AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Michał Osiecki, 2020-09-01
Narzym

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOOpracował: Michał OsieckiImię i nazwisko: Osiecki Michał
Nazwa placówki: Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mławie
Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca grup wychowawczych

Staż pracy pedagogicznej: 8 lat i 7 miesięcy

Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2019 r.
Planowana data zakończenia: 31. 05. 2022 r.


CELE:
1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
2. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy. Poszerzenie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej.
3. Uczestnictwo w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
4. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych.
5. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, ściśle dostosowanie do nich zakresu działań rewalidacyjnych, opiekuńczych
i wychowawczych.
Czynności organizacyjne


L.P.
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego.
Wstępna analiza własnych umiejętności; zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły.

Zapoznanie się
z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
Śledzenie zmian dokonywanych
w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym.


Złożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu.


Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.Założenie teczki Awans zawodowy - „nauczyciel dyplomowany”.
Sierpień 2019r.

Sierpień/wrzesień 2019r.
3 września 2019r.


Sierpień/wrzesień 2019r.
Wrzesień 2019r.


Notatki.Wniosek o rozpoczęcie stażu.


Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora.

2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację przyjętych w planie rozwoju zawodowego zadań.Przez cały okres stażu.
Zgromadzona dokumentacja.

Sprawozdania cząstkowe
w danym roku szkolnym.

Teczka: Awans zawodowy

3.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego dokonanie czynności ewaluacyjnych swojej pracy.

Czerwiec 2022r.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa, art. 9e ust.1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.L.P.
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJ SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Powiększanie zaplecza samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych w celu podniesienia jakości nauczania i uatrakcyjnienia zajęć.


Cały okres stażu.
Zbiór pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć.

Teczki tematyczne.

2.
Uczestniczenie w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę
i umiejętności
Udział w wewnątrzszkolnym
doskonaleniu nauczycieli
- rady szkoleniowe,
- szkolenia organizowane przez zespół samokształceniowy.
-Współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.
-Wymiana doświadczeń w celu osiągnięcia owocnej pracy z uczniem np. .dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb ucznia.


Uczestnictwo w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (kursy, konferencje, warsztaty, szkolenia).Studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjnej

W trakcie stażu.Okres stażu.

Wpisy w księdze protokołów.
Zaświadczenia.

Potwierdzenia uczestnictwa w formach doskonalenia.

3
Promocja Ośrodka Promowanie naszego Ośrodka i inicjatyw oświatowych władzom szkolnym i samorządowym podczas wyjazdów na zawody sportowe rangi międzyokręgowej.

Okres stażu.
Notatki
Zdjęcia.

4.


Włączenie rodziców
w proces dydaktyczno - wychowawczy.


Kontakty indywidualne z rodzicami
w formie spotkań, kontaktów telefonicznych,
Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców z wykorzystaniem nowych metod terapeutycznych.
Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
Włączanie rodziców do organizowania
i współuczestnictwa w uroczystościach w grupie wychowawczej.
Organizowanie spotkań z rodzicami lub ich krewnym wykonującymi ciekawe zawody.
Rozmowa, poznanie interesujących zawodów.
W trakcie stażu.

W trakcie stażu.
Scenariusze, sprawozdania, zdjęcia,


7.

Uczestniczenie w pracach wewnętrznego zespołu mierzenia jakości pracy szkoły.

Praca w zespole dokonującym ewaluacji wewnętrznej.
W trakcie stażu.
Raport z prac zespołu ewaluującego.

8.
Współpraca
z nauczycielami pracującymi w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym oraz z pedagogami z innych szkół.

Organizacja wspólnych spotkań uczniów (zawody między klasowe, zajęcia integracyjne).
W trakcie stażu.
Sprawozdania ze spotkań.

Scenariusze spotkań.

Zdjęcia.


9.
Dokonywanie analizy
i ewaluacji własnych działań.
Wywiad, ankieta.

Koniec każdego roku szkolnego.
Autorefleksja.
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.L.P.
ZADANIA DO REALIZACJI
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJ SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1.
Wykorzystywanie umiejętności stosowania technologii komputerowej
i informatycznej w pracy nauczyciela.
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji szkolnej.
Doskonalenie i poszerzanie wiedzy informatycznej do planowania pracy, pozyskiwania, gromadzenia
i opracowywania informacji.
Opracowanie tabel i wyników przeprowadzanych testów sprawności fizycznej i poziomu wiadomości.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu kształcenia, psychologii i pedagogiki.
Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących sportu na stronie internetowej szkoły we współpracy z nauczycielami informatyki.
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu usprawniania uczniów.
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
Korzystanie ze stron MEN.
Opracowywanie dyplomów, komunikatów, zaproszeń na zawody sportowe.W trakcie stażu.Okres stażu.
Dokumentacja.
Tabele, wyniki testów sprawności, wyniki zawodów itp

Strona internetowa szkoły.
Publikacja w Internecie.


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć.


L.P.
ZADANIA DO REALIZACJI
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJ SPOSÓB REALIZACJI

1.
Opublikowanie w Internecie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego oraz materiałów dydaktycznych.

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym.

Publikacja artykułów oraz programu własnego na portalach internetowych.

Opracowanie i udostępnianie nauczycielom materiałów dydaktycznych oraz scenariuszy imprez szkolnych w wersji elektronicznej.W trakcie stażu.
Strona internetowa szkoły.
Lista stron z publikacjami.

Artykuły.

Scenariusze.

2.
Dzielenie się wiedza
i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami.

Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami. Konsultowanie się z nauczycielami wychowania fizycznego ,fizjoterapeutami w sprawach dotyczących nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych ,korekcyjnych ,usprawniających
Udostępnianie scenariuszy zajęć
i materiałów dydaktycznych.
Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas różnych form doskonalenia zawodowego.

Przez cały okres stażu.
Scenariusze lekcji.


Notatki ze spotkań. Materiały poglądowe.


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1 2 3 4

Współpraca z rodzicami uczniów

Rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami uczniów na tematy wychowawcze młodzieży w szkole i poza nią, osiągnięcia edukacyjne i sportowe.
Notatki ze spotkań, zapisy w dziennikach lekcyjnych.
Cały okres stażu

Praca z grupą uczniów uzdolnionych

Przygotowanie do zawodów
Zapisy w dziennikach zajęć
Cały okres stażu

Opracowanie i wdrożenie własnego programu

Opracowanie i wdrożenie do realizacji własnego programu zajęć rekreacyjno-sportowych.
Zapisy w dziennikach zajęć
Program zajęć rekreacyjno-sportowych
Cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


L.P.
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJ SPOSÓB REALIZACJI

1.
Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły
w środowisku.

Angażowanie uczniów do udziału
w licznych konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych.

W trakcie trwania stażu.
Dyplomy i podziękowania.


Zdjęcia.

2.
Organizowanie
i współorganizowanie imprez szkolnych.

Organizowanie
i współorganizowanie imprez szkolnych wynikających z kalendarza imprez.

Zgodnie z kalendarzem imprez.
Scenariusze imprez.3.
Organizacja imprez, konkursów i turniejów sportowych.
Współorganizowanie imprez i konkursów sportowych
-Mławska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych.
- Dzień Sportu na Wesoło.
- Maluchy na Start.
-Ścieżka Zdrowia.
.
Okres stażu.
Harmonogram imprez, dyplomy, artykuły prasowe, internetowe.


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


L.P.
ZADANIA DO REALIZACJI
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB REALIZACJI

1.
Współpraca z Policją

Organizowanie spotkań z przedstawicielami Policji.

Okres stażu.

Zdjęcia.


2.
Współpraca z Biblioteką Miejską im. B. Prusa w Mławie.

Organizowanie wystaw prac plastycznych wykonanych przez uczniów. Zajęcia czytelnicze
i plastyczne.

Okres stażu..

Zdjęcia.

3.
Współpraca z Sanepidem

Realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Trzymaj Formę” promującego zdrowy styl życia poprzez aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie.
Okres stażu.
Zaświadczenie.

5.
Współpraca
z przedsiębiorcami.

Pozyskiwanie środków finansowych lub rzeczowych na nagrody dla uczniów i zajęcia artystyczne.
W trakcie stażu.
Podziękowania.


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


L.P.
ZADANIA DO REALIZACJI FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB REALIZACJI

Rozpoznanie
i rozwiązanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych
i wychowawczych.
Współpraca z rodzicami , nauczycielami, psychologiem, pedagogiem szkolnym (zebrania, konsultacje, rozmowy indywidualne)
Wywiad środowiskowy.
Analiza sytuacji konkretnych uczniów, diagnozowanie problemów
Ustalenie metod pracy
i form pomocy
Analiza efektów podjętych działań

W okresie stażu, zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami.
Opis i analiza przypadków.


Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.


Zatwierdzam do realizacji Opracował


………………………….. ……….…………………..
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.