AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

magda kędzierska, 2020-08-24
sieradz

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju nauczcyciela kontraktowego

- n +PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr …..1. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa
2. Opiekun stażu: ……………………………………………….
3. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
4. Stanowisko: nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej
5. Posiadane kwalifikacje:
 ….

6. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 roku
7. Data zakończenia stażu: dnia 31 maja 2020 rokuCel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


Cele szczegółowe:
1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
2. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły,
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych dziedzinach.

ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI DOKUMENTOWANIE

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.

 Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
- rozporządzenia MEN z dn. 01.03. 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela.

 Tworzenie własnej biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu.

 Aktualizowanie wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe, czasopisma fachowe).

 Założenie teczki dokumentującej działania związane z awansem zawodowym i dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

 Napisanie w odpowiednim terminie: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania i prezentacji dorobku, wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
Wrzesień 2017 r.


Okres trwania stażu


Okres trwania stażuOkres trwania stażu
Ustawowo wyznaczone terminy
Notatki z analizy dokumentacji, wniosek o rozpoczęcie stażu, projekt planu rozwoju zawodowego.Utworzona biblioteczka aktów prawnych.

Notatki, zgromadzone artykuły i publikacje.


Teczka z dokumentami
Stworzenie wymienionych dokumentów

2. Współpraca z opiekunem stażu.

 Zawarcie kontraktu z opiekunem i ustalenie zasad współpracy.

 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, wnioski z obserwacji.

 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, scenariusze zajęć.

 Rozmowy indywidualne z opiekunem, wymiana doświadczeń, refleksji.
Wrzesień 2017 r.


Okres trwania stażu


Okres trwania stażu


Okres trwania stażu

Kontrakt.


Konspekty, notatki i wnioski z obserwacji.

Konspekty, wnioski z przeprowadzonych zajęć.

Notatki, wnioski z rozmów.

3. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności.
 Ewaluacja własnych działań, określenie swoich mocnych i słabych stron.

 Równomierne rozłożenie zaplanowanych prac, uzupełnianie braków.
Wrzesień 2017 r.


Wrzesień 2017 r.Projekt planu rozwoju zawodowego.

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.


 Rozbudowywanie i modyfikowanie własnego warsztatu pracy:
- budowanie bazy materiałów dydaktycznych, czasopism, itp.;
- tworzenie bazy łączy do stron internetowych z materiałami dydaktycznymi.

 Tworzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.

 Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.

 Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, doskonalących wiedzę i umiejętności;

 Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli o wyższym stopniu awansu zawodowego.

Okres trwania stażu


Okres trwania stażu


Okres trwania stażu


Okres trwania stażu
Okres trwania stażuZgromadzona literatura, materiały, czasopisma.
Baza łączy do stron internetowych.Pomoce dydaktyczne, scenariusze.

Scenariusze zajęć.


Zaświadczenia
o ukończonych kursach, szkoleniach. Notatki własne.


Notatki i wnioski
z obserwacji zajęć.

5. Doskonalenie umiejętności dzielenia się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 Przekazywanie ciekawych scenariuszy, pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń innym nauczycielom.

 Udział w pracach zespołów nauczycieli.


 Praca zespołowa w gronie specjalistów w celu rozwiązywania bieżących problemów edukacyjnych, wychowawczych, psychologicznych.

Okres trwania stażuOkres trwania stażu


Okres trwania stażu
Scenariusze, pomoce dydaktyczne, materiały szkoleniowe, notatki.

Notatki z działalności zespołu.

Wpisy w dokumentację uczniów.

6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
 Przygotowanie i poprawne prowadzenie dokumentów nauczyciela wspomagającego, m.in.:
- indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
- dostosowania wymagań edukacyjnych
- kart obserwacji
- zeszytów korespondencji z rodzicami.

 Poprawne prowadzenie dzienników zajęć pozalekcyjnych , m.in. rewalidacji indywidualnej, zajęć dodatkowych.

Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
Przygotowana dokumentacja.
Dzienniki.


§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI DOKUMENTOWANIE

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
 Diagnozowanie środowiska uczniów poprzez:
- indywidualne rozmowy z rodzicami,
- opracowanie kwestionariusza i przeprowadzenie wywiadu z rodzicami,
- zapoznanie się z dokumentacją, orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznych, lekarzy, innych specjalistów,
- konsultacje ze specjalistami,
- współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym.
Okres trwania stażu
Kwestionariusz wywiadu z rodzicami, notatki z obserwacji.

2. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 Dobór odpowiednich metod, form pracy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 Opracowywanie programów rewalidacji indywidualnej uczniów.

 Stała współpraca z rodzicami uczniów. Motywowanie i przygotowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do udziału w szkolnych przedsięwzięciach (np. w uroczystościach szkolnych, klasowych, konkursach).
Okres trwania stażuOkres trwania stażu


Okres trwania stażuOkres trwania stażuDokumentacja nauczyciela wspomagającego.


Opracowane programy.


Dzienniczki korespondencji, wpisy w dokumentacji uczniów.

Zdjęcia, protokoły z konkursów.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI DOKUMENTOWANIE

1. Uwzględnianie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 Tworzenie planów pracy i konspektów zajęć. Tworzenie planu rozwoju, sprawozdania ze stażu, kompletowanie dokumentacji, tworzenie prezentacji.

 Opracowywanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, kart pracy, dokumentacji szkolnej, zaproszeń, podziękowań oraz dyplomów dla laureatów konkursów organizowanych na terenie naszej szkoły.

 Wykorzystanie w pracy z uczniami komputerowych programów edukacyjnych.

 Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki, monitorowanie aktualnych przepisów dotyczących: awansu zawodowego, rewalidacji, pedagogiki specjalnej, przepisów oświatowych.


 Współpraca z osobami zajmującymi się stroną internetową szkoły – przekazywanie materiałów z życia klasy;

 Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej oraz metodyki, dydaktyki poprzez uczestnictwo w kursach internetowych.Okres trwania stażuOkres trwania stażuOkres trwania stażu


Okres trwania stażu


Okres trwania stażuOkres trwania stażuOkres trwania stażu

Plany pracy, konspekty.Plan rozwoju, sprawozdanie ze stażu, stworzone prezentacje.


Prowadzona dokumentacja, karty pracy, dyplomy, zaproszenia.Spis programów.


Biblioteka łączy internetowych


Szkolna strona internetowa.


Zaświadczenia.
Dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 Obecność i dyskusja na internetowych forach edukacyjnych.

 Publikacja opracowanych przez siebie materiałów na portalach edukacyjnych, np. scenariuszy.

Okres trwania stażu


Okres trwania stażu
Adresy portali edukacyjnych.


Adresy portali edukacyjnych.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI DOKUMENTOWANIE
1. Systematyczne pogłębianie wiedzy
z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.

 Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym:
- uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych,
- udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach metodycznych.

 Studiowanie literatury pedagogicznej:
- korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej,
- analizowanie czasopism pedagogicznych ,
- studiowanie literatury z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii, dydaktyki,
- korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
Okres trwania stażu

Okres trwania stażu
Zaświadczenia.Zgromadzona bibliografia oraz literatura metodyczno – dydaktyczna, baza łączy internetowych.

2. Aktywna realizacja zadań wynikających z planów pracy szkoły oraz programu profilaktyki.


3. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów za pomocą odpowiednich strategii
 Wdrażanie uczniów do odpowiedzialności i samorządności - opieka nad Samorządem Uczniowskim oraz współorganizacja konkursów, akcji i imprez.

 Współorganizacja wycieczek szkolnych dla klas młodszych, np. do kina, teatru oraz wycieczek klasowych.

 Udział w przygotowaniu uroczystości klasowych i szkolnych, np.:
-ślubowanie klasy I
- klasowa Wigilia
- Andrzejki
- zabawa karnawałowa.

 Wspieranie integracji między uczniami niepełnosprawnymi i sprawnymi oraz rodzicami po przez organizowanie wspólnych przedsięwzięć;

 Współpraca z rodzicami uczniów
z niepełnosprawnością rozmawiając
i konsultując podejmowane działania dydaktyczno – wychowawcze wobec dzieci;


Okres trwania stażu
Okres trwania stażuOkres trwania stażu


Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Dokumentacja Samorządu.
Karty wycieczek, zdjęcia.Zdjęcia.


Plan wychowawczy klasy, sprawozdania z przedsięwzięćNotatki z rozmów

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI DOKUMENTOWANIE

1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
 Analiza dokumentacji szkolnej (statutu szkoły, programu profilaktyki, programu wychowawczego, przepisów BHP ).

 Uczestnictwo w przygotowywaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji istniejącej dokumentacji, np. praca w zespole opracowującym statut szkoły.

 Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu.


 Stworzenie biblioteczki zawierającej przepisy prawa oświatowego i pomocy społecznej oraz prawa wewnątrzszkolnego.

 Udział w radach, szkoleniach i konferencjach dotyczących przepisów prawa oświatowego
i pomocy społecznej.

 Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2017r.
Okres trwania stażu


Okres trwania stażu
Wrzesień 2017 r.Okres trwania stażuOkres trwania stażuMaj 2020 r.

Notatki.Przygotowana dokumentacja.
Wniosek o rozpoczęcie stażu, projekt planu rozwoju zawodowego.

Wykaz zebranych przepisów w biblioteczce


Potwierdzenia, notatkiSprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

2. Systematyczne zapoznawanie się
z przepisami dotyczącymi systemu oświaty.
 Systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego ( Karta Nauczyciela, rozporządzenia MEN, przepisy BHP).


 Wykorzystywanie znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
Notatki, artykuły, akty prawne.Dokumentacja szkolna.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.