AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marcin Zieliński, 2020-10-08
Gołdap

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOImię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Marcin Zieliński
Zajmowane stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego
Stopień zawodowy: nauczyciel mianowany
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Dubeninkach, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki
Czas trwania stażu: 01.09.2020 – 31.05.2023
Dyrektor szkoły : Teresa Żyżyk

Podstawa prawna:
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (rozdział 3a - Awans zawodowy nauczycieli) )


§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.
Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Uwagi


1. Poznanie procedury awansu zawodowego. • Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, oraz planu rozwoju zawodowego.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. Okres stażu

wrzesień 2020

2. Udział w szkoleniach
w zakresie stosowania technologii informacyjnej
i komunikacyjnej. • Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach
w zakresie stosowania technologii informacyjnej
i komunikacyjnej. Okres stażu
.
3.

Poszerzanie warsztatu pracy samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. • Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, kursy, warsztaty, itp.).
• Studia podyplomowe – Integracja Sensoryczna
• Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej.
• Korzystanie z zasobów biblioteki własnej i portali internetowych.
• Tworzenie własnego warsztatu pracy. Okres stażu

4. Wykorzystywanie metod aktywizujących
w codziennej pracy
z uczniem. • Stosowanie w pracy z uczniami metod aktywizujących.
• Przygotowanie pomocy i akcesoriów do zajęć metodami aktywizującymi.
• Wdrożenie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach wychowania fizycznego i systematycznego noszenia strojów sportowych.
Okres stażu

5. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. • Korzystanie z e- szkoleń,
• Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem komputera.
• Prowadzenie gazetki o tematyce sportowej.
• Umieszczenie planu rozwoju zawodowego i innych opracowywanych materiałów na stronach internetowych oraz na portalach społecznościowych poświęconych awansowi zawodowemu.
• Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i internetu.
• Korzystanie z poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego oraz mediów społecznościowych do kontaktu z nauczycielami, uczniami, rodzicami.


Okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.
Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Uwagi

1. Aktywna praca
w zespole przedmiotowym nauczycieli


• Aktywna praca w zespołach ds. :
- opracowania planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
-opracowania wewnętrznej procedury bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły podstawowej w Dubeninkach,
-promocji szkoły,
-prowadzenia kroniki szkolnej,
-klasowego klas I- III i IV-VIII,
• Współtworzenie wymaganej dokumentacji
z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami w zakresie metod, form pracy oraz wykorzystywanych środków dydaktycznych.
• Konsultacje koleżeńskie i dzielenie się spostrzeżeniami na temat rozwiązywania bieżących problemów opiekuńczo- wychowawczych.
• Przekazywanie wiadomości, dzielenie się materiałami z odbytych kursów, szkoleń, warsztatów.
Okres stażu


2. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami na portalach internetowych.
• Opracowywanie materiałów oraz dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami na portalach internetowych. Okres stażu
3. Przeprowadzenie co najmniej 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której nauczyciel odbywa staż. • Prowadzenie lekcji otwartych, ewaluacja
i omówienie prowadzonych zajęć z osobami obserwującymi. 1 godzina w każdym roku stażu .

8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych.
Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Uwagi

1. Prowadzenie zajęć uwzględniających potrzeby
i zainteresowania uczniów w celu podniesienia jakości pracy szkoły. • Stosowanie różnorodnych form i metod pracy
z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
• Zachęcanie do rozwijania pasji i zdolności uczniów oraz popularyzowanie ich sukcesów,
• Prowadzenie zajęć sportowych w ramach zajęć pozalekcyjnych,
• Angażowanie uczniów do udziału w zawodach sportowych,
• Organizowanie wycieczek szkolnych. Okres stażu
2. Organizacja ciekawych inicjatyw dla uczniów oraz włączanie uczniów w działalność charytatywną.
• Przygotowanie uczniów do udziału w zawodach sportowych na szkolnym i pozaszkolnym etapie,
• Współpraca z organizacjami i instytucjami:
-Gminnym Centrum Kultury
w Dubeninkach
-Ochotniczą Strażą Pożarną w Dubeninkach,
-Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Gołdapi,
- Szkolnym Związkiem Sportowym w Gołdapi, -Komendą Powiatową Policji w Gołdapi,
-Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gołdapi,
-Starostwem Powiatowym w Gołdapi.
• Udział w akcjach charytatywnych:
- zbiórka plastikowych nakrętek,
-Góra Grosza,
-Sprzątanie Świata,
-Bezdomna Kartka
- współpraca z Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty"
• Udział w Programie Polskiej Akcji Humanitarnej-
„ Godziny wychowawcze ze światem”

Okres stażu
3.09.2020 Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
• Udział w różnorodnych formach szkoleniowych, pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Okres stażu
4.


Propagowanie zawodów sportowych i opieka nad uczniami biorącymi w nich udział. • Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych na szczeblu powiatowym, rejonowym oraz wojewódzkim. Okres stażu
5.09.2020 Współpraca z rodzicami w celu rozpoznawania potrzeb i możliwości dzieci.

• Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z PPP w Gołdapi,
• Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych.
• Zebrania z rodzicami
• Indywidualne rozmowy i konsultacje z rodzicami,
• Kontakt poprzez dziennik elektroniczny- Librus,
• Systematyczna praca nad rozwojem samodzielności oraz wzrostem umiejętności społecznych uczniów
• Współpraca z pedagogiem szkolnym. Okres stażu
6.09.2020 Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. • Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, wyjść pozaszkolnych, zawodów sportowych.
• Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Okres stażu
§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Lp. Zadania Formy realizacji
Terminy Uwagi
1.0 Opracowanie i wdrożenie programu/ innowacji. • "Ruch może zastąpić większość lekarstw -żaden lek nie zastąpi ruchu" Okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Uwagi


1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu. • Ustalenie zasad współpracy z nauczycielem kontraktowym.
• Pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego.
• Pomoc w przygotowaniu scenariusza , obserwacja zajęć , omówienie zajęć.
• Przygotowanie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela. Okres stażu


Plan ma charakter otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizacji.

……………………………………………
data, podpis nauczyciela
Zatwierdzam do realizacji:

…………………………………………………..
data, podpis Dyrektora Szkoły
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.