AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dominika Wichtowska-Błoch, 2020-10-23
Boruja Kościelna

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


IMIĘ I NAZWISKO: Dominika Wichtowska-Błoch

MIEJSCE ZATRUDNIENIA: Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu

NAUCZANY PRZEDMIOT: język angielski

OKRES STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy

CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2020 r. - 31.05.2023 r.

AKTY PRAWNE:

- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Rozdział 3a, Awans Zawodowy Nauczycieli);
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw;
- Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
CELE PODEJMOWANEGO STAŻU:

• CEL PODSTAWOWY:

- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

• CELE SZCZEGÓŁOWE:

- doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

- realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły;

- pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi poprzez udział w różnych formach doskonalenia, kształtowanie odpowiedzialności za własny warsztat pracy;

- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami szczególnie w zakresie tych samych zajęć;

- usprawnienie procesu nauczania;

- osiągnięcie sukcesów w nauczaniu oraz wychowaniu poprzez doskonalenie własnego warsztatu pracy.


CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

- Udział w Webinariach organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie pt. „Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego” oraz „Podsumowanie stażu nauczyciela mianowanego”.

- Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

- Analiza posiadanych umiejętności; określenie potrzeb własnego rozwoju wpisujących się w ramy ogólnego planu rozwoju szkoły.

- Przygotowanie i złożenie wniosku do dyrekcji szkoły o rozpoczęcie stażu wraz z załączonym planem rozwoju zawodowego.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Systematyczne gromadzenie dokumentacji z realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Przygotowanie i złożenie do dyrektora szkoły sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO:

§ 8 ust. 3 pkt. 1 Rozporządzenia

„Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych sprzyjających procesowi uczenia się”


1. Pogłębianie i stosowanie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod pracy uwzględniając potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Samodoskonalenie oraz uczestnictwo w różnych formach doskonalenia z zakresu metod aktywizujących w tym również w szkoleniowych radach pedagogicznych.

- Korzystanie z portali internetowych w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych.

- Studiowanie literatury metodycznej i pedagogicznej z zakresu metod aktywizujących, korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej.

- Obserwacja metod aktywizujących oraz środków dydaktycznych wykorzystywanych na lekcjach przez innych nauczycieli języków obcych.

- Stosowanie w codziennej pracy różnych metod aktywizujących w zależności od przebiegu lekcji, przerabianego materiału.


2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną.

- Samodoskonalenie oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej.

- Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

3. Przeprowadzenie wśród uczniów badań diagnostycznych dotyczących znajomości języka angielskiego.

- Opracowanie testów sprawdzających znajomość języka angielskiego na początku i na końcu roku szkolnego.

4. Prowadzenie dziennika elektronicznego oraz współpraca przy redagowaniu szkolnej strony internetowej.

- Systematyczne prowadzenie dziennika elektronicznego, uzupełnianie istotnych informacji jako wychowawca oraz nauczyciel.

- Redagowanie wydarzeń szkolnych wraz z innymi nauczycielami i umieszczanie ich na stronie szkoły.

5. Organizacja warsztatu pracy przy użycia komputera, korzystanie z urządzeń i programów multimedialnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

a) Korzystanie z narzędzi informatycznych i multimedialnych ułatwiających przyswajanie wiedzy uczniom:

- Wykorzystanie komputera do tworzenia pomocy dydaktycznych: kart pracy, krzyżówek, testów, gazetek ściennych, prezentacji.

- Wykorzystanie komputera do przygotowania, wystroju sali lekcyjnej, dekoracji podczas uroczystości i projektów szkolnych.

- Systematyczne wykorzystywanie tablicy multimedialnej, rzutnika, projektora, e-podręczników, filmików oraz nośników audio na zajęciach dydaktycznych i wychowawczych.

- Korzystanie w czasie wybranych zajęć z nowoczesnych aplikacji takich jak Kahoot, Quizlet.

- Korzystanie ze słowników multimedialnych oraz ciekawych stron edukacyjnych w trakcie wybranych zajęć.

- Komunikowanie się z uczniami i ich rodzicami za pomocą Internetu.

b) Korzystanie z narzędzi informatycznych i multimedialnych podnoszących efektywność
pracy nauczyciela i funkcjonowania szkoły.

- Korzystanie z oprogramowania do sporządzania druków okolicznościowych m.in. dyplomów, podziękowań, wyróżnień.

- Opracowywanie dokumentów szkolnych: programów nauczania, planów wynikowych sprawozdań, protokołów, dokumentów PPP.

- Wykorzystanie zasobów internetowych do:

a) aktualizacji wiedzy z zakresu prawa oświatowego oraz korzystania z kuratoryjnych stron ewaluacyjnych;

b) poszukiwania informacji na temat szkoleń oraz awansu zawodowego nauczycieli;

c) prowadzenia korespondencji elektronicznej z innymi nauczycielami celem wymiany
informacji i doświadczeń;

d) nawiązywania kontaktów z innymi instytucjami, wydawnictwami, księgarniami itp.;

e) korzystania z serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela języka angielskiego, a także w celu poszukiwania rozwiązań na napotykane problemy i trudności;

f) pozyskiwania ciekawych materiałów i pomysłów na zajęcia edukacyjne oraz do tworzenia pomocy dydaktycznych.

6. Ewaluacja własnych działań poprzez określenie mocnych i słabych stron własnej działalności w celu ocenienia efektywności procesu nauczania.

- Sprawdzanie skuteczności podejmowanych działań oraz przyrostu umiejętności poprzez testy diagnozujące na początku i końcu roku szkolnego, sprawdziany, zadania domowe, aktywność uczniów, wypowiedzi ustne, ankiety, rozmowy z uczniami i ich rodzicami na wywiadówkach.


§ 8 ust. 3 pkt. 2 Rozporządzenia

„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli”

1. Prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

- Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla zainteresowanych nauczycieli (w szczególności stażystów, kontraktowych, mianowanych oraz pełniących funkcję opiekuna stażu) dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli w oparciu o aktualne przepisy prawa.

- Krótkie prezentacje metodyczne na wybranych spotkaniach zespołu przedmiotowego w oparciu o nowo zdobytą wiedzę.

2. Upowszechnianie i promowanie własnych doświadczeń.

- Opublikowanie na portalu internetowym www.publikacje.edu.pl zatwierdzonego planu
rozwoju zawodowego.

- Opublikowanie na portalu internetowym edux.pl własnych materiałów edukacyjnych: karty pracy z języka angielskiego.

- Aktywny udział w grupach utworzonych na Facebooku dotyczących nauczania języka angielskiego, awansu zawodowego.


3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

- Dzielenie się z innymi nauczycielami wiedzą zdobytą na warsztatach i szkoleniach poprzez udostępnianie im materiałów ze szkoleń oraz przekazywanie im wiedzy podczas spotkań zespołu.

- Bieżąca wymiana informacji z nauczycielami (w szczególności z nauczycielami języka angielskiego).

- Wsparcie przydzielonych praktykantów, nauczycieli stażystów i kontraktowych: dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Udostępnianie im własnych materiałów i pomocy dydaktycznych, pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, obserwowanie oraz ewaluacja zajęć prowadzonych przez stażystę.

- Obserwacja zajęć nauczycieli dyplomowanych; wymiana doświadczeń w zakresie form, metod pracy oraz wykorzystywanych środków dydaktycznych.

4. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów: aktywny udział w pracach zespołów.

- Opracowanie wspólnie z innymi nauczycielami dokumentacji szkolnej; harmonogramów spotkań, planów pracy, planów wynikowych, kalendarza imprez szkolnych, sporządzanie sprawozdań, dokonywanie modyfikacji w statucie zgodnie ze zmieniającymi się przepisami.

- Współorganizowanie i pomoc przy organizacji konkursów oraz uroczystości szkolnych.

- Współpraca z nauczycielem plastyki przy ocenianiu prac projektowych z języka angielskiego.

- Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych z innymi nauczycielami, psychologiem oraz pedagogiem.

5. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli

- Przeprowadzenie zajęć otwartych z języka angielskiego dla zainteresowanych nauczycieli (w szczególności stażystów i kontraktowych).

- Przeprowadzanie zajęć wychowawczych dla zainteresowanych nauczycieli (w szczególności stażystów i kontraktowych).

- Dokonanie ewaluacji przeprowadzonych zajęć; ankiety dla uczniów oraz nauczycieli
obserwujących zajęcia.

6. Nawiązanie współpracy z krytycznym przyjacielem.

- Zaproszenie krytycznego nauczyciela na zajęcia celem ewaluacji swoich zachowań podczas zajęć


§ 8 ust. 3 pkt. 3 Rozporządzenia

„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

1. Bieżąca analiza działań szkoły w celu poszerzenia zakresu jej działalności w oparciu o podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

- Poszerzenie dydaktycznych i wychowawczych działań szkoły szczególnie z zakresu profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa w sieci, cyberprzemocy, udzielania pierwszej pomocy, zdrowego stylu życia oraz działań dydaktycznych poprzez rozwijanie kompetencji informatycznych i cyfrowych, wprowadzenie nowych konkursów i projektów.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktycznych i wychowawczych służących rozwojowi własnemu oraz podniesieniu jakości pracy szkoły.

a) Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:

- Aktywne uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, webinariach i kursach organizowanych
przez wydawnictwa językowe oraz ODN w Poznaniu.

- Udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej.

- Studiowanie literatury metodycznej i pedagogicznej w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań
dydaktyczno-wychowawczych; korzystanie z portali internetowych oraz zasobów biblioteki
pedagogicznej.

- Obserwacja metod pracy wykorzystywanych na lekcjach przez innych nauczycieli w
tym psychologa i pedagoga.

3. Diagnozowanie i rozwijanie zdolności innowacyjności oraz kreatywności uczniów.

- Diagnozowanie młodzieży z trudnościami oraz uczniów zdolnych; obserwacja uczniów na tle klasy, zasięganie opinii innych nauczycieli.

a) Praca z uczniem z trudnościami.

- Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem możliwości rozwojowych i psychofizycznych uczniów.
- Kierowanie na specjalistyczną diagnozę do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uczniów wykazujących problemy w nauce, zachowaniu, relacjach z rówieśnikami, zagrożonych odrzuceniem bądź niedostosowaniem społecznym oraz mających problemy z koncentracją i emocjami.

- Stosowanie różnorodnych metod aktywizujących z uwzględnieniem różnic rozwojowych, zdolności sensorycznych oraz inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

- Rozmowy indywidualne z uczniami oraz ich rodzicami mające na celu wskazanie słabych i mocnych stron ucznia oraz kierunku dalszego rozwoju.

- Objęcie uczniów pomocą psychologiczną w szkole w przypadku wydarzeń losowych, problemów w domu.

- Zwiększenie motywacji uczniów do nauki poprzez stosowanie nowoczesnych technologii.

- Zwiększenie samooceny uczniów poprzez dostrzeganie nawet najmniejszych sukcesów młodzieży.

- Angażowanie młodzieży do pomocy przy tworzeniu pomocy dydaktycznych, gazetek, wystaw, imprez szkolnych oraz przedstawień.

b) Praca z uczniem zdolnym.

- Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia z języka angielskiego w oparciu o własny autorski program nauczania (zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego).

- Przygotowywanie uczniów do konkursów z języka angielskiego.

- Angażowanie uczniów do pomocy przy tworzeniu pomocy dydaktycznych, gazetek, wystaw, imprez szkolnych oraz przedstawień.

- Wykorzystywanie ciekawych pomysłów uczniowskich odnośnie tematyki niektórych zajęć wychowawczych oraz zajęć z języka angielskiego.

- Oferowanie uczniom różnorodnych zadań dla chętnych.

4. Organizacja lub współorganizacja imprez, akcji oraz przygotowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w szkole i poza nią.

- Organizacja nowych, ciekawych konkursów poszerzających dotychczasową ofertę szkoły.

- Wdrażanie nowych projektów dydaktycznych i wychowawczych.

- Organizowanie lub współorganizowanie imprez, akcji oraz uroczystości szkolnych zgodnie ze szkolnym kalendarzem imprez.

- Organizowanie wycieczek szkolnych w celu integracji zespołu klasowego oraz rozwijania zainteresowań młodzieży.5. Rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

- Współpraca z Nadleśnictwem Grodzisk mająca na celu uwrażliwianie uczniów na lokalne problemy środowiska przyrodniczego.

- Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Nowym Tomyślu.

- Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grodziski Wielkopolskim.

- Współpraca z OPS w Nowym Tomyślu.

- Współpraca z mieszkańcami Nowego Tomyśla i okolic – zapraszanie ciekawych osób na lekcje wychowawcze.

6. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym poprzez udział w różnego rodzaju projektach, zbiórkach charytatywnych.

- Utworzenie szkolnego Koła Wolontariatu oferującego pomoc w nauce języka angielskiego dla dzieci ze Szkół Podstawowych z Nowego Tomyśla.

- Udział wraz z uczniami w akcjach charytatywnych organizowanych w szkole.

- Angażowanie rodziców do pomocy przy realizacji imprez szkolnych

- Przygotowywanie sprawozdań z konkursów, projektów, pracy Koła Wolontariatu do publikacji na stronie internetowej szkoły oraz na facebooku.

7. Podejmowanie działań wychowawczych mających na celu integrację zespołów
klasowych.

- Ciągłe rozmowy z uczniami oraz rodzicami; uaktualnianie wiedzy na temat ich problemów oraz stosunków interpersonalnych.

- Organizacja imprez klasowych.

- Bieżące rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych.

- Organizowanie pomocy koleżeńskiej.

- Współpraca z rodzicami uczniów.

§ 8 ust. 4 pkt. 4a Rozporządzenia

„Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”


1. Opracowanie, wdrożenie oraz ewaluacja autorskiego programu zajęć rozwijających uzdolnienia z języka angielskiego.


- Opracowanie autorskiego programu zajęć rozwijającego uzdolnienia z języka angielskiego (zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego).

- Wdrożenie autorskiego programu na zajęciach rozwijających uzdolnienia po uprzednim uzyskaniu akceptacji Rady Pedagogicznej.

- Ewaluacja wdrożonego programu.

2. Opracowanie i wdrożenie działań wychowawczych zgodnych z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

- Opracowanie planu działań wychowawczych.


§ 8 ust. 4 pkt. 4b Rozporządzenia

„Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela konsultanta współpracującego z centrum edukacji artystycznej”


1. Pełnienie funkcji koordynatora wolontariatu.

- Utworzenie szkolnego Koła Wolontariatu z języka angielskiego oraz koordynowanie jego
pracy.

2. Pełnienia funkcji koordynatora projektu.

a) Opracowanie i wdrożenie oraz koordynowanie projektów:

- “A snapshot of where we live”

- “The icons of British music”

- “A trip to the United Kingdom”

3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.

- Pełnienie funkcji opiekuna stażu dla przydzielonego nauczyciela stażysty lub
kontraktowego:

a) Pomoc przy opracowaniu planu rozwoju zawodowego w oparciu o aktualne przepisy
prawa, dokonywanie bieżącej analizy przebiegu planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
pomoc oraz wsparcie w rozwiązywaniu napotykanych trudności;

b) Prowadzenie zajęć w obecności przydzielonego nauczyciela stażysty oraz obserwacja
ewaluacja zajęć prowadzonych przez stażystę;

c) Udostępnianie własnych pomocy i materiałów dydaktycznych;

d) Pomoc przy opracowaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;

e) Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i może podlegać modyfikacjom zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi za zgodą Dyrektora Szkoły. Plan może również ulec zmianie, a niektóre założone zadania mogą zostać niezrealizowane, zmodyfikowane lub zastąpione innymi ze względu na ograniczenia związane z pandemią „COVID-19”.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.