AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Chustecka-Pająk, 2020-09-14
Gózd

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
MONIKA CHUSTECKA – PAJĄK

Pedagog szkolny

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOŹDZIE


Czas odbywania stażu 01.09.2016 – 31.05.2019

Cel: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Formy realizacji:
Prowadzenie lekcji, zajęć, spotkań z uczniami, rodzicami

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów

Realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów

Udzielanie uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia

Prowadzenie poradnictwa dla uczniów i rodziców

Uczestniczenie w pracach szkolnego zespołu do spraw planowania i koordynowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym - indywidualnych i grupowych

Prowadzenie dokumentacji pracy pedagoga szkolnego.


Dokumentacja:

Konspekty i materiały według których były prowadzone zajęcia, lekcje spotkania, pomoce do zajęć

Program zajęć terapeutycznych dla uczniów objętych zajęciami terapeutycznymi

Informacje o przeprowadzonych zajęciach w dzienniku pracy pedagoga, w notatkach służbowych

Zestaw materiałów, które składają się na opis wydarzeń i opis realizacji


planu rozwoju zawodowego


Kwalifikacje:

1. Ukończone studia magisterskie na kierunku filologia polska na Uniwersytecie
Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
2. Ukończone studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi
3. Ukończone studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej w Wyższej
Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Pabianicach
4. Ukończone studia podyplomowe w zakresie logopedii w Wyższej
Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Pabianicach
5. Ukończone studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania i edukacji
uczniów ze zdiagnozowanym autyzmem .
§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.


L.p


Zadania do realizacji


Sposoby osiągnięcia celu


Termin realizacji


Dowody realizacji1.

Poznanie procedury awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli,
- sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu,

-opracowanie planu rozwoju zawodowego,

- założenie teczki „Awans zawodowy”
- udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego

- gromadzenie dokumentacji,

- przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju,

- uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
Wrzesień 2016


-cały czas trwania stażu


-maj 2019
-Wniosek o rozpoczęcie stażu,

-Plan Rozwoju Zawodowego
- teczka „Awans Zawodowy”
- zaświadczenia dokumentujące kształcenie ustawiczne

-Ocena dorobku zawodowego2

Poszerzanie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.


- aktywna praca w Samorządzie Uczniowskim -koordynowanie pracy zespołu ds. udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole, w tym Zespołu ds. opracowywania Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych

- pełnienie funkcji Szkolnego Doradcy Zawodowego w PG


-cały czas trwania stażu


-Potwierdzenie dyrektora szkoły, -dyplomy, podziękowania

- Dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej

-IPET-y,

sprawozdania z podsumowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej

-sprawozdania z pracy szkolnego doradcy zawodowego3.Planowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej, profilaktycznej i dydaktycznej pedagoga szkolnego
opracowywanie planów pracy pedagoga szkolnego w PSP i PG,

współudział w opracowywaniu szczegółowych planów: Szkolnego Programu profilaktyki PG, Szkolnego Programu Wychowawczego PG i PSP,
- współudział w aktualizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania z Zachowania,
- aktualizacje harmonogramu szkolnego doradztwa zawodowego

-wrzesień

- cały czas trwania stażu

-pisemne potwierdzenie dyrektora szkoły,
-dokumenty pracy szkoły4.

Przeprowadzenie szkoleniowej Rady Pedagogicznej nt. ustalony z dyrektorem i zgodny z potrzebami szkoły.

-przegląd literatury,
- opracowanie scenariusza rady szkoleniowej

Terminy zgodne z harmonogramem WDN

-scenariusz rady szkoleniowej,
-lista obecności.5.

Doskonalenie kompetencji zawodowych i organizowanie własnego warsztatu pracy pedagoga i terapeuty -Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności.

- aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb własnych i szkoły (udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach),

- obserwowanie zajęć innych nauczycieli.

-gromadzenie pomocy naukowych, programów terapeutycznych, wychowawczych, profilaktycznych

- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły,
- samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej,

-udział w szkoleniowych radach pedagogicznych-cały okres trwania stażu

Potwierdzenie dyrektora

zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym,
- bibliografia

- protokoły posiedzenia Rad pedagogicznych w ramach WDN
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych , umożliwiających

poszerzenie zakresu działań edukacyjnych , wychowawczych , opiekuńczych lub

innych związanych z zadaniami szkoły


2016/2017


Dyplom ukończenia studiów podyplomowych
§8 ust. 2, pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.

Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami

Prowadzenie zajęć z uczniami, z wykorzystaniem komputera

Wykorzystanie komputera

do przygotowania lekcji, (wykorzystanie programów komputerowych)

-korzystanie z Internetu, telefonu komórkowego, skrzynki email w kontaktach z uczniami i rodzicami-opracowywanie dokumentów, konspektów lekcji

-cały czas trwania stażu

-materiały dydaktyczne

2.

Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.-wykorzystanie w swojej pracy materiałów z Internetu do zajęć z uczniami

-cały okres trwania stażu

-konspekty,
baza danych§ 8 ust.2, pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1


Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy
i doświadczenia innym nauczycielom.


prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli,

- obserwacja lekcji otwartych prowadzonych
przez innych nauczycieli,

- opracowanie i przekazanie materiałów
dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów,
uroczystości szkolnych,

- konsultacje z nauczycielami języków obcych,

- aktywna praca w ramach zespołu wychowawczego,

- przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych.


cały okres trwania stażu


Scenariusze zajęć, wpisy w dziennikach lekcyjnych


2.

Upowszechnianie, promocja własnych doświadczeń, metod
i form pracy.

opublikowanie w portalu edukacyjnym swojego planu rozwoju zawodowego,

- - przygotowanie artykułów i materiałów do publikacji.
cały okres trwania stażu


Platforma edukacyjna


3


Praca na rzecz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli


- ukończenie form doskonalenia zawodowego i podjęcie się wyszkolenia grupy nauczycieli


cały okres trwania stażu


Protokoły z posiedzenia WDN


§ 8 ust.2, pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1


Organizacja zajęć specjalistycznych


opracowanie programu zajęć korekcyjno- kompensacyjnych i terapeutycznych poświęconych korekcie i kompensacji zaburzonych funkcji u uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach

- opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy klasy zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły,

- opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych.


cały okres trwania stażu


Zapisy w dziennikach zajęć spejalistycznych, zapisy w dzienniku pracy pedagoga szkolnego


2


Organizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego


Opracowanie programu pracy szkolnego doradcy zawodowego


cały okres trwania stażu


zapisy w dzienniku pracy pedagoga szkolnego, zapisy w dziennikach lekcyjnych


§ 8 ust.2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.

Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży, niwelowanie zachowań agresywnych.

-prowadzenie zajęć na lekcjach
- prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami,
- realizacja SPP i SPW
- współpraca z Sądem i kuratorem ds. nieletnich oraz instytucjami wspierającymi proces wychowania dziecka

-cały czas trwania stażu

-scenariusze lekcji,
- potwierdzenie dyrektora szkoły,
- potwierdzenia współpracy2.

Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej, otoczenie opieką uczniów potrzebujących pomocy.


-diagnozowanie potrzeb rozwojowych uczniów

-współpraca z GOPS w zakresie organizowania pomocy materialnej, rzeczowej dla uczniów i ich rodzin,
- wywiady środowiskowe.-cały czas trwania stażu

-wyniki diagnoz potrzeb uczniów

-potwierdzenie współpracy,
- potwierdzenie dyrektora szkoły

3.

Pomoc uczniom mającym trudności w nauce, w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem.


- współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w kierowaniu uczniów na badania,
- współorganizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, terapii pedagogicznej-cały czas trwania stażu

-potwierdzenie współpracy,

notatki

4.

Współorganizowanie spotkań uczniów z doradcą zawodowym
-współorganizowanie szkolenia dla uczniów klas III PG na temat wyboru dalszej drogi kształcenia
- prowadzenie zajęć.

-cały czas trwania stażu

-sprawozdanie z harmonogramu współpracy,
scenariusze zajęć,
- potwierdzenie współpracy

-baza danych, ulotek, folderów, plakatów5.

Wdrażanie zadań Szkolnego Programu Profilaktyki.

-prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki zgodnie ze SPP
- współorganizowanie kampanii ZTU
-cały czas trwania stażu

scenariusze zajęć


6


Propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego.

-organizowanie wyjść i wycieczek
dydaktyczno-wychowawczych,

-angażowanie młodzieży do opracowywania
materiałów do gazetek ściennych na korytarzach szkolnych,

-przygotowywanie uczniów do udziału
w uroczystościach i apelach szkolnych zgodnie
z harmonogramem przyjętym na dany rok
szkolny,

-cały czas trwania stażu


Dokumentacja szkolna


7.09.2016


Organizowanie
i przeprowadzanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych.


-opracowanie scenariuszy konkursów zorganizowanie
nagród, -organizacja konkursów szkolnych.


-cały czas trwania stażu


Dyplomy, regulaminy konkursów


§ 8 ust.2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


1.

Pedagogizacja rodziców

Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

-współorganizowanie spotkań dla rodziców uczniów z przedstawicielami instytucji wspierającymi proces wychowania dziecka.-cały okres trwania stażu

-lista obecności rodziców

2.

Uwrażliwienie społeczności szkolnej na krzywdę drugiego człowieka.-współpraca z Samorządem Uczniowskim – zbiórka artykułów szkolnych i środków higienicznych dla uczniów potrzebujących

współpraca z GOPS, Caritas

-organizowanie działań o charakterze charytatywnymcały okres trwania stażu

-potwierdzenie współpracy,
podziękowania.3.

Prowadzenie terapii pedagogicznej na terenie szkoły

-zajęcia z terapii grupowej i indywidualnej

-cały okres trwania stażu

-plan pracy terapeutycznej, ewaluacja, potwierdzenie dyrektora

4.

Koordynowanie działań Szkolnego Zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej


-koordynowanie pracy zespołu, wyznaczanie terminów spotkań i posiedzeń, prowadzenie dokumentacji,

-cały okres trwania stażu

-gromadzenie dokumentacji

5.

Pomoc w tworzeniu IPET-ów dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego-współpraca z nauczycielami i wychowawcami w ich tworzeniu, poprzez sugerowanie dostosowania metod, form treści do możliwości psychofizycznych uczniów

-cały okres trwania stażu

-prowadzenie teczek z dokumentami IPET dla poszczególnych uczniów

6.

Prowadzenia gazetki ściennej dla uczniów i nauczycieli o charakterze informacyjnym
-przygotowanie materiałów (cykliczne i w miarę zaistniałych potrzeb)

-cały okres trwania stażu

-zdjęcia gazetki na tablicy pedagoga

7.

Przeprowadzenie diagnoz dotyczących występowania niepożądanych zjawisk społecznych i interpersonalnych na terenie szkoły, wyciągnięcie wniosków i przedstawienie na forum szkoły

-przygotowanie ankiet, formularzy obserwacji, rozmowy z wychowawcami

-cały okres trwania stażu

-wypełnione ankiety

- podsumowanie i sprawozdanie z ich przeprowadzenia


8


Praca w Gminnym Zespole Interdyscyplinar-nym w Goździe ds. realizacji procedury „Niebieskie Karty”


Opracowanie Kart monitorowania sytuacji w rodzinie objetej procedurą NK


cały okres trwania stażu


Listy obecności podczas posiedzeń zespołu


§ 8 ust.2, pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony


1


Obserwacja i analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych w pracy z uczniami.

-zdiagnozowanie problemów edukacyjnych
lub wychowawczych,

-obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego środowiska rodzinnego,

-rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami
w celu zdiagnozowania problemu,

-współpraca z nauczycielami i wychowawcami
w celu ustalenia form pomocy uczniom w zależności od napotkanych trudności,

-opis i analiza dwóch przypadków - rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.


cały okres trwania stażu


Opis przypadków

2.


Uczestniczenie w pracach zespołów wychowawczych
-uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji: Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, Profilaktyki, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania z Zachowania, ewaluacji wybranych obszarów działalności szkoły,

procedur wewnątrzszkolnych


-cały okres trwania stażu


-potwierdzenie dyrektora szkoły3.

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych , umożliwiających

poszerzenie zakresu działań edukacyjnych , wychowawczych , opiekuńczych lub

innych związanych z zadaniami szkołyukończenie studiów podyplomowych pedagogiki specjalnej, specjalność oligofrenopedagogika

2016/2017

dyplom
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.