępy w nauce języka obcego, wykorzystywałam ocenianie kształtujące, będące pomocą dla ucznia w procesie uczenia się. Wskazywałam zdobyte już umiejętności i deficyty w opanowaniu materiału. Udzielałam konstruktywnych wskazówek, w jaki sposób dzieci mogą poprawić swoje wyniki i rozwijać się.
Podczas prowadzenia zajęć wykorzystywałam metodniki, dzięki którym uczniowie informowali mnie o stopniu opanowania materiału lub ewentualnych trudnościach.

W mojej pracy dydaktycznej w przedszkolu, z grupą 3 -, 4- i 5- latków, wykorzystywałam elementy projektu Tablit. Jest to innowacyjny program wychowania przedszkolnego, opracowany przez specjalistów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Program został oparty na dobrze znanej i powszechnie stosowanej metodzie projektów, ponadto integrował realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego z nauką języka angielskiego.
Wykorzystywałam scenariusze zajęć językowych, umożliwiając dzieciom w wieku przedszkolnym poznawanie świata przez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie i dyskutowanie.

Efekty realizacji:
Poszerzyłam swój warsztat pracy o innowacje oraz nowatorskie rozwiązania. Dzięki wykorzystaniu tychże rozwiązań, uczniowie zdobywali wiedzę w sposób atrakcyjny i sprzyjający ich wszechstronnemu rozwojowi.
Podejmowane przeze mnie działania innowacyjne wzbogaciły ofertę edukacyjną szkoły.


4.4. Gromadzenie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć, stała aktualizacja własnego warsztatu metodycznego.

Przez cały okres trwania stażu gromadziłam pomoce naukowe niezbędne do prowadzenia zajęć językowych, takie jak: karty wyrazowe, karty obrazkowe, zdjęcia, plakaty, plansze, materiały autentyczne, plansze, tabele, rekwizyty. Większość pomocy naukowych stworzyłam samodzielnie, rozwijając przy tym pomysłowość i kreatywność.
Opracowywałam różne formy sprawdzania wiedzy uczniów, tworzyłam karty pracy, sprawdziany, kartkówki, tabele, wykresy, quizy interaktywne.
Korzystając z zasobów Internetu tworzyłam bazę materiałów wykorzystywanych na zajęciach języka obcego: materiały wizualne, nagrania, filmy, ćwiczenia interaktywne, quizy, interaktywne plakaty, pokoje zagadek (escape room’y).
Efekty realizacji:
Stworzyłam bogaty zbiór różnorodnych materiałów, który pomaga mi w prowadzeniu atrakcyjnych zajęć. Stałe powiększanie bazy materiałów niezbędnych w pracy dydaktycznej umożliwiły mi rozwój pomysłowości i kreatywności. Ponadto potrafię dokonywać właściwej selekcji i oceny przydatności zgromadzonych materiałów.


4.5. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i dydaktycznej.


W trakcie trwania stażu sięgałam do literatury pedagogicznej, fachowej oraz różnorodnych stron internetowych. Studiowałam lekturę z zakresu dydaktyki pedagogiki i psychologii. Na bieżąco analizowałam literaturę dotyczącą specyfiki nauczania języka angielskiego.

Książka, która wywarła duży wpływ na moją pracę i ukształtowała moje spojrzenie na proces edukacyjny to „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”, autorstwa Marzeny Żylińskiej. Dzięki przeczytaniu tej lektury dokładam wszelkich starań, aby każda z moich lekcji była przemyślana zaplanowana, ciekawa i motywująca do pracy. Słowa, które zapadły mi w pamięci i które chciałabym zacytować to zdanie „W przedwczorajszych szkołach wczorajsi nauczyciele uczą dzisiejszych uczniów rozwiązywania problemów jutra”.

Dużym wsparciem merytorycznym w trudnej sytuacji epidemii COVID-19 oraz organizacji nauczania zdalnego, okazała się dla mnie publikacja pod redakcją prof. UAM dr hab. Jacka Pyżalskiego “Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID -19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele”.

Efekty realizacji:
Wzbogaciłam swój warsztat dydaktyczny oraz opiekuńczo – wychowawczy. Potrafię przekazać uczniom wiedzę w sposób ciekawy, atrakcyjny, a jednocześnie efektywny. Posiadam niezbędną wiedzę z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki. Podniesienie poziomu mojej wiedzy wpłynęło pozytywnie na jakość pracy szkoły.

4.6. Korzystanie z literatury fachowej, czasopism oraz edukacyjnych serwerów internetowych podczas przygotowywania się do zajęć dydaktycznych.

Dla udoskonalenia mojego warsztatu metodycznego, oprócz pozycji książkowych sięgałam do czasopism o tematyce oświatowej. Korzystałam z takich pozycji jak „Języki Obce w Szkole”, „The Teacher”, „EnglishLand”. Często śledzę artykuły pojawiające się na stronach internetowych oraz korzystam z zasobów stron takich jak www.portaloswiatowy.pl, www.scholaris.pl, www.cke.gov.pl, www.ore.edu.pl, www.oxford.com.pl, www.profesor.pl. Wiedza, która zgłębiam korzystając z tych portali to głównie informacje o tematyce metodycznej niezbędne do weryfikacji poznanych i stosowanych metod pracy na lekcji.

Efekty realizacji:
Korzystanie z literatury fachowej, czasopism oraz serwerów internetowych umożliwiło mi wzbogacenie mojej wiedzy i warsztatu pracy metodycznej. Dzięki temu mogłam zorganizować zajęcia języka obcego w sposób atrakcyjny dla uczniów i poprawny pod względem metodycznym. Podniesienie poziomu mojej wiedzy wpłynęło pozytywnie na jakość pracy szkoły.


4.7. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, udział w kursach metodycznych, szkoleniach, seminariach, warsztatach, konferencjach metodycznych.

W trakcie trwania całego stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, seminariach, webinariach, warsztatach, konferencjach metodycznych, Radach Pedagogicznych. Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
I rok stażu
• kurs metodyczny „Zmiany w podstawie programowej języków obcych w szkole podstawowej” zorganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

• konferencja metodyczna „Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki w świetle nowych przepisów prawa oświatowego” zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

• konferencja „Języki ODNoWA: słownictwo” zorganizowana we współpracy Wydziału Anglistyki UAM w Poznaniu i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

• szkolenie Rady Pedagogicznej „Myślenie algorytmami. Nauka programowania. Edukacja wczesnoszkolna. Poziom I.” zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych

• spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli miasta i gminy Jarocin, zorganizowane przez PBP Książnicę Pedagogiczną w Jarocinie

• konferencja „Odkrywamy talenty, czyli jak pomóc dziecku rozwinąć skrzydła” zorganizowana przez Burmistrza Jarocina oraz Fundację 750- lecia Jarocina

• cykl warsztatów „Akademia Młodego Nauczyciela” zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Jarocinie


II rok stażu

• konferencja „Języki ODNoWA: gramatyka” zorganizowana we współpracy Wydziału Anglistyki UAM w Poznaniu i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

• szkolenie Rady Pedagogicznej „Kreatywna edukacja. O twórczym myśleniu i motywacji na lekcji” zorganizowane przez Akademię GWO

• szkolenie „Wykorzystanie w nauczaniu systemów interaktywnych oraz multimedialnych oraz oprogramowań edukacyjnych w oparciu o interaktywne monitory dotykowe i zestawy interaktywne” zorganizowane przez PHU INTER-TAB JAN PAZDECKI

• szkolenie Rady Pedagogicznej o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019

• warsztaty metodyczne „Egzamin ósmoklasisty – vademecum nauczyciela” zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

• warsztat metodyczny „Diagnoza formalna i nieformalna na lekcji języka obcego – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty” zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

• kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, zorganizowany przez firmę PROTECT – BHPIII rok stażu

• szkolenie Rady Pedagogicznej „Cyfrowa lekcja z pomysłem. Praktyczne narzędzia i metody nauczania” zorganizowane przez Akademię GWO

• seminarium „ Awans zawodowy – zakończenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego” zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

• szkolenie Rady Pedagogicznej o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019

• szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące wdrożenia dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia

• szkolenie dla Administratorów Szkoły dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia

• webinarium "Fiszki na lekcji ONLINE" prowadzone przez Patrycję Burzyńską, zorganizowane przez eduNation

• webinarium „Dyslektyk w świecie ONLINE" prowadzone przez Karinę Frejlich, zorganizowane przez eduNation

• webinarium "Genialne pomysły na lekcje z dziećmi" prowadzone przez Ewę Torebko, zorganizowane przez eduNation

• webinarium „Zdalna lekcja, niekoniecznie na żywo” zorganizowane przez Annę Popławską z eduNation
• webinarium „Idealna zdalna lekcja” zorganizowane przez Annę Popławską z eduNation

• webinarium "Google Classroom bez tajemnic" z Agnieszką Kruszyńską, zorganizowane przez eduNation

• szkolenie online „Zdalne nauczanie - cyfrowe rozwiązania dla nauczycieli języka angielskiego” zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

• szkolenie online „Ocenianie na zdalnych lekcjach języka angielskiego” zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

• szkolenie online „e-Portfolio językowe w praktyce szkolnej” zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu


W Planie Rozwoju Zawodowego ujęłam podjęcie studiów podyplomowych na kierunku edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie. Nie udało mi się zrealizować tego zaplanowanego działania, gdyż uzyskanie przeze tychże kwalifikacji nie wynikało z potrzeb organizacyjnych szkoły. W ramach samokształcenia zgłębiałam wiedzę na ten temat pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Czytałam literaturę fachową o tej tematyce oraz korzystałam z doświadczenia nauczycieli, którzy na co dzień pracują z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

Efekty realizacji:
Udział w różnych formach szkolenia zawodowego umożliwił mi zdobycie wiadomości i umiejętności, które znacząco wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Ponadto szkolenia, warsztaty oraz seminaria, w których brałam udział, były dla mnie okazją do spotkania z innymi nauczycielami, dały mi możliwość wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania, stosowania w pracy z uczniem nowych metod oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych.
Dzięki wiedzy zdobytej podczas szkoleń, warsztatów i konferencji wprowadziłam większą ilość metod aktywizujących na zajęciach oraz wykorzystywałam różnorodne narzędzia multimedialne. Szkolenia dotyczące egzaminu ósmoklasisty pozwoliły mi efektywniej przygotować moich uczniów do egzaminu zewnętrznego oraz dokonać analizy własnych działań i wykorzystać wnioski z tej analizy w dalszej pracy. Uczestnictwo w szkoleniach i seminariach online było dla mnie niezwykle ciekawym doświadczeniem oraz okazją do doskonalenia umiejętności posługiwania się narzędziami multimedialnymi.
Szkolenie na temat zakończenia stażu na nauczyciela mianowanego okazało się niezwykle pomocne w zdobyciu informacji niezbędnych do poprawnego opracowania sprawozdania z przebiegu stażu, skompletowania odpowiedniej dokumentacji oraz w stworzeniu prezentacji dorobku zawodowego. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu dotyczącym wdrożenia dziennika elektronicznego LIBRUS oraz szkoleniu dla Administratorów szkoły tegoż dziennika, potrafię posługiwać się dziennikiem elektronicznym w mojej codziennej pracy oraz dzielę się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami, przekazując niezbędne instrukcje.

4.8. Udział w pracach komisji szkolnych, zespołach przedmiotowych, komisjach konkursowych.


W trakcie trwania stażu brałam udział w pracach komisji szkolnych, komisji konkursowych, pracowałam w zespołach przedmiotowych oraz w zespołach tworzących dokumentację szkolną.

Każdego roku szkolnego opracowywałam Plan Pracy Szkoły, wspólnie z Zespołem powołanym do stworzenia tego dokumentu. Praca przy tworzeniu Planu Pracy Szkoły, planowaniu terminarza działań i wydarzeń, przyniosła mi wiele satysfakcji i była okazją do przedstawienia moich pomysłów i inicjatyw w organizowaniu życia szkolnego.

Nauczanie języka angielskiego zobligowało mnie do pracy w Zespole Przedmiotowym – przedmioty humanistyczne. Co roku włączałam się wspólnie z innymi nauczycielami w działania, takie jak badanie wyników uczniów, analiza wyników egzaminów zewnętrznych, indywidualizacja nauczania, opracowywanie wniosków do dalszej pracy oraz opiniowanie programów nauczania. Ponadto w I roku stażu pełniłam funkcję przewodniczącej zespołu.

Efekty realizacji:
Analiza rezultatów egzaminów zewnętrznych, opracowanie wniosków oraz wykorzystanie ich w pracy z uczniami przyniosły pozytywny efekt, w postaci wysokich wyników podczas egzaminu ósmoklasisty.
Dyskusja z innymi nauczycielami na temat stosowanych metod nauczania przyczyniła się do wyboru najefektywniejszych sposobów pracy z uczniami, a oni sami osiągali zaplanowane umiejętności oraz zdobywali niezbędną wiedzę w sposób efektywny. Zwrócenie uwagi na indywidualizację procesu edukacji, dostosowanie form i metod do możliwości uczniów zwiększyło ich szanse edukacyjne.

W drugim roku stażu brałam udział w pracach Zespołu Przedmiotowego – - edukacja wczesnoszkolna. Wspólnie z nauczycielami opracowywałam treści programowe realizowane w edukacji wczesnoszkolnej oraz ich korelację. Spotkania Zespołu Przedmiotowego były okazją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń z obserwacji uczniów.
Efekty realizacji:
Dzięki współpracy z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej treści programowe były skorelowane. Umożliwiło to uczniom łatwiejsze opanowywanie materiału, przyswajanie materiału przez uczniów oraz efektywne utrwalanie poznanych wiadomości.
Podczas mojej pracy w Zespole Przedmiotowym doskonaliłam umiejętności prowadzenia dialogu, co ułatwiło współdziałanie i otwartą komunikację. Ponadto dzięki spotkaniom i wymianie doświadczeń wzmocniła się więź współpracy pomiędzy nauczycielami.

Uczestniczyłam w pracy zespołu powołanego do dokonania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka z dysfunkcją słuchu, posiadającą orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Opracowałam wspólnie z innymi nauczycielami Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny.
Efekty realizacji:
Zapoznałam się z procedurą, podstawą prawną oraz dokumentacją niezbędną do opracowania Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego. Poznałam potrzeby i trudności, z jakimi spotykają się uczniowie z dysfunkcją słuchu, a wyciągnięte wnioski zastosowałam w swojej pracy dydaktycznej.

W roku szkolnym 2017/2018 bardzo ważnym dla mnie zadaniem była praca w Zespole ds. Ewaluacji Wewnętrznej. Zespół, którego byłam członkiem przeprowadził ewaluację wewnętrzną „Działania szkoły związane z edukacją włączającą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, zgodnie z ówczesnymi podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa. Ewaluacja była ukierunkowana na zebranie informacji o działaniach podejmowanych przez szkołę, mających na celu realizację założeń edukacji włączającej oraz analizę działań wspierających uczniów i specjalnych potrzebach pedagogicznych. Podczas Rady Pedagogicznej przedstawiłam Dyrektorowi oraz Gronu Pedagogicznemu wyniki i wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej.
Efekty realizacji:
Dzięki pracy w Zespole ds. Ewaluacji Wewnętrznej poznałam metody, narzędzia i procedury niezbędne w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznych. Kształciłam moje kompetencje w zakresie form pracy zespołowej. Zwiększyło się również moje zaangażowanie w diagnozowanie potrzeb szkoły i planowanie jej rozwoju. Wnioski z analizy przeprowadzonych badań uświadomiły nauczycielom istotę edukacji włączającej oraz przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły.

Z racji wprowadzenia w roku szkolnym 2018/2019 egzaminu ósmoklasisty, brałam udział w pracach Zespołów Nadzorujących egzamin zewnętrzny. Zapoznałam się z procedurami przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów. W roku szkolnym 2018/2019 pełniłam funkcję Przewodniczącej Zespołu Nadzorującego podczas egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. W roku szkolnym 2019/2020 będę pełniła rolę Przewodniczącej Zespołu Nadzorującego podczas egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Efekty realizacji:

Praca w Zespołach Nadzorujących pozwoliła mi na dokładne poznanie procedur przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Poznałam również sposoby dostosowywania warunków i form przeprowadzania egzaminów do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów. Dzięki zdobytej wiedzy i współpracy z innymi nauczycielami, egzaminy zewnętrzne przeprowadzane w szkole przebiegły w sposób sprawny i zorganizowany oraz zgodnie z obowiązującymi procedurami.


W każdym roku stażu byłam członkiem komisji konkursowych wojewódzkich konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu: Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego, Wojewódzki Konkurs Matematyczny oraz Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego.
Efekty realizacji:
Udział w pracach komisji konkursowych umożliwił mi zdobycie wiedzy o sposobie przeprowadzania i dokumentowania konkursów organizowanych przez
Kuratorium Oświaty. Dzięki podniesieniu mojej wiedzy w tym zakresie, etapy szkolne zewnętrznych konkursów przedmiotowych odbyły się sprawnie i zgodnie z procedurami, a sporządzona dokumentacja była kompletna.

W roku szkolnym 2018/2019 pełniłam funkcję wychowawcy świetlicy. Włączyłam się w pracę Zespołu Wychowawców Świetlicy. Wspólnie z innymi nauczycielami opracowałam roczny Plan Pracy Świetlicy, zgodny z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym oraz Planem Pracy Szkoły, uwzględniając zainteresowania i potrzeby dzieci. Do moich zadań należało również przygotowanie Karty przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej oraz systematyczne prowadzenie dziennika świetlicy szkolnej.
Efekty realizacji:
Dzięki podjętym przeze mnie działaniom, świetlica stała się integralną częścią szkoły. Jest to miejsce sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dzieci, w którym uczniowie chętnie spędzają czas po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Trzeci rok stażu przyniósł dla mnie kolejne nowe doświadczenie. Włączyłam się w pracę szkolnej Komisji inwentaryzacyjnej. Obowiązkiem komisji było prawidłowe i rzetelne dokonanie spisu wszystkich składników majątkowych szkoły.

Efekty z realizacji:

Praca w szkolnej Komisji inwentaryzacyjnej umożliwiła mi zdobycie umiejętności przeprowadzania inwentaryzacji w oraz sporządzania protokołu inwentaryzacji. Ponadto kształciłam moje kompetencje w zakresie pracy zespołowej.


4.9. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności, działania autorefleksyjne.

Ważnym elementem mojej pracy była ocena jej efektów, systematyczna ewaluacja podejmowanych działań. Po przeprowadzonych zajęciach analizowałam ich przebieg, skuteczność zastosowanych metod, dostosowanie zadań do możliwości dzieci, ich zainteresowanie i zaangażowanie. Uczniowie często dokonywali ewaluacji zajęć udzielając mi informacji zwrotnej na temat przeprowadzanej przeze mnie lekcji.
Często dokonywałam obserwacji uczniów oraz przeprowadzałam z nimi rozmowy. Wyciągałam odpowiednie wnioski i modyfikowałam dalsze działania, metody pracy, uwzględniając potrzeby oraz możliwości dzieci. Analizowałam wyników egzaminów zewnętrznych i wykorzystywałam wnioski do dalszej pracy z uczniami.
Przeprowadzałam rozmowy z rodzicami na temat naszej współpracy, funkcjonowania ich dzieci w zespole klasowym oraz w środowisku szkolnym, postępach w nauce oraz zachowaniu. Podczas spotkań z rodzicami przeprowadziłam ankietę ewaluacyjną, która pomogła mi przeanalizować moje działania jako wychowawcy klasy.
Uważnie słuchałam i analizowałam wskazówki opiekuna stażu, które pozwoliły mi na efektywniejsze prowadzenie zajęć. Dokonując autorefleksji, brałam również pod uwagę opinie dyrektora szkoły oraz doświadczonych koleżanek.


Efekty realizacji:
Analiza efektów podejmowanych przeze mnie działań i uzyskanych informacji zwrotnych, pozwoliła mi na zarys mocnych i słabych stron mojej pracy jako nauczyciela. Po dokonaniu autorefleksji doszłam do wniosku, iż praca z dziećmi jest dla mnie ogromną radością i motywacją do dalszego rozwoju. Prowadzone przeze mnie zajęcia są dla uczniów atrakcyjne i ciekawe, a oni sami podczas zajęć są aktywni i często zadają pytania. Dokładam wszelkich starań, by moja praca sprostała potrzebom uczniów.
Rodzice wyrażają satysfakcję ze współpracy ze mną w procesie wychowania ich pociech. Jestem w pełni przekonana, iż podnoszenie jakości mojej pracy wpłynęło pozytywnie na jakość pracy szkoły.§7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska, z którego pochodzą uczniowie oraz ich problemów.
Podczas trwania stażu starałam się jak najlepiej poznać środowisko, z którego pochodzą uczniowie oraz ich problemy. Pomagały mi w tym rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z innymi nauczycielami. starałam się wraz z wychowawcami wspólnie rozwiązywać trudności wychowawcze i edukacyjne uczniów. Korzystałam z obserwacji i doświadczeń opiekuna stażu oraz innych nauczycieli w kwestiach wychowawczych. Dzięki temu poznałam sytuację socjalną dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także problemy, jakie występują w środowisku lokalnym.
Przeanalizowałam również dokumenty szkolne uczniów, takie jak arkusze ocen, opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, opinie wychowawców o uczniach oraz indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne.
Efekty realizacji:
Podjęcie współpracy z wychowawcami oraz przeprowadzenie rozmów informacyjnych i konsultacyjnych na temat uczniów pozwoliło mi poznać problemy środowiska lokalnego, takie jak ubóstwo materialne rodziców, niewydolność wychowawcza środowisk domowych uczniów, problem przemocy i agresji, samotne rodzicielstwo, alkoholizm. Ponadto moja więź z uczniami zacieśniła się. Lepiej poznałam ich świat, życie, marzenia, problemy, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Jestem świadoma, że bardzo ważnym czynnikiem jest stworzenie właściwego klimatu sprzyjającego efektywnemu współdziałaniu rodziców i nauczycieli oraz współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym.

2. Udział w działaniach opiekuńczo – wychowawczych szkoły.

2.1. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy.

W I roku stażu pełniłam funkcję wychowawcy klasy I, natomiast w II roku stażu moimi wychowankami byli uczniowie klasy IV. W bieżącym roku szkolnym również jestem wychowawczynią tego zespołu klasowego.

Poznałam zadania wychowawcy oraz przygotowałam swój warsztat pracy. Jestem w pełni świadoma, jak istotną rolę pełni wychowawca w życiu młodych ludzi. Poszukując wzoru nauczyciela wychowawcy, postanowiłam wybrać patrona szkoły, w której pracuję – Janusza Korczaka. Podążając za jego ideami, za główny cel mojej pracy wychowawczej uznałam wychowanie dzieci na świadomych i odpowiedzialnych ludzi, posiadających wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie. Nieocenionym wzorem był dla mnie również mój opiekun stażu – ……….. Obserwacja prowadzonych przez opiekuna zajęć oraz wymiana doświadczeń, spostrzeżeń uświadomiły mi, jak ważne jest zaufanie i sympatia dzieci oraz serdeczne kontakty z uczniami. Dzięki wskazówkom opiekuna udało mi się zbudować swój autorytet oparty na przyjaznych, partnerskich zasadach.
Tworząc swój warsztat pracy wychowawcy opracowałam Plan Pracy Wychowawczej, który był spójny ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczo – Profilaktycznym oraz Planem Pracy Szkoły. Ukierunkowując swoją pracę wychowawcy klasowego, uwzględniałam przede wszystkim możliwości rozwojowe uczniów, ich potrzeby oraz zainteresowania.
Skompletowałam teczkę wychowawcy klasy, zawierającą Plan Pracy Wychowawczej, tematykę spotkań z rodzicami, potwierdzenia zapoznania rodziców z wymaganiami edukacyjnymi i WSO, informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych, ankiety ewaluacyjne organizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego, wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, opinie, orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, listy uczniów uczestniczących w zajęciach dodatkowych, karty wycieczki, rozliczenia finansowe wycieczek i wpłat. Dokumentowałam również kontakty z rodzicami moich wychowanków w formie protokołów zebrań oraz sporządzałam notatki z indywidulanych rozmów.
Prowadziłam systematyczne odpowiednią dokumentację, związaną z obowiązkami nauczyciela wychowawcy - dziennik lekcyjny, opinie o uczniach na potrzeby Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznej, zeszyt pochwał i uwag. Przygotowywałam świadectwa promocyjne oraz arkusze ocen, wykazy ocen rocznych i śródrocznych przekazywane rodzicom.
Opracowałam tematy godzin wychowawczych, w oparciu o Statut Szkoły oraz Program Wychowawczo – Profilaktyczny. Moje działania wychowawcze ukierunkowałam na wszechstronny rozwój moich wychowanków w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym.
W swojej pracy wychowawczej dołożyłam wszelkich starań, aby stworzyć zgodny, zintegrowany zespół klasowy. Umożliwiałam uczniom poznanie się poprzez spotkania i zabawy integracyjne, wycieczki, pogadanki podczas lekcji wychowawczych. Budowałam w klasie atmosferę wzajemnego zaufania, szacunku i tolerancji.
Podczas pracy z wychowankami doskonaliłam ich zdolność rozpoznawania emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów, skłaniałam ich do analizy własnego zachowania. Kształtowałam w dzieciach umiejętności kontrolowania zachowania i panowania nad uczuciami, zwłaszcza tymi negatywnymi. Pomagałam wychowankom w radzeniu sobie z własnymi niedoskonałościami oraz w kreowaniu hierarchii wartości. Propagowałam postawy prospołeczne, poprzez zachęcanie dzieci do aktywnego udziału w życiu szkoły oraz poszanowanie szkolnego mienia.

Zapoznawałam uczniów z dokumentami szkolnymi (Statut, regulaminy, procedury), zwyczajami i tradycjami szkoły oraz obowiązującym Ceremoniałem. Podczas godzin wychowawczych przedstawiałam historię, zabytki, kulturę wsi i regionu. Kształtowałam tożsamości narodową uczniów przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury innych krajów.

Przekazywałam uczniom właściwe sposoby zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych, ryzykownych. Kształtowałam w nich zdolność do eliminowania zachowań agresywnych poprzez odpowiednie rozwiązanie konfliktów i zachowanie się w sytuacji problemowej. Starałam się, aby uczniowie potrafili rozpoznawać i nazywać zachowania agresywne oraz znali ich konsekwencje. Zapoznałam wychowanków ze zbiorem zasad i norm obowiązujących w szkole. Realizowałam założenia szkolnego „Programu Przeciwdziałania Agresji i Przemocy w szkole”.

Podczas lekcji wychowawczych przedstawiłam uczniom Prawa Dziecka. Przeprowadziłam pogadanki na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, higieny ciała i racjonalnego odżywiania się. Realizowałam wspólnie z uczniami założenia programu edukacyjnego „Śniadanie daje moc” oraz programu edukacji antytytoniowej „Bieg po zdrowie”. Poruszałam również tematykę współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak cyberprzemoc czy terroryzm. Pomagałam uczniom rozwiązywać problemy oraz wskazywałam, gdzie mogą szukać pomocy.

Dla lepszego zintegrowania zespołu klasowego oraz dla zapoznania uczniów z tradycjami i obrzędowością szkoły, zorganizowałam wspólnie z wychowankami uroczystości klasowe, takie jak Dzień Chłopca, klasowe andrzejki, spotkanie opłatkowe, klasowe walentynki, Dzień Kobiet.

Pełniąc funkcję wychowawczyni klasy I, próbowałam w jak najefektywniejszy sposób ułatwić dzieciom odnalezienie się w całkowicie nowej dla nich rzeczywistości szkolnej. Wpajałam dzieciom normy właściwego zachowania oraz przekazywałam zasady bezpieczeństwa. Zapoznałam uczniów z telefonami alarmowymi oraz z zasadami pierwszej pomocy. Przeprowadziłam pogadanki dotyczące samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji. Zachęcałam ich do samodzielnego korzystania z biblioteki szkolnej. Przekazałam dzieciom, jakie są prawa i obowiązki ucznia. Rozmawiałam z wychowankami na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. Starałam się, aby uczniowie kultywowali tradycje związane z najbliższą okolicą, krajem, poznali symbole narodowe i europejskie oraz brali udział w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym.

W okresie ograniczenia funkcjonowania placówki z powodu epidemii COVID-19 podjęłam stosowne działania wychowawcze. W tej trudnej dla wszystkich sytuacji najważniejsze było dla mnie utrzymanie pozytywnych relacji z wychowankami oraz stałe motywowanie ich do nauki. Starałam się być koordynatorem działań innych nauczycieli, kontrolowałam ilości zadań, jakie otrzymywali uczniowie, by wyeliminować ich przeciążenie. Kontaktowałam się z uczniami przez komunikatory internetowe oraz bezpośrednio przez aplikację ZOOM. Współpracowałam z rodzicami, przekazując im na bieżąco informacje o sposobie organizacji nauczania. Przesłałam również poradnik dla rodziców, zawierający wskazówki, jak zorganizować dzieciom miejsce do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą oraz z jakimi zagrożeniami cyberbezpieczeństwa mogą spotkać się ich pociechy.

Raz w semestrze dokonywałam ewaluacji swojej pracy wychowawczej, analizowałam mocne i słabe strony. Sporządzałam notatki oraz opracowywałam sprawozdanie z sytuacji wychowawczej, które przedstawiałam podczas Rad Pedagogicznych.

Efekty realizacji:

Udało się stworzyć zintegrowane zespoły klasowe, w których panowała przyjazna atmosfera, oparta na wzajemnym zaufaniu. Wychowankowie znają swoje prawa i obowiązki. Wiedzą również, jak należy zachowywać się w szkole oraz poza nią. Potrafią rozpoznawać swoje emocje oraz radzą sobie z własnymi niedoskonałościami. Zachowują się właściwie w sytuacjach trudnych, konfliktowych czy ryzykownych. Posiadają zdolność do eliminowania zachowań agresywnych oraz rozwiązują konflikty we właściwy sposób.

Moi wychowankowie biorą aktywny udziału w życiu szkoły, poprzez udział w konkursach, imprezach. Sami podejmują liczne inicjatywy na rzecz społeczności szkolnej. Pełnią funkcję w Samorządzie Uczniowskim.

Uczniowie mają świadomość swojej przynależności do narodu oraz czują więź z miejscem, w który mieszkają. Jestem w pełni przekonana, iż moi wychowankowie opuszczą mury szkoły jako świadomi i odpowiedzialni ludzie, posiadający wiedzę i umiejętności konieczne do funkcjonowania w dorosłym życiu.

Dzięki opracowaniu odpowiedniej dokumentacji, praca wychowawcza przebiegała w sposób uporządkowany, zaplanowany i spójny. Dla mnie osobiście pełnienie funkcji wychowawcy dało mi nie tylko poczucie ogromnej odpowiedzialności, lecz także stało się źródłem satysfakcji i spełnienia zawodowego. Efekty mojej pracy wychowawczej mogę uznać za swój zawodowy sukces.


2.2. Współpraca z rodzicami.

Niezwykle ważnym elementem w mojej pracy wychowawczej było nawiązanie współpracy rodzicami, opartej na zasadach partnerstwa i wzajemnej życzliwości. Nie podlega wątpliwości, że współpraca szkoły i domu jest niezbędna, by zapewnić dziecku warunki do pełnego i wartościowego rozwoju.
Nawiązywałam pozytywne relacje z rodzicami podczas spotkań oraz rozmów indywidualnych. Dokładałam wszelkich starań, aby „wywiadówka” nie była dla rodziców tylko przykrym obowiązkiem, lecz także okazją do spotkania w miłej i partnerskiej atmosferze.
Zapoznałam rodziców z dokumentami szkolnymi - Statutem Szkoły, regulaminami, programami oraz z Konwencją Praw Dziecka. Przekazywałam bieżące informacje o postępach w nauce i zachowaniu podczas zebrań oraz indywidualnych konsultacji. Omawiałam sukcesy uczniów oraz napotykane trudności. Wspólnie z rodzicami starałam się rozwiązywać problemy wychowawcze i konflikty. Podczas pogadanek uświadamiałam rodzicom zagrożenia płynące z cyberprzemocy oraz zachowań agresywnych.
Przeprowadziłam szereg rozmów indywidualnych z rodzicami, podczas których starałam się wspierać ich w procesie wychowania ich pociech. Dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami z obserwacji funkcjonowania uczniów w zespole klasowym. Przekazywałam rodzicom informacje, w jaki sposób mogą pomóc dziecku w trudnościach w nauce oraz jak uzyskać pomoc specjalistów. Pomagałam rodzicom w przygotowaniu dokumentacji wymaganej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
Rodzice brali czynny udział w organizacji uroczystości szkolnych. Pomoc rodziców okazała się nieoceniona w przygotowaniu takich imprez jak Pasowanie Pierwszoklasistów, Zabawa Walentynkowa, Zabawa Andrzejkowa oraz spotkanie wigilijne dla całej społeczności szkolnej.
Raz w roku dokonywałam ewaluacji mojej współpracy z rodzicami. Podczas spotkań przeprowadzałam ankietę na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych oraz jakości naszej współpracy.

Efekty realizacji:
Zbudowałam pozytywne relacje z rodzicami, oparte na partnerskich zasadach. Spotkania z rodzicami przebiegały w atmosferze wzajemnego szacunku, serdeczności, zaufania i obopólnego zrozumienia.

Rodzice czują się w szkole ważni i potrzebni, o czym niejednokrotnie mnie zapewniali. Dobra współpraca z rodzicami przyczyniła się do wielostronnego rozwoju uczniów. Dzięki temu mogłam lepiej zrozumieć i poznać moich wychowanków. Rodzice wykazywali niezwykłe zaangażowanie w życie szkoły i organizację imprez klasowych oraz szkolnych, jednocześnie promując szkołę w środowisku lokalnym. Efektywne współdziałanie z rodzicami wpłynęło pozytywnie na jakość pracy szkoły.

Zbudowanie partnerskich relacji z rodzicami oraz nawiązanie współpracy w procesie wychowania ich pociech uważam za swój zawodowy sukces, podobnie jak efekty mojej pracy wychowawczej.2.3. Organizacja imprez szkolnych, wycieczek, akademii.

Przez cały okres trwania stażu organizowałam uroczystości szkolne i środowiskowe. Włączałam się również w pomoc innym nauczycielom w przygotowaniu imprez szkolnych. Opracowywałam scenariusze akademii oraz samodzielnie wykonywałam dekoracje, prezentacje multimedialne i zaproszenia dla gości. Wykorzystywałam przy tym swój zmysł plastyczny, jednocześnie rozwijając pomysłowość i kreatywność.

W oparciu o Plan Pracy Szkoły oraz Program Wychowawczo – Profilaktyczny zorganizowałam lub byłam współorganizatorem następujących uroczystości, akademii i wycieczek, będących stałym element tradycji i obrzędowości szkolnej:
Imprezy szkolne:
• Rodzinny Rowerowy Rajd Korczakowski
• Bieg Niepodległościowy
• Święto Pieczonego Ziemniaka, piknik integracyjny wspólnie z podopiecznymi Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Noskowie
• „Bal Wszystkich Świętych”
• Balik karnawałowy „U Króla Maciusia”
• Dzień Kobiet w Sali Wiejskiej w Noskowie
• warsztaty pieczenia pierników „Most pokoleniowy” w Sali Wiejskiej w Noskowie
• Wielobój Patriotyczny „To Polska – to moja Ojczyzna”
• festyn rodzinny „Dwie godziny dla rodziny”
• Zabawa Andrzejkowa
• Bal Walentynkowy
• festyn rodzinny organizowany przez Radę Rodziców
Uroczyste akademie:
• Pasowanie Pierwszoklasistów
• uroczystość Dnia Babci i Dziadka w Sali Wiejskiej w Noskowie
• uroczysta Wigilia Szkolna w Sali Wiejskiej w Noskowie
• Powitanie Wiosny
• Dzień brytyjski
• Apel z okazji Dnia Kobiet
• część artystyczna z okazji wizyty księdza biskupa Z. Fortuniaka
Wycieczki:

• wycieczka do Jarocińskiego Ośrodka Kultury na spektakl „Szewczyk Dratewka”
• wycieczka dla klas I –III do Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego w Miliczu na warsztaty mikołajkowe
• wycieczka do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. na spektakl teatralny „Przydasie. Przygoda niewielka guzika z pętelką”
• ognisko pożegnalne dla klas 0-III oraz oddziału przedszkolnego w parku „Solana” w Parzęczewie
• spotkanie integracyjne klasy IV w Gospodarstwie Rybnym H. Wdowczyk w Noskowie
• wycieczka na spektakl „Skąd Nasz ród…?” w JOK-u w Jarocinie
• wycieczka z okazji Mikołajek do kina „Echo” w Jarocinie
• wyjazd do Teatru Muzycznego w Poznaniu na spektakl teatralno - muzyczny pt. "Pchła Szachrajka"
• klasowe spotkanie integracyjne, wyjazd do kina „Echo” w Jarocinie
• wycieczka do Multikina w Poznaniu
• wyjazd do Teatru Muzycznego w Poznaniu na spektakl „Rodzina Addamsów”

W okresie stażu pełniłam opiekę nad uczniami oraz pomagałam wychowawcom w tym zakresie podczas następujących wycieczek szkolnych:

• wyjazd do Aquaparku w Jarocinie w ramach programu „Umiem pływać”

• Rodzinny Rowerowy Rajd Korczakowski

• uroczyste obchody 101. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Jaraczewie

• Biegi Jaraczewskie na stadionie w Jaraczewie

• Żakinada Uczniowska i Spartakiada Sportowa na stadionie w Jaraczewie

• uroczysty Orszak Trzech Króli w Jaraczewie

• wycieczka turystyczno – krajoznawcza do Trójmiasta

W trosce o bezpieczny i radosny wypoczynek dzieci podczas wakacji, od roku 2019 pełnię funkcję opiekuna półkolonii letnich, wspólnie z panią …………. Razem opracowywałyśmy program półkolonii. Pozyskiwałyśmy sponsorów, aby przy niskiej odpłatności rodziców program wypoczynku mógł być jak najatrakcyjniejszy. Dzięki dofinansowaniu z Miasta i Gminy Jaraczewo oraz naszym wspólnym staraniom podczas 10-dniowego wypoczynku udaje nam się zorganizować wiele wycieczek autokarowych, a program półkolonii co roku jest coraz ciekawszy i bogatszy.
W latach 2017 oraz 2018 pełniłam funkcję opiekuna młodzieży podczas Międzynarodowego Obozu Historycznego WORCAMP. Było to dla mnie niezwykle cenne doświadczenie, z racji pełnienia roli nauczyciela języków obcych. Podczas obozu młodzież miała okazję spotkać się ze swoimi rówieśnikami z Niemiec i Czech. Była to doskonała sposobność do doskonalenia swoich zdolności językowych, zgłębiania wiedzy na temat historii, kultury innych krajów oraz do kształtowania swojej świadomości kulturowej.
Efekty realizacji:
Przygotowywane przeze mnie uroczystości szkolne oraz akademie przyczyniły się do rozwoju zdolności, zainteresowań oraz kreatywności uczniów. Uczestnictwo dzieci w imprezach szkolnych kształtowało ich poglądy i przekonania oraz wzmacniało samodyscyplinę, dostarczając jednocześnie bodźców emocjonalnych. Ponadto młodzi ludzie uczyli się okazywania szacunku dla ceremoniału i tradycji narodu polskiego.
Inscenizacje, uroczyste apele były źródłem doznań estetycznych zarówno dla wychowanków, jak i dla całej społeczności szkolnej. Dla mnie osobiście były okazją do rozwijania pomysłowości, kreatywności, wykorzystania zmysłu plastycznego oraz do doskonalenia warsztatu pracy. Uroczystości szkolne oraz imprezy środowiskowe przyczyniły się do promowania szkoły w środowisku lokalnym oraz podkreślania roli placówki jako centrum życia kulturalnego.
Organizowanie wycieczek dla uczniów wzmocniło więzi między dziećmi oraz bardziej zintegrowało zespoły klasowe. Kształtowało w dzieciach postawy prospołeczne oraz umiejętność odpowiedniego zachowania się poza szkołą. Dzięki sprawowaniu opieki nad uczniami podczas wyjazdów i wycieczek poznałam lepiej swoich wychowanków, realizowałam założenia pracy dydaktyczno – wychowawczej, doskonaliłam swoje umiejętności organizacyjne oraz potrafiłam sporządzić właściwą dokumentację.
Dzięki wyjazdom zagranicznym uczniowie mieli sposobność do doskonalenia swoich zdolności językowych, zgłębiania wiedzy na temat historii, kultury innych krajów oraz do kształtowania swojej świadomości kulturowej. Dla mnie była to okazja do doskonalenia moich umiejętności językowych. Zdobyte doświadczenie zamierzam wykorzystać w przyszłości, organizując w przyszłości wymianę uczniowską. Udział w międzynarodowych projektach przyczynił się do podniesienia jakości pracy szkoły.


2.4. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Od roku szkolnego 2019/2020 pełnię funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Noskowie. Jest to dla mnie rola niezwykle odpowiedzialna, lecz zarazem dająca poczucie spełnienia zawodowego i motywująca do dalszej pracy.
Planując działania Samorządu Uczniowskiego, opracowałam wspólnie z uczniami Plan Pracy, uwzględniający założenia głównych dokumentów szkoły, tj. Statutu Szkoły, Programu Wychowawczo - Profilaktycznego oraz Planu Pracy Szkoły. Samorząd Uczniowski współdziała z Dyrektorem Szkoły oraz nauczycielami. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły.

W trakcie roku szkolnego udało się zrealizować wiele przedsięwzięć, a wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i podejmowania działań o charakterze charytatywnym:
• wybór samorządów przez poszczególne klasy
• przydział funkcji SU, powołanie sekcji
• ustalenie dyżurów poszczególnych klas plan organizacji imprez szkolnych
• panel dyskusyjny „Chciałbym/chciałabym, aby w tym roku Samorząd Uczniowski…”,
• ustalono również terminy zebrań, sposób prowadzenia dokumentacji SU i zapisów protokołów zebrań.
• Przedstawiono Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego Dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej
• akcja eFKa (Fajny Kumpel), mająca na celu pomoc uczniom klasy I
• zorganizowanie klasowej pomocy koleżeńskiej, wybór klasowych ekspertów z przedmiotów szkolnych, którzy w razie potrzeby mogą pomóc osobom mającym problemy w nauce
• dyskoteka z okazji Dnia Chłopca
• Dzień Krawata
• konkurs „Moje wakacje w obiektywie” wspólnie z Biblioteką Szkolną
• akcja charytatywna „Pełna miska dla schroniska” na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radlinie wspólnie z Niepublicznym Przedszkolem w Noskowie
• wybory Miss i Mistera Uśmiechu
• wykonanie kotylionów dla całej społeczności szkolnej w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości
• Dzień Pluszowego Misia
• dyskoteka andrzejkowa
• szkolne Mikołajki
• akcja „Poczta mikołajkowa”
• kiermasz bożonarodzeniowy zorganizowany wspólnie z kółkiem Manualne Smyki
• zbiórka darów dla podopiecznych z Domu Dziecka w Górze
• zbiórka darów dla osób samotnych z wsi Nosków
• konkurs na Najpiękniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową
• „Szczęśliwy numerek” – zwalniający uczniów z odpowiedzi ustnej
• akcja „Nasi uczniowie dziękują służbom” – wykonanie podziękowań dla personelu medycznego Szpitala Powiatowego w Jarocinie oraz Szpitala Serca Jezusowego w Środzie Wielkopolskiej.

Raz w miesiącu organizowałam wspólnie z uczniami apele szkolne, podczas których dokonywano analizy i podsumowania pracy za poszczególne miesiące. Członkowie Samorządu pełnili dyżury w czasie przerw na terenie szkoły, dbali zarówno o wystrój klas i korytarza, jak i o bezpieczeństwo uczniów podczas przerw, kontrolowali dyżury na korytarzach i w klasach. Wykonywano gazetki tematyczne: „Prawa i obowiązki ucznia”, „”Narodowe Święto Niepodległości”, „”Jesteśmy bezpieczni w Internecie”, „Promujemy zdrowe odżywianie. Wspólnie z uczniami na bieżąco diagnozowaliśmy problemy ich kolegów i koleżanek oraz odpowiadaliśmy na ich potrzeby Zachęcaliśmy również uczniów do zaangażowania się w przedsięwzięcia wynikające z planu pracy SU.

Efekty realizacji:
Działania podjęte przez członków Samorządu Uczniowskiego przyczyniły się do wzmocnienia samorządności uczniowskiej, integrowania społeczności szkolnej oraz do integracji środowiska szkolnego i lokalnego. Zwiększyło się zaangażowanie uczniów w życie szkoły – rozbudzono zainteresowania sprawami szkolnymi. Dzięki podejmowanym inicjatywom dzieci rozwijały zainteresowania, realizowały swoje pasje – każdy mógł coś wnieść do społeczności szkolnej jednocześnie robiąc to, co lubi. Czuwano nad przestrzeganiem norm szkolnych i praw uczniów.

Pełnienie roli opiekuna Samorządu Uczniowskiego pozwoliło mi na poznanie pracy i zasad funkcjonowania tego organu szkoły. Zyskałam zaufanie dzieci i stałam się sprzymierzeńcem w ich dążeniach. Swoim działaniem dawałam uczniom poczucie bycia ważnym i dostrzeganym oraz uświadamiałam im, iż mają możliwość wysuwania inicjatyw, propozycji zmian w szkole i współdecydowania o sprawach dotyczących społeczności szkolnej. Posiadam pełną świadomość, iż rozwijanie samorządności i aktywności uczniów jest bardzo ważne w procesie ich wychowania. Pełnienie tak odpowiedzialnej roli i obserwacja efektów działań Samorządu jest dla mnie źródłem satysfakcji i daje poczucie spełnienia zawodowego.

Ponadto dobrze zorganizowane i efektywne działania Samorządu Uczniowskiego oraz nawiązanie współpracy z innymi organizacjami i placówkami, przyczyniło się do kreowania pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

2.5. Współpraca z wychowawcami i całym Gronem Pedagogicznym.
W celu bliższego poznania uczniów oraz ich potrzeb, ściśle współpracowałam z wychowawcami poszczególnych klas. Przeprowadziłam liczne rozmowy, konsultacje z nauczycielami, wychowawcami w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych oraz edukacyjnych uczniów. Dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami, wnioskami z obserwacji, jednocześnie korzystając z doświadczenia współpracujących ze mną koleżanek i kolegów.
Współpracowałam ze wszystkimi nauczycielami na bieżąco służąc pomocą w wyszukiwaniu potrzebnych informacji, organizacji konkursów szkolnych i międzyszkolnych, przygotowaniu pomocy dydaktycznych. Wspierałam nauczycieli rozpoczynających pracę w placówce, dzieliłam się swoją wiedzą, spostrzeżeniami, udzielałam niezbędnych wskazówek. Z ogromnym zaangażowaniem i przyjemnością pomagałam nauczycielom w zakresie organizacji uroczystości szkolnych oraz imprez środowiskowych. Przygotowywałam programy artystyczne, występy taneczne, własnoręcznie wykonywałam dekoracje, prezentacje multimedialne i zaproszenia na uroczystości.
Aktywnie uczestniczyłam w pracach Zespołu Przedmiotowego - blok humanistyczny i edukacji wczesnoszkolnej, Zespołu ds. Ewaluacji Wewnętrznej, Zespołu ds. Planu Pracy Szkoły oraz szkolnej Komisji Inwentaryzacyjnej. Wspólnie z nauczycielami – wychowawcami świetlicy sprawowałam opiekę nad uczniami w świetlicy szkolnej, przygotowywałam Plany Pracy oraz sprawiłam, że świetlica stała się integralną częścią szkoły.
Od marca 2019r. pełnię rolę szkolnego Administratora dziennika elektronicznego Librus. Wprowadzenie e-dziennika, jako innowacji, wiązało się z uzasadnionymi obawami części grona pedagogicznego, dlatego chętnie dzieliłam się z nauczycielami swoją wiedzą zdobytą na szkoleniu oraz w ramach samokształcenia. Udzielałam moim współpracownikom instrukcji, porad, niezbędnych wskazówek w zakresie korzystania z dziennika elektronicznego, takie jak sposób zalogowania się na koncie nauczyciela, edytowanie rozkładów nauczania, wpisywanie ocen, wprowadzenie danych ucznia, wysyłanie wiadomości, zintegrowanie konta z dyskiem sieciowym.
Efekty realizacji:
Nawiązałam bardzo dobrą współpracę z Gronem Pedagogicznym, opartą na wzajemnej pomocy i serdeczności. Nauczyciele mogą liczyć na moje wsparcie w codziennej pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. Dzięki udzielanym przeze mnie wskazówkom nauczyciele potrafią sprawniej korzystać z dziennika elektronicznego Librus. Ja również często korzystałam z cennych porad, wskazówek i doświadczeń moich współpracowników. Udoskonaliłam swoją umiejętność efektywnej komunikacji oraz pracy zespołowej.
Efektywna współpraca Grona Pedagogicznego przyczyniła się do podniesienia jakości pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz do jakości pracy szkoły.

2.6. Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły.
W trakcie trwania stażu nawiązałam współpracę z instytucjami, które wspierają działalność dydaktyczno – wychowawczą szkoły. Nieocenioną pomoc otrzymałam ze strony Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Noskowie. Przedstawiciele tego organu uczestniczyli w organizowanych przeze mnie ważnych wydarzeniach i uroczystościach szkolnych. Rada Rodziców chętnie udzielała mi niezbędnego wsparcia przy organizacji imprez środowiskowych, takich jak Bal Walentynkowy, Zabawa Andrzejkowa, festyn rodzinny, festyn „Dwie godziny dla Rodziny”. Dzięki pomocy Rady Rodziców zakupiłam nagrody dla uczniów biorących udział w organizowanych przeze mnie konkursach: Szkolny Konkurs Języka Angielskiego, Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej, szkolny konkurs talentów „We’ve got the talent” („Mamy talent”), szkolny konkurs fotograficzny „Moje wakacje w obiektywie”. Wsparcie finansowe rodziców umożliwiło mi zakup strojów dla dzieci uczestniczących na zajęcia kółka tanecznego oraz biorących udział w Gminnym Konkursie Tanecznym w Rusku.

Efekty realizacji:
Nawiązanie współpracy z Radą Rodziców pomogło mi w zrozumieniu, jak ważne jest wzajemne zrozumienie i poszanowanie rodziców i nauczycieli. Łączy nas bowiem wspólny cel, jakim jest stworzenie dla dzieci jak najlepszych warunków rozwoju i wychowania.
Dzięki uzyskanej pomocy finansowej mogłam zakupić stroje dla dzieci oraz cenne nagrody dla uczniów biorących udział w organizowanych przeze mnie konkursach.
Pomyślna współpraca z Radą Rodziców wpłynęła pozytywnie na relacje pomiędzy szkołą a rodzicami, kreując pozytywny wizerunek szkoły w lokalnym środowisku.


W trosce o uczniów mających trudności w procesie edukacyjnym oraz sprawiających problemy wychowawcze, nawiązałam współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Jarocinie. Sporządzałam stosowne opinie o wychowankach, starałam się pomóc w określeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci. Informowałam rodziców o zaistniałych problemach w nauce ich dzieci, udzielałam wskazówek, gdzie mogą szukać potrzebnego wsparcia. Pomagałam rodzicom w wypełnieniu wniosków oraz w skompletowaniu odpowiednich dokumentów. Bardzo pomocny w nawiązaniu współpracy z Poradnią Psychologiczo – Pedagogiczną w Jarocinie był mój udział w cyklu spotkań „Akademia Młodego Nauczyciela”, organizowanym przez pracowników tejże Poradni.
Współpracowałam na bieżąco z pedagogiem szkolnym oraz sporządzałam stosowne opinie o jednym z moich wychowanków na prośbę lekarza psychiatry.

Efekty realizacji:
Dzięki współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną potrafię lepiej rozpoznać potrzeby rozwojowe i edukacyjne moich uczniów. W swojej pracy dydaktycznej dostosowuję wymagania do możliwości psychofizyczne uczniów. Potrafię przygotować niezbędną dokumentację, opinie o wychowankach oraz wskazać rodzicom możliwości uzyskania pomocy. Znam problemy i wyzwania nauczyciela na początku pracy wychowawczej z uczniami.

Realizując założenia Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, włączyłam się w organizację spotkań uczniów z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie. Podczas tych nietypowych lekcji wychowawczych, uczniowie poznali zagrożenia płynące z niewłaściwego wykorzystywania Internetu oraz konsekwencje wynikające z cyberprzemocy.

Nawiązałam również współpracę ze służbami medycznymi, organizując warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów oraz dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Noskowie.
Efekty realizacji:
Współpraca z Policją i służbami medycznymi przyczyniła się do uświadomienia uczniom zagrożeń i problemów współczesnego świata oraz możliwości radzenia sobie z nimi. Zwiększyło się wśród dzieci poczucie odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Zdobyte doświadczenia wzbogaciły mój warsztat pracy wychowawczej.

W trakcie stażu udało mi się nawiązać współpracę z wydawnictwem Oxford Univerisity Press. W mojej pracy dydaktycznej wykorzystuję podręczniki oraz obudowę metodyczną przygotowaną przez to wydawnictwo. Podczas zajęć języka angielskiego często korzystałam z multimedialnej platformy oraz multipodręczników. Wydawnictwo Oxford co roku wspiera moją inicjatywę organizowania Tygodnia Języka Angielskiego, przekazując nagrody książkowe i gadżety.
Efekty realizacji:
Dzięki współpracy wydawnictwem Oxford University Press wzbogaciłam swój warsztat pracy dydaktycznej. Udało mi się również uzyskać atrakcyjne nagrody dla uczniów biorących udział w moich inicjatywach. Placówka, w której pracuję, zyskała kolejnego partnera wspierającego jej działania.

2.7. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz mających trudności w nauce.

Mając świadomość trudności, z jakimi spotykają się moi uczniowie oraz ich specjalnych potrzeb edukacyjnych, zapoznałam się z opiniami i orzeczeniami uczniów przebadanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Na ich podstawie opracowałam program dostosowania wymagań edukacyjnych oraz kryteria oceniania uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów.

Pracowałam z uczniami z dysleksją, dysortografią, dysgrafią, z dysfunkcją wzroku, słuchu oraz upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Uwzględniałam deficyty uczniów w planowaniu procesu dydaktycznego. Stosowałam indywidualizację nauczania, poprzedzoną diagnozą kompetencji ucznia oraz zaplanowaniem właściwych działań dydaktyczno – metodycznych.

Stosowałam odpowiednie tempo oraz różne metody pracy, dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. Organizowałam przestrzeń w klasie w sposób sprzyjający uczniom. Wykorzystywałam dodatkowe środki dydaktyczne i techniczne, umożliwiając dzieciom polisensoryczne poznanie materiału: dostarczanie bodźców słuchowych, wzrokowych, uczenie się w działaniu, uczenie się przez zabawę. Dokonywałam podziału materiału nauczania na mniejsze partie oraz stosowałam gradację trudności i złożoności zadań do wykonania. Zwiększałam liczbę ćwiczeń powtórzeniowych, udzielałam dodatkowych wyjaśnień, instrukcji. Wypracowałam skuteczny sposób komunikowania się z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomagałam dzieciom odkryć ich mocne strony, wspierałam zachętą i wiarą w ich możliwości radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zachęcałam uczniów do treningu strategii oraz poznania własnego stylu uczenia się.

W każdym roku stażu prowadziłam społecznie zajęcia dydatyczno – wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce języka angielskiego. Prowadzenie dodatkowych zajęć zmierzało głównie ku uzyskaniu lepszych wyników uczniów w nauce, utrwaleniu wcześniej zdobytych wiadomości w zakresie języka angielskiego oraz ku niwelowaniu deficytów wiedzy wynikających z nieznajomości struktur leksykalno – gramatycznych. Celem zajęć było również zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego. Podczas zajęć uczniowie rozwijali umiejętności czytania i pisania oraz mówienia i słuchania w języku angielskim. Rozpoznawali w zdaniach odpowiednie struktury gramatyczne, kształtowali umiejętności samodzielnego tworzenia wypowiedzi pisemnych i ustnych. Doskonalili również czytanie ze zrozumieniem oraz umiejętność skutecznego używania języka w codziennych sytuacjach.

Od roku 2018 prowadzę zajęcia wyrównawcze dla klasy VIII, przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Podczas zajęć ósmoklasiści zapoznali się z formą oraz specyfiką zadań egzaminacyjnych, stosowali poznane strategie egzaminacyjne. Przeważająca część zajęć została poświęcona rozwiązywaniu przykładowych testów i zadań oraz doskonaleniu podstawowych umiejętności językowych: czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych.

Efekty realizacji:
Zdobyłam cenne doświadczenie w pracy z uczniami z dysleksją, dysortografią, dysgrafią, z dysfunkcją wzroku, słuchu oraz upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Wzmocniłam w uczniach mających trudności w nauce ich wiarę w sukces szkolny. Dzięki moim dobrze zaplanowanym działaniom dydaktyczno – metodycznym, uczniowie osiągali lepsze wyniki w nauce języka obcego, ponadto potrafili zniwelować napięcia emocjonalne.

Dzięki prowadzonym zajęciom dydaktyczno - wyrównawczym uczniowie wzbogacili swój zakres słownictwa, zdobyli umiejętności samodzielnego tworzenia prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych, bez większych trudności rozpoznają czasy gramatyczne, zwiększyli pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim oraz poznali różnorodne techniki uczenia się. Uczniowie klasy VIII zapoznali się ze specyfiką zadań egzaminu ósmoklasisty i uzyskali dobre wyniki podczas tego egzaminu zewnętrznego.

W roku szkolnym 2018/2019 prowadziłam zajęcia języka angielskiego w ramach indywidualnego nauczania. Systemem nauki w formie indywidulanej został objęty uczeń klasy V. Stan psychofizyczny oraz zachowania opozycyjno – buntownicze uniemożliwiały chłopcu uczęszczanie na zajęcia w szkole.
Podczas zajęć z chłopcem dostosowałam materiał, treści nauczania oraz metody pracy do jego możliwości psychicznych i fizycznych. Próbowałam zmotywować ucznia do nauki języka obcego oraz zwiększyć jego koncentrację podczas lekcji. Wykorzystywałam gry, zabawy i dryle językowe do utrwalenia omówionego materiału. Nauczanie i utrwalanie słownictwa opierało się głownie na materiale wizualnym.
Z racji tego, iż chłopiec jest moim wychowankiem, starałam się, aby pomimo nauki w domu był częścią zespołu klasowego. Zapraszałam go na różne uroczystości w gronie kolegów i koleżanek z klasy oraz imprezy szkolne.
Efekty realizacji:
Zapoznałam się z dokumentacją oraz systemem nauczania dziecka w formie indywidualnej w domu. Uczeń opanował treści z języka angielskiego w stopniu dostatecznym, na miarę swoich możliwości.

2.8. Rozwijanie umiejętności uczniów zdolnych.

W swoich działaniach starałam się rozwijać zainteresowania i umiejętności uczniów zdolnych. W pracy z uczniami zdolnymi dostosowywałam cele, treści, metody oraz wymagania do ich potrzeb. Stosowałam metody aktywne oraz problemowe, dające uczniowi dużo swobody w działaniu. Udzielałam niezbędnej pomocy merytorycznej, udostępniałam uczniom źródła wiedzy.
W każdym roku stażu prowadziłam społecznie zajęcia dla uczniów zdolnych. Podczas spotkań przygotowywałam uczniów do Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, konkursu „Olimpusek” i „Olimpus” oraz Gminnego Konkursu Języka Angielskiego.
Co roku organizowałam Szkolny Konkurs Języka Angielskiego oraz Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej w ramach Tygodnia Języka Angielskiego. Podejmowane przeze mnie inicjatywy były okazją do zaprezentowania zdolności językowych uczniów oraz posiadanych talentów.
Efekty realizacji:
Podjęte przeze mnie działania przyczyniły się do rozwoju zainteresowań, umiejętności uczniów w zakresie nauki języka angielskiego oraz do uzyskania wysokich miejsc w konkursach ogólnopolskich i gminnych:
• III i VII miejsce oraz Tytuły Laureata w ogólnopolskiej olimpiadzie języka angielskiego „Olimpusek”
• I miejsce w Gminnym Konkursie Języka Angielskiego organizowanym przez Szkołę Podstawową im. E. Estkowskiego w Wojciechowie
Wykorzystałam potencjał uczniów zdolnych, którzy są wielką szansą dla szkoły i przyczyniają się do jej rozwoju, a ich sukcesy promują placówkę na szczeblu gminnym i krajowym.

W związku z potrzebami i zainteresowaniami uczniów, zorganizowałam zajęcia dodatkowe dla dzieci uzdolnionych tanecznie. Podczas spotkań uczniowie nabywali umiejętność wykonywania i zastosowania podstawowych kroków tanecznych w układach choreograficznych. Kształtowano koordynację ciała, estetykę i płynność ruchów oraz pobudzano i rozwijano wyobraźnię twórczą dzieci. Uczniowie doskonalili umiejętność pokonywania nieśmiałości i tremy podczas prezentowania się przed szerszą publicznością. Zwrócono również uwagę dzieci na stosowanie form tanecznych jako sposobu walki ze stresem. Prowadzone zajęcia kształtowały samodyscyplinę, samokontrolę, samoocenę oraz umiejętność pracy w grupie.
Efekty realizacji:
Prowadzone zajęcia kółka tanecznego wpłynęły pozytywnie na kształtowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów, poprawę orientacji ruchowej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej. Dzieci uczęszczające na zajęcia zwiększyły wiarę w swoje możliwości i czerpały radość z reprezentowania szkoły w środowisku lokalnym podczas warsztatów pieczenia pierników, szkolnego spotkania opłatkowego, festynu rodzinnego oraz dożynek wiejskich.
Zaangażowanie uczniów w zajęcia oraz ich efektywna praca przyczyniły się do sukcesu, jakim było zajęcie I miejsca w Gminnym Konkursie Tanecznym, organizowanym przez Zespół Szkół w Rusku w roku szkolnym 2018/2019.
Zajęcia sprawiły uczniom dużo radości, ponadto cieszyły się popularnością i dużą frekwencją. Dla mnie natomiast przyniosły one ogromne poczucie satysfakcji i spełnienia zawodowego oraz są motywacją do dalszej pracy. Oferta edukacyjna szkoły wzbogaciła się o kolejną formę zajęć rozwijających talenty dzieci.

2.9. Popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów.

We współczesnym świecie posługiwanie się językiem angielskim stało się niezbędną umiejętnością, a na rynku pracy komunikacja w tym języku jest wymaganym standardem. W mojej pracy dydaktycznej dokładałam wszelkich starań, aby zachęcić uczniów do nauki języka angielskiego i kształtować ich świadomość kulturową. To bardzo ważne, aby dzieci zdobyły wiedzę o kraju języka, który poznają oraz aby wychowywali się w duchu poszanowania innych kultur i ludzi różnych narodowości. W tym celu prowadziłam zajęcia obejmujące zagadnienia z kultury krajów anglojęzycznych, lekcje okolicznościowe, wykorzystując metodę projektu. Przeprowadzałam z uczniami rozmowy, dzieliłam się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami na temat różnic kulturowych.

Doskonałą okazją do popularyzacji języka angielskiego był organizowany przeze mnie od roku 2014 Tydzień Języka Angielskiego. Jest to inicjatywa, którą z całą pewnością mogę uznać za swój sukces zawodowy. Tydzień Języka Angielskiego na stałe wpisał się w kalendarz imprez szkolnych. Jest on zakończeniem projektów wykonywanych przez uczniów w trakcie całego roku szkolnego. W skład tego wydarzenia wchodzą: Szkolny Konkurs Języka Angielskiego, Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej, wystawy prac plastycznych o tematyce kulturowej krajów anglojęzycznych, przedstawienia, inscenizacje oraz uroczysty apel szkolny.
Efekt realizacji:
Uczniowie zwiększyli swoje zainteresowania i uzdolnienia w zakresie znajomości języka angielskiego oraz wykazywali wysoką motywację do pogłębiania wiedzy. Mają świadomość poszanowania różnorodności innych kultur. Chętnie angażują się w organizowane wydarzenia, które dają mi poczucie spełnienia i sukcesu zawodowego.
Kalendarz imprez szkolnych wzbogacił się o szereg wydarzeń, atrakcyjnych dla uczniów oraz dających im możliwość wszechstronnego rozwoju.

2.10. Praca społeczna na rzecz lokalnej społeczności.
Integrując się ze środowiskiem lokalnym, w którym pracuję, nawiązałam współpracę ze Stowarzyszeniem Kulturalno – Oświatowym na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy”. Prowadziłam zajęcia języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Noskowie, którego organem prowadzącym jest wspomniane wcześniej stowarzyszenie. Ponadto, angażuję się w działalność statutową Stowarzyszenia poprzez pomoc w organizacji imprez środowiskowych, takich jak: spotkania z okazji Dnia Kobiet, warsztaty pieczenia i zdobienia pierników, dożynki wiejskie.
Współpracuję z Sołtysem Wsi Nosków oraz Radą Sołecką. Chętnie angażuję się w organizację imprez środowiskowych, takich jak Dzień Kobiet i dożynki wiejskie. Przygotowuję wspólnie z uczniami części artystyczne i występy taneczne.
Od 6 lat jestem członkiem Stowarzyszenia dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "MIŚ”, które prowadzi Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Goli. Od roku 2018 pełnię funkcję członka Komisji Rewizyjnej. Współpracowałam z członkami Stowarzyszenia w zakresie podejmowania inicjatyw, mających na celu integrację dzieci szkolnych z podopiecznymi ośrodka, w latach kiedy miał on swoją siedzibę w Noskowie. W tym celu organizowaliśmy pikniki na boisku szkolnym pod hasłem "Święto pyry", majówkę pod hasłem "Dwie godziny dla rodziny" oraz warsztaty plastyczne. Planujemy dalszą integrację uczniów z podopiecznymi ośrodka, organizując warsztaty i pikniki w nowej siedzibie ośrodka w Goli.
W roku 2017 oraz 2018 pełniłam nieodpłatnie funkcję opiekuna kolonii letnich organizowanych dla dzieci przez Parafię pw. Świętej Trójcy w Noskowie. Wypoczynek odbywał się nad jeziorem w miejscowości Zaniemyśl. Opiekę nad dziećmi sprawowałam wspólnie z panią ……… oraz panią ……. Uczestnikami kolonii byli w większości uczniowie naszej szkoły. Wspólnie opracowywałyśmy program kolonii oraz sprawowałyśmy opiekę nad dziećmi, tak aby wypoczynek atrakcyjny, a przede wszystkim bezpieczny. Co roku aktywnie uczestniczę w organizacji festynu parafialnego, przygotowując gry, zabawy i atrakcje festynowe dla dzieci.
Efekty realizacji:
Praca na rzecz lokalnej społeczności wzmocniła moją więź ze środowiskiem, w którym pracuję. Angażowanie się w życie wsi Nosków było dla mnie nie tylko szansą na rozwój zawodowy, lecz także stało się źródłem satysfakcji i motywacji. Efekty moich działań wpłynęły na kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.§7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

Praktyczna znajomość obsługi komputera jest umiejętnością niezbędną w społeczeństwie informacyjnym, w jakim żyjemy. Komputer stał się niezbędnym narzędziem w mojej pracy dydaktycznej. Na bieżąco podnosiłam wiedzę i umiejętności w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Przy użyciu technik komputerowych tworzyłam swój warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczej. Sporządzałam konspekty zajęć, rozkłady materiału, plany wynikowe, kryteria oceniania, kartkówki, testy, sprawdziany, karty pracy, zadania domowe, notatki, wykresy, tabele z wynikami uczniów. Wykorzystując edytory tekstu opracowywałam sprawozdania, ankiety, dokumenty szkolne, opinie o uczniach, scenariusze przedstawień, apeli oraz wszelką dokumentację związaną z pełnieniem roli wychowawcy. Przygotowywałam arkusze ocen oraz świadectwa szkolne. Korzystałam z arkusza kalkulacyjnego, opracowując śródroczne i roczne zestawienie ocen uczniów. Od marca bieżącego roku szkolnego korzystam z dziennika elektronicznego Librus.

Znajomość programu PowerPoint umożliwiła mi samodzielne wykonywanie prezentacji multimedialnych, które wykorzystywałam podczas zajęć języka angielskiego, organizowanych uroczystościach i apelach oraz do prezentacji wyników moich działań podczas zebrań Rady Pedagogicznej.

Stworzyłam bazę materiałów dydaktycznych, którą stale aktualizuję. Większość z nich wykonałam samodzielnie, wykorzystując technologie komputerowe i inspirując się zasobami Internetu. Dzięki umiejętnej obsłudze komputera przygotowywałam dyplomy, podziękowania, zaproszenia, informacje dla rodziców i uczniów.

Za pomocą Internetu na bieżąco śledziłam aktualne akty prawne, zmiany w przepisach prawa oświatowego. Korzystałam również z wielu stron internetowych poświęconych edukacji, poszukując pomysłów, inspiracji, materiałów, sposobów wykorzystania nowoczesnych technologii podczas zajęć języka obcego. Kontaktowałam się z wydawnictwami językowymi w celu uzyskania najnowszych informacji, materiałów oraz ofert edukacyjnych.

Doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w webinariach i szkoleniach online. Był to dla mnie doskonały i wygodny sposób na pogłębienie swojej wiedzy.

Wykorzystanie technologii komputerowej okazało się niezbędne w przygotowaniu dokumentacji związanej z uzyskaniem awansu zawodowego oraz opracowania sprawozdania. Ponadto opublikowałam moje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stronie serwisu edukacyjnego www.profesor.pl.

Efekty realizacji:

Umiejętne wykorzystanie technik komputerowych umożliwiło mi wzbogacenie oraz sprawniejszą organizację warsztatu pracy dydaktyczno – wychowawczej.


2. Wykorzystanie technik komputerowych podczas zajęć dydaktycznych.

Korzystanie z technologii informacyjno – komunikacyjnych stało się dla mnie nieodzownym wsparciem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Wykorzystywałam sprzęt multimedialny oraz zasoby cyfrowe na wszystkich etapach edukacyjnych oraz niemal na każdej lekcji języka obcego, podczas godzin wychowawczych i uroczystości szkolnych.

Stosowałam narzędzia cyfrowe, prowadzące do aktywizacji ucznia, zwiększające jego motywację i zainteresowanie nauką języka angielskiego. Korzystałam z materiałów i narzędzi znajdujących się w Internecie, dla wzbogacenia i urozmaicenia moich zajęć oraz doskonalenia określonych umiejętności uczniów. Prowadziłam zajęcia wykorzystując model odwróconej klasy.
Aby nauka języka obcego była dla uczniów atrakcyjna, przy wsparciu Dyrektora szkoły stworzyłam pracownię językową, wyposażoną w nowoczesny sprzęt multimedialny. Podczas zajęć korzystałam z tablicy multimedialnej, projektora, laptopa oraz tabletu. Uczniowie mieli możliwość skorzystania ze sprzętu cyfrowego, multibooków oraz multimedialnej platformy do nauki języka angielskiego – Oxford Online Practise.
Efekty realizacji:
Potrafię samodzielnie zaplanować i organizować zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w procesie edukacyjnym i zdobyli umiejętność wyszukiwania informacji w źródłach multimedialnych oraz efektywnego ich wykorzystania.
Prowadzone przeze mnie zajęcia są inspirujące i ciekawe dla uczniów, a stworzona pracownia językowa jest miejscem przyjaznym dzieciom i umożliwiającym im efektywną naukę języka obcego. Atrakcyjność zajęć dla ucznia to większa skuteczność edukacji, a nowoczesny nauczyciel to wyższa jakość pracy szkoły.

3. Podejmowanie działań w zakresie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania placówki z powodu epidemii COVID-19.

Stosowanie technologii informacyjnych umożliwiło mi prowadzenie nauczania zdalnego, które w okresie ograniczenia funkcjonowania placówki z powodu epidemii COVID – 19 zastąpiło nauczanie w systemie stacjonarnym.
Na bieżąco zapoznawałam się z aktualnymi rozporządzeniami oraz wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie zdalnego nauczania.
Prowadziłam zdalne zajęcia systematycznie według ustalonego planu lekcji. Moim głównym narzędziem pracy była platforma Google Classroom, za pośrednictwem której przesyłam uczniom materiały, prezentacje, pliki dźwiękowe, ilustracje, zdjęcia, linki do filmów na YouTube oraz linki do zadań multimedialnych i quizów. Zajęcia języka angielskiego prowadziłam również online, korzystając z aplikacji ZOOM, umożliwiającej mi bezpośredni kontakt z uczniami. Kontaktowałam się z dziećmi również za pośrednictwem portali społecznościowych i komunikatorów.
Przygotowywałam materiały do zajęć w różnej formie, aby urozmaicić pracę uczniom. Korzystam z następujących narzędzi:
- tworzenie multimedialnych materiałów na zajęcia: www.lekcjewsieci.pl, www.genial.ly
- nauka słownictwa, gramatyki - prezentacje multimedialne slides.google.com, fiszki do nauki słówek na stronie www.fiszkoteka.pl
- ćwiczenia online: www.engly.pl, www.wordwall.net, www.liveworksheets.com
- doskonalenie rozumienia tekstów słuchanych: www.tubequizard.com, www.youtube.com
- doskonalenie rozumienia tekstów pisanych: www.test-english.com
- sprawdzanie wiedzy uczniów: www.kahoot.com, www.quizizz.com, testy w formie multimedialnej - Formularze Google.
Podczas zajęć korzystałam z multimedialnych podręczników wydawnictwa OXFORD za pośrednictwem platformy Oxford Learner’s Bookshelf.
Na bieżąco przygotowywałam uczniów klasy VIII do Egzaminu Ósmoklasisty. Pracujemy wykonując zadania w Repetytorium Ósmoklasisty. Korzystałam również z zadań powtórkowych udostępnionych na stronie cke.gov.pl.
W przygotowanych przeze mnie zajęciach uwzględniałam indywidualizację pracy ucznia. Dokładałam wszelkich starań, aby dostosowywać lekcje do możliwości uczniów, aby wykorzystywali je w największym stopniu. Stosowałam gradację trudności zadań do wykonania, opracowuję trudniejsze i łatwiejsze ćwiczenia oraz zadania dla chętnych, pobudzające aktywność dzieci.
W pracy zdalnej kierowałam się przede wszystkim dobrem dziecka, mając na uwadze jego możliwości i sytuację, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy. Łączyłam naukę z zabawą i wykorzystywałam narzędzia, które uatrakcyjniły uczniom zajęcia. Dostosowywałam tematy zajęć do zainteresowań dzieci, wybierałam treści aktualne i związane z upodobaniami uczniów.
Efekty realizacji:
Prowadzenie zajęć edukacji zapośredniczonej było dla mnie nowym i niezwykle cennym doświadczeniem. Dzięki zwiększeniu mojej wiedzy w zakresie zdalnego nauczania i stałego samokształcenia, koncepcja mojej pracy na odległość była przemyślana i spójna. Dzieliłam się wiedzą z innymi nauczycielami, co w dużym stopniu pomogło im zorganizowanie nauczania w przestrzeni wirtualnej.
Dostosowałam proces edukacyjny do potrzeb i możliwości uczniów, umiejętnie wykorzystywałam i obsługiwałam platformę edukacyjną, dzięki czemu stała się ona miejscem do aktywnej edukacji dzieci. Zdobyłam umiejętność przekazywania na odległość jasnych, czytelnych komunikatów. Potrafię komunikować się z uczniami w wymiarze synchronicznym i asynchronicznym oraz właściwie kontrolować ich postępy w nauce. Uczniowie chętnie ze mną współpracowali brali udział w zajęciach online. Ich motywacja do nauki zwiększała się, wykazywali również duże zaangażowanie w procesie nauki języka angielskiego. Ponadto przekazywałam uczniom odpowiednie wzorce komunikowania się.

§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postepowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej.

W trakcie trwania stażu zgłębiałam swoją wiedzę z psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych. Dokładając wszelkich starań, aby mój warsztat pracy był cały czas udoskonalany, uczestniczyłam w wielu szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych.

Sięgałam również do literatury pedagogicznej, fachowej oraz różnorodnych stron internetowych. Studiowałam lekturę z zakresu dydaktyki pedagogiki i psychologii. Na bieżąco analizowałam literaturę dotyczącą specyfiki nauczania języka angielskiego. Pogłębianie wiedzy z dziedziny psychologii i pedagogiki realizowałam również poprzez studiowanie literatury oraz udział w warsztatach o tematyce psychologiczno-pedagogicznej.

Dla udoskonalenia mojego warsztatu metodycznego, oprócz pozycji książkowych często śledzę artykuły pojawiające się na stronach internetowych oraz korzystam z zasobów stron poświęconych metodyce języka angielskiego oraz szeroko pojętej edukacji.
Efekty realizacji:
Wzbogaciłam swój warsztat dydaktyczny oraz opiekuńczo – wychowawczy. Potrafię przekazać uczniom wiedzę w sposób ciekawy, atrakcyjny, a jednocześnie efektywny. Posiadam niezbędną wiedzę z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki. Podniesienie poziomu mojej wiedzy wpłynęły pozytywnie na jakość pracy szkoły.


2. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

W trakcie trwania stażu wykorzystywałam zdobytą wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, uczestnicząc w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły:
• udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
• praca w Zespołach Przedmiotowych: przedmioty humanistyczne oraz edukacja wczesnoszkolna
• praca w zespole opracowującym Plan Pracy Szkoły
• udział w pracach komisji konkursowych oraz Zespołach Nadzorujących egzamin ósmoklasisty
• praca w zespole ds. Ewaluacji Wewnętrznej
• udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach
• organizacja i współpraca przy zorganizowaniu wycieczek, imprez szkolnych i środowiskowych

Efekty realizacji:
Wykorzystywałam efektywnie swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki przy opracowaniu działań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych wspólnie z innymi nauczycielami. Zdobyta wiedza oraz doświadczenie umożliwiły mi konstruktywne rozwiązywanie problemów wychowawczych z podopiecznymi. Potrafiłam również otoczyć opieką i pomóc uczniowi objętym indywidualnym nauczaniem oraz wychowanków znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej.


§7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


Znajomość dokumentów prawa wewnątrzszkolnego jest niezbędna w pracy nauczyciela, dlatego też przeanalizowałam następujące dokumenty szkolne:
• Statut Szkoły
• Program Wychowawczo – Profilaktyczny
• Plan Pracy Szkoły
• Szkolny Zestaw Programów Nauczania
• Koncepcja Pracy Szkoły
• regulaminy, procedury obowiązujące w szkole

Na bieżąco analizowałam również aktualne akty prawne. Wraz z rozpoczęciem stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Dokonałam ponownej analizy następujących dokumentów:
• Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. 2013 poz. 393)
• Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)
• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290 i poz. 1669)
• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. poz. 949 i poz. 2203)
Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. Śledziłam strony internetowe MEN, portale internetowe, a także uczestniczyłam w szkoleniu „ Awans zawodowy – zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego”, zorganizowany przez ODN w Kaliszu. Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami przygotowałam wniosek o ponowne rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
Efekty realizacji:
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurą uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów i rodziców.

W swojej codziennej pracy wykorzystywałam znajomość przepisów prawa oświatowego. Najważniejszym dla mnie dokumentem regulującym pracę z uczniami jest podstawa programowa, stanowiąca załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz.U. 2017 poz. 356 ze zmianami). Dokładna analiza tego dokumentu pomogła mi w wyborze programu nauczania, gwarantującego realizację podstawy programowej.
Pracując z uczniami mającymi trudności w nauce oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wykorzystywałam zapisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 r. poz. 1591 ze zmianami).
Prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego, zobligowało mnie do znajomości i wykorzystania zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616).
Dokumentację szkolną prowadziłam zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. 2017 poz. 1646 ze zmianami).
Stosowałam się do zapisów dotyczących obowiązków nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów zawartych w:
- Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. ( Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 ze zmianami),
- Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2018 r. poz. 2140).
Organizując wycieczki, opierałam się na rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055).
Uczestnictwo w pracy zespołu powołanego do dokonania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i opracowania IPET-u, zobligowało mnie do znajomości i wykorzystania podczas pracy w zespole zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz, 1578 ze zmianami).
W czasie zawieszenia funkcjonowania placówek z powodu epidemii COVID – 19 prowadziłam nauczanie zdalne, zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z aktualnymi zmianami rozporządzenia.
Efekty realizacji:
Znajomość aktualnych aktów prawa oświatowego przyczyniła się do organizacji moich działań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych w sposób zgodny z bieżącymi przepisami prawnymi.


Podsumowanie
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Wykonywane zadania stały się dla mnie okazją do wdrażania nowych pomysłów, które mam nadzieję realizować w przyszłości. W trakcie stażu przekonałam się, że zawód nauczyciela wymaga nieustannego dokształcania się oraz krytycznego spojrzenia na swoje działania.
W swojej pracy uwzględniam problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Wykorzystuję metody, formy i techniki pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój dzieci. Doceniam wkład pracy ucznia, staram się zrozumieć jego potrzeby. Dostosowuję wymagania do możliwości intelektualnych i psychofizycznych uczniów. Pracuję z uczniami zdolnymi oraz mającymi trudności w nauce. Stosuję metody aktywizujące uczniów, rozbudzając ich zaangażowanie oraz ciekawość poznawczą. Wykorzystuję wiedzę z zakresu neurodydaktyki, aby proces nauki języka obcego był coraz bardziej efektywny. W swojej pracy na bieżąco korzystam z technologii komputerowych i informacyjnych.
Praca z dziećmi jest dla mnie ogromną radością i motywacją do dalszego rozwoju. Empatia, energia i uśmiech pozwoliły mi na zbudowanie serdecznych kontaktów z uczniami. Udało mi się zdobyć zaufanie i sympatię dzieci, co jest dla mnie szczególnie ważne. Swój autorytet zbudowałam na przyjaznych, partnerskich zasadach. W nauczaniu staram się być konsekwentna, sprawiedliwa, pomocna i otwarta na uczniów. Zgodnie z myślą Janusza Korczaka „Powiedz dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi” nie szczędzę uczniom pochwał, wzmocnień pozytywnych. Buduję w nich wiarę w swoje możliwości, aby byli świadomi drzemiącego w nich potencjału.
Stworzyłam zintegrowane, zgodne zespoły klasowe. Nawiązałam pozytywną współpracę z rodzicami, opartą na zasadach partnerstwa oraz wzajemnym zaufaniu i życzliwości. Współpracuję z rodzicami, a także z innymi nauczycielami w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
Aktywnie włączam się w pracę zespołów, komisji konkursowych i egzaminacyjnych powołanych przez Dyrektora Szkoły. We współpracy z innymi nauczycielami tworzę dokumenty wewnątrzszkolnego prawa oświatowego.
Wzbogacam swój warsztat pracy pedagogicznej, uczestnicząc w różnych formach wewnętrznego oraz zewnętrznego doskonalenia nauczycieli: szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach metodycznych, webinariach.
Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową za zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających ze Statutu naszej szkoły.
Staram się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2018/2019.
Moje zaangażowanie w pracę dydaktyczno – wychowawczą zostało docenione również Dyrektora Szkoły, Grono Pedagogiczne oraz organ prowadzący placówkę, w której pracuję, czego wynikiem było przyznanie mi nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo w roku 2017 oraz 2018.
Okres stażu to tylko pewien odcinek mojej pracy pedagogicznej. Praca nad uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem i okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem nauczycielem i wychowawcą.
Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji, a zakończenie stażu wcale nie oznacza końca moich działań. Nadal zamierzam rozwijać swoje umiejętności wychowawcze i pedagogiczne oraz korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego, by stawać się coraz lepszym nauczycielem. Nieustannie doskonalę własny warsztat pracy, dzięki czemu moi uczniowie chętnie ze mną pracują, a także odnoszą sukcesy w różnorodnych konkursach na szczeblu szkolnym, jak i międzyszkolnym.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą z innymi nauczycielami.
Zakończenie stażu to nie koniec mojej ścieżki rozwoju zawodowego. Planuję szereg działań na przyszłość, chcąc stale uświadamiać moim uczniom, iż „granice ich języka są granicami ich świata” i dzięki znajomości języków obcych te granice nie będą dla nich istniały, cały świat będzie w ich zasięgu.Nosków, dn. 05.06.2020r.

mgr Jolanta Jarmuż

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.