AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Szamraj, 2020-09-01
Żyrardów

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego- nauczyciel dyplomowany

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr...
nauczyciela mianowanego…
Miejskie przedszkole…

Rozpoczęcie stażu: 3 września 2018
Zakończenie stażu: 2 czerwca 2021
Cel podstawowy podejmowanego stażu:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Inne cele:
Rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy przedszkola.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967)
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).


§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.
Zadanie
Forma realizacji Termin Uwagi
1. Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących.
- korzystanie z artykułów w czasopismach pedagogicznych, na edukacyjnych portalach internetowych w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych.
okres stażu

2. Wykorzystywanie urządzeń i programów multimedialnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń i programów multimedialnych. okres stażu
3. Wykorzystywanie w pracy technologii komputerowej i multimedialnej.
- tworzenie pomocy dydaktycznych,
- opracowywanie dokumentów,
- przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań,
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
okres stażu

4. Wykorzystanie technologii komputerowej w celu komunikowania się z innymi.
- komunikowanie się z rodzicami za pomocą poczty elektronicznej
- wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela w przedszkolu,
- wykorzystywanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji, ofert księgarni i wydawnictw oraz do pozyskiwania materiałów i pomysłów na zajęcia edukacyjne oraz do tworzenia pomocy dydaktycznych. okres stażu

5. Prowadzenie strony internetowej przedszkola.
- umieszczanie zdjęć, ważnych informacji na stronie internetowej przedszkola Okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zadanie Forma realizacji Termin Uwagi

1. Publikacja na portalach edukacyjnych
- publikacja zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego,
- publikacja przykładowych scenariuszy uroczystości, konspektów zajęć.
wrzesień 2018
okres stażu

2. Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych
- aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń,
- opracowanie referatów szkoleniowych na radach pedagogicznych uwzględniając potrzeby nauczycieli (według harmonogramu na dany rok szkolny).
okres stażu

3. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
- organizacja spotkań z nauczycielami w sprawach ważnych, problemowych, wymiana spostrzeżeń, doświadczeń,
- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli,
- udostępnianie opracowanych konspektów, scenariuszy uroczystości, pomocy dydaktycznych,
- zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego,
- pomoc nauczycielom w posługiwaniu się sprzętem multimedialnym oraz w obsłudze komputera i programów komputerowych,
- dzielenie się z nauczycielami umiejętnością efektywnego poszukiwania materiałów w zasobach Internetu.

okres stażu


§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadanie

1.Prowadzenie zajęć dodatkowych.
-prowadzenie koła plastyczne
rok szkolny 2019/2020
2.Udział w ogólnopolskich programach, akcjach oraz kampaniach społecznych promujących zdrowy tryb życia
- udział oraz wdrożenie projektu promującego zdrowy tryb życia wśród dzieci.
3.Aktywne wspieranie dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich i innych organizowanych w placówce i poza nią.
- przygotowanie dzieci do udziału w konkursach
- zachęcanie rodziców do wspierania uzdolnień dzieci – prezentacja umiejętności podczas imprez i uroczystości grupowych,
- organizowanie wystaw wytworów dziecięcych w placówce i poza nią.
- organizowanie konkursów, festiwali, przeglądów wynikających z planu uroczystości i imprez przedszkolnych na dany rok szkolny.

4.Współpraca z instytucjami.
- współpraca z przedstawicielami policji, straży miejskiej w celu upowszechniania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach (pogadanki, pokazy),
- współpraca z przedstawicielami służby zdrowia i innymi instytucjami (promującymi higienę i zdrowy stylu życia),
- współpraca ze Szkołą i Biblioteką,
- zapraszanie do przedszkola przedstawicieli różnych zawodów w ramach preorientacji zawodowej,
- współpraca z innymi instytucjami rok szkolny 2019/2020
5.Działalność społeczna – rozwijanie u dzieci uczucia empatii i pomocy potrzebującym. - udział w akcjach charytatywnych.

6.Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki.
- aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i placówki, udział w:
• warsztatach metodycznych
• szkoleniach i kursach doskonalących
• konferencjach dotyczących doskonalenia zawodowego
- udział w zajęciach koleżeńskich prowadzonych przez nauczycieli dyplomowanych w placówce i poza nią.

7.Udział w programach oraz projektach edukacyjnych – przedszkolnych i ogólnopolskich.
- realizacja zadań ujętych w programach oraz projektach edukacyjnych – prowadzenie dokumentacji, pisanie sprawozdań.

§ 8 ust. 3 pkt 4 lit. a Rozporządzenia
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


1.Opracowanie programu edukacyjnego.
- opracowanie i wdrożenie programu plastycznego.
rok szkolny 2019/2020
2.Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej
- opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej.
rok szkolny 2019/2020
3.Opracowanie programu działań podnoszących kulturę pedagogiczną rodziców
- opracowanie i przeprowadzenie dla rodziców warsztatów.rok szkolny 2020/2021

§ 8 ust. 3 pkt 4 lit. b Rozporządzenia
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu lub/i opiekuna praktyk studenckich. - pełnienie zadań opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego. okres stażu
2. Pełnienie funkcji koordynatora projektu - koordynowanie realizacji na terenie szkoły projektów zewnętrznych. rok szkolny 2019/2020


§ 8 ust. 3 pkt 4 lit. d Rozporządzenia
Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym
lub w formie innej zwartej publikacji.
Zadanie
1.Opracowanie i opublikowanie artykułów w czasopismach branżowych. Przygotowanie oraz opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz publikacja.
okres stażu

Mgr


Zatwierdzam do realizacji

……………………………………… ………………………………………
miejscowość i data podpis i pieczęć dyrektora przedszkola


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.