AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Pawlak, 2020-09-29
Kalisz

Język angielski, Sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Opracowała: mgr
Miejsce odbywania stażu: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czempiszu
Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, język angielski, plastyka
Opiekun stażu: mgr Anna Kupajczyk, od 1.09.2012r. mgr Adrian Kruszakin
Czas trwania stażu: 01.09.2011r. – 31.05.2014r.
Staż pracy: 7 lat

Okres stażu to czas mojego nieustannego rozwoju zawodowego. Przygotowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego postawił przed mną wiele wyzwań, którym mam nadzieję udało mi się sprostać. Czas realizacji planu to ciągła pogoń za polepszaniem swojej pracy, zarówno dydaktyczno – wycho-wawczej, jak i duchowo – intelektualnej. Podczas trwania stażu spotkałam się z wieloma przeciwnościami oraz sytuacjami, w których mogłam wykazać się różnymi umiejętnościami. Wciąż nowe zadania sprawiały, że byłam zmotywowana do pracy, co więcej starałam się wypełniania te zadania w możliwie naj-lepszy sposób. Profesjonalne podejście do pracy sprawiło, że mogłam rozwijać swoje uzdolnienia oraz pracować nad tym co sprawiało mi trudności. Głównym celem, który przyświecał mi przez okres stażu było podniesienie jakości pracy szkoły. W swoich stałych wysiłkach pamiętałam zawsze o istotnym wymiarze duchowym swoich działań oraz wkładzie w budowanie tożsamości szkoły. Dzięki takiemu podejściu osiągałam częste sukcesy w postaci poprawienia efektów kształcenia i wychowania, czy choćby radość i zainteresowanie ze strony uczniów. Byłam otwarta na nowe doświadczenia i zdobywanie wiedzy, zarówno na szkoleniach, kursach czy warsztatach, jak i w codziennej pracy ucząc się od innych nauczycieli. Najbardziej pomocną formą doskonalenia zawodowego była dla mnie obserwacja pracy najlepszych, moim zdaniem, nauczycieli, z którymi miałem przyjemność współpracować. Nie bez znaczenia dla mnie była obserwowana informacja zwrotna od uczniów w różnych sytuacjach dydak-tyczno – wychowawczych. Jednym z moich głównych celów kształcenia jest wszechstronny i harmonijny rozwój podopiecznych. Jednak, abym mogła tą zasadę wpoić moim uczniom, najpierw musiałam zacząć od siebie. Wszechstronność oraz efektywność moich zadań są dla mnie priorytetami we własnym rozwoju zawodowym. Poniższa realizacja planu rozwoju zawodowego jest tego potwierdzeniem.
W sierpniu 2011 roku, zanim rozpoczęłam staż, zapoznałam się z przepisami i procedurą dotyczącą awansu zawodowego. Tworząc plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę potrzeby szkoły, w której pracuję, jej specyfikę, własne możliwości oraz wymagania na stopień nauczyciela mianowa-nego. We wrześniu 2011 roku rozpoczęłam staż.
Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie przebiegu mojego rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego założonego w planie rozwoju, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły w dniu……………………………………….r.
Staż na nauczyciela mianowanego w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy rozpoczęłam dnia 01.09.20011 roku jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w klasach I - VI oraz od roku szkolnego 2012/2013 również jako nauczyciel plastyki. Mój staż trwał nieprzerwanie aż do 31.05.2014r. Plan Rozwoju opracowałam w oparciu o uchw. nr 16/2011 z dn. 23.02.2011 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr70, poz. 825), a sprawozdanie z realizacji planu rozwoju analizując wymagania zgodne z rozporządze-niem MENiS z dnia 01.12.2004 roku i obszarów wymagań stawianych nauczycielom w tym akcie prawnym, a dotyczących:


KIERUNKI ROZWOJU ZADANIA SZCZEGÓŁOWE
PODEJMOWANE DZIAŁANIA TERMIN REALIZA-CJI
SPOSÓB DOKUMEN-TOWANIA/ POTWIER-DZENIA EFEKTY ORAZ WNIOSKI Z PODJĘTYCH DZIAŁAŃ
Wymaganie 1: Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu *(§ 4 ust. 2 pkt 1)
1. Organizacja i doskonalenie warsztatu pra-cy.
• Zapoznałam się z organizacją szkoły, zasadami jej funkcjonowania i dokumentacją:
- Programem wychowawczym Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Kato-lickich;
- Programem profilaktycznym;
- Statutem Szkoły;
- Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
Przeanalizowałam zasady bezpieczeństwa pracy na terenie szkoły oraz zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek szkolnych.

• Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, panią mgr Anną Kupajczyk i panem mgr Adrianem Kruszakinem, którzy udzielali mi cennych wskazówek dotyczących przebiegu stażu. Ustaliłyśmy przejrzyste warunki współpracy, które zostały umieszczone w kontrakcie. Uczestniczyłam w kursie doskonalący „Awans za-wodowy – nauczyciel mianowany”.

• Brałam czynny udział w posiedzeniach rad pedagogicznych (klasyfi-kacyjnych, plenarnych, szkoleniowych). Sporządzałam protokoły z po-siedzeń oraz przygotowywałam potrzebne sprawozdania i wnioski.

• Aktywnie brałam udział w zebraniach Zespołu Kształcenia Zintegro-wanego


• Aktywnie uczestniczyłam w wewnątrzszkolnym doskonaleniu na-uczycieli – przeprowadziłam szkolenie dla nauczycieli na tematy:
- „Ratujemy i uczymy ratować”
- „Analiza opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej”,
- „Metody aktywizujące” – prezentacja Power Point
- „Dziecko z trudnościami w uczeniu się”

• Wzięłam udział w następujących szkoleniach, kursach i w różnych formach doskonalenia zawodowego lub samodzielne zdobywałam wiedzę i umiejętności:
- „Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych” - kurs
- „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”- szkolenie
- „Ratujemy i uczymy ratować” – kurs
- „Awans zawodowy – nauczyciel mianowany” – kurs doskonalący
- „Ekspert w egzaminach”- konferencja dotycząca sprawdzianu szó-stoklasisty z języka angielskiego w 2015 roku
- „Stories that suport success”- praca na lekcji w oparciu o historie, bajki i opowiadania - konferencja
- „Techniki efektywnego zarządzania klasą”- szkolenie metodyczne
- „Jak wspierać wszechstronny rozwój dziecka”- konferencja
- „Platforma ITAO szansą na interdyscyplinarną edukację” – szkolenie
- „Metody pracy z 6-latkamipodczas lekcji języka angielskiego w dużych klasach”
- „Zasady testowania dzieci młodszych”
- „Przygotowanie do egzaminu językowego w starszych klasach szkoły podstawowej”

• Zgromadziłam własną bibliotekę oraz liczne pomoc dydaktycznych w postaci poradników, słowników, czasopism, podręczników dla dzieci, kart pracy, testów, filmów DVD, piosenek , multibooków, prezentacji multimedialnych itp.
• Przyczyniłam się do powiększenia zasobów biblioteki szkolnej.

• W miarę możliwości starałam się zdobyć gotowe środki dydaktyczne natomiast wiele z nich przygotowywałam samodzielnie (dyplomy, podziękowania, zaproszenia, ogłoszenia), lub włączając w pracę uczniów podczas lekcji (plansze, karty obraz-kowe, plakaty)

• Dbałam o estetyczny i funkcjonalny wygląd mojej klasy, tak aby uczniowie czuli się w niej swobodnie, zorganizowałam klasową biblio-teczkę „Kącik Mola Książkowego”/ „Let’s read”.

• Przygotowywałam z pomocą innych nauczycieli i uczniów liczne de-koracje do uroczystości szkolnych, imprez, balu karnawałowego oraz ciekawe gazetki ścienne i dekoracje szkolnych korytarzy i sal lekcyj-nych.
• Organizowałam lub uczestniczyłam w realizacji kiermaszów, balów, festynów lub akcji: „Świąteczna cegiełka”, „Makaronowe bombki”, „Cudne pisanki”, „Plastikowe szaleństwo”, z których dochód został przeznaczony np. na:
- remont oddziału przedszkolnego;
- remont sali lekcyjnej;
- zakup tablic korkowych i innych pomocy dydaktycznych do szkoły;

• W czasie stażu prowadziłam dokumentację szkolną zgodnie z określo-nymi wymogami. Na początku roku tworzyłam dokumenty niezbędne do dalszej pracy: opracowywałam/modyfikowałam lub analizowałam plan pracy dydaktycznej na dany rok szkolny, rozkłady materiału, pla-ny wynikowe, plan wychowawczy.
• Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej: dziennik zajęć zintegrowanych.

• Uczestniczyłam w zebraniach i spotkaniach z rodzicami. Spotkania odbywały się w formie indywidualnej oraz grupowej.
Okres stażu


Wrzesień 2011
Wrzesień 2012


Okres stażu


Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu10.12.2011r.;
luty 2014,2012, 2013;
listopad 2012r.;
marzec 2013r.;
2013/2014

Okres stażuPotwierdzenie dyrektora

Notatki


Protokół z posie-dzeń rady peada-gogicznej

Protokół z posie-dzeń rady peda-gogicznej
Potwierdzenie dyrektora


Zaświadczenia
certyfikaty

Potwierdzenie bibliotekarki
Własne oraz szkolne zasoby pomocy dydak-tycznych


Zdjęcia
Zdjęcia
dyplomy


Potwierdzenie dyrektora
Notatki w dzien-nikach lekcyj-nych - prawidłowa organizacja wła-snej pracy podczas odbywania stażu.- uzyskanie podstawowe in-formację odnośnie awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego- zaangażowanie w sprawy szkoły

- wymiana opinii, doświadcze-nia z innymi nauczycielami, wspólna organizacja pracy w nauczaniu zintegrowanym.- wszystkie formy kształcenia, przyczyniły się do
podniesienia poziomu moich umiejętności zawodowych.
- dzięki szkoleniom wzrosła atrakcyjność i jakość mojej pracy


- uczniowie, z którymi praco-wałam, osiągali dobre wyniki w licznych konkursach o za-sięgu gminnym i powiatowym;- szeroki wybór pomocy dy-daktycznych, które przyczyniły się do wzbogacenia procesu dydaktycznego

- wzrost zainteresowania czy-telnictwem w języku angiel-skim

- urozmaicenie pracy uczniów na zajęciach poprzez stosowa-nie ciekawych pomocy dydak-tycznych, metod aktywizują-cych, indywidualizację pracy;

- wzbogacenie zaplecza dydak-tycznego;

- doposażenie szkoły;


- lepsza organizacja pracy wła-snej oraz uczniów;

- prawidłowa organizacja wła-snej pracy w szkole; efektywne planowanie działań dydak-tyczno-opiekuńczych;


• Poznałam zadania szkoły katolickiej zapisane w dokumentach Kościoła (Kurii Rzymskiej) dotyczących szkolnictwa katolickiego i wychowania:
- „Szkoła katolicka”,
- „Świecki katolik świadkiem wiary w szkole”,
- „Religijny wymiar wychowania w szkole katolickiej” Okres stażu

Notatki
Refleksje- kierowanie się zasadami do-tyczącymi pracy w szkole ka-tolickiej
2. Dokonywa-nie ewaluacji własnych dzia-łań.

• Ewaluacja własnych działań pozwoliła mi określić efekty procesu na-uczania, ustalić, jaką wiedzę i umiejętności posiadają uczniowie, jakie doświadczenia im towarzyszą.


• Prowadzone przeze mnie zajęcia były obserwowane przez Panią Dy-rektor i opiekuna stażu, a następnie wspólnie omawiane pod kątem ce-lowości podejmowanych działań, stosowanych metod i form pracy.

• Prowadziłam obserwacje zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli w tym opiekuna stażu.

• Dokonywałam ewaluacji przeprowadzonych przez siebie zajęć, wycią-gałam wnioski, nanosiłam korekty w scenariuszach lub planach dydak-tycznych.

• Dokonywałam corocznej samooceny pracy dydaktyczno wychowaw-czej.

• Uczestniczyłam w zebraniach i spotkaniach z rodzicami. Spotkania odbywały się w formie indywidualnej oraz grupowe. Okres stażu
Daty wyzna-czone w harmono-gramie ho-spitacji i obserwacji zajęć
Koniec se-mestru i roku zkolnego

Okres stażu

Protokół z posie-dzeń rady peda-gogicznej


scenariusze oraz arkusze obserwa-cji zajęć
Arkusze samo-oceny


Notatki w dzien-nikach - określenie efektów procesu nauczania, ustalenie, jaką wie-dzę i umiejętności posiadają uczniowie, jakie doświadcze-nia im towarzyszą.

- poznanie warsztatu doświad-czonego nauczyciela, dokona-nie analizy rozwiązań meto-dycznych i ich skuteczności w odniesieniu do moich zajęć.
- wyłonienie mocnych i słabych stron pracy dydaktycznej, dokonanie oceny swoich umie-jętności oraz podjęcie korekt.
- potwierdzenie, jak ważna jest konieczność stwarzania każ-demu dziecku możliwości od-niesienia sukcesu, dostosowa-nia wymagań do poziomu umiejętności i zainteresowań dzieci.
3. Ocenianie skuteczności własnych dzia-łań i dokony-wanie zmian w tym
działaniu • Dokonywałam samooceny pracy oraz wysuwałam wnioski i pomysły mające na celu skorygowanie i ulepszenie mojej pracy. Wskazywałam sukcesy oraz niepowodzenia.

• Diagnozowałam osiągnięcia edukacyjne uczniów:
 w zakresie edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III, poprzez przeprowadzanie:
- testy diagnozujące sześciolatków
- diagnozy na początku roku szkolnego tj. „U progu klasy I/II/III”
- comiesięcznych testów umiejętności;
- śródrocznych testów umiejętności oraz obserwacji uczniów;
- diagnozy szkolnej na koniec roku szkolnego;
- testu kompetencji trzecioklasisty;
 w zakresie języka angielskiego w klasach I-VI, poprzez prze-prowadzanie:
- placement tests (testów początkowych/plasujących)
- testów umiejętności, sprawdzianów po każdym rozdziale, quizów (kartkówki),
- diagnozy szkolnej na koniec roku szkolnego klasy I-III;
- testu kompetencji trzecioklasisty z języka angielskiego;
- próbnego egzaminu z języka angielskiego w klasie IV i V;

• Każdego roku trzykrotnie przeprowadzałam badania umiejętności czy-tania w klasach I-VI ze współpracą z innymi nauczycielami a w szczególności z nauczycielką języka polskiego.

• . Swoją skuteczność oceniałam poprzez wypowiedzi ustne, obserwację aktywności na zajęciach, sprawdzanie zadań domowych, wypracowań, zeszytów, a także za pomocą analizy prac plastycznych, wytworów dziecięcych oraz ankiet. Innym sposobem zdobywania informacji były również rozmowy przed i po hospitacjach z Panią Dyrektor oraz opiekunem stażu oraz z rodzicami.

Okres stażu
Koniec se-mestru i roku szkolnego

Okres stażu

Początek roku szkole-go
Koniec I semestru- maj 2012r.
czerwiec 2013r.
czerwiec 2014r


okres stażu
Środki własne
Protokół z posie-dzeń rady peada-gogicznej


Potwierdzenie Dyrektora
Dokumentacja szkolnaProtokół z posie-dzeń rady peda-gogicznej


Notatki w dzien-nikach szkolnychTesty, podsumowania - ulepszanie własnych działań- dostrzeżenie skali postępów lub trudności. Zwrócenie uwa-gi na problematyczne zagad-nienia podczas lekcji.

- określenie efektów procesu nauczania, ustalenie, jaką wie-dzę i umiejętności posiadają uczniowie, jakie doświadcze-nia im towarzyszą


- uczniowie słabsi mogli osią-gać sukcesy na miarę swoich możliwości.
- poprzez porównywanie i analizowanie wyników wyod-rębnienie uczniów robiących największe postępy w czytaniu oraz tych, którzy z trudno-ściami w czytaniu; zwrócenie uwagi na umiejętność czytania i wprowadzanie dodatkowych ćwiczeń na lekcjach lub w do-mu.
- wybieranie najbardziej mia-rodajnych technik testowania i badania umiejętności
- poprawienie efektów kształ-cenia


• Współpraca z rodzicami była i jest ważnym aspektem mojej pracy. Starałam się angażować rodziców do aktywnego udziału w życiu kla-sy, szkoły, organizowania wspólnych występów tj. Jasełek czy ogniska patriotycznego. Starałam się na bieżąco dostarczać wszystkim ro-dzicom jak najwięcej informacji o ich dziecku, a także o tym, co dzieje się w klasie.


Okres stażu

Notatki w dziennikach - nawiązanie bliskiej i aktywnej współpracy z rodzicami,
- zaangażowanie rodziców, starszego rodzeństwo, opieku-nów dzieci do aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły.
Wymaganie 2: Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywili-zacyjnych * (§ 4 ust. 2 pkt .2)
1. Uwzględ-nianie potrzeb rozwojowych uczniów • W prowadzonych działaniach edukacyjno-wychowawczych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, a także możliwości tkwiące w jego najbliższej rodzinie.

• Starałam się dobrze poznać moich wychowanków, obserwowałam ich na zajęciach lekcyjnych, przerwach, podczas imprez i wycieczek.

• Zaobserwowane przeze mnie problemowe sytuacje wśród moich wy-chowanków, rozwiązywałam poprzez rozmowy i pogadanki, starałam się robić to samodzielnie. Ewentualne problemy zgłaszałam dyrekcji.

• Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów na bieżąco organizowa-łam pomoc w wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętno-ściach, prowadząc zajęcia dodatkowe w okresie stażu.

• Realizowałam zaplanowane zadania wychowawcze. Plan wychowaw-czy klasy oparłam na priorytetach szkoły oraz propozycjach rodziców. Zadania planu wychowawczego szkoły realizowałam w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, imprez szkolnych, rekolekcji, wyjaz-dów i wycieczek.
Okres stażu


Okres stażu klasowy
zeszyt obserwacji

Dziennik klaso-wy


Potwierdzenie dyrektora


Plan wychowaw-czy

- stworzenie uczniom możli-wości utrwalania poznanych wiadomości i doskonalenia umiejętności tak, aby wyko-rzystywać je w pełni na zaję-ciach, sprawdzianach.


- wzmacniając poczucia wła-snej wartości.

- uzupełnianie wiedzy uczniów- realizacja zadań wychowaw-czych wpływających na rozwój tożsamości, duchowości, sfery moralnej i społecznej ucznia

• Starałam się uczyć poszanowania ojczyzny i wdrażania postaw proz-drowotnych ale równie ważne było dla mnie pielęgnowanie sfery du-chowej uczniów.

• Analizując potrzeby swoich uczniów, widząc ich zainteresowania ota-czającą rzeczywistością organizowałam lub współorganizowałam wiele ciekawych wycieczek, wyjazdów:
2011/2012
- wyjazd do Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku – podziwianie maszyn parowych oraz innych eksponatów;
- wycieczka do „Rezerwatu Olbina” w celu obserwacji zmian zachodzą-cych w przyrodzie jesienią;
- wyjazd do Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na spektakl pt. „Piotruś Pan”, podziwianie i zwiedzanie budynku teatru;
- wyjazd na spotkanie autorskie Grzegorza Kasdepke do Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach
- wyjazd do Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzezinach- poznanie za-sobów książkowych gminnej biblioteki, założenie kart czytelniczych, podziwianie wystawy fotografii z naszego regionu;
- wycieczka do Gołuchowa - zwiedzania zamku oraz parku ze starymi drzewami, spacer do rezerwatu z żubrami;
2012/2013
- wycieczka do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu w Kaliszu - zwiedzanie Kaliskiego Grodu Piastów, lepienie z glinu, strzelanie z łuku, potyczki – rekonstrukcje historyczne;
- wyjazd na ognisko patriotyczne szkoły w Aleksandrii w celu uczczenia Rocznicy Odzyskania Niepodległości;
- wyjazd na przedstawienie cyrkowe „Ale heca!”;
- wyjazd do Sali Zabaw w Ostrzeszowie;
- pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Chełmcach;
- wycieczka do lasu na „Koniec Świata” – zabawy w terenie, piknik kla-sowy;

Okres stażu
19.10.2011r.

17.09.2011r.

8.02.2012r.

17.05.2012r.

12.06.2012r.


19.06.2012r.


21.09.2012r.


11.11.2012r.

27.02.2013r.
17.04.2013r.
15.05.2013r.
7.05.2013r.
Karty wycieczek

zdjęcia- zaspokajanie wielostronnych potrzeb rozwojowych dzieci.
- ukazywanie scalonego obrazu świata moim wychowankom.
- uczenie się przez odkrywanie, przeżywanie i działanie.

- poznanie zabytków regionu
- obserwacja przyrody


- rozwijanie wrażliwości na sztukę
- zainteresowanie czytelnic-twem

- integracja między dziećmi

- poznawanie historii i zbytków regionu

- poznawanie historii i zbytków regionu

- wychowanie patriotyczne
- zapoznanie ze sztuką cyrko-wą
- aktywne spędzanie czasu

- rozwój sfery duchowej
- aktywne spędzanie czasu
- pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu;
- wyjazd do sali zabaw „Megahitek” w Kaliszu;
- wyjazd do Aquaparku w Kaliszu;
2013/2014
- wycieczka do lasu w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie jesienią;
- wyjazd uczniów na lodowisko w Kaliszu;
- wyjazd do kina na film „Kapitan Ameryka”;
- wycieczka do pobliskiego lasu z rodzicami „Zimowe zabawy”;
- wycieczka do lasu w celu obserwacji zmian zachodzących
w przyrodzie wiosną;
- wycieczka do zoo w Łodzi; 6.05.2013r.

20.06.2013r.

8.10.2013r.

3.03.2014r.
3.04.2014r.
17.12.2013r.
8.04.2014r.

22.05.2014r.
12.06.2014r.


Karty wycieczek

zdjęcia - rozwój duchowy ucznia
- obserwacja przyrody

- obserwacja przyrody
- aktywne spędzanie wolnego czasu
- rozwijanie wrażliwości na sztukę filmową
- aktywne spędzanie wolnego czasu
- obserwacja przyrody, pozna-wanie zwierząt i ich zwycza-jów


2. Podejmo-wanie proble-matyki śro-dowiska lokal-nego.
• W ciągu trwania stażu byłam koordynatorem lub współorganizatorem następujących akcji charytatywnych:
- „Wkręć się w pomaganie” czyli zbieranie nakrętek dla potrzebującej osoby
- Kiermasze bożonarodzeniowe i kiermasze ozdobnych pisanek - do-finansowanie wycieczek lub przyborów dla biedniejszych uczniów;
- „Gorączka Złota” – zbiórka monet o nominale 1,2,5 groszy w celu dofinansowania wakacji dla najuboższych dzieci z regionu.
- „Szlachetna Paczka” – wpłata na rzecz najuboższych
- „Plastikowe szaleństwo” – zbieranie plastikowych butelek w celu do-finansowania wyjazdów lub przyborów szkolnych dla dzieci najuboż-szych lub z rodzin wielodzietnych.
- „Czerwonokrzyska Gwiazdka” z PCK – organizowanie klasowych i szkolnych Mikołajków; wydawanie paczek ze słodyczami itp.

2011,2012r.
2011, 2012r.

2014r.

2013r.

Okres stażu

6 grudnia 2012 i 2013Potwierdzenie dyrektora

Zdjęcia
Ogłoszenia

Sprawozdania w dokumentacji szkolnej
- uwrażliwienie dzieci na po-trzeby drugiego człowieka, na problematykę środowiska lo-kalnego, rozbudzałam wrażli-wość społeczną uczniów,


-kształtowanie pozytywnego stosunku do osób potrzebują-cych pomocy, a szczególnie dzieci.


• Organizowanie koleżeńskich korepetycji z języka angielskiego– starsi uczniowie tłumaczyli zagadnienia lub pomagali młodszym uczniom w odrabianiu zadań domowych z języka angielskiego

• Przeprowadzałam pogadanki i zachęcałam uczniów do pomocy lu-dziom starszym lub biedniejszym z ich najbliższego otoczenia.


Okres stażu

Okres stażu- zwiększenie świadomości uczniów na temat sytuacji osób potrzebujących w naszym re-gionie
3. Podejmo-wanie współ-czesnych pro-blemów spo-łecznych • Wielokrotnie w klasie prowadziłam pogadanki na temat akceptacji in-nych ludzi, wzajemnej pomocy i życzliwości, bezpieczeństwa, agresji, przemocy, kulturalnego zachowania a także tolerancji wobec innych religii.
• Wykonywałam z uczniami plakaty i gazetki ścienne poruszające pro-blemy społeczne.
• Starałam się wspierać dzieci z rodzin dysfunkcyjnych ofiarując im do-bre słowo oraz zrozumienie ale również pomoc w trudnych sytuacjach od nich niezależnych.

• Przeprowadzałam rozmowy z rodzicami poruszając współczesne pro-blemy społeczne, które mają wpływ na rozwój dziecka. Uwrażliwiałam rodziców na szczególne znaczenie ilości czasu poświęcanego ich dzieciom oraz niszczącym wpływie uzależnień w rodzinie.

• Utrzymywałam stały kontakt z rodzicami, często poprzez rozmowy telefoniczne. Okres stażu
Notatki w zeszy-cie obserwacji


zdjęcia
Notatki w dzien-niku lekcyjnym - reagowanie na potrzeby i oczekiwania dzieci, rodziców;


- mobilizacja rodziców do po-prawienia kontaktów z wła-snym dzieckiem;
- uświadamianie rodzicom potrzeb dziecka oraz wpływu na jego przyszłość;
- poczucie kontroli nad rozwo-jem dziecka
4. Podejmo-wanie współ-czesnych pro-blemów cywi-lizacyjnych • Corocznie realizowałam akcję „Sprzątanie Świata”. Prowadziłam po-gadanki o potrzebie segregowania odpadów oraz oszczędzania zaso-bów naturalnych naszej planety

• We współpracy z okręgowym punktem PCK utworzyłam Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Klub Wiewiórka PCK dla dzieci młodszych.
Wrzesień 2011,2012, 2013

Wrzesień 2013r. Zapis w dzienni-kach
zdjęcia

legitymacje, re-gulamin, plan pracy PCK, zdję-cia - uświadomienie konieczności dbania o czystość naszej plane-ty
- uświadomienie dzieciom, że współpracując z innymi można osiągnąć więcej – więcej po-móc i mieć z tego radość.
Wymaganie 3: Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły * (§4 ust.2 pkt.3)

1.Realizacja statutowych zadań szkoły w zakresie inte-gralnego roz-woju nauczy-ciela
1) Rozwój własnej osobowości w wymiarze formacji duchowej,

• Uczestniczyłam w pełnym wymiarze w szkoleniach w Wieluniu orga-nizowanych przez organ prowadzący.
• Poznawałam i pogłębiałam rozumienie człowieka na podstawie antro-pologii filozoficznej
• Prowadziłam w szkole poranną modlitwę z uczniami oraz inne modli-twy w ciągu roku.
• Sumiennie uczestniczyłam w rekolekcjach wakacyjnych.
• Codziennie czytałam fragmenty z Pisma Świętego, podczas modlitwy korzystałam z Książeczki do Nabożeństwa, modlitewników i Katechi-zmu Kościoła Katolickiego,
• Korzystałam ze stron internetowych z modlitwami: http://adonai.pl/modlitwy/?id=84
• Systematycznie przystępowałam do Sakramentów. W niedzielę i świę-ta wspólnie z rodziną uczestniczyłam we Mszy Świętej.
• Brałam czynny udział w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych. W czasie Wielkiego Postu brałam udział w Drodze Krzyżowej, Gorz-kich Żalach. Uczęszczałam na różne nabożeństwa w ciągu roku.
• Słuchałam rekolekcji dla kobiet na stronie internetowej: Światło Pana – rekolekcje video/mp3
http://swiatlopana.com/category/kobiety/
Gdzie poruszane były tematy: Duchowość Kobiety, Macierzyństwo.
• Korzystałam z kierownictwa duchowego
• Praktykowałam wiarę w życiu codziennym

Szkolenia:
24.09.2011r.
28.01.2012r.
10.03.2012r.
29.09.2012r.
02.03.2013r.
27.09.2013r.
11.01.2014r.
4.08-10.08.2013r.Okres stażu


2013/2014

Listy obecności


Potwierdzenie dyrektoraNotatki własneWnioski i reflek-sje

- szkolenia w Wieleniu przy-czyniły się w znacznej mierze do mojego rozwoju duchowe-go i sfery moralnej.


- pogłębienie wiary i wiedzy na tematy religijne
- dzielenie się przeżyciami duchowymi podczas grup dzie-lenia
- poczucie wspólnoty ducho-wej


- kierowanie się życiu dekalo-giem


- troska o rozwój duchowy- kształtowanie właściwych postaw moralnych

• Jako wychowawca prowadziłam rekolekcje szkolne.
• Odbywałam pielgrzymki szkolne ale również indywidualne na Jasną Górę, do Lichenia, Do Bazyliki św. Józefa w Kaliszu.
• Podejmowałam lekturę czasopism:
„Źródło”, „Opiekun”, ”don Bosco”, „Wychowawca”
• Pogłębiałam swoją wiarę i modliłam się poprzez słuchanie chrześcijań-skiej muzyki: TGD, Mate.o, Adonai
• Podejmowałam lekturę książek i dokumentów:
„Modlimy się z dziećmi”, Joseph Muller
„Wezwanie do miłości” Anthony de Mello
„Materiały formacyjno-edukacyjne…”
„Rozważania o wierze” Tadeusza Dajczera,
„Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości” – wybór dokumentów Ko-ścioła na temat szkoły katolickiej i wychowania,
Encyklika Jana Pawła II „Dives in Misericordia,
List apostolski JP II „Novo millennio ineunte”
„Dzienniczek św. Faustyny”,

2. Rozwój własnej osobowości w wymiarze formacji moralnej,
• Poszerzałam swoją wiedzę w temacie obrony życia poprzez oglądanie videoblogu Dr inż. Antoni Zięby na stronie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka
• Poprzez rozprowadzanie ulotek oraz wpłatę daru na obronę życia włą-czyłam się w pomoc obrony życia człowieka.
• Podjęłam adopcję duchową dziecka poczętego.
• poprzez podpisanie petycji byłam zaangażowana w akcję Ratyfikacji Konwencji Rady Europy – Nie!
• Starałam się postępować w życiu zgodnie z własnym sumieniem i normami etycznymi
• Rzetelnie rozliczałam się z powierzonych obowiązków
• Brałam udział w konferencjach , które ukazują wartości jakimi należy się kierować w życiu
• Dokonywałam samooceny pracy wychowawczej i dydaktycznej. Okres stażu


Okres stażu

2014

2013

2013
2014Okres stażu


Koniec stażu Wnioski z reko-lekcji
Zdjęcia - plakaty

Refleksje, notatkiulotki
potwierdzenia dyrektora

arkusz samooce-ny - wpływ na kształtowanie wia-ry uczniów

- uwielbienie Boga w różnych formach

- rozwijanie swojej duchowość w życiu codziennym
- nowe spostrzeżenia i poglądy na wiarę i duchowość człowie-ka
- odkrywanie niezwykłej istoty wiary w moim życiu

- przemyślenia, które pomogły mi w życiu- kształtowanie rzeczywistego poglądu na dylematy morale
- odkrywanie skutków In-vitro oraz antykoncepcji czy aborcji

- uzyskanie wiedzy na temat naturalnego planowania rodzi-ny i naprotechnologii


• Podejmowałam lekturę książek dotyczących relacji w małżeństwie i rodzinie:
- „Małżeństwo na krawędzi”, M. Guzewicz
- „Życie, które działa”, Bill Hybells
- „Małżeństwo na nowo odkryte”, Walter Trobisch
3.Rozwój własnej osobowości w wymiarze formacji kulturowej,
• Rozwijałam wrażliwość na sztukę poprzez czytanie i pogłębianie wiedzy w zakresie malarstwa i rysunku.
• Wybierałam dobrą muzykę, treściwe filmy i spektakle teatralne oraz dobre programy o kulturze i sztuce tj „Hala odlotów”, „Co piszczy w
• sztuce”, „Kultura, głupcze!”
• Kultywowałam polskie tradycje i obyczaje Zdobywałam bieżące in-formacje o kulturze krajów anglosaskich
• Podejmowałam twórczość artystyczną– pisanie scenariuszy, montaży słowno-muzycznych, itp., przygotowanie Ślubowania, Dnia Matki, Ja-sełek; pomoc w przygotowywaniu różnych szkolnych wydarzeń i uro-czystości tkj. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka
4.Rozwój własnej osobowości w wymiarze formacji społecznej..
• Poszerzałam swoją wiedzę o problemach współczesnych społecznych i próbowałam im przeciwdziałać. Podejmowałam lekturę czasopism, dzienników, itp.,
• Oglądałam programy telewizyjne poruszające problemy społeczne dzi-siejszej Polski: „Warto rozmawiać”, „Jan Pospieszalski Bliżej”
• Włączałam się w życie społeczne szkoły i miejscowości, parafii.
• Śledziłam problemów związanych z integracją europejską ze szcze-gólnym uwzględnieniem płaszczyzny moralno-religijnej
5.Rozwój w wymiarze formacji fizycznej.
• Troszczyłam się o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne
• Ćwiczyłam wspólnie z dziećmi taniec i zumbę
• Podejmowałam lekturę książek o odżywianiu się i fitnessie.
• Korzystałam z kaset DVD, programów TV w dziedzinie zdrowy styl życia i fitness
Okres stażu

Okres stażuOkres stażu
Okres stażu

2013
2014 Notatki własne

Notatki własnescenariusze, po-twierdzenie dyrek-tora


Własne zasoby - dbałość o atmosferę rodzin-ną i relację z mężem
- rozwijanie wiedzy i wrażli-wości na kulturę i sztukę


- kształtowanie kultury lo-kalnej


- uzyskiwanie wiedzy na te-maty ważne i trudne
- możliwość dzielenia się z innymi swoimi przemyśle-niami
- poznanie cudzych poglą-dów i weryfikowanie ich z prawdą
- dociekanie prawdy

- utrzymywanie dobrego zdrowia i kondycji, które miały wpływ na dobre samo-poczucie i energie dożycia

2. Realizacja statutowych zadań szkoły w zakresie inte-gralnego roz-woju ucznia
1) Kształcenie:
• Zawsze starałam się dobrze przygotować do zajęć pod względem do-boru odpowiednich metod nauczania(często sięgałam po metody akty-wizujące) i różnorodnych środków dydaktycznych, technik i form pra-cy, które będą drogą do zrealizowania celów lekcji.
• W nauczaniu języka angielskiego wykorzystywałam metodę Reago-wania Całym Ciałem/Total Phisical Response i inne metody niekon-wencjonalne oraz podejście komunikacyjne, czerpałam również pomy-sły z innych metod. Wykorzystywałam podczas lekcji mapety i ku-kiełki
• Dobierałam również odpowiednie podręczniki, które posiadały szerokie propozycje zadań przygotowujących ich do kolejnego etapu eduka-cyjnego oraz były interesujące dla uczniów.
• Zawsze traktowałam uczniów podmiotowo jednocześnie dbając o po-rządek, dyscyplinę i miłą atmosferę na lekcjach.

• Dbałam o indywidualizację procesu nauczania - pamiętając o uczniach z trudnościami w uczeniu się posiadających opinie z poradni psycholo-giczno-pedagogicznej opracowywałam dobrane do ich możliwości testy i zadania oraz o tych uzdolnionych oferując im dodatkowe zajęcia, wyzwania i nowe możliwości. Jednocześnie szanowałam ich odrębność. Angażowałam także mniej zdolnych uczniów w przygotowanie imprez i ich realizację. Wywieszałam prace plastyczne wszystkich uczniów w szkolnej galerii.

• Zorganizowałam wiele konkursów zewnątrz szkolnych lub we-wnątrzszkolnych,
Zewnątrzszkolne:
- Gminny Konkurs Języka Angielskiego „English? No problem!”- ze-społowy konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych;
- Gminny Konkurs z języka angielskiego „Mistrz Słówek” i „Mistrz Gramatyki” – konkurs indywidualny;
Okres stażu
Okres stażu6.02.2013r. Zgromadzone za-soby i wiedza

Zdjęcia
Potwierdzenie dyrektoraZasób testów, kart pracy
Regulamin kon-kursów
zdjęcia, dyplomy


regulamin konkur-su, zdjęcia,
dyplomy

- brak przypadkowości w procesie kształcenia i wy-chowania


- wykorzystywanie różnych środków i metod w procesie kształcenia

- zainteresowanie uczniów lekcją
- zadowalające efekty kształ-cenia


- wyrównywanie szans
- uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę oraz poszerzać swoje horyzont
- rozwijać swoje możliwości na dodatkowych zajęciach lub zadaniach.- etap przygotowywania do konkursów motywował uczniów do zdobywania wie-dzy i nowych umiejętności;


- Gminny Konkurs Języka Angielskiego „I like English” – zespołowy konkurs ze znajomości języka angielskiego oraz kultury i geografii krajów anglojęzycznych;
- Gminny Konkurs Języka Angielskiego „Mistrz Słówek” i „Mistrz Gramatyki” – konkurs indywidualny;
Wewnątrzszkolne
- Konkurs Pięknego Czytania w Języku Angielskim „Master of re-ading”/ „Mistrz czytania”
- Konkurs Recytatorski dla klas I-III
- Konkurs Ortograficzny dla klas I-III
- Konkurs Matematyczny dla klas I-III

• Wprowadzałam ucznia w świat wiedzy poprzez zdobywanie wiadomo-ści, za każdym razem sprawdzając zrozumienie przez niego wiedzy. Dobierałam zagadnienia, organizowałam wycieczki i imprezy, które sprzyjały problemowemu poznawaniu praw i zjawisk, dbałam o roz-wijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności istniejących w świecie.

• Przeprowadzałam pod okiem pani dyrektor hospitacje diagnozujące w celu sprawdzenia rozumienia związków przyczynowo-skutkowych w klasie I oraz sprawdzenia rozumienia zagadnień z języka angielskiego dział: ubrania, części ciała, twarzy.

• Przeprowadzałam z uczniami pogadanki na temat ważnych zjawisk w świecie i ich wpływu na zmianę rzeczywistości. Wspierałam w uczniach wiarę we własne możliwości oraz postawę aktywną wobec świata oraz świadomość pozytywnego sensu pokonywania trudności.
30.05.2014r.

6.12.2011r.

Corocznie
corocznie
corocznie


okres stażu


Okres stażu regulamin konkur-su, zdjęcia,
dyplomyKonspekty
Zajęć diagnozują-cychNotatki w dzienni-kach, plan wy-chowawczy - sprawdzenie swoich umie-jętności na szerszym szcze-blu, porównanie wiedzy, in-tegracja z uczniami z innych szkół

- poczucie sukcesu
- motywacja do działania


- sprawdzenie rozumienia związków przyczynowo – skutkowych, wyciągania wniosków

- uczniowie odczuwali wsparcie oraz wiarę w ich możliwości

• Poprzez organizowanie różnych zadań rozwijałam zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
• Prezentowałam podczas lekcji takie zagadnienia, pytania lub przykła-dy, które rozbudzały dociekliwości poznawczą, ukierunkowaną na po-szukiwanie prawdy i dobra.
• Łączyłam zagadnienia i informacje z różnych dziedzin i przedmiotów aby kształtować w uczniach holistyczne i zintegrowane podejście do świata i nauki.

1.Wychowanie i profilaktyka:
• Zawsze próbowałam okazywać uczniom, że oni są dla mnie ważniejsi niż to co robią. Odbywałam rozmowy indywidualne z uczniami, poru-szając problemy ich nurtujące, przyczyny niepowodzeń lub rozwiązując konflikty w szkole. Jednocześnie okazywałam im zrozumienie i ak-ceptację.
• Podejmowałam stały wysiłek w celu wprowadzenia uczniów na drogę wiary:
• Realizowałam zadania z formacji dla nauczycieli wyznaczone w planie pracy szkoły.
• Prowadziłam rekolekcje adwentowe i wielkopostne, podczas których starałam się otwierać uczniów na miłosierną miłość Boga oraz zacie-kawić ich tematyką religijną.
• Organizowałam konkursy zgodnie zagadnieniami z formacji nauczycieli ale również według własnych pomysłów:
- Konkurs plastyczny „Matka Boska w Moich Oczach”
- Konkurs na najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową „Maryja Matką Zbawiciela”
- Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Młujące Serce Jezusa”/ „Wierzę w Syna Bożego” – konkurs religijny między PSP SPSK w Głuszynie, Trzcince i Czempiszu.
-„Konkurs na najciekawszą pisankę”Okres stażu

Okres stażuListopad 2012r
Grudzień 2012
Kwiecień 2014r.
Marzec
2012r.


Plakaty, notatki
Zdjęcia, regulami-ny konkursów - uczniowie odczuwali szcze-rość i miłość z mojej strony.


-ukazanie świata jako całości, zbudowanej z zależnych od siebie elementów- kształtowanie poczucia własnej wartości i odrębności
- poczucie wsparcia ze strony osoby dorosłej- poczucie stałej obecności Boga w życiu
- rozbudzanie zainteresowa-nia religią i wiarą
- ukazanie dzieciom jak Bóg jest miłosierny
- odkrywanie przed dziećmi piękna miłości Jezusa Chry-stusa i Matki Boskiej
- kultywowanie tradycji reli-gijnych

• Uczyłam dzieci różnych modlitw oraz utrwalałam już znane:
- Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różanie, Litanie, Modlitwa do św. Michała Archanioła, Modlitwa o kanonizację Bł. Jana Pawła II i inne.

• Modliliśmy się psalmami oraz czytaliśmy Słowo Boże i tłumaczenie na każdy dzień.
• Wspólnie z dziećmi ustalaliśmy intencje w jakich się modliliśmy: ko-lejne za rodziny ze szkoły, za nauczycieli, za osoby ze stowarzyszenia, za kolejnych uczniów, za osoby duchowne i inne.
• Przygotowywałam uczniów do licznych konkursów o tematyce religij-nej:
- Konkurs recytatorski „Była Cicha i piękna jak wiosna”
- Konkurs plastyczny: „Jesteśmy piękni pięknem Twoim”
- Coroczny Konkurs Gminny na „Najpiękniejszy Koszyk Wielkanocny”
- Coroczny Gminny Konkurs na najciekawszą Kartkę Wielkanocną.

• Włączałam dzieci z różnych klas w działania związanej z formacjami uczniów i nauczycieli np.: wykonywanie gazetek lub ściennych plaka-tów o tematyce, realizowanie działań tj:
- „Błogosławieni..” – mówi Jezus, tzn. szczęśliwi – gazetka z błogosła-wieństwami
- „Matka Boska bł. Jana Pawła II”
- „Akt zawierzenia szkoły Maryi”
- „Tajemnice Różańca Świętego”
-„Dziękuje Bogu za Jego dary”
- „Boże Narodzenie”
- „Wielki Post”
- „Spotkanie z miłosierdziem uzdalnia do Miłosierdzia”
- „Droga Krzyżowa Pana Jezusa”
- „Maryja Darem Bożego Miłosierdzia”
- „Artysta słowa”- cytaty z przemówień Jana Pawła II
-„Boże Dary”
-„Porzucam grzech i czynię dobro”

Okres stażu
Rekolekcje,
2014r.

Okres stażuMaj 2013
corocznie
corocznie
corocznieokres stażu
(zgodnie z planem pracy szkoły)


zdjęcia

Zdjęcia gazetek i plakatów
Plan pracy szkoły - poszerzenie zasobu modlitw
- uzmysłowienie dzieciom, że można się modlić na wiele sposobów ale najważniejsze to rozmawiać z naszym Oj-cem w Niebie


- zainteresowanie sztuką sa-kralną i tematami religijnymi

- poczucie zaangażowania w sprawy ważne dla szkoły i duchowości

- poszerzenie wiedzy- „Warunki dobrej spowiedzi”
- „Moje dobre uczynki”
- „Święty Jan Paweł II – papież rodziny”- gazetka o kanonizacji papieży
- „Powierzamy Matce Bożej współczesne problemy i dylematy ”- gazetka opisująca prawdę o aborcji, antykoncepcji, In vitro.
• Organizowałam lub uczestniczyłam w organizacji montaży słowno-muzycznych poprzez które uczniowie pogłębiali swoją wiarę tj. Dzień Patrona, Jasełka, Spotkanie Opłatkowe, Dzień Papieski.

• Rozmowa z dziećmi na temat prawd wiary była dla mnie częstą formą pracy nad duchowością uczniów. Nie obawiałam się włączać tematykę religijną podczas różnych tematów. Wspólnie z uczniami weryfikowa-liśmy niektóre zagadnienia z naszą wiarą.

• Pomagałam uczniom odkrywać obecność Boga w świecie poprzez do-strzeganie w innych i w sobie uzdolnień i mocnych stron i dziękować Bogu za wszystko co mają ale również dostrzegać sens swoich słabości i problemów.
• Przy okazji rozmów proponowałam uczniom obejrzenie programu te-lewizyjnego lub lektury, artykułu z czasopisma dotyczącego wydarzeń kulturalno-religijnych (szczególnie związanych z regionem).
• Prezentowałam przykłady świętych jako autorytetów i wzorców do na-śladowania. Poruszałam temat właściwych postaw i zachowań w róż-nych sytuacjach.
• Starałam się organizować różnorodne formy spędzania czasu wolnego
• Poprzez organizację montaży słowno- muzycznych zakorzeniałam w dzieciach patriotyzm i wdzięczność wobec ludzi, którzy spełniają w społeczeństwie ważną rolę i dbają o ojczyznę. - Dzień Nauczyciela, Ślubowanie, 11 listopada - Rocznica Odzyskania Niepodległości, 3 maja – Święto Konstytucji,

Według ka-lendarza uroczystości szkolnych

Okres stażu


Corocznie w
rekolekcje


okres stażu
zdjęcia
scenariusze
potwierdzenie dy-rektora
Filmy, prezentacja Power point


Plan wychowaw-czy
zdjęcia


- traktowanie wyznaczonych działań jako formy modlitwy
- dążenie do realizacji zadań


- uroczyste obchodzenie ważnych dla szkoły uroczy-stości
- zacieśnianie więzi między uczniami i nauczycielami
- dostrzeganie darów od Bo-ga, swoich mocnych i słabych stron


- zwracanie uwagi na kontakt z kulturą i wspólnotą katolic-ką
- kształtowanie postawy mi-łości do ojczyzny• Poprzez wycieczki, tworzenie plakatów, zdjęcia, filmy, prezentacje multimedialne i książki zapoznawałam uczniów z dziedzictwem re-gionu, całego kraju ale także krajów anglojęzycznych. Zorganizowałam konkurs:
- „English Around the World”- konkurs na najciekawszy plakat o wybra-nym kraju anglojęzycznym.
• Uczniowie mogli obcować z kulturą poprzez udział i współtworzenie zorganizowanych przeze mnie przedstawień teatralnych oraz montaży słowno-muzycznych w języku angielskim:
- „Cinderella”/ Kopciuszek –spektakl kostiumowy w języku angielskim przygotowany przez klasy IV-VI.
- „Little Red Riding Hood” czyli Czerwony Kapturek na wesoło – przedstawienie teatralne w języku angielskim przygotowane przez klasy IV-VI.
- „I love my mum and dad”/ „Kocham moją mamę i mojego tatę” – montaż słowno – muzyczny w języku angielskim przygotowany przez uczniów zerówki i klas I-III z okazji Dnia Matki i Ojca.

• Organizowałam w klasowe galerie i kąciki plastyczne, gdzie prezento-wane były prace plastyczne i inne wytwory plastyczne wszystkich uczniów.
• Nauczyłam dzieci z zerówki i I klasy tańca narodowego – Poloneza, którego zaprezentowały w czasie Ślubowania klasy I oraz Dnia Babci i Dziadka.
• Ponadto pod moim kierownictwem dzieci uczyły się popularnych tań-ców na wzór Krakowiaka i Mazura. Uczestniczyłam również w nauce dzieci układów tanecznych do współczesnej muzyki rozrywkowej.


Okres stażu zgodnie z planem dy-daktycznymKwiecień – maj 2012r.


Kwiecień-maj 2013r

Kwiecień – maj 2013r.


Okres stażu

Prezentacje mul-timedialne, filmy


Scenariusze przedstawień
zdjęcia
zdjęcia
potwierdzenie dyrektora


- ukazywanie piękna Polski i całego świata służyło odkry-waniu obecności stwórcy
-obcowanie z kulturą, jej współtworzenie, rozwijanie wyobraźni twórczej,

- prezentacja swoich talen-tów, umiejętności na forum szkoły
3. Opieka
• Dbałam o bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji oraz podczas przerw pełniąc dyżury według ustalonego planu. Interesowałam się zdrowiem dzieci, ofiarowałam pomoc w razie potrzeby. Zapoznanie z przepisami BHP i ich przestrzeganie w szkole , w domu, w czasie wolnym , na wycieczkach itp.
• Zorganizowałam spotkania uczniów z policjantem, strażakami oraz pielęgniarką:
- „Bezpieczeństwo na drodze” – spotkanie z policjantem - „Szkoły wolne od dymu tytoniowego” – spotkanie z pielęgniarką - „Przyczyny i skutki powstawania pożarów” – spotkanie ze strażakami z JOT(Jednostka Operacyjno Techniczna)
• Przygotowywała uczniów do powiatowego konkursu plastycznego - „Bądźmy uważni, bądźmy ostrożni”.
• Podczas lekcji odbywałam pogadanki na temat zagrożeń zdrowia i ży-cia Zachęcałam uczniów i kierowałam ich działaniami podczas two-rzenia gazetek ściennych lub plakatów o tematyce prozdrowotnej:
- „Czysto znaczy zdrowo”
- „Dbam o zęby”
- „Precz z nałogami” i inne
• Zorganizował „Dzień Zdrowego Odżywiania się”.
• Kształtowałam u uczniów świadomości, że zdrowie i życie jest darem Boga i nie ma prawa go nikt niszczyć.
• Uczestniczyłam w organizacji Dnia Sportu.
• Przeprowadzałam zabawy ruchowe podczas lekcji wykorzystując ćwi-czenia z zakresu pedagogiki cyrku, wprowadzałam ruch do piosenek i rymowanek, chodziłam na spacery. Zwracanie uwagi na prawidłowa postawę ciała podczas siedzenia.
• Organizowałam wyjazd na basen i do bajkolandu.
• Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kaliszu oraz z pielęgniarką, nauczycielem wychowania fizycznego oraz lo-gopedą poprzez zasięganie porad i opinii.

Według pla-nu dyżurów nauczycieli
22.11.2012r.
4. 04.2014r.
29.05.2014r.

Styczeń 2013r.


23.10. 2013r.Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora


zaświadczenia, zdjęciaZdjęciaScenariusze zajęć


Zdjęcia
Potwierdzenie dyrektora
- stworzenie bezpiecznej at-mosfery w szkole
- zapewnienie dzieciom bez-piecznej szkoły


- uświadomienie istoty dba-nia o bezpieczeństwo swoje
i innych
- okazanie wdzięczności oso-bom odpowiedzialnym za nasze bezpieczeństwo
- utrwalenie zasad bezpie-czeństwa

- zwracanie uwagi na czy-stość i higienę w domu i w szkole;
- unikanie nałogów

- kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych
- uświadomienie wpływu sposobu odżywiania się na zdrowie i samopoczucie człowieka.
- troska o sprawność fizyczną uczniów;

- zapewnienie specjalistycznej opieki;
- angażowanie w prace fi-zyczne na rzecz wspólnoty szkolnej• Założyłam Szkolne Koła PCK oraz „Klub Wiewiórka PCK”. Poprzez włączanie dzieci do różnych akcji w tym PCK wpierałam dzieci z biednych lub wielodzietnych rodzin. Wspólnie z uczniami przegoto-wywaliśmy gazetki ścienne o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia oraz wychowaniu i profilaktyce.
• Wdrażałam w klasach 0-I program prozdrowotny: „Bądźmy zdrowi! Wiemy - więc działamy.”
• Ofiarowałam dzieciom biednym pomoc poprzez podarowanie zdoby-tych przyborów szkolnych itp. - opracowanie programu pracy SK PCK oraz gazetek ściennych.
• Przeprowadzałam lekcję o udzielaniu pierwszej pomocy w zakresie programu WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”.
• Współpracowałam z Caritas poprzez wspieranie akcji; „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, „Wielkopostna jałmużna”, rozdawanie ulotek o krwiodawstwie „Podaruj kroplę miłości”

4.Pozyskiwanie ucznia dla prowadzonej w szkole pracy dydaktycznej i wychowawczej.
• Traktowałam ucznia podmiotowo i starałam się stworzyć w szkole atmosferę rodzinną i przyjazną każdemu dziecku.
• Zachęcałam uczniów do brania udziału w uroczystościach i konkursach szkolnych, nagradzałam ich za to notatkami, ocenami w dzienniku i pochwałami na forum szkoły, klasy, przed rodzicami, panią dyrektor i nauczycielami. W wypadku niepowodzeń dodawałam otuchy.
• Organizowałam uczniom czas wolny w postaci gier , zabaw, wycie-czek, pikników, spacerów.

Wrzesień 2013r.


2013/2014r


2012/2013Okres stażu
Zdjęcia
Plan pracy PCK


zdjęcia


Potwierdzenie
dyrektora - promowanie wśród uczniów zasady higieny i zdrowego trybu życia,
- uświadamianie uczniom potrzeby pomagania in-nym.
- włączenie dzieci w akcje pomocy innym

- kształtowanie pewności siebie podczas udzielenia pierwszej pomocy z za-chowanie własnego bez-pieczeństwa
- zachęcanie rodziców i nauczycieli do krwiodaw-stwa- uświadomienie własnej wartości, godności

- poczucie przynależności
do grupy rówieśniczej
- owocne wykorzystanie czasu wolnego

a)

5.Edukacja życiowa uczniów:
• Powierzanie starszym uczniom opieki nad młodszymi kolegami i kole-żankami umożliwiając uczniom wykazania się swoją odpowiedzialno-ścią
• Stawiałam przed uczniem możliwości dokonywania własnego wyboru
Czuwałam nad rozwojem sumienia uczniów.
• Kształtowałam umiejętności kierowania się w życiu dobrem ,miłością wobec bliźniego, pokazywałam, że trzeba wybaczać i prosić o wyba-czenia, okazywać pomoc jak również o nią prosić bez obawy Stosownie do wieku i sytuacji prowadziłam pogadanki na temat przygotowania do życia w rodzinie
• Poprzez akcje „Sprzątanie Świata” lub obchody „Dnia Ziemi” i nie tylko - zwracałam uwagę na istotę szanowania przyrody jako daru Bo-żego oraz właściwe korzystanie z niego.
Okres stażu

Co roku we wrześniu Zapisy w dzienni-kach
Notatki własne
Zdjęcia

- uczenie samodzielności w rozwiązywaniu problemów;
- kształtowanie właściwej postawy moralne;
- poczucie wpływu Boga na swoje życie, potrzeba modlitwy
- dbanie o ziemię i jej moż-liwość wpływu na jejprzy-szłość
b)
3. Realizacja zadań ogól-noszkolnych w zakresie bu-dowania wspólnoty szkolnej
• Organizując lekcje otwarte dzieliłam się swoją wiedzą i doświadcze- niem z innymi nauczycielami.
• Poprzez wspólną organizację spotkań, imprez i konkursów budowałam wspólnotę nauczycieli/uczniów, od której zależy jakość wspólnoty szkolnej.
tj. „Ognisko integracyjne”, „Dzień Nauczyciela”, „Spotkanie świątecz-ne”, „Dzień kobiet”, „Dzień Chłopaka”
• Uczestnicząc w organizacji rekolekcji szkolnych, „Dnia Patrona” i „Ogniska Patriotycznego” kształtowałam ewangeliczne środowisko szkolne.
• Wspólnie z innymi obecnymi odmawiałam modlitwę przed rozpoczę-ciem posiedzeń rad pedagogicznych, zebrań z rodzicami, wycieczek itp
• Podczas różnych przedsięwzięć współpracowałam z samorządem uczniowskim lub wspierałam jego działalność.
• Włączałam uczniów w otaczanie troską uczniów przeżywających trud-ności, zagubionych i niedostosowanych.
• Wskazywałam uczniom istotę stawanie w prawdzie jako droga do au-tentyzmu i żywotności wspólnoty,
23.11.2011r.
22.05.2014r.Według ka-lendarza imprezOkres stażu


Zdjęcia
Potwierdzenie
dyrektora
potwierdzenie
dyrektora
- wymiana doświadczeń i wiedzy pedagogicznej
- panowała rodzinna at-mosfera
- współpraca z innymi na-uczycielami charakteryzo-wał się wsparciem i zro-zumieniem


- poczucie wspólnoty chrześcijańskiej

c)
- okazywanie wsparcia innym, tolerancji

4. Realizacja zadań ogól-noszkolnych w zakresie wy-chowawczej roli rodziny
• W rozmowach z uczniami zawsze pamiętałam o szacunku dla rodziców – pierwszych wychowawców swoich dzieci i ich decyzji.

• Wszelkie decyzje starałam się podejmować po konsultacji z rodzicami uczniów, pytając o opinię, stosowałam się do uwag i spostrzeżeń ro-dziców, przez co chroniłam i budowałam ich autorytet.
• Organizowałam lekcje otwarte, na które zapraszałam rodziców, po czym wysłuchiwałam ich opinii.
• Kształtowałam postawy posłuszeństwa dziecka wobec rodziców, wdzięczności poprzez przygotowywanie Dnia Matki i Ojca, robienie upominków dla rodziców.
• Realizowałam zadania szkoły przygotowujące uczniów do życia w ro-dzinie. Tłumaczyłam dzieciom, że każda rodzina jest inna ale to co powinno łączyć wszystkie rodziny to miłość, zainteresowanie i wza-jemna pomoc.

• Współpracowałam z rodzicami w procesie nauczania, wychowania, opieki. Ukazywałam rodzicom drogę wychowania określoną w Pro-gramie Wychowawczym i zapraszałam ich na tę drogę w celu budo-wania jednolitego systemu oddziaływań wychowawczych.

• Pomagałam rodzinie w zgłaszanych trudnościach oraz okazywałam zrozumienie.
• Zorganizowałam spotkanie z psychologiem na temat: „Trudności wy-chowawcze”.
• Przeprowadzałam ankiety wśród rodziców dotyczące pracy szkoły (świetlicy), propozycji zajęć dodatkowych czy wyboru wycieczek.

Okres stażuOkres stażu
Corocznie

Październik 2014r.
2012/2013
2011/2012Potwierdzenie
dyrektora

scenariusze i wnioski z lekcji


zdjęcia
Potwierdzenie
dyrektora

ankieta
- wsparcie dla rodziców w procesie wychowania dziecka

- uzyskanie opinii rodziców na dany temat, możliwość wprowadzania zmian.


- rozbudzanie postawy wdzięczności wobec rodzi-ców, okazanie im miłości;- wskazywanie rozwiązań w trudnych sytuacjach,
- wykrycie problemów, kierowaniem się zasadą wspólnych korzyści i dobra dziecka;
5. Podejmo-wanie działań w zakresie ba-dania jakości pracy szkoły• Współdziałałam z innymi nauczycielami w celu osiągnięcia najlepszych efektów pracy. Tworzyłam atmosferę rodzinną wśród nauczycieli i uczniów, eliminując współzawodnictwo.
• Wspomagałam uczniów w ich rozwoju poprzez pozytywne wzmocnie-nia i ocenianie kształtujące. Indywidualizowałam wymagania i oddzia-ływanie na ucznia, szczególnie ucznia dyslektycznego.
• Starałam się zagwarantować możliwość odniesienia i przeżywania sukcesu dla dziecka.
• Dokonywałam autorefleksji w następujących obszarach relacji z uczniem: Co mogę mu zaoferować? Czego od niego oczekuję? Co jest dla mnie najtrudniejsze? Czego muszę się jeszcze nauczyć?
oraz dzieliłam się moimi przemyśleniami z innymi nauczycielami.
• Poszukiwałam i nabywałam umiejętności integracyjnych oraz diagno-zowania problemów dzieci.
• Rozwijałam swoje kompetencje wychowawcze. Dbałam o podstawowe zasady pracy w szkole
• Przeprowadzałam diagnozy, testy kompetencji, próbne egzaminy z ję-zyka angielskiego.
• Byłam członkiem zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej. Okres stażuOkres stażu d)
potwierdzenie dyrektora
zapisy w dzienni-kach, zeszytach ob-serwacji


Diagnozy, testy, sprawozdania, anali-zy sprawdzianów e)
- eliminowanie współza-wodnictwa stwarzało miłą atmosferę w pracy, pod-czas której można owocnie współpracować wspierając siebie wzajemnie w osią-ganiu sukcesów wycho-wawczych i dydaktycznych

- przemyślane decyzje względem uczniów
- indywidualne i spersoni-fikowane podejście do ucznia
- dostrzeżenie postępów
- zwrócenie uwagi na rze-czy istotne w wychowaniu i kształceniu, pomijanie tych nieistotnych.
6. Troska o rozwój i za-bezpieczenie bazy materialnej

• Uczestniczyłam w przygotowaniach corocznego balu karnawałowego oraz festynu rodzinnego, z którego środki były przeznaczone na re-mont i wyposażenie szkoły.
• Dbałam o klasę, szkołę oraz obejście szkoły. Uczestniczyłam w re-montach, renowacji i naprawie sprzętu szkolnego (krzesła , ławki, me-ble, sprzęt sportowy, komputery ,książki ,itp.)
• Wspólnie z uczniami oraz samodzielnie wykonywałam ozdoby świą-teczne przeznaczone na kiermasze z których środki były na przezna-czone na zakup tablic korkowych, antyram, farby, nagród za konkursy.
• Jeśli to było możliwe oszczędzałam energię elektryczną, napominając do tego uczniów i innych nauczycieli.
• Starałam się pozyskać sponsorów oraz darmowe materiały dla szkoły na konkursy i imprezy. Luty 2012, 2013, 2014


Okres stażu
Czas przed-świąteczny
10 – lecie szkoły

Okres stażu Zdjęcia
Ogłoszenie

zdjęcia f) N
- polepszenie warunków pracy i nauki
- bezpieczniejsza i bardziej przyjazna uczniowi szkoła;
- łączenie się w działaniach i pracy w celu poprawienia sytuacji materialnej szkoły
- świadomość wpływu na warunki życia
7. Podejmo-wanie działań w zakresie promocji szkoły
• Przykładałam dużą uwagę do organizacji wewnątrzszkolnych i mię-dzyszkolnych konkursów
• Na ognisku integracyjnym z inną szkołą wystawione zostało przygo-towane przeze mnie przedstawienie teatralne w języku angielskim.

• Rzetelnie przygotowywałam uczniów do udział w konkursach mię-dzyszkolnych oraz gminnych co miało odzew w licznych sukcesach naszej szkoły.
• Wspierałam i pomagałam innym nauczycielom w przygotowywaniu uczniów do konkursów;
• Współorganizowałam imprezy środowiskowe
-Wigilia, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Choinka, Dzień Matki i Ojca, Festyn Rodzinny, Bal karnawałowy i inne

• Promowałam naszą szkołę poprzez umieszczanie artykułów na stronie internetowej : Biuletynu Informacyjnego Gminy Brzeziny.

• Przygotowywałam ulotki i ogłoszenia dotyczące naboru do punktu przedszkolnego oraz szkoły, rozwoziłam je i umieszczałam je na tabli-cach ogłoszeń.
• Przygotowywałam zaproszenia i ogłoszenia o różnych imprezach od-bywających się w szkole.
• Utworzenie strony internetowej szkoły. Okres stażu


Według ka-lendarza imprez
Kwiecień 2012
Marzec 2013

Marzec – czerwiec co roku scenariusze
Scenariusze imprez
Wydruk ze stronyPrzykładowe ulotki

Przykładowe zapro-szenia g)
- stwarzanie sytuacji kiedy można promować własną szkołę
- godne reprezentowanie szkoły podczas różnych wydarzeń i konkursów
- uświadamianie uczniom wartości ich pracy włożo-nej w godne reprezentowa-nie szkoły;
- kształtowanie pozytyw-nego obrazu szkoły;

- informowanie o celach i przesłaniu szkoły, wska-zywanie innym pozytyw-nych aspektów pracy i na-uki w szkole katolickiej- zaistnienie szkoły na szerszym forum
8. Podejmo-wanie działań w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
• Aktywnie współpracowałam z Biblioteką Gminną oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brzezinach.
• Współorganizowałam Spotkania Opłatkowe oraz 10-lecie szkoły jako okazję do integracji społeczności wiejskiej.
-współpraca z rodzicami
-współpraca z OSP w Brzezinach
-współpraca z radnymi
-współpraca z władzami gminy
• Zapraszałam gości z okolic na bal karnawałowy
• Budowałam więź poprzez udział z uczniami w Mszach św. odbywa-jących się w Głuszynie, Brzezinach( rozpoczęcie roku szkolnego ,Święto Patronalne ,Rekolekcje Adwentowe, Święto Trzech Króli, Po-pielec, Rekolekcje Wielkopostne, zakończenie roku szkolnego itd.)

• Współpracowałam z Parafią Świętego Krzyża w Brzezinach poprzez:
- stały kontakt z katechetami z parafii oraz księżmi.
- przygotowywanie wystroju sceny na festyn parafialny.
- przygotowywanie uczniów do czytania Słowa Bożego w czasie świąt okazjonalnych,
- współorganizowanie pielgrzymek do Lichenina i Częstochowy, na które byli zapraszani inni parafianie.
- przygotowywanie kaplicy do Eucharystii – sprzątanie, kwiaty, przygo-towanie ołtarze na Boże Ciało.
- zapraszanie duchownych na spotkania i uroczystości;
- okazywanie pamięci podczas imienin, rocznic lub innych wydarzeń w parafii;
• Stwarzanie okazji do współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową SPSK w Głuszynie, Trzcince oraz Dzięciołach i innych.
• Angażowałam rodziców do organizacji imprez szkolnych, wspólnych wycieczek i uroczystości.


Okres stażu

Uroczystości i święta


Okres stażu


Okres stażu Zaproszenia
Dyplomy
Zaświadczenia

zdjęcia


potwierdzenie dyrektora
Zdjęcia h)
- możliwość współpracy na różnych szczeblach co przynosi efekt w postaci zaproszeń na imprezy i do konkursów;- łączenie zabawy i roz-rywki z czynieniem do-brych i godnych wsparcia działań;


- łączenie misji szkoły z misją Parafii Świętego Krzyża w Brzezinach
- zawiązanie się przyjaźni między nauczycielami i uczniami ze szkół.
Wymaganie 4: Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej *(§4 ust.2 pkt.4)
• Starałam się we własnym zakresie poszerzać moje umiejętności wyko-rzystania w pracy technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nie-kiedy korzystałam z porad informatyka.
• Jednym z największych wyzwań było utworzenie strony internetowej szkoły: www.pspczempisz.pl. (w trakcie realizacji)
• Przygotowałam elektroniczną prezentację swojego dorobku zawodo-wego.
• Przygotowywałam prezentację z uroczystości i wydarzeń szkolnych.
• Zlecałam uczniom starszych klas wykonanie prezentacji z języka an-gielskiego o krajach anglojęzycznych lub z zakresów tematycznych.
• Na koniec roku przygotowywałam prezentację ze zdjęciami dla swoich wychowanków.
• Technologię komputerową wykorzystywałam do :
- prowadzenia dokumentacji szkolnej i pedagogicznej;
opracowywania planów; ankiet; scenariuszy; świadectw;
referatów; wyszukiwania informacji na temat konkursów, spotkań do-kształcających, oraz w organizacji wycieczek klasowych.
• Wykorzystywałam komputer podczas opracowywania dokumentacji z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

• Przygotowywałam pomoce dydaktyczne: prezentacje Power Point, dyplomy, podziękowania, testy, karty pracy, zaproszenia, ogłoszenia. Na zajęciach często wykorzystywałam komputer jako pomoc dydak-tyczną, korzystając z multibook-a, stron internetowych, płyt CD-room.
• Wybierałam do przedmiotów takie podręczniki, które posiadały płyty CD z różnymi grami dydaktycznymi, słownictwem, filmami lub pio-senkami.
• Propagowałam wśród uczniów portale poświęcone nauce języka an-gielskiego, sztuce a także zachęcałam do samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy i praktycznych umiejętności.
• Prowadząc zajęcia komputerowe w klasie i z internetem zwracałam szczególną uwagę na bezpieczeństwo w sieci.
• Drogą elektroniczną prowadziłam korespondencję się z Panią Dyrektor, panią metodyk nauczycielami z mojej szkoły oraz z innych szkół.
Drogą mailową przekazywałam notatki, zdjęcia, informacje o konkur-sach na stronę internetową szkoły.

• Wymagałam od uczniów przesyłania niektórych prac pisemnych lub prac domowych drogą mailową.
• W celu dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami opublikowałam własny plan rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym www.edux.pl ,
• Gromadziłam zasoby i programy komputerowe i korzystałam z nich podczas uroczystości szkolnych i lekcji.
Stały wysiłek

Okres stażu

Koniec roku szkolnego


Stały wysiłek2011/2012
Okres stażu2014

Okres stażu Zgromadzone mate-riały
Dyplomy
Prezentacje Power Point
Strona Internetowa

zdjęcia

Dokumentacja szkolnaDokumentacja stażu


Prezentacje Power Point


Potwierdzenie
dyrektora
- usprawnianie umiejętności posługiwania się kom-puterem i wykorzystanie komputera podczas proce-su dydaktycznego


- lekcje zyskały na atrak-cyjności dzięki wykorzy-stywaniu prezentacji mul-timedialnych, które także wpływały na podniesienie efektów kształcenia.

- uczenie uczniów wszech-stronnego zdobywania in-formacji, co przyczyniło się do kreowania pozytywnego wizerunku szkoły.- wykorzystanie Internetu do przekazywania informa-cji,
- odnalezienie się w świecie technologii informacyjnych- pomoc innym nauczycie-lom
Wymaganie 5: Znajomość zagadnień z psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępo-wania w sprawach nieletnich, w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela * (§4 ust.2 pkt.5)
• Aktualizowałam wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, dy-daktyki poprzez samodzielne studiowanie literatury.
- Robertson J.1998, „Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie”;
- Covan D. „Jak nauczyć rozwiązywania konfliktów”;
- Partyka M., „Zdolni, utalentowani, twórczy. Poradnik dla pedagogów i rodziców”;
- Slattery M., “ Teaching with Bear”;
- Halliwell S., “Teaching English in the Primary Classroom”;
- Harmer J., “The practice of English Language Teaching”;

• Systematycznie czytałam fachową literaturę oraz korzystałam ze zbio-rów Internetu. Korzystałam z takich portali jak: www.glospedagogiczny.pl
www.literka.pl, www.edux.pl, www.men.gov.pl, www.menis.pl,www.awans.net, www.oswiata.org, www.publikacje.edu.pl, www.profesor.pl

www.kuratorium.wroclaw.pl/okno/105.pps itp. -http://www.teacher.pl, http://www.jezykangielski.org
Portale te są źródłem wiedzy z zakresu awansu zawodowego, pedagogi-ki, dydaktyki i psychologii.

• Korzystałam z materiałów szkoleniowych wydawnictw: WSiP, , Pear-son, Oxford oraz mulimedialnych oprogramowań wydawnictwa eduSensus:
- Gotowość szkolna, Dysleksja.

• Uczestniczyłam w szkoleniach, które były pomocne w rozwiązywaniu problemów wychowawczych(w/w)
• Pracowałam w szkolnym zespole ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

• Zdobyłam wiedzę niezbędną w pracy z dzieckiem chorym na cukrzycę oraz dodatkowe uprawnienia w udzielaniu pierwszej pomocy, podczas szkoleń:
„Ratujemy i uczymy ratować”
• Aktywnie realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze. Jako wychowawca opracowywałam plany pracy wychowawczej, dostoso-wując je do potrzeb uczniów, wymagań szkoły i oczekiwań rodziców.
• Nauczyłam się, że dobry nauczyciel nierzadko powinien być psycho-logiem, powiernikiem.
• W codziennej praktyce stawałam często przed problemami, przy roz-wiązywaniu których niezbędna okazała się wiedza z psychologii, pe-dagogiki czy dydaktyki.
• Pojawiające się problemy wychowawcze w klasie omawiałam indywi-dualnie lub z całą grupą. Stosowałam poznane podczas studiów i szko-leń teorie w praktyce, a nabyte umiejętności pomagały mi w rozwią-zywaniu trudnych wychowawczo sytuacji.• Dodatkowo czytałam literaturę dziecięcą i bajki terapeutyczne, stwo-rzyłam uczniowski „Kącik zgody”, prowadziłam rozmowy z grupą na-zwane „Kręgiem rad”. Rozmawiałam z uczniami na temat wyrażania i nazywania uczuć, przyjaznej komunikacji, szanowania uczuć innych i tolerancji. Uważam, że w dzisiejszej szkole musi znaleźć się miejsce nie tylko na myśli, ale i na emocje.

• W rozwiązywaniu problemów wychowawczych mogłam również liczyć na Panią Dyrektor, opiekuna stażu, psychologa, pedagoga.
• Byłam w stałym kontakcie z rodzicami i podejmowałam wspólne dzia-łania dotyczące uczniów sprawiających trudności, pomagałam w kon-takcie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Kaliszu.
• Przez cały okres stażu analizowałam dokumentację z Poradni Psycho-logiczno-Pedagogicznej. Dostosowywałam metody pracy do zaleceń zawartych w tych opiniach.
• Prowadziłam pogadanki przypominające o bezpieczeństwie podczas pracy na lekcjach, podczas zajęć sportowych, zabaw, wycieczek, wy-jazdów.
• W czasie stażu dbałam o umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu dy-daktyki. W pracy często wykorzystywałam wiedzę wyniesioną z sze-regu szkoleń i kursów (opisane w punkcie 1), urozmaicając lekcje me-todami aktywizującymi, grami dydaktycznymi, burzą mózgów czy pracą w grupach.
• W prowadzonych działaniach edukacyjnych uwzględniałam rozwój psychofizyczny dziecka, jego potencjał, możliwości i zainteresowania.
• Podczas trwania stażu na bieżąco prowadziłam spotkania z rodzicami.

• Na zebraniach informowałam rodziców o życiu klasy, sukcesach, po-stępach uczniów, pojawiających się trudnościach czy kłopotach wy-chowawczych. Starałam się dyplomatycznie rozwiązywać występujące problemy. Przedstawiałam misję i wizję pracy placówki. Podkreślałam w rozmowach z rodzicami mocne strony ucznia.

• W ramach spotkań ogólnych starałam się wprowadzać elementy peda-gogizacji rodziców np. na temat
- „Jak uczyć dziecko języka angielskiego w domu lub odrabiać pracę domową.”
• Rodzice mogli spotkać się ze mną co tydzień podczas wyznaczonych godzin dyżuru dla rodziców.
Stały wysiłek
Okres stażuOkres stażuOkres stażu2012/2013


(luty 2013r. )

Okres stażu


Okres stażu


Stały wysiłek
Okres stażu Notatki
Kserokopie artykułów
Własne zasoby
książkowe


Zgromadzone mate-riałyDyplomy, karty pra-cy, wiedoszkolenia, diagnozy, testy, pio-senki
Płyty CD z oprogra-mowaniem
Filmy na DVDporadniki
Zaświadczenie
Potwierdzenie


Scenariusze lekcjiNotatki ze spotkań
Metody te rozwijały w uczniach kompetencje komunikacyjne, współ-działanie w zespole, umie-jętność podejmowania decyzji czy kreatywność.


Dzięki spotkaniom indy-widualnym mogłam lepiej zrozumieć sytuację ro-dzinną uczniów, stąd ła-twiej było mi udzielać im wsparcia.

Uświadamiając im zna-czenie rodziny w życiu dziecka czy ukazując spo-soby motywujące do nauki .
- zdobyłam potrzebną wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy i pracy z dzieckiem cho-rym na cukrzycę;


wykorzystywałam propo-zycje rozwiązywania kon-fliktów, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami;

udoskonaliłam umiejętność dostrzegania i roz-wiązywania problemów edukacyjnych;
- rozwiązywałam problemy dydaktyczne i wycho-wawcze moich uczniów;


-rozwinęłam umiejętności komunikacyjne i budowa-nia więzi interpersonal-nych;

-kształtowanie świadomo-ści uczniów i poczucia ich odpowiedzialności za swoje czyny.

Rozwijałam w uczniach umiejętność współdziała-nia w zespole, komuniko-wania się oraz podejmo-wania decyzji , poprzez stosowanie metod aktywi-zujących;
Umiejętnie współpracowa-łam ze wszystkimi na-uczycielami, specjalistami szkolnymi
w celu rozwiązywania problemów opiekuńczych, wychowawczych i dydak-tycznych.

Dostosowywałam metody pracy do indywidualnych potrzeb dzieci mających opinie z Poradni Psycho-logicznej-Pedagogicznej;
wspierałam i indywiduali-zowałam pracę uczniów zdolnych oraz słabszych, mających trudności w na-uce;


Poruszałam ważne sprawy podczas rozmów z rodzi-cami.
W przyjazny sposób da-wałam wskazówki doty-czące nauki i wychowania. Działania te pomogły przy wspólnym rozwiązywaniu pojawiających się proble-mów.
Wymaganie 6:Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjo-nowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami *(§4 ust.2 pkt.6)

Aktualizacja wiedzy o prawie oświatowym
• W trakcie trwania stażu na bieżąco poszerzałam wiedzę z zakresu pra-wa oświatowego, analizowałam akty prawne dotyczące systemu oświaty: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporzą-dzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MEN dotyczące podstawy programowej, Rozporządzenie MEN dotyczące oceniania i promowania uczniów, Konwencja o Prawach Dziecka. Zapoznałam się z zasadami postępo-wania w sprawach nieletnich.
• W trakcje stażu poznałam organizację szkoły, zasady jej funkcjonowa-nia i dokumentację. Jako członek Rady Pedagogicznej aktywnie uczestniczyłam w pracach na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły.
• Zawsze z zaangażowaniem brałam udział w pracach Zespołu Kształ-cenia Zintegrowanego, opracowując i modyfikując dokumenty we-wnątrzszkolne, program profilaktyczny.
• Tworzyłam system oceniania, dostosowując go do obowiązujących regulacji prawnych i zgodnie z WSO. Realizowałam zadania programu wychowawczego szkoły oraz planu pracy szkoły.
• Uczestniczyłam w szkoleniach podejmujących tematykę z zakresu prawa oświatowego. (wymaganie nr 1)


• Uczestniczyłam w spotkaniach metodycznych, na których omawiane były przepisy dotyczące prawa oświatowego.
• W trakcie trwania stażu ponadto zapoznałam się ze sposobami prowa-dzenia obowiązującej dokumentacji szkolnej:
dzienników zajęć lekcyjnych;
dzienników zajęć dodatkowych;
arkuszy ocen.
• Statut Szkoły Podstawowej w Czempiszu był dla mnie bardzo waż-nym dokumentem szkolnego prawa i zapoznawałam się na bieżąco ze zmianami w statucie.

• Dbałam o bezpieczeństwo podczas zajęć i wycieczek szkolnych. Oce-niałam swoich uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Prowadziłam dokumentację szkolną, poznałam zasady jej tworzenia i przestrzegałam rzetelnego jej wypełniania.
• Pisałam protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej oraz ze spotkań w Wieluniu,
• Posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: podczas pisania planu, sprawozdania i przygotowywania prezentacji dorobku zawodowego za okres stażu.
Stały wysiłekOkres stażu

Początek roku szkol-nego

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Notatki
Zgromadzone materia-łyProtokół z posiedzeń rady pedagogicznej


Dokumentacja szkolna

Dokumentacja szkolna


notatkiDokumentacja stażu
Poznawałam przepisy prawa oświatowego i posługiwałam się nimi w trakcie stażu;

Zapoznawałam się z przepisami dotyczącymi postępowania w spra-wach nieletnich.
Znam zasady funkcjono-wania i organizacji szko-ły;
Poznałam dokumenty szkolne;Potrafię prowadzić do-kumentację szkolną;
Brałam udział w pracach Rady Pedagogicznej i Zespołu Wczesnoszkol-nego na rzecz podniesie-nia jakości pracy szkoły;

Znajomość przepisów prawa była mi potrzebna przy organizacji mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej, wycie-czek szkolnych, imprez, wyjść.

W swojej pracy oraz w trakcie trwania stażu po-znane przepisy prawa oświatowego wykorzy-stywałam na bieżąco.


Opracowała: ……………………..…
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.