AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

KATARZYNA SZCZECHOWICZ, 2020-09-14
RACIĄŻ

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. 2018 poz. 1574, z późniejszymi zmianami)
Imię i nazwisko: mgr K.Sz
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im.
Zajmowane stanowisko: nauczyciel wspomagający
Stopień zawodowy: nauczyciel mianowany
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2020r.
Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2023r.
Cel główny:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Cele szczegółowe:
- Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
- Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
- Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
- Osobisty rozwój;
- Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego
§ 8 ust. 1 pkt 1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Udział w formach doskonalenia , stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy.
1.Udział w kursach i szkoleniach na temat metodyki nauczania, wykorzystania narzędzi multimedialnych i informatycznych w procesie edukacji.
2. Udział w webinariach, szkoleniach, warsztatach
e-learningowych
Wykorzystanie Internetu oraz jego zasobów
1. Stosowanie poczty elektronicznej do kontaktu z dyrekcją, nauczycielami, uczniami, rodzicami, placówkami, wydawnictwami, platformami edukacyjnymi itp.
2. Wykorzystywanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą pedagogiczną.

3. Wykorzystywanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego , ich aktualizacji, ofert wydawniczych oraz do pozyskiwania materiałów i pomysłów na zajęcia edukacyjne oraz do tworzenia pomocy dydaktycznych
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
1. Tworzenie scenariuszy zajęć oraz uroczystości szkolnych, testów, sprawdzianów, kart pracy, prezentacji multimedialnych , pomocy dydaktycznych.
2. Opracowywanie dokumentacji szkolnej ( plany pracy, programy ,sprawozdania, IPET, wielospecjalistyczne oceny funkcjonowania ucznia , karty obserwacji ucznia.
3. Tworzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym
Wykorzystanie narzędzi multimedialnych i informatycznych w pracy.
1. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera, programów multimedialnych, laptopa, Internetu, tablicy interaktywnej, gier i zabaw edukacyjnych .
2. Stosowanie narzędzi do rozwijania twórczości ucznia np.: programy graficzne do rysowania , edytory itp.
Wykorzystanie metod aktywizujących w codziennej pracy opartych na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu oraz poznawaniu
1. Stosowanie podczas zajęć edukacyjnych i terapeutycznych różnorodnych metod aktywizujących ucznia
§ 8 ust. 1 pkt 2
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
1. Zajęcia w ramach Treningu umiejętności szkolnych .
Program ,, CZYTANIE JEST MOJĄ PASJĄ ".
Program wczesnej nauki czytania na podstawie metody symultaniczno-sekwencyjnej prof. Jagody Cieszyńskiej w pracy z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną – niepełnosprawność intelektualna z autyzmem.
2. Zajęcia terapeutyczne z arteterapii dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ,, Kolorowe pory roku’’
3. Zajęcia w ramach art. 42 z uczniami klasy II c mającymi trudności w nauce. Pomoc w nauce, w odrabianiu pisemnych prac domowych, powtórzeniu materiału z zajęć dydaktycznych bądź uzupełnianiu materiału z powodu nieobecności w szkole.
Opracowanie i wdrożenie inn1. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia terapeutyczne z arteterapii ,, Kolorowe pory roku’’
owacji pedagogicznej
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dodatkowych dla ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną –niepełnosprawność intelektualna i autyzm
1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć w ramach Treningu umiejętności szkolnych .
Program ,, CZYTANIE JEST MOJĄ PASJĄ ".
Program wczesnej nauki czytania na podstawie metody symultaniczno-sekwencyjnej prof. Jagody Cieszyńskiej
Przeprowadzenie warsztatów z arteterapii dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
1. Przeprowadzenie warsztatów – ,,Terapia przez sztuki plastyczne’’.
Warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z zakresu umiejętności interpersonalnych
1. ,,Skrzynia pełna różności ‘’- sposoby na współpracę i integrację w grupie.
Pełnienie roli opiekuna Samorządu Uczniowskiego
1. Koordynowanie działań samorządu uczniowskiego . Pomoc w realizacji zadań wynikających z działalności samorządu: opieka nad uczniami podczas dyskotek szkolnych, współorganizowanie uroczystości szkolnych, konkursów, wyborów do Samorządu Uczniowskiego oraz akcji z zakresu wolontariatu.
2. Angażowanie społeczności szkolnej do działań w Samorządzie Uczniowskim
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
1. Współpraca z nauczycielami zwłaszcza stażystami i nauczycielami kontraktowymi , w tym pomoc w realizacji zadań wynikających ze ścieżki awansu zawodowego.
2. Współpraca z nauczycielami w zespołach przedmiotowych i wychowawczych.
3. Dzielenie się umiejętnościami zdobytymi na kursach i warsztatach metodycznych.
4. Publikowanie własnych opracowań na stronach portali edukacyjnych.
5. Wsparcie nauczycieli w pracy dydaktyczno – wychowawczej
Współpraca wewnątrzszkolna
1. Udział w pracach Przedmiotowych Zespołów Samokształceniowych i Wychowawczym w zakresie realizacji potrzeb edukacyjnych , wychowawczych , opiekuńczych i aktywizacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2. Przekazywanie nauczycielom wskazówek terapeutycznych dla poszczególnych uczniów służących w konstruowaniu indywidualnych programów edukacyjnych ( IPET ) , wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania ucznia oraz programów terapeutycznych.
3. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym podczas rozwiązywania problemów wychowawczych, wsparcia uczniów w problemach natury emocjonalnej i społecznej. Wymiana poglądów, materiałów pomocniczych. Wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.
4. Wymiana poglądów, materiałów dydaktycznych . Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych, konkursów itp.

Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności uczniów.
1. Zachęcanie uczniów do udziału w różnorodnych konkursach .
2. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych
Propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego
1. Organizowanie lub współorganizowanie imprez klasowych, szkolnych oraz środowiskowych
Współpraca z instytucjami
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Płońsku . (sporządzenie opinii, wniosku i skierowanie ucznia na badania, realizacja zaleceń)
2. Współpraca z przedstawicielami policji, w celu upowszechniania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach (pogadanki, pokazy),
3. Współpraca z Biblioteką Publiczną .
4. Współpraca z Biblioteką pedagogiczna .
5. Współpraca z Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
6. Współpraca z MOPS
Akcje i zbiórki charytatywne
1. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły - rozwijanie w uczniach uczucia empatii i pomocy potrzebującym
Współpraca z rodzicami
1. Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez pogadanki, informacje zamieszczane na gazetkach ściennych oraz spotkania z pedagogiem i psychologiem.
2. Udzielanie informacji o postępach i trudnościach ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
3. Udzielanie wskazówek metodycznych do pracy z uczniem w domu.
4. Zaangażowanie rodziców do aktywnego udziału w innowacjo pedagogicznej ,, ,, Kolorowe pory roku’’
§ 8 ust. 1 pkt 3
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki
1. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia
 Uczestniczenie w szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
 Podjęcie studiów podyplomowych na kierunku – Logopedia . ( ze środków funduszu szkolnego a w przypadku jego braku z własnych środków)
 Udział w: warsztatach metodycznych, szkoleniach , kursach doskonalących oraz konferencjach dotyczących doskonalenia zawodowego.
2. Samodzielne studiowanie literatury z zakresu psychopedagogiki i dydaktyki.
 Systematyczne śledzenie nowości literatury metodycznej, korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej, pedagogicznej i własnej, edukacyjnych portali internetowych.
3. Przeprowadzenie warsztatów z arteterapii dla nauczycieli.
4. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej
5. Opracowanie i wdrożenie programów własnych.
6. Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli
7. Udział w projekcie edukacyjnym. – „Pakiet kluczowych kompetencji”. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze umiejętności uczenia się oraz postawy uniwersalne w obszarze krytycznego myślenia i rozumienia.
8. Nabywanie wiedzy i doświadczenia poprzez częste kontakty z
nauczycielami (wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych, wychowawczych, wspólne opracowanie dokumentów, dzielenie się swoimi wynikami obserwacji, udostępnianie przygotowanych materiałów i opracowanych dokumentów
§ 8 ust. 1 pkt 4
Przeprowadzenie co najmniej 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
1. Przeprowadzenie zajęć realizowanych w ramach Treningu umiejętności szkolnych . Program ,, CZYTANIE JEST MOJĄ PASJĄ ".
Program wczesnej nauki czytania na podstawie metody symultaniczno-sekwencyjnej prof. Jagody Cieszyńskiej w pracy z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną – niepełnosprawność intelektualna z autyzmem.
2. Przeprowadzenie zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia terapeutyczne z arteterapii ,, Kolorowe pory roku’’
Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymiZgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.