AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Tomasz Gałęziewski, 2020-11-06
Skierniewice

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

- n +


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 2020/2021

1. Dane osobowe

Nauczyciel stażysta: Tomasz Gałęziewski
Opiekun stażu: mgr Urszula Mrówka
Nazwa i adres placówki: Szkoła podstawowa w Mszadli,
Mszadla 98, 96-127 Lipce Reymontowskie
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Kwalifikacje:
studia licencjackie: filologia angielska ze specjalizacją nauczycielską

2. Staż

Podstawa prawna:

Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245, z 2019 r. poz. 730,1287) rozdział 3a „Awans zawodowy nauczycieli”
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.)

Czas trwania stażu: 01.09.2020 – 31.05.2021


3. Cele stażu:
główny:
uzyskanie stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
a. przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły,
b. sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c. przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.

2.Uczestnictwo jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, oraz omawianie z prowadzącym obserwowane zajęcia.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawianie ich z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone.

4. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie doskonalenia metod i form pracy:
a. wewnątrz placówki,
b. poza placówką,
c. samokształcenie

5. Pogłębianie kontaktów z Uczniami i Rodzicami.

6. Nawiązanie współpracy z Nauczycielami zatrudnionymi w szkole.


4. Plan aktywności

§ 6 ust. 2 pkt. 1
Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

1. Poznanie procedury awansu zawodowego oraz zaplanowanie indywidualnej ścieżki swojej kariery. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245, z 2019 r. poz. 730,1287) rozdział 3a „Awans zawodowy nauczycieli”
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.)
Czas realizacji: cały okres stażu
Dokumentacja realizacji: znajomość przepisów prawnych. Krótkie notatki z ich analizy. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.

2. Nawiązanie współpracy między stażystą a opiekunem stażu.
Konsultacje związane ze sposobem realizowania zobowiązań stażowych oraz zawarcie pisemnego kontraktu między stażystą a opiekunem stażu.
Czas realizacji: cały okres stażu
Dokumentacja realizacji: plan rozwoju zawodowego, kontrakt regulujący zasady współpracy.

3. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
a. Przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
b. Sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
c. Przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.

a. Analiza dokumentacji szkoły:
- Statut szkoły.
- Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych.
- Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

b. Zapoznanie się ze sposobami tworzenia i gromadzenia dokumentacji szkoły poprzez:
- Sposoby prowadzenia dziennika lekcyjnego.
- Tworzenie rozkładów materiału.
- Opracowywanie scenariuszy lekcji.

c. Znajomość przepisów porządkowych obowiązujących nauczycieli, np. plan dyżurów, obowiązki wychowawcy, opiekuna wycieczki.
- Inne wewnętrzne regulaminy.
- Znajomość obowiązujących przepisów BHP.
- Praktyczne zastosowanie zasad BHP podczas realizacji zajęć.
- Szkolenie BHP.
Czas realizacji: cały okres stażu
Dokumentacja realizacji: krótkie notatki z analizy dokumentacji. Potwierdzenie pisemne opiekuna stażu. Zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

4. Dokumentowanie realizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.
Czas realizacji: cały okres stażu
Dokumentacja realizacji:
- Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń i potwierdzeń, konspektów zajęć.
- Prowadzenie zbioru dokumentacji ze stażu w postaci tzw. Teczki stażysty.

5. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
Czas realizacji: czerwiec 2021
Dokumentacja realizacji: podsumowanie zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego w formie opisu.


6. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
Czas realizacji: do końca roku szkolnego
Dokumentacja realizacji: sporządzony wniosek oraz przygotowana dokumentacja ze stażu.

§6 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej

1. Zapoznanie się z programem nauczania.
- Analiza podstaw programowych i rozkładów materiału.

2. Hospitowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela poprzez:
- Obserwowanie zajęć co najmniej w wymiarze jednej godziny w miesiącu, zgodnie z wytycznymi określonymi przez opiekuna stażu. Zwrócenie uwagi na warsztat nauczyciela (metody, formy, środki dydaktyczne).
- Rozmowa z opiekunem stażu lub innym nauczycielem (omawianie zajęć).
Czas realizacji: cały okres stażu
Dokumentacja realizacji: protokół z hospitowanych zajęć, własna notatka z wnioskami z rozmowy z opiekunem stażu lub innym nauczycielem.

§6 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania

1. Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem.
- Przedstawienie uczniom różnych możliwych sposobów samodzielnego uczenia się.
- Uatrakcyjnianie zajęć przez wprowadzenie form zabawowych i gier językowych.
Czas realizacji: cały okres stażu

2. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ucznia
- Zgłębianie literatury psychologicznej i pedagogicznej.
- Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów.
Czas realizacji: cały okres stażu

3.Obserwacja i analiza możliwości ucznia, indywidualizacja nauczania
- Analiza mocnych i słabych stron ucznia na podstawie ocenianych prac pisemnych i wypowiedzi ustnych.
- Dostosowanie prowadzonego nauczania do potrzeb ucznia.
Czas realizacji: cały okres stażu

4. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce
- Badanie i diagnozowanie sytuacji ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, wychowawcami i nauczycielami oraz rodzicami. W razie potrzeby: koło wyrównawcze.
Czas realizacji: cały okres stażu
Dokumentacja realizacji: wyniki w nauce uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

5. Pomoc w organizacji konkursów językowych:
- Dostarczenie uczniom materiałów dodatkowych, rozwijających ich zainteresowania na temat krajów anglojęzycznych.
Czas realizacji: cały okres stażu, okres przed konkursami
Dokumentacja realizacji: materiały dodatkowe dla uczniów, zapisy w dzienniku, notatki własne.

§6 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

1. Podnoszenie własnych kwalifikacji pedagogicznych poprzez:
- Udział w wewnątrzszkolnych szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje pracowników.
- Zgłębianie literatury psychologicznej, pedagogicznej i dydaktycznej.
Czas realizacji: od października 2020r. do końca stażu. Udział w szkoleniach według terminarza szkoleń.
Dokumentacja realizacji: zaświadczenia o ukończeniu jednostki szkoleniowej.

2. Dzielenie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Forma i czas realizacji:
- Publikacja planu stażu zawodowego w sieci (październik 2020r.).
- Wymiana doświadczeń z nauczycielami języka angielskiego (cały okres stażu).
Dokumentacja realizacji: link do planu stażu zawodowego w Internecie.

§6 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego

Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy
- Szkolenia, warsztaty, konferencje metodyczne.
- Gromadzenie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych: Podręczniki, płyty, flash cards, obrazki, zdjęcia, plansze itp.
Czas realizacji: cały okres stażu
Dokumentacja realizacji: zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy.

§6 ust. 2 pkt. 6
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej i dydaktycznej.
- Wykorzystanie Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, przygotowaniem materiałów do lekcji.
- Wykorzystanie materiałów multimedialnych oraz gier edukacyjnych on-line w prowadzeniu zajęć.
Czas realizacji: cały okres stażu
Dokumentacja realizacji: dokumentowanie działalności poprzez tworzenie plików będących dowodem podjętych aktywności, wykaz wykorzystywanych stron internetowych.

§6 ust.2 pkt. 7
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
- Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
- Rzetelne omawianie i analiza zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Czas realizacji: według harmonogramu
Dokumentacja realizacji: wykaz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu.

2. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej pracy
- Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
- Analiza i wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu lekcji.
Czas realizacji: cały okres stażu

3.Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Czas realizacji: po zakończeniu stażu
Dokumentacja realizacji: teczka stażysty.

§6 ust.2 pkt. 8
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym

1. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym.
Czas realizacji: cały okres stażu

2. Współpraca z rodzicami uczniów
- Udzielanie informacji na temat dziecka i jego postępów w nauce oraz informacji o ewentualnych problemach, udzielanie rad, itp.
- Zebrania z rodzicami.
Czas realizacji: cały okres stażu
Dokumentacja realizacji: dokumentacja szkolna.

3.Integrowanie się ze środowiskiem szkolnym:
- Uczestnictwo w uroczystościach szkolnych,
- Pomoc w przygotowaniu i organizacji szkolnych uroczystości i konkursów,
Dokumentacja realizacji: dokumentacja szkolna.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.