AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Greszla, 2020-11-06
Rybnik

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nayczyciela mianowanego ubiegającego się o stopie awansu nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr
Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa nr...
44-270 Rybnik, ul. ...
Dyrektor placówki: mgr ...
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2020
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2023


POSIADANE KWALIFIKACJE:
1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu- Filologia angielska nauczycielska z dodatkową specjalnością nauczycielską – filologia rosyjska.
2. Wyższa Szkoła zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach- Język angielski w biznesie.

CEL GŁÓWNY:
 Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

CELE SZCZEGÓŁOWE:
 podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy ,
 doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
 doskonalenie kompetencji w zakresie pracy opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej,
 realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy placówki,
 pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi , samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 26stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r., poz.967 i 2245 oraz z 2019r., poz. 730 i 1287)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2019r.,poz.1650)

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

§ 8 ust. 3 pkt. 1

L.p. Powinności
nauczyciela Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji

1.
Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
 Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach stacjonarnych i internetowych dotyczących awansu zawodowego.

Na bieżąco

Wrzesień 2020
Cały okres stażu
 Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 Plan rozwoju zawodowego.
 Zaświadczenia.

2.
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.

 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu z opracowanym planem rozwoju zawodowego.
 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Wrzesień 2020

Cały okres stażu

Maj 2023
 Wniosek o rozpoczęcie stażu.
 Plan rozwoju zawodowego.
 Sprawozdanie z realizacji planu.

3.
Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Przeprowadzenie analizy i samooceny własnej pracy.
 Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora.

 Ewaluacja i samoocena obserwowanych zajęć.

Cały okres stażu
 Harmonogram spotkań.
 Scenariusze zajęć.
 Potwierdzenie Dyrektora.


4.
Wykorzystanie narzędzi multimedialnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej
 Prowadzenie elektronicznego dziennika lekcyjnego VULCAN
 Wykorzystanie platformy Teams do publikacji materiałów dydaktycznych i kontaktów z uczniami.
 Tworzenie własnych quizów językowych w aplikacji Kahoot i Quizziz dla celów lekcyjnych.
 Opracowywanie dokumentów, sprawozdań regulaminów, ogłoszeń z użyciem programów komputerowych.
 Wykorzystywanie zasobów internetowych w zakresie poszukiwania i aktualizacji wiedzy na temat nowych przepisów w prawie oświatowym.
 Wykorzystywanie zasobów internetowych w celu poszukiwania materiałów, w tym materiałów autentycznych ( filmów, nagrań, artykułów) do wykorzystania na zajęciach języka angielskiego.
 Przygotowywanie prezentacji, filmów, do zajęć lekcyjnych i spotkań z rodzicami.
 Prowadzenie zajęć lekcyjnych dla uczniów, zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych z użyciem tablicy interaktywnej i oprogramowania do tablicy interaktywnej.

Cały okres stażu
 Scenariusze zajęć
 Zdjęcia, filmy, prezentacje multimedialne
 Quizy w aplikacjach internetowych

5.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
 Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy, e-webinaria).
 Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
 Dzielenie się swoją wiedzą i pomysłami z innymi nauczycielami, rodzicami.
 Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej i portali internetowych.
 Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych.
 Rozwijanie zainteresowań, pasji poprzez udział w różnych szkoleniach, pracę w zespołach zadaniowych, podejmowanie nowej współpracy.

Cały okres stażu
 Zaświadczenia
 Materiały szkoleniowe
 Wykaz interesujących książek
 Wykaz stron internetowych
 Pomoce, filmy, zdjęcia.


6.
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły

 Regularne wpisy do dzienników lekcyjnych.
 Opracowywanie szkolnych regulaminów i procedur.
 Opracowanie badania wyników nauczania z języka angielskiego.
 Analiza badania wyników nauczania.
 Prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przygotowanie IPET-ów, dostosowań wymagań dla uczniów.
 Dzienniki zajęć
 Regulaminy i procedury
 Plany pracy
 sprawozdania

7.
Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły.
Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.

 Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych.
 Organizacja konkursów szkolnych.
 Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
 Rozwijanie wiedzy i umiejętności językowych. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach w ramach zajęć rozwijających.

Cały okres stażu
 Scenariusze zajęć
 Zdjęcia, prace uczniów
 Baza materiałów konkursowych
 Dyplomy
 Zaświadczenia
8.
Współpraca z rodzicami
i środowiskiem rodzinnym.

 Prowadzenie spotkań z rodzicami.
 Pedagogizacja rodziców.
 Konsultacje indywidualne z rodzicami
 Włączanie rodziców w organizację imprez i wycieczek klasowych.
Cały okres stażu
 Wpisy w dzienniku elektronicznym
 Dokumentacja wychowawcy
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;

§ 8 ust. 3 pkt. 2

L.p Powinności
Nauczyciela
Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji


1.
Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami podczas spotkań zespołów klasowych.
 Sporządzania opinii o uczniach wydawanych na potrzeby instytucji współpracujących z placówką- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku
 Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych,
 Gromadzenie i udostępnianie materiałów i pomocy dydaktycznych
 Wspólne rozwiązywanie problemów dydaktyczno-
 wychowawczych uczniów.
Cały okres stażu
 Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
 Dokumentacja
 Scenariusze zajęć
 Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli


2.
Publikacja własnego planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym profesor.pl

 Opublikowanie na portalu internetowym Profesor.pl zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

Październik/


Listopad 2020
 Zaświadczenie
 Publikacja na stronie internetowej

3.
Opracowywanie i
i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
 Publikacja scenariuszy zajęć na portalu internetowym Profesor.pl
 Udostępnianie innym nauczycielom swojego warsztatu pracy – scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych.

Cały okres stażu
 Zaświadczenie
 Publikacja na stronie internetowej

4.
Prowadzenie szkoleń
w ramach WDN.


 Opracowanie multimedialnych prezentacji szkoleniowych dla nauczycieli na platformie Teams.
Cały okres stażu
 Prezentacje multimedialne.
 Potwierdzenie Dyrektora szkoły.

5.
Przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Prowadzenie zajęć
otwartych dla nauczycieli.

 Prezentowanie innowacyjnych metod pracy z uczniami w różnym wieku.
 Dokonanie ewaluacji przeprowadzonych zajęć.
 Prowadzenie współpracy z innymi nauczycielami.

Cały okres stażu
 Scenariusze lekcji
 Lista obecności nauczycieli na zajęciach
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

§ 8 ust. 3 pkt. 3


L.p Powinności nauczyciela Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji

1.
Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły.
Bieżące i systematyczne diagnozowanie potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz zdolności dzieci.

 Diagnozowanie dzieci, pomoc w rozpoznawaniu trudności w zakresie udzielanej w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 Kierowanie na diagnozę specjalistyczną do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dzieci wymagających indywidualnego wsparcia
 Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
 Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych poprzez rozmowy indywidualne oraz spotkania ze specjalistami na terenie placówki.

Cały okres stażu
 Dokumentacja
 Adnotacje w dzienniku elektronicznym

2.
Praca z uczniami z trudnościami
 Organizacja i prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego.Cały okres stażu
 Dzienniki zajęć

3.
Praca z uczniem zdolnym

 Organizacja i prowadzenie zajęć rozwijających z języka angielskiego.
 Przygotowanie uczniów do konkursów.

Cały okres stażu
 Dzienniki zajęć
4.
Rozwijanie zainteresowań uczniów najbliższym otoczeniem poprzez szeroko rozumianą współpracę ze środowiskiem lokalnym.

 Organizowanie wycieczek edukacyjnych.
 Organizowanie wyjść na spektakle teatralne.
 Współorganizowanie i koordynowanie imprez szkolnych.
 Współorganizowanie uroczystości szkolnych.

Cały okres stażu
 Adnotacje w dzienniku
 Zdjęcia

5.
Promocja szkoły w środowisku lokalnym
 Współorganizowanie i koordynowanie imprez szkolnych.
 Współorganizowanie uroczystości szkolnych.

Cały okres stażu
 Adnotacje w dzienniku
 Zdjęcia


OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

§ 8 ust. 3 pkt. 4a

L.p
Powinności nauczyciela Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji

1.
Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły;
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.

 Opracowanie i wdrożenie własnej innowacji pedagogicznej „Expand your English Grammar and vocabulary with Quzziz App and Flashcards. Nauka Języka Angielskiego Quizem i Fiszkami” z wykorzystaniem aplikacji internetowej quizziz.com

 Ewaluacja wdrożonej innowacji.
Wrzesień 2021

Czerwiec 2022
 Program innowacji pedagogicznej i dokumentacja z nią związana.

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA-DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU, KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PODRĘCZNIKÓW, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH – TAKŻE NAUCZYCIELA-KONSULTANTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO ZCENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ;

§ 8 ust. 2 pkt. 4b

L.p Powinności nauczyciela Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji

1.
Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;
Pełnienie funkcji opiekuna
stażu.
 Pełnienie roli opiekuna nauczyciela stażysty i kontraktowego
 Przestrzeganie procedur związanych z awansem zawodowym, pomoc podczas opracowania planu rozwoju zawodowego i wywiązywanie się ze swoich obowiązków opiekuna stażu
 Prowadzenie zajęć w obecności stażysty, nauczyciela kontraktowego.
 Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę.

Cały okres stażu

 Potwierdzenie współpracy z nauczycielem – stażystą

2.
Praca w zespole
nauczycieli.
 Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli,
wymiana doświadczeń.
 Realizacja przydzielonych zadań.
 Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
 Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi
materiałami z odbytych kursów, szkoleń i
warsztatów.

Cały okres stażu
 Opracowywana dokumentacja

3.
Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły.
Organizacja akcji charytatywnych.
 Organizacja i koordynowanie zbiórki na rzecz Domu Dziecka w Rybniku „Paczka dla Dzieciaczka”.
 Włączanie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym na terenie szkoły (zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt).

Listopad/ Grudzień 2021
 Zaświadczenia
 Podziękowania


* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.
…………………………………………………… ……………………………………………………
(data i podpis nauczyciela) (data i podpis Dyrektora)
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.