AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Kapała, 2020-10-08
Łódź

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko: Joanna Kapała
Nazwa Szkoły: Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 maja w Łodzi ul. Centralna 40
Stopień zawodowy: Nauczyciel mianowany
Zajmowane stanowisko: Nauczyciel matematyki i chemii
Wykształcenie: Wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05. 2023r.

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2018r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019r poz. 730 i 1287) ;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. 2019r. poz. 1650)

§ 8 ust. 3 pkt. 1 Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Formy:
Doskonalenie własnego warsztatu pracy, pogłębianie wiedzy i umiejętności:
- uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego ( kursy, warsztaty, konferencje
metodyczne)
- doskonalenie i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności poprzez udział w różnych szkoleniach online
i innych
- tworzenie własnego warsztatu pracy ( przygotowywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy, prezentacji multimedialnych itp.)
- śledzenie fachowej literatury, korzystanie z zasobów bibliotek oraz portali internetowych
- realizowanie projektów edukacyjnych

Dokonywanie analizy i ewaluacji własnych działań
- stosowanie nowoczesnych metod, diagnozowanie możliwości ucznia, prowadzenie samooceny
- badanie umiejętności uczniów przez przeprowadzanie testów diagnozujących
Wykorzystywanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się:
- prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów w dziedzinie matematyki z wykorzystaniem metod aktywizujących: burza mózgów, gry dydaktyczne
- przygotowanie zestawów konkursowych dla dzieci o różnym poziomie nauki,
Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy:
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, e-booków
- poznawanie przepisów prawa oświatowego przez internet
- doskonalenie i poszerzanie wiedzy matematycznej, chemicznej, informatycznej poprzez udział w różnych szkoleniach
Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, e-booków
- opracowanie dokumentacji szkolnej, kart pracy, testów, kartkówek przy użyciu technologii komputerowej
- prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu,
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy multimedialnej
- przygotowanie prezentacji multimedialnych
- systematyczne korzystanie z dziennika elektronicznego
- komunikacja interpersonalna poprzez pocztę elektroniczną rodzicami i innymi
nauczycielami
§ 8 ust. 3 pkt. 2 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.
Formy
Upowszechnianie i promocja własnych dobrych praktyk, metod i form pracy z uczniem:
- udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych na edukacyjnych portalach internetowych
- udostępnianie niektórych scenariuszy lekcji
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z nauczycielami:
- udział z w serwisach edukacyjnych i oświatowych np. forum oświatowe, facebook, do wymiany poglądów związanych z prawem oświatowym i nauka matematyki, chemii, fizyki
- czynne uczestnictwo w spotkaniach zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno -przyrodniczych poprzez opracowanie wspólnie z jego członkami rocznego planu pracy
Współpraca z nauczycielami:
- współpraca z nauczycielami matematyki, chemii oraz innych przedmiotów w szkole
- wymiana poglądów, wspólne rozmowy i wyciąganie wniosków do dalszej pracy,
- współpraca i konsultacje z pedagogiem , psychologiem oraz PPP
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli:
- prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych oraz innych
- obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli w ramach lekcji otwartych

§ 8 ust. 3 pkt. 3 Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Formy realizacji
Organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych i wycieczek
- organizacja lub współorganizacja uroczystości szkolnych, imprez szkolnych wynikających z kalendarza szkolnego, wycieczek, wyjść klasowych( teatr, kino itp.)
Organizowanie i przeprowadzanie konkursów matematycznych i chemicznych
- organizacja i przeprowadzenie konkursu wewnątrzszkolnego
Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów:
- prowadzenie koła matematycznego oraz zajęć rozwijających uzdolnienia matematyczne
Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych:
- współpraca z psychologiem i pedagogiem (rozmowy nt. uczniów z problemami w nauce)
Współudział w akcjach charytatywnych:
- udział w akcjach zbiórki funduszy na cele charytatywne np. „Góra Grosza”, zbieranie karmy dla zwierząt
- udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez Samorząd Uczniowski

§ 8 ust. 3 pkt. 4a Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Formy realizacji
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań:
- opracowanie i realizacja programu zajęć z uczniami mającymi trudności w nauce matematyki,
- opracowanie i realizacja programu zajęć z uczniem zdolnym
- dokonanie ewaluacji wdrożonych programów

§ 8 ust. 3 pkt 4b Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Uzyskanie Egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
- szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z matematyki
- pełnienie funkcji egzaminatora

Plan opracowała :
Joanna Kapała


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.