AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Wanda Matejko-Czechura, 2020-11-06
Tarnobrzeg

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego.

- n +

Centrum Edukacji Zawodowej
w Stalowej Woli 37-450
ul. Kwiatkowskiego 1

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Wanda Matejko-Czechura - nauczyciel przedmiotów zawodowych
w zawodzie technik usług fryzjerskich


INFORMACJE O NAUCZYCIELU

1. Imię i nazwisko: Wanda Matejko-Czechura
2. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
3. Nazwa szkoły: Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
4. Adres szkoły: ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
5. Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie
6. Nauczane przedmioty: zabiegi fryzjerskie, zabiegi chemiczne, projektowanie fryzur, stylizacja fryzur
7. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020
8. Planowany termin zakończenia stażu 31.05.2023

Plan rozwoju zawodowego opracowany zgodnie z wymaganiami dla nauczycieli mianowanych, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego z późniejszymi zmianami.


Celem podejmowanego stażu jest uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu
zawodowego nauczyciela dyplomowanego

PLANOWANE DZIAŁANIA
§ 8. ust.3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Lp.1.
Zadania do wykonania:
Udział w formach doskonalenia oraz stosowanie wiedzy i umiejętności w doskonaleniu własnego warsztatu pracy.
Formy realizacji:
• udział w zróżnicowanych formach kształcenia zawodowego (kursy, konferencje, e-konferencje, szkolenia dotyczących metodyki nauczania, pracy wychowawczej uczniów, itp.)
• studiowanie fachowej literatury
• wykorzystanie technologii w edukacji
• udział w nauczycielskich forach dyskusyjnych
Termin: cały okres stażu
Dowody realizacji:
• zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, szkoleniach
• notatki
Efekty:
• rozwój własnego warsztatu pracy ii kompetencji w wiedzę teoretyczną i praktyczną pomocną w uatrakcyjnianiu prowadzonych lekcji
• wykorzystanie zdobytej wiedzy do tworzenia nowych rozwiązań dydaktycznych
• doskonalenie procesu dydaktyczno-s wychowawczego
• wykaz tytułów fachowej literatury
Lp. 2
Zadania do wykonania:
Wykorzystanie w nauczaniu metod aktywizujących ucznia, rozwijających jego twórcze myślenie i umiejętności manualne.
Formy realizacji:
Dostosowanie odpowiednich metod aktywizujących podczas prowadzonych zajęć z nauczanych przedmiotów zawodowych dla uczniów zdolnych i ze zwiększonymi trudnościami nauczania
Termin: cały okres stażu
Dowody realizacji:
• notatki z wykorzystanych metod
• ankiety
• analiza wyników egzaminów zawodowych
• rozmowa z uczniem i rodzicem
Efekty:
• aktywizowanie uczniów, pogłębianie ich wiedzy teoretycznej i praktycznej
• rozwijanie twórczego myślenia wśród uczniów
• polepszenie jakości prowadzonych zajęć
• przyjazny i atrakcyjny sposób zdobywania umiejętności
• rozwijanie zdolności uczniów zdolnych i uczniów którzy potrzebują większego zaangażowania
Lp. 3
Zadania do wykonania:
Skuteczne narzędzia multimedialne i informatyczne sprzyjające procesowi uczenia się. Korzystanie z zasobów Internetu.
Formy realizacji:
• wykorzystywanie komputera jako narzędzia w pracy do opracowywania prezentacji multimedialnych, kamery, aparatu cyfrowego
• stosowanie oprogramowania komputerowego do projektowania wizerunku w stylizacji fryzur
• prowadzenie zajęć przedmiotowych
z wykorzystaniem zróżnicowanych programów, aplikacji, multimediów (np. tabletów, smart fonów), postali społecznościowych klasy, komunikatorów
• korzystanie ze współczesnych rozwiązań technologicznych tj. platform edukacyjnych, dysku Google, udostępnianie chmury, generatorów stron (krzyżówek, testów)
• realizacja zadań nauczanych przedmiotów we własnej zakładce umieszczonej na stronie internetowej Centrum Edukacji Zawodowej
Termin: cały okres stażu
Dowody realizacji:
• zgromadzone materiały
• zdjęcia
• notatki
• publikowanie wydarzeń na stronie internetowej
• bieżące uzupełnianie dziennika elektronicznego
Efekty:
• sprawna komunikacja z uczniami i rodzicami
• możliwość kształcenia na odległość
• korzyści w przygotowaniu się do zajęć
• umieszczane informacje na stronach internetowych dają możliwość uczestnictwa
w oferowanych konkursach, projektach, akcjach
• możliwość nieograniczonego dostępu do materiałów przygotowujących do zewnętrznych egzaminów zawodowych (filmy instruktażowe, testy)

§ 8. ust.3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

Lp. 1
Zadania do wykonania:
Wspieranie pracy nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
Formy realizacji:
• konsultacje i pomoc nauczycielom stażystom i kontraktowym
w prowadzeniu lekcji
Termin: cały okres stażu
Dowody realizacji:
• potwierdzenie uczestnictwa nauczycieli przygotowane materiały do zajęć lekcyjnych
Efekty:
• wspieranie, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
• tworzenie relacji koleżeńskich

Lp. 2
Zadania do wykonania:
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
Formy realizacji:
• opracowanie zajęć lekcyjnych, przygotowanie pomocy dydaktycznych
• obserwacja i omówienie przeprowadzonych zajęć
Termin: cały okres stażu
Dowody realizacji:
• scenariusze
• notatki własne
Efekty:
• pogłębianie umiejętności i doświadczenia
• ciekawa forma doskonalenia zawodowego
• samorealizacja i analiza własnych kompetencji

Lp.3
Zadania do wykonania:
Dzielenie się z innymi nauczycielami wiedzą zdobytą w czasie szkoleń
Formy realizacji:
• opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
Termin: 10.2020
Dowody realizacji:
• publikacja planu rozwoju zawodowego na stronach internetowych portalu oświatowego
Efekty:
• udostępnianie własnych pomysłów, rozwiązań, opracowań

Lp.4
Zadania do wykonania:
Współpraca z nauczycielami
Formy realizacji:
• konsultacje z nauczycielami uczącymi innych kierunków przedmiotów zawodowych w ramach doskonalenia zawodowego
• realizacja wspólnych przedsięwzięć/projektów
• współpraca z wychowawcami w celu wypracowania wspólnych działań wychowawczych
Termin: cały okres stażu
Dowody realizacji:
• potwierdzenie nauczycieli
• wpisy w dzienniku
• notatki
• przedsięwzięcia /projekty
Efekty:
• wymiana doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących obserwowanych zajęć lekcyjnych
• wspólna realizacja planowanych przedsięwzięć
• integracja i podnoszenie własnych umiejętności

Lp.5
Zadania do wykonania:
Praca w zespole przedmiotów zawodowych
Formy realizacji:
• analiza programów nauczania
• ewaluacja planów nauczania
Termin: cały okres stażu
Dowody realizacji:
• potwierdzenie nauczycieli
• zebrania i spotkania
• notatki
Efekty:
• podniesienie jakości oraz dostosowań w nauczaniu modułowym

§ 8. ust.3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Lp.1
Zadania do wykonania:
Realizacja zadań poszerzających działania dydaktyczne i wychowawcze.
Formy realizacji:
• zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce
• organizowanie zajęć dla uczniów
• zdolnych rozwijających swoje zainteresowania i pasje
Termin: cały okres stażu
Dowody realizacji:
• potwierdzenia udziału
• adnotacje w dziennikach realizacja projektów
Efekty:
• realizacja zajęć dodatkowych i wyrównanie szans wśród uczniów
• rozwijanie uzdolnień uczniów
• kształtowanie aktywności i kreatywności

Lp.2
Zadania do wykonania:
Udział w realizacji zadań programu profilaktycznego.
Formy realizacji:
• współpraca z pedagogiem szkolnym, z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczo- profilaktycznych
Termin: cały okres stażu
Dowody realizacji:
• listy obecności
• notatki
• zapis w dzienniku elektronicznym
Efekty:
• promowanie wśród młodzieży wartości moralnych i etycznych w życiu codziennym
• wspieranie zainteresowań i rozwój osobowy ucznia
• pomoc w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych

Lp.3
Zadania do wykonania:
Współorganizowanie/ organizowanie imprez szkolnych i konkursów.
Formy realizacji:
• prowadzenie różnorodnej formy promocji szkoły w środowisku lokalnym
• organizacja konkursów, pokazów, wystaw, kiermaszów, akcji charytatywnych i prezentacji
• organizacja warsztatów zawodoznawczych
Termin: cały okres stażu
Dowody realizacji:
• zgromadzone scenariusze
• notatki
Efekty:
• zapoznanie uczniów szkół podstawowych z ofertą kierunku kształcenia
• przeprowadzenie warsztatów zawodoznawczych wśród uczniów klas podstawowych
• tworzenie pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym

Lp.4
Zadania do wykonania:
Organizowanie wycieczek przedmiotowych w ramach uatrakcyjniania wiedzy i zainteresowań.
Forma realizacji:
• integracja młodzieży
• rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów
Termin: cały okres stażu
Dowody realizacji:
• karty wycieczek
• listy obecności
Efekty:
• wzbogacenie wiadomości i umiejętności
• poznawanie i rozwijanie zainteresowań uczniów
• kształtuje i wzbogacają nawyki kulturalnego spędzania czasu

Lp.5
Zadania do wykonania:
Współpraca z instytucjami lokalnymi
Forma realizacji:
• nawiązanie współpracy z innymi instytucjami działającymi w najbliższym otoczeniu
Termin: cały okres stażu
Dowody realizacji:
• sprawozdanie
Efekty:
• możliwość zaprezentowania uczniów w środowisku lokalnym
• umiejętność współpracy i komunikacji z instytucjami
• motywacja do zaprezentowania się/ satysfakcja z osiągnięcia sukcesu

Lp. 6
Zadania do wykonania:
Wdrożenie do przedmiotu ,,Zabiegi fryzjerskie’’ realizację kształcenia metodą projektu edukacyjnego.
Forma realizacji:
• przygotowanie tematów i realizacja samodzielnej pracy uczniów metodą projektu w zakresie kształcenia zawodowego
• nadzór i wsparcie nauczyciela prowadzącego
Termin: cały okres stażu
Dowody realizacji:
• opracowane materiały z realizacji projektów uczniów
Efekty:
• kształtowanie umiejętności
• integracja
• samodzielna praca uczniów
• wiedza z wielu dziedzin
§ 8. ust.3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Lp.1
Zadania do wykonania:
Opracowanie i wdrożenie programu innowacyjnego.
Forma realizacji:
• opracowanie i wdrożenie programu zajęć dla uczniów zdolnych oraz ze zwiększonymi trudnościami w opanowaniu podstawy programowej
• prowadzenie zajęć z udziałem specjalisty zawodowego
Termin: cały okres stażu
Dowody realizacji:
• opracowany program
• dokumentacja fotograficzna
Efekty:
• kreatywność uczniów i nauczycieli
• korzyści dla ucznia, nauczyciela i szkoły

§ 8. ust.3 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

Lp.1
Zadania do wykonania:
Pełnienie koordynatora wolontariatu.
Forma realizacji:
• organizowanie warsztatów i akcji o charakterze charytatywnym
• współpraca z organizacjami lokalnymi
Termin: cały okres stażu
Dowody realizacji:
• lista uczestników wolontariatu
• sprawozdanie
Efekty:
• podnoszenie własnych kompetencji
• pozwala poznawać odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość uczniów
• wolontariat wychowuje, kształtuje, rozwija postawę tolerancji, empatii i solidarności społecznej

Lp.2
Zadania do wykonania:
Pełnienie funkcji koordynatora projektu ,,Kreatywny fryzjer’’
Forma realizacji:
• realizacja projektów o zróżnicowanej tematyce
• warsztaty
• pokazy fryzjerskie
• zajęcia pozalekcyjne
Termin: cały okres stażu
Dowody realizacji:
• dokumentacja fotograficzna,
• zapis multimedialny
• scenariusze
• publikacja internetowa
Efekty:
• umiejętność pracy indywidualnej lub współpracy w zespole
• integracja nauczycieli, uczniów a także rodziców wokół wspólnych działań
• poczucie satysfakcji
• aktywizacja i rozwijanie kreatywności uczniów
• korzystanie ze zróżnicowanych pomocy dydaktycznych
• promowanie szkoły


……………………………………………………… …………………………………………….
(podpis nauczyciela) podpis i pieczęć Dyrektora szkoły)Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.