AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Pawlak, 2020-09-29
Kalisz

Język angielski, WSO

WSO j.angielski

- n +

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA (WZO)
DOTYCZĄCE NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH W KLASACH I-III

W klasach I – III szkoły podstawowej na zajęciach z j. angielskiego obowiązuje następujący system oceniania:

• Główne metody sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów
- ustne sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów,
- kartkówki (kl. II-III)
- testy;
- obserwacja ucznia,
- praca na lekcji, odpowiedzi ustne, czytanie, bezbłędne przepisywanie;
- aktywność, zaangażowanie,
- zadania domowe,
- prace wykonane samodzielne np. albumy, makiety, lapbooki, plansze informacyjne ,
- znajomość piosenek i rymowanek
- poprawność wymowy
Uczniowie podczas zajęć mogą być nagradzani znaczkami, ocenami, pochwałą słowną.
• Uczniowie mają obowiązek nosić podpisane: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt w linie, lub kratkę. Ponadto potrzebne będą: 4 koperty oraz teczka, w której będą przechowywane gry w kopertach, wykonane prace, testy, materiały otrzymane od nauczyciela (ksera).
• Uczniowie mogą dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie bez podania przyczyn oraz nieprzygotowanie bezpośrednio po nieobecności z powodu choroby nie jest odnotowane. Uczeń ma prawo uzupełnić wiadomości w ciągu tygodnia. Nieprzygotowanie jest odnotowane w postaci liter np. Większa liczba nieprzygotowań ucznia do lekcji lub braków zadań może być podstawą do obniżenia oceny ucznia.

• Przy ocenianiu bieżącym oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe:
1, 2, 3, 4, 5, 6; „+”, „-”. Plusy uczeń otrzymuje za aktywność na lekcji, poprawnie wykonane zadanie itp. Minusa lub bz uczeń otrzymuje za brak wykonanego zadania, spowodowany nieuwagą lub lekceważeniem powierzonego zadania.
• Systematyczne sprawdzanie wiedzy uczniów ma miejsce po zakończeniu każdego rozdziału z podręcznika w formie testu.
• Gdy zbliża się koniec rozdziału, uczniowie są zawsze uprzedzani dokładnie, jaki materiał i kiedy będzie od nich wymagany (NaCoBeZU tydzień przed testem).

• Sprawdziany, testy i kartkówki oceniane są wg ustalonej punktacji:

% Ocena
100% 6
90-99% 5
75-89% 4
55-74% 3
31-54% 2
0-31% 1

.
• Wyniki testu są omówione z uczniami, gromadzone w teczce ucznia i udostępniane rodzicom na zebraniu. W teście mogą być oceniane poszczególne umiejętności. O sposobie oceniania decyduje nauczyciel
• Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową. Obejmuje ona następujące poziomy:
6 - opanował/a w stopniu celującym
5 - opanował/a w stopniu bardzo dobrym
4 – opanował/a w stopniu dobrym
3 – opanował/a w stopniu dostatecznym
2 – opanował/a w stopniu dopuszczającym
1 – opanował/a w stopniu niedostatecznym

• Przyjmuje się następujące kryteria oceniania uczniów z języków obcych:
• UWAGA: Dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wymagania są dostosowane do aktualnych możliwości ucznia.

Kryteria oceniania z języka angielskiego na poszczególne oceny
6 – Uczeń osiąga poziom najwyższy, jeśli doskonale opanował wiedzę objętą programem nauczania. Bezbłędnie opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet zdaniami, uważnie słucha, samodzielnie zadaje pytania. Opanował doskonałą sprawność czytania i pisania pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. Jest bardzo aktywny na lekcjach, prezentuje efekty samodzielnej pracy wynikające z własnych zainteresowań, wykonuje nieobowiązkowe zadania, jest terminowy, pilny i zawsze przygotowany do zajęć. Osiągał sukcesy w konkursach.
5 – Uczeń osiąga poziom bardzo wysoki, jeśli bardzo dobrze opanował wiedzę objętą programem nauczania, pracuje systematycznie na każdej lekcji i w domu, z łatwością rozpoznaje poznane słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet zdaniami, zadaje proste pytania. Rozumie krótkie teksty oraz opanował czytanie i pisanie pojedynczych wyrazów i krótkich zdań (w klasie I pojedynczych wyrazów po śladzie). Dodatkowo uczeń taki musi być zawsze przygotowany do lekcji i terminowy. Brał udział w konkursach i zdobywał w nich wysokie wyniki.
4 – Uczeń osiąga poziom wysoki, jeśli pracuje systematycznie na każdej lekcji i w domu, opanował umiejętności umiarkowanie trudne, ale i niezbędne w dalszej nauce, rozpoznaje słownictwo bez większych trudności, rozumie ogólny sens historyjek, podczas czytania i pisania popełnia nieliczne błędy uczeń dobrze opanował słownictwo, rozumie proste słowa, uważnie słucha, przepisuje poprawnie. Rozumie proste polecenia, potrafi przeczytać i napisać poznane wyrazy.
3 – Uczeń osiąga poziom średni, jeśli opanował wiadomości i umiejętności na poziomie zadowalającym, stara się pracować w miarę systematycznie i doskonalić w sobie tę cechę, potrafi zastosować poznane wiadomości w sytuacjach typowych według poznanego wzoru. Uczeń w sposób dostateczny opanował słownictwo, jednak ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z wypowiadaniem prostych słów. Nie potrafi samodzielnie napisać poznanych wyrazów. Uzupełnia regularnie wszelkie braki.
2 – Uczeń osiąga poziom minimalny, jeśli materiał objęty programem opanował w stopniu pozwalającym na kontynuowanie nauki na kolejnym poziomie, niechętnie jednak uczestniczy w lekcji, często jest nieprzygotowany, opanował tylko niektóre słowa, przepisuje ze wzoru robiąc przy tym dużo błędów. Ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z przeczytaniem poznanych wyrazów.
1 – Uczeń nie osiąga minimalnego poziomu – poziom niewystarczający do kontynuacji dalszej nauki, jeśli braki wiedzy uniemożliwiają dalsze kontynuowanie nauki. Ponadto, nie rozumie poleceń nauczyciela, ma kłopoty ze zrozumieniem prostych słów, gdy je zobaczy lub usłyszy. Nie potrafi powtórzyć prostych wyrazów za nauczycielem. W czasie lekcji jest całkowicie bierny, nie wykazuje zadowalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.