Katalog

Izabela Lalke, 2020-09-14
Toruń

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Narodowe Czytanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- n +

Od trzech lat przygotowuję wspólnie z koleżanką uczącą języka polskiego imprezę ogólnoszkolną w ramach akcji Narodowe Czytanie. Ze względu na specyfikę szkoły – szkoła specjalna – zadanie to wymaga gruntownego przemyślenia i znalezienia atrakcyjnej, poruszającej uczestników formy. Nie możemy zakładać znajomości lektury i tylko w niewielkim stopniu możemy odwoływać się do wiedzy ogólnej uczniów. Co to oznacza w praktyce, chciałabym zaprezentować na przykładzie scenariusza imprezy zrealizowanej we wrześniu 2019 roku.

Temat imprezy: Narodowe Czytanie 2019 – Nowele polskie

Cele główne:
- Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury.
- Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami.
- Kształcenie postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej.
- Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej i kulturowej.

Cele szczegółowe:
- Uczeń wie, w jakiej ogólnopolskiej akcji wziął udział i wie, kto jest jej inicjatorem w skali kraju.
- Uczeń potrafi wymienić tytuły co najmniej dwóch utworów przedstawionych podczas imprezy.
- Uczeń potrafi powiedzieć kilka słów na temat wybranej przez siebie prezentacji jednego z utworów.

Uczestnicy:
uczniowie klas 4 – 8 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz uczniowie z wybranych zespołów edukacyjno – terapeutycznych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Uczestnikami wydarzenia są zatem uczniowie mający problemy z czytaniem ze zrozumieniem, czytający bardzo słabo oraz nie umiejący czytać wcale.

Czas trwania: 60 minut

Metody: podająca (opowiadanie, pogadanka), problemowa, eksponująca, aktywizująca (drama, dyskusja)

Środki i pomoce dydaktyczne: postery z informacjami o nowelach i wizerunkami ich autorów, elementy scenografii (nakryty stolik, krzesełka, widok włoskiej uliczki, piesek), stroje aktorów

Warunki techniczne: duża sala z możliwością zaciemnienia okien, ekran, rzutnik multimedialny, komputer, wytwornica dymu, sprzęt nagłaśniający

Przebieg imprezy
1. Po powitaniu zapowiedziałyśmy wystąpienie Pana Prezydenta Polski wraz z małżonką, co natychmiast wywołało poruszenie widowni. Następnie odtworzyłyśmy na ekranie fragment wystąpienia pary prezydenckiej z zaproszeniem do Narodowego Czytania w 2019 roku.
2. Uczniowie klasy 4a odczytali nazwiska autorów oraz tytuły nowel wybranych do Narodowego Czytania na tle dekoracji ilustrującej tematykę utworów. Następnie zostały powtórzone tytuły pięciu nowel, które postanowiłyśmy przybliżyć uczniom w czasie imprezy.
3. Nowela „Sachem”. Koleżanka prezentująca nowelę zapowiedziała, że wniknie w umysły zgromadzonych osób, pozna ich myśli. Następnie zaprosiła widzów do zabawy, prosząc o zapisanie na kartce dowolnej liczby. Posługując się jednym ze schematów matematycznych dyktowała kolejne działania, których wynik pozwolił na odgadnięcie pomyślanej i zapisanej przez widza liczby. Zabawa przybliżyła nam opisany w noweli nastrój, jaki zapanował w cyrku w czasie występów indiańskiego wodza – nastrój beztroskiej zabawy przeradzającej się w niepokój. W tej atmosferze nauczycielka wyjaśniła opisaną przez Sienkiewicza sytuację występującego w cyrku Indianina i oglądających go osadników. Nauczycielce asystowała uczennica klasy 4 przebrana za Indiankę.
4. Nowela „Dobra pani”. Treść i główną myśl tej noweli widzowie poznali oglądając przygotowaną przeze mnie z uczniami klasy trzeciej, czwartej i ósmej inscenizację. Ponieważ termin Narodowego Czytania wypada krótko po rozpoczęciu roku szkolnego, pozostało niewiele czasu na próby. Pierwszym ważnym elementem było przygotowanie właściwego scenariusza, uwzględniając przy tym ramy czasowe przedstawienia 15-20 minut. Scenariusz składał się z trzech krótkich aktów i końcowego komentarza narratora. Aktorzy zostali dobrani tak, by osobowościowo i wizualnie pasowali do swoich ról. Dialogi były krótkie, najważniejsze było nie tyle perfekcyjne opanowania tekstu, ile oddanie określonych emocji. W klimat epoki wprowadzała scenografia oraz stroje aktorów.
5. Nowela „Dym”. Gdy tylko aktorzy zeszli ze sceny i zniknęły elementy scenografii, miejsce występów spowiły kłęby dymu, a na ekranie pojawił się utrzymany w czarno-białej kolorystyce obraz dawnej dzielnicy przemysłowej. Na tym tle koleżanka wzruszająco przedstawiła losy matki i syna z noweli.
6. Nowela „Katarynka”. W ciszy, która zapanowała po poprzedniej opowieści rozległy się ciche, stopniowo coraz głośniejsze dźwięki katarynki. Koleżanka ucząca muzyki prowadząc z uczniami dialog (m.in. na temat muzyki, kontaktów sąsiedzkich) stopniowo przedstawiła im historię pana Tomasza i niewidomej dziewczynki.
7. Nowela „Rozdzióbią nas kruki, wrony …” W ostatnim punkcie spotkania zaprosiłyśmy uczniów do obejrzenia etiudy filmowej Jana Holoubka, noszącej taki sam tytuł jak nowela. Krótka forma, nastrój niepokoju sprawiły, że uczniowie obejrzeli film z wielką uwagą.
8. Podziękowanie za udział w imprezie i pożegnanie
Przygotowanie Narodowego Czytania w naszej szkole wymagało dość dużego zaangażowania wszystkich osób uczestniczących w realizacji akcji. Poprzez urozmaiconą formę udało nam się jednak osiągnąć zakładany cel – uczniowie przez cały czas byli zainteresowani imprezą, reagowali na pytania prowadzących. Na odbywających się później zajęciach potrafili wymienić tytuły prezentowanych utworów, komentowali te elementy imprezy, które wywarły na nich największe wrażenie. Niektórzy nawiązując do inscenizacji „Dobrej pani” dopytywali również, czy planujemy kolejne przedstawienie, w którym chcieliby wziąć udział.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.