AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Włodarczyk, 2020-08-24
Warszawa

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Paln rozwoju zawodowego

- n +
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Katarzyna Włodarczyk
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51
w Warszawie
Rozpoczęcie stażu: 1 września 2017 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31 maja 2020 r.Lp.

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
nauczycieli oraz przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty, awansu zawodowego itd.

- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

- Sporządzenie planu rozwoju zawodowego
sierpień 2017 r.
wrzesień 2017 r.


wrzesień 2017 r.
Rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego.Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego
zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.


2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
- Założenie teczki „Awans zawodowy”

- Gromadzenie dokumentacji


- Praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

- Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły
wrzesień 2017 r.


przez cały okres stażu

przez cały okres stażu

czerwiec 2020 r.
Teczka „Awans zawodowy”.
Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły.


3.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju

czerwiec 2020 r.
Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego

§ 8. ust. 2. pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły


1.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły
- aktywny udział w tworzeniu dokumentacji szkolnej,

- aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły, wykorzystanie ich do realizacji zadań statutowych szkoły

- udział w konferencjach, warsztatach metodycznych itd.

- udział w szkoleniowych Radach
Pedagogicznych

w trakcie trwania stażu


w trakcie trwania stażu

w trakcie trwania stażu


Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.


Zaświadczenia. potwierdzenia uczestnictwa.
Zaświadczenia.


Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

2.
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
- korekta rozkładu materiału nauczania po każdym roku nauczania,

- ewentualne zmiany w przedmiotowym systemie oceniania i wykazie wymagań programowych

- praca w zespole szkolnym ds. imprez i uroczystości szkolnych

- praca w zespole nauczycieli ds. rekrutacji uczniów
wrzesień
2017/18/19 r.


wrzesień
2017/18/19 r.w trakcie stażu


w trakcie stażu
Przykładowe plany wynikowe.


Wykaz wprowadzonych zmian.Potwierdzenie Dyrektora.


Potwierdzenia.


3.
Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz prawa oświatowego
- Korzystanie ze zbiorów pedagogicznych (nowości książkowe, czasopisma).

- Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.

- Aktywna praca nad samokształceniem.

- Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.

w trakcie trwania stażu


w trakcie trwania stażu


w trakcie trwania stażu
spotkania z rodzicami w trakcie stażu
2017/20
Wykaz literatury.notatkinotatki

Zapisy w dzienniku lekcyjnym.

4.
Dbanie o wystrój pracowni
- adaptacja sali lekcyjnej do realizacji programu nauczania zgodnie z nową podstawą programową-organizacja kącików zainteresowań

- aktualizacja dekoracji klasy związana z porami roku oraz bieżącymi wydarzeniami klasowymi, szkolnymi i narodowymi.

sierpień, wrzesień 2017 r.,2018 r.,
2019 r.na bieżąco


Potwierdzenie Dyrektora.

Notatki, zdjęcia.

5.
Organizacja wycieczek
- przygotowanie planu wycieczki
- przeprowadzenie wycieczki zgodnie z przepisami i Regulaminem

w trakcie stażu

Wzór karty wycieczki, potwierdzenie Dyrektora, zdjęcia.6.
Rozwijanie i doskonalenie swojego warsztatu pracy
- analiza i wybór programów nauczania w oparciu o jego merytoryczne wartości.
- stosowanie aktywnych metod nauczania.
- opracowanie pomocy dydaktycznych - dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
- publikowanie własnych prac i scenariuszy lekcji na stronach internetowych
- prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, ścieżki edukacyjne, dzienniki pozalekcyjne.


w trakcie trwania stażu


w trakcie trwania stażu
sprawozdanieadresy stron www


wpisy w dokumentacji szkolnej

7.Doskonalenie rozwoju zawodowego
- podnoszenie kwalifikacji/ kursy doskonalące
2017 r- 2020 r.
Kopie dyplomów/ certyfikatów ukończenia kursów.

8.
Opracowanie i wdrożenie programu koła zajęć komputerowych
- opracowanie programu koła zajęć komputerowych
2017 – 2020r.
Program koła zajęć komuterowych, zapisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.
§ 8. ust. 2. pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


1.

2.
3.


4.
5.
Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi


Korzystanie podczas pracy dydaktycznej z technologii informacyjnej i komunikacyjnej


Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych

Publikacja na portalach internetowych
Współpraca z Diagnoza z Nową Erą
- wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych z nauczaniem

- śledzenie aktualności na portalach
internetowych,

- korzystanie z encyklopedii multimedialnej,- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i multimedialnego


- wykorzystanie edytora tekstów Microsoft Word do tworzenia pomocy dydaktycznych, dyplomów, tekstów oraz innych materiałów
- opracowywanie testów, sprawdzianów, zaproszeń
- wykorzystanie programu na stronie www- Nowa Era oraz Dziennika Librus– OCENA OPISOWA dla edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej przy wypisywaniu ocen opisowych, świadectw, arkuszy ocen

- opracowanie i opublikowanie własnych scenariuszy zajęć oraz imprez i uroczystości szkolnych


- koordynacja, przygotowanie Sprawdzianu trzecioklasisty i wprowadzanie wyników na platformę projektu Diagnozy z Nową Erą
w trakcie trwania stażu


wg potrzebprzez cały okres trwania stażu


maj 2018/19/20w trakcie trwania stażuII kwartał 2020r.
Notatki, wydruki, przykładowe pomoce dydaktyczne.Potwierdzenie Dyrektora,
zapisy w dzienniku.

notatki, wydruki
notatka


Zaświadczenie, publikacja na stronach www.notatkaadresy stron www
notatka

§ 8. ust. 2. pkt 3.
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć1.
Opublikowanie „Planu rozwoju zawodowego”
- opublikowanie na portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowegolistopad 2017 r.
Publikacja na stronach www

2.
Praca w zespole samokształceniowym edukacji wczesnoszkolnej
- realizowanie zadań wynikających z planu pracy zespołu samokształceniowego
- udostępnianie materiałów własnych innym nauczycielom
- wymiana doświadczeń
cały okres stażuProtokoły spotkań

3.


Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
- organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców


w trakcie stażu
Scenariusze, konspekty z zajęć.

4.
Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych

- opracowanie i udostępnienie
w trakcie stażu
Potwierdzenie Dyrektora, przykładowe materiały.

5.
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
- wymiana doświadczeń
w trakcie stażu
Sprawozdanie.

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


1.
Współpraca z rodzicami uczniów
- pogadanki z rodzicami/opiekunami uczniów na temat sukcesów i problemów dydaktycznych, wychowawczych, zachowania uczniów w szkole i poza szkołą, itd.,

- rozmowy indywidualne z rodzicami
Zebrania z rodzicami, Dni Otwarte-
2017/2020
wg potrzeb

Zapisy w dzienniku lekcyjnym (LIBRUS)

Zapisy w dzienniku lekcyjnym (LIBRUS)2.

3.
Praca nowoczesnymi metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne zarówno uczniów jak i nauczyciela


Kontakt z Dyrekcją Szkoły i nauczycielami drogą elektroniczną
- praca z uczniem posiadającym zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej – dostosowanie wymagań do możliwości ucznia,
- praca z uczniem zdolnym- rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów

- przekazywanie drogą elektroniczną wyników klasyfikacji
- przekazywanie drogą elektroniczną materiałów i zdjęć na stronę www szkoły dotyczących organizowanych imprez, konkursów, wycieczek itp.


w trakcie stażu
w trakcie stażu
2017 r.- 2020 r.
Opis działań
Opis działań.
Potwierdzenia.


§ 8. ust. 2. pkt 4. lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych


1.
Organizowanie konkursów na forum szkoły i międzyszkolnych.

- organizowanie konkursów polonistycznych, matematycznych, przyrodniczych, ortograficznych i recytatorskich, regionalnych
w trakcie stażu


Potwierdzenie Dyrektora, przykładowe materiały, zdjęcia, potwierdzenia udziału

2.
Organizowanie imprez i uroczystości klasowych i szkolnych.
- Samodzielne lub we współpracy z rodzicami organizowanie imprez i uroczystości klasowych takich jak: Ślubowanie, Święto KEN, mikołajki, jasełka, bal karnawałowy, Dzień Kobiet, Wielkanoc, Dzień Rodziny.
w trakcie stażu
Zdjęcia, scenariusze

3.
Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury
- wyjścia do kina, teatru, muzeum, filharmonii

w trakcie stażu
Potwierdzenie Dyrektora,
zdjęcia, zapisy w dzienniku

4.
Włączanie uczniów w do akcji charytatywnych
- zbiórka materiałów edukacyjnych i plastycznych dla dzieci z Oddziału Onkologii przy CZDz w Warszawie
- świąteczny kiermasz ozdób choinkowych
- zbiórka książek w ramach akcji zaczytani.org
w trakcie stażu
Potwierdzenia
5.

Kultywowanie tradycji i edukacji regionalnej.
- Zorganizowanie w klasie kącika regionalnego
- zapoznawanie uczniów z regionalnymi tradycjami i zwyczajami podczas zajęć tematycznych
- organizacja i przygotowanie lekcji z okazji ważnych wydarzeń historycznych: wybuch I wojny światowej, Powstanie Warszawskie itp.

w trakcie stażu

w trakcie stażu2017/2018/2019/2020
zdjęcia

scenariuszescenariusze, zdjęcia

§ 8. ust. 2. pkt 4. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami


1.
2.


3.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-PedagogicznąWspółpraca z policją i Strażą Miejską


Współpraca z wydawnictwami pedagogicznymi
- porady, diagnoza wymogów nauczania względem uczniów z potrzebami edukacyjnymi, praca w zespołach pomocy psychologiczno- pedagogicznej
- organizacja spotkań dzieci z policjantem na temat bezpiecznego poruszania się po drogach oraz bezpieczeństwa w kontaktach z dorosłymi. Spotkania ze Strażnikiem Miejskim – pogadanki tematyczne
- udział w spotkaniach organizowanych przez wydawnictwa
wg potrzeb
w trakcie stażu


w trakcie stażu
Potwierdzenie Dyrektora,
Notatki, potwierdzenie Dyrektora, zapis w dzienniku lekcyjnym
zaświadczenia
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony


1.
Opis i analiza dwóch przypadków- rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
- zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych,

- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,

- podsumowanie i wnioski
w trakcie stażu
Opis przypadków


Plan ma formę otwartą, dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, form ich realizacji, czy też dokumentowania, w zależności od wynikających potrzeb, przydzielonych zadań dodatkowych itp.

Opracowała:
Katarzyna Włodarczyk
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.