Katalog

Emilija Widniak, 2020-08-24
Komorów

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), na podstawie art. 9g ust.10 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2018 r. poz. 967)

Imię i nazwisko: mgr Emilija Widniak
Placówka oświatowa: Przedszkole Miejskie nr 14 „Różany Ogród” w Pruszkowie
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (01.09.2019 r. – 31.05.2022 r.)
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Krystyna Lis
Cele:
podniesienie jakości warsztatu pracy własnej oraz placówki,
rozwijanie umiejętności zawodowych,
uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


Zadanie / Formy realizacji / Termin / Sposób dokumentowania
1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego. /Analiza obowiązujących aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
- Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)
Zapoznanie z aktualną dokumentacją regulującą pracę placówki:
- statut,
- regulaminy i procedury,
- plany, programy, koncepcja. / VIII 2019 r./ Wydrukowane fragmenty ustawy i rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli
Notatki własne

2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. /Analiza powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego i uwzględnienie ich w planie./ VIII 2019 r./ Kopia planu rozwoju zawodowego

3. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego./ Sformułowanie wniosku spełniającego wymogi formalne i przedłożenie go Dyrektorowi wraz z planem rozwoju zawodowego. / 11. IX 2019 r./ Potwierdzenie Dyrektora

§ 8 ust. 3 pkt 1.
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

1. Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących./ Korzystanie z artykułów w czasopismach pedagogicznych, na edukacyjnych portalach internetowych w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych./ Okres stażu/ Artykuły, tytuły pozycji książkowych, adresy stron internetowych.

2. Stosowanie w codziennej pracy metod opartych na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu oraz poznawaniu./ Aktywizowanie dzieci podczas zajęć dydaktycznych i zabaw dowolnych – stosowanie takich metod jak:
burza mózgów,
mapa pojęciowa,
stacje zadaniowe,
drama,
metody ewaluacyjne,
metody integracyjne,
projekt,
Metoda Dobrego Startu,
Pedagogika zabawy,
Gimnastyka twórcza R. Labana,
Ruch Rozwijający W. Sherborn. / Na bieżąco / Wpisy w dzienniku, planach miesięcznych, scenariusze zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących.

3. Korzystanie z technologii komputerowej i multimedialnej podczas codziennej pracy./ a) Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji własnej i przedszkolnej: plan rozwoju, plany miesięczne, sprawozdania, ankiety, regulaminy, zgody, upoważnienia, informację o gotowości szkolnej itp.
b) Stosowanie technologii komputerowej do organizacji warsztatu pracy:
dyplomy, zaproszenia, podziękowania,
harmonogramy, scenariusze, karty pracy,
wizytówki, ogłoszenia itp.
c) Korzystanie z portali edukacyjnych dla nauczycieli przedszkola w celu wzbogacenia warsztatu pracy: ciekawe artykuły, scenariusze, opisy nowatorskich metod.
d) Wykorzystanie internetu do zapoznawania się z ofertami szkoleń i warsztatów on-line.
e) Zapoznanie się z projektami i konkursami ogólnopolskimi ogłaszanymi na portalach edukacyjnych.
f) Zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach, konkursach za pomocą internetu.
g) Korzystanie podczas zajęć z komputerowych programów edukacyjnych dostosowanych do wieku i zainteresowań dzieci./ cały okres stażu / Przykładowe dokumenty: plan miesięczny, sprawozdanie, informację o gotowości szkolnej, wzory dyplomów i podziękowań i inne.

4. Umieszczenie materiałów edukacyjnych na stronach internetowych./ a)Opublikowanie planu rozwoju zawodowego,
scenariuszy zajęć, uroczystości grupowych oraz przeprowadzonych imprez przedszkolnych na stronach portali edukacyjnych:
edux pl
45 minut pl
profesor pl
nauczyciele przedszkola
przedszkola – świat / cały okres stażu / Adresy stron www wraz z datami publikacji, potwierdzenia lub certyfikaty; b) Dostarczanie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń w grupie w celu umieszczania ich na stronie internetowej przedszkola. / zdjęcia na stronie internetowej przedszkola

5. Wykorzystanie technologii komputerowej w celu komunikowania się z innymi./ a) Prowadzenie korespondencji elektronicznej z innymi nauczycielami celem wymiany informacji i doświadczeń zawodowych.
b) Aktywny udział w edukacyjnych forach dyskusyjnych dotyczących edukacji. / cały okres stażu / Poczta elektroniczna.

6. Opracowanie prezentacji multimedialnych./ Opracowanie prezentacji komputerowych, wykorzystanie tablicy multimedialnej jako wzbogacenie atrakcyjności zajęć. / Okres stażu / Dokumentacja fotograficzna, zapis w planach miesięcznych

§ 8 ust. 3 pkt 2.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

1. Aktywny udział w pracach zespołu ds. szkoleń oraz przy tworzeniu dokumentacji przedszkola. / .a) Opracowanie wspólnie z innymi nauczycielami planów pracy zespołu, harmonogramu spotkań, sporządzanie sprawozdań.
b) Realizacja zadań związanych z pracą zespołu. / Cały okres stażu / Potwierdzenie Dyrektora, sprawozdanie z pracy zespołu

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami./ a) Prowadzenie zajęć dla nauczyciela kontraktowego.
b) Przeprowadzenie zajęć koleżeńskich w obecności w miarę możliwości nauczyciela- doradcy metodycznego lub nauczyciela – konsultanta.
c) Podejmowanie działań w ramach WDN – przeprowadzenie rady szkoleniowej w oparciu o wiedzę zdobytą podczas warsztatów lub szkoleń poza placówką. / Okres stażu / Lista obecności na zajęciach. Potwierdzenie doradcy metodycznego lub konsultanta. Lista obecności, potwierdzenie dyrektora

3. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, umiejętności zawodowych, stosowanych metod i form pracy. / a) Publikacje na stronach edukacyjnych portali internetowych (plany miesięczne, scenariusze zajęć i uroczystości, opracowane regulaminy, zbiory zabaw)
b) Udostępnienie materiałów własnych nauczycielom w placówce. / Na bieżąco / Adresy stron internetowych, data publikacji, certyfikat
Potwierdzenie nauczycieli
§ 8 ust. 3 pkt 3.
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Współpraca ze specjalistami wspierającymi rozwój dziecka. / a) Kontynuowanie współpracy z psychologiem, logopedą.
b) Kontynuowanie współpracy z pielęgniarką szkolną. / Cały okres stażu / Potwierdzenie specjalistów

2. Aktywne wspieranie dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich i innych organizowanych w placówce i poza nią. /
a) Rozpoznanie uzdolnień i zainteresowań dzieci.
b) Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach – pomoc w doborze tematyki, utworu, stroju, itp.
c) Zachęcanie rodziców do wspierania uzdolnień dzieci – prezentacja umiejętności podczas imprez i uroczystości grupowych.
d) Organizowanie wystaw wytworów dziecięcych w placówce i poza nią.
e) Organizowanie konkursów, imprez, uroczystości według kalendarza imprez przedszkolnych.
f) Prowadzenie kółka plastycznego./Rok szkolny 2019/2020 .Cały okres stażu. / Kopie dyplomów i podziękowań organizatorówDokumentacja fotograficzna, regulaminy konkursów, sprawozdania. Scenariusze uroczystości, dokumentacja fotograficzna.
Prace plastyczne dzieci, dziennik zajęć

3. Współpraca z instytucjami./ a) Kontynuowanie współpracy z Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży im. H. Sienkiewicza, filia nr 6 w Pruszkowie w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych u dzieci.
b) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
c) Współpraca z przedstawicielami policji, straży miejskiej w celu upowszechniania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach (pogadanki, pokazy)
d) Współpraca z przedstawicielami służby zdrowia i innymi instytucjami – promującymi higienę i zdrowy stylu życia:
– wizyta dzieci w gabinecie lekarskim i dentystycznym
– zorganizowanie spotkania z pielęgniarką.
e) Współpraca z Szkołą Podstawową nr 2 w Pruszkowie. / Cały okres stażu / a)Zapis w dzienniku
b) Kopia karty wycieczki, dokumentacja fotograficzna, zapis w dzienniku
c) Zapisy w dzienniku
d) Dokumentacja fotograficzna, potwierdzenia
e) Dokumentacja fotograficzna, zapisy
w dzienniku

4. Działalność społeczna – rozwijanie u dzieci uczucia empatii i pomocy potrzebującym. / a) Zorganizowanie zbiórki karmy, kocyków, i innych akcesoriów dla potrzebujących zwierząt w schronisku w Milanówku.
c) Udział w akcjach charytatywnych: zbiórka plastikowych nakrętek, „Góra grosza”, Świąteczna packa” i inne. / Okres stażu / Dokumentacja fotograficzna, zapisy w dzienniku
Potwierdzenie współpracy

5. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych i wychowawczych. / a) Zorganizowanie warsztatów z psychologiem dziecięcym na temat trudnych zachowań u dzieci i sposobów radzenia sobie z nimi.
b) Zorganizowanie warsztatów z logopedą na temat zabaw usprawniających aparat mowy.
c) Konsultacje indywidualne dla rodziców. / Rok szkolny 2019/2020 / Listy obecności, protokóły

6. Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki. / a) Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i placówki:
- warsztatach metodycznych,
- szkoleniach i kursach doskonalących,
- konferencjach dotyczących doskonalenia zawodowego.
b) Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki poprzez studiowanie fachowej literatury, jak również korzystanie z internetu jako podstawowego źródła informacji.
c) Udział w zajęciach koleżeńskich prowadzonych przez nauczycieli dyplomowanych w placówce i poza nią. / Cały okres stażu / Certyfikaty, zaświadczenia, materiały szkoleniowe. Notatki własne, wykaz literatury, adresy stron internetowych. Potwierdzenie udziału

7. Wzbogacanie warsztatu swojej pracy. / a) Współpraca z przedstawicielami wydawnictw edukacyjnych (WSiP, MAC, itp.) – pozyskiwanie materiałów dydaktycznych.
b) Opracowanie zbioru zabaw: „Zabawa i nauka z wykorzystaniem klamerek”.
c) Tworzenie arkuszy, ankiet, kart pracy, testów kompetencji dostosowanych do potrzeb i możliwości grupy. / Na bieżąco. 2020/2021 / Dokumentacja fotograficzna ukazująca wykorzystanie materiałów podczas zabaw.
Opracowane dokumenty

8. Udział w programach oraz projektach edukacyjnych – przedszkolnych i ogólnopolskich. / Realizacja zadań ujętych w programach oraz projektach edukacyjnych – prowadzenie dokumentacji, pisanie sprawozdań. / Cały okres stażu / Sprawozdania z udziału w programach.

9. Udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” / Zaangażowanie rodziców do głośnego czytania w grupie. / Cały okres stażu / Dokumentacja fotograficzna.


§ 8 ust. 3 pkt 4a.
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Opracowanie programu kółka plastycznego. / a) Opracowanie programu: „Piękno wokół nas”.
b) prowadzenie zajęć z kółka plastycznego. / Rok szkolny 2019/2020 / Opracowany program działań, ewaluacja

§ 8 ust. 3 pkt 4b.
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
Pełnienie funkcji opiekuna stażu lub/i opiekuna praktyk studenckich. / 1. Zapoznanie nauczyciela kontraktowego z dokumentami obowiązującymi w placówce.
2. Opracowanie kontraktu i harmonogramu działań (określenie warunków współpracy, zakresu obowiązków, ustalenie terminów i tematyki obserwacji).
3. Pomoc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego.
4. Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela kontraktowego.
5. Obserwacja i omawianie zajęć prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego.
6. Konsultacje – pomoc w doborze metod, opracowywaniu dokumentacji, itp.
7. Pomoc w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego.
8. Udostępnianie stażystom lub praktykantom swojego warsztatu pracy.
9. Opracowanie i przedstawienie Dyrektorowi opinii
o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu. / Rok szkolny 2020/2022 / Kopia kontraktu
Kopia planu stażysty
Scenariusze prowadzonych zajęć
Scenariusze obserwowanych zajęć
Potwierdzenie nauczyciela stażysty
Kopia opinii, potwierdzenie Dyrektora

§ 8 ust. 3 pkt 4c
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym.
1. Opanowanie języka rosyjskiego na poziomie podstawowym. / a) Udział w kursie nauki języka rosyjskiego
b) Przystąpienie do egzaminu państwowego.
c) Czytanie literatury pedagogicznej w języku rosyjskim. / Rok szkolny 2021/2022 / Dyplom lub świadectwo potwierdzające znajomość języka obcego na poziomie podstawowym. Wykaz literatury
Opracowała: Emilija Widniak
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.