AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Greszla, 2020-11-06
Rybnik

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO (2020) Małgorzata Greszla

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: …
Nazwa i adres placówki:
Szkoła Podstawowa nr …

Dyrektor placówki: …
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2020
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2023


POSIADANE KWALIFIKACJE:
1.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu- Filologia angielska nauczycielska z dodatkową specjalnością nauczycielską – filologia rosyjska.
2.Wyższa Szkoła zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach- Język angielski w biznesie.

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy ,
- doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- doskonalenie kompetencji w zakresie pracy opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej,
- realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy placówki,
- pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi , samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 26stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r., poz.967 i 2245 oraz z 2019r., poz. 730 i 1287)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2019r.,poz.1650)

§ 8 ust. 3 pkt. 1
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

Powinności nauczyciela:
Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Działania i zadania nauczyciela:
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Formy realizacji:
1)Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach stacjonarnych i internetowych dotyczących awansu zawodowego.
Termin: wrzesień 2020, cały okres stażu
Sposoby realizacji:
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Zaświadczenia.

2). Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
Formy realizacji:
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu z opracowanym planem rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Termin: wrzesień 2020, cały okres stażu, maj 2023
Sposoby realizacji:
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie z realizacji planu.

Powinności nauczyciela:
Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Działania i zadania nauczyciela:
1) Przeprowadzenie analizy i samooceny własnej pracy.
Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora.
Ewaluacja i samoocena obserwowanych zajęć.
Sposoby realizacji:
Harmonogram spotkań.
Scenariusze zajęć.
Potwierdzenie Dyrektora.
2) Wykorzystanie narzędzi multimedialnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej
Prowadzenie elektronicznego dziennika lekcyjnego VULCAN
Wykorzystanie platformy Teams do publikacji materiałów dydaktycznych i kontaktów z uczniami.
Tworzenie własnych quizów językowych w aplikacji Kahoot i Quizziz dla celów lekcyjnych.
Opracowywanie dokumentów, sprawozdań regulaminów, ogłoszeń z użyciem programów komputerowych.
Wykorzystywanie zasobów internetowych w zakresie poszukiwania i aktualizacji wiedzy na temat nowych przepisów w prawie oświatowym.
Wykorzystywanie zasobów internetowych w celu poszukiwania materiałów, w tym materiałów autentycznych ( filmów, nagrań, artykułów) do wykorzystania na zajęciach języka angielskiego.
Przygotowywanie prezentacji, filmów, do zajęć lekcyjnych i spotkań z rodzicami.
Prowadzenie zajęć lekcyjnych dla uczniów, zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych z użyciem tablicy interaktywnej i oprogramowania do tablicy interaktywnej.
Termin realizacji: Cały okres stażu
Sposoby realizacji:
Scenariusze zajęć
Zdjęcia, filmy, prezentacje multimedialne
Quizy w aplikacjach internetowych

Powinności nauczyciela:
1) Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy, e-webinaria).
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Dzielenie się swoją wiedzą i pomysłami z innymi nauczycielami, rodzicami.
Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej i portali internetowych.
Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych.
Rozwijanie zainteresowań, pasji poprzez udział w różnych szkoleniach, pracę w zespołach zadaniowych, podejmowanie nowej współpracy.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposoby realizacji: zaświadczenia, materiały szkoleniowe, wykaz interesujących książek, wykaz stron internetowych,pomoce, filmy, zdjęcia.
2) Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły
Regularne wpisy do dzienników lekcyjnych.
Opracowywanie szkolnych regulaminów i procedur.
Opracowanie badania wyników nauczania z języka angielskiego.
Analiza badania wyników nauczania.
Prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przygotowanie IPET-ów, dostosowań wymagań dla uczniów.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposoby realizacji: dzienniki zajęć, regulaminy i procedury, plany pracy, sprawozdania

Powinności nauczyciela:
Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły.
1) Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych.
Organizacja konkursów szkolnych.
Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
Rozwijanie wiedzy i umiejętności językowych. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach w ramach zajęć rozwijających.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposoby realizacji: scenariusze zajęć, zdjęcia, prace uczniów, baza materiałów konkursowych, dyplomy , zaświadczenia
2) Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
Prowadzenie spotkań z rodzicami.
Pedagogizacja rodziców.
Konsultacje indywidualne z rodzicami
Włączanie rodziców w organizację imprez i wycieczek klasowych.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposoby realizacji: wpisy w dzienniku elektronicznym, dokumentacja wychowawcy

§ 8 ust. 3 pkt. 2
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;

Powinności nauczyciela:
Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły.
1) Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami podczas spotkań zespołów klasowych.
Sporządzania opinii o uczniach wydawanych na potrzeby instytucji współpracujących z placówką- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych,
Gromadzenie i udostępnianie materiałów i pomocy dydaktycznych
Wspólne rozwiązywanie problemów dydaktyczno- wychowawczych uczniów.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposoby realizacji: potwierdzenie Dyrektora Szkoły, dokumentacja, scenariusze zajęć, potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli

2) Publikacja własnego planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym profesor.pl
Opublikowanie na portalu internetowym Profesor.pl zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
Termin realizacji: listopad 2020
Sposoby realizacji: zaświadczenie, publikacja na stronie internetowej

3) Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
Publikacja scenariuszy zajęć na portalu internetowym Profesor.pl
Udostępnianie innym nauczycielom swojego warsztatu pracy – scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposoby realizacji: zaświadczenie, publikacja na stronie internetowej
4) Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.
Opracowanie multimedialnych prezentacji szkoleniowych dla nauczycieli na platformie Teams.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposoby realizacji: prezentacje multimedialne, potwierdzenie Dyrektora szkoły.

Powinności nauczyciela:
Przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

1) Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
Prezentowanie innowacyjnych metod pracy z uczniami w różnym wieku.
Dokonanie ewaluacji przeprowadzonych zajęć.
Prowadzenie współpracy z innymi nauczycielami.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposoby realizacji: scenariusze lekcji, lista obecności nauczycieli na zajęciach

§ 8 ust. 3 pkt. 3
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
Powinności nauczyciela
Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły.
1) Bieżące i systematyczne diagnozowanie potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz zdolności dzieci.
Diagnozowanie dzieci, pomoc w rozpoznawaniu trudności w zakresie udzielanej w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Kierowanie na diagnozę specjalistyczną do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dzieci wymagających indywidualnego wsparcia
Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych poprzez rozmowy indywidualne oraz spotkania ze specjalistami na terenie placówki.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposoby realizacji: dokumentacja, adnotacje w dzienniku elektronicznym
2) Praca z uczniami z trudnościami
Organizacja i prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposoby realizacji: dzienniki zajęć
3) Praca z uczniem zdolnym
Organizacja i prowadzenie zajęć rozwijających z języka angielskiego.
Przygotowanie uczniów do konkursów.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposoby realizacji: dzienniki zajęć
4) Rozwijanie zainteresowań uczniów najbliższym otoczeniem poprzez szeroko rozumianą współpracę ze środowiskiem lokalnym.
Organizowanie wycieczek edukacyjnych.
Organizowanie wyjść na spektakle teatralne.
Współorganizowanie i koordynowanie imprez szkolnych.
Współorganizowanie uroczystości szkolnych.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposoby realizacji: adnotacje w dzienniku, zdjęcia
5) Promocja szkoły w środowisku lokalnym
Współorganizowanie i koordynowanie imprez szkolnych.
Współorganizowanie uroczystości szkolnych.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposoby realizacji: adnotacje w dzienniku, zdjęcia

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Powinności nauczyciela
Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły;
1) Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
Opracowanie i wdrożenie własnej innowacji pedagogicznej „Expand your English Grammar and vocabulary with Quzziz App and Flashcards. Nauka Języka Angielskiego Quizem i Fiszkami” z wykorzystaniem aplikacji internetowej quizziz.com
Ewaluacja wdrożonej innowacji.
Termin realizacji: wrzesień 2021 – czerwiec 2022
Sposoby realizacji: program innowacji pedagogicznej i dokumentacja z nią związana.

§ 8 ust. 2 pkt. 4b
WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA-DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU, KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PODRĘCZNIKÓW, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH – TAKŻE NAUCZYCIELA-KONSULTANTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO ZCENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ;


Powinności nauczyciela
Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;
1) Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli:
Nadzorowanie i praca w zespole nauczycieli.
Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli,wymiana doświadczeń.
Realizacja przydzielonych zadań.
Tworzenie i współtworzenie wymaganej dokumentacji.
Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i
warsztatów.
Termin :cały okres stażu
Sposoby realizacji: Opracowywana dokumentacja
2) Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły.
Organizacja akcji charytatywnych.
Organizacja i koordynowanie zbiórki na rzecz Domu Dziecka w Rybniku „Paczka dla Dzieciaczka”.
Włączanie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym na terenie szkoły (zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt).
Termin realizacji: Listopad/ Grudzień 2021
Zaświadczenia
Podziękowania


* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.


………………………………………………… ……………………………………………………
(data i podpis nauczyciela) (data i podpis Dyrektora)
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.