AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Zuziak-Smolik, 2020-09-14
Stryszawa

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Inne cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych; podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły

WSTĘP

Plan rozwoju zawodowego uwzględnia wymagania zawarte w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 8 ust. 1 pkt 1.
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. 2006. 97. 674) z późn. zm.
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
2. Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.

2. Bieżąca analiza
zasad funkcjonowania
i organizacji zadań szkoły.
Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły: statutu, planów pracy, regulaminów itp.


3. Systematyczne poszerzenie wiedzy
w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej
i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej
w celu podnoszenia jakości pracy szkoły
1. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły.

2. Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną.

6. Organizacja wycieczek.
1. Wycieczki przedmiotowe w celu wzbogacenia poznanej wiedzy oraz staranne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych OKE.

2. Wycieczki krajoznawcze w celu zapoznania z pięknem natury oraz w celu integrowania grupy.

7. Praca z uczniem zdolnym.
1. Wzbudzanie szerszych zainteresowań uczniów.
2. Udział w konkursach międzyszkolnych.

8. Podejmowanie dodatkowych zadań w szkole
1. Konsultacje z matematyki przygotowujące do egzaminu maturalnego dla klas maturalnych w celu podnoszenia wyników egzaminu maturalnego.

2. Społeczne zajęcia pozalekcyjne mające na celu zwiększenie efektów nauczania i podnoszenie wyników z matematyki.

9. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.
1. Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
2. Przygotowywanie egzaminów próbnych z matematyki dla uczniów klas maturalnych.
3. Opracowywanie analiz i konstruowanie w razie potrzeby planów naprawczych po egzaminie maturalnym.
4.Udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego
5. Aktywne uczestnictwo w działaniach związanych z usprawnieniem pracy szkoły.

10. Przygotowanie pomocy dydaktycznych
i narzędzi badawczych.
1. Korzystanie z prezentacji multimedialnych.
2. Przygotowanie sprawdzianów, pomocy dydaktycznych, kart pracy itp. mające na celu wzbogacenie zajęć lekcyjnych z matematyki.

11. Śledzenie aktualności na portalach internetowych.
Zapoznanie się z aktualnościami zamieszczonymi na różnych portalach internetowych.

12. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Zastosowaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej na zajęciach edukacyjnych. Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych.
2. Wykorzystanie programów komputerowych w realizacji niektórych lekcji matematyki (wzbogacenie, uatrakcyjnienie lekcji).
3. Wykorzystanie własnego komputera do przygotowania i drukowania materiałów dydaktycznych, testów, scenariuszy, dokumentów związanych z pracą itp. (ułatwienie uczniom pracy na lekcji).
4. Opracowanie wyników sprawdzianów z wykorzystaniem technologii komputerowej.

13. Współuczestniczenie w opracowywaniu strony szkoły
Zamieszczenie na funpage szkoły własnych materiałów związanych
z wykonywaną pracą dydaktyczno – wychowawczą
W szczególności zamieszczanie:
 informacji dla rodziców i uczniów;
 planu zajęć (lekcyjnych i pozalekcyjnych);
 konkursów dla uczniów;
 zdjęć (z uroczystości szkolnych, wycieczek, spotkań, konkursów itp.)
 i innych.


§ 8 ust.3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli;

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
1. Przeprowadzenie min. 3 zajęć otwartych z matematyki wykorzystując urządzenia multimedialne i ewaluację w formie ankiety:
-lekcje koleżeńskie dla zainteresowanych nauczycieli (szczególnie nauczyciela stażysty).
2. Opublikowanie na stronie internetowej portalu edukacyjnego własnego „Planu rozwoju zawodowego”.

2. Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu matematyków i zespołu przedmiotów ogólnych.
1. Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi przedmiotów przyrodniczych.
2. Udział w pracach zespołu matematyków i zespołu przedmiotów ogólnych podczas tworzenia planów pracy, opracowywania diagnoz, pomiarów osiągnięć edukacyjnych ucznia, konstruowania analiz egzaminów próbnych i gimnazjalnych oraz pisania planów naprawczych.
3. Opracowanie wspólnie z innym nauczycielem matematyki lub informatyki planu pracy na kole matematycznym, wdrożenie go.

4.Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy
1. Opublikowanie na portalu edux.pl. internetowym referatu dla nauczycieli na temat poznawania zainteresowań uczniów, badania potrzeb i możliwości uczniów
2. Przeprowadzanie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Współpraca z rodzicami uczniów.
Pogadanki z rodzicami, rozmowy indywidualne, stały kontakt mailowy, telefoniczny sms – owy, angażowanie rodziców do pomocy w pracy wychowawczej udział w imprezach klasowych i szkolnych. Wspólne rozwiązywanie problemów we współpracy
z pedagogiem szkolnym.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów ich problemów i współpraca z tym środowiskiem
1. Rozmowy indywidualne z rodzicami.
2. Rozmowy indywidualne z młodzieżą.
3.Aktywna współpraca rodziców, wychowawcy i pedagoga szkolnego.

3. Dostosowanie programu pracy
z uczniem z opinią/orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Opracowanie i wdrożenie programu pracy z dzieckiem dyslektycznym lub z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4. Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu koła matematycznego.
Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.

§ 8. ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

1.Organizowanie konkursów na forum Szkoły
1. Prowadzenie kółka matematycznego w celu:
a) doskonalenia umiejętności zdobytych na lekcjach
b) poszerzania umiejętności matematycznych
c) przygotowywania do egzaminu maturalnego
2. Organizowanie konkursów:
a) Kuratoryjnych przedmiotowych
b) Kangur– międzynarodowy konkurs matematyczny
c) Maraton Matematyczny
d) Matematyka w Technice dla Technika

2.Podejmowanie działań związanych
z pomocą uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
Organizowanie zajęć dodatkowych.
Organizowanie spotkań z pedagogiem.
Tworzenie dodatkowych materiałów dydaktycznych.
Czynny udział w tworzeniu IPET

3. Akcje i zbiórki charytatywne.
Zorganizowanie Dnia Dawcy Szpiku - współpraca z fundacja DKMS

4. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury
Wyjazdy do kina , teatru, na wystawy

§ 8 ust. 2 pkt 4b
wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,


1.Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu matematyków
1. Organizowanie spotkań z matematykami, wspólne opracowywanie planu pracy, systemu oceniania, itp.

2. Współpraca z wydawnictwami
Stała współpraca z przedstawicielem wydawnictwa Oficyna Edukacyjna Pazdro, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych.

3. Pełnienie funkcji egzaminatora OKE
Współpraca z OKE podczas oceniania prac maturalnych.Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.