AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Curyło -Drabek, 2020-11-16
Tarnowiec

Pedagogika, Plany pracy

Plan przewidywanych osiągnięć i rezultatów na październik dla dzieci 5,6 letnich.

- n +

Tematyka:

1. Park i las jesienią.
2. Pobaw się ze mną.
3. Nasze ciało i zmysły.
4. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy.


Cele ogólne:

- przyswajanie pojęcia związanego z rytmiczną organizacją czasu oraz dostrzeganie zjawisk charakterystycznych dla poszczególnych pór roku;

- poznanie darów parku i lasu w okresie jesieni;

- kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych, poznanie roli narządów zmysłów w procesie poznawania najbliższego otoczenia;

- dostrzeganie wartości koleżeństwa i przyjaźni, wspólnych zabaw z rówieśnikami, przestrzeganie ustalonych zasad w przedszkolu;

- poznawanie wybranych zwierząt w naturalnym środowisku: las i park, wiązanie zjawisk przyrodniczych z aktualną porą roku, zapoznanie dzieci ze sposobem przygotowania się zwierząt do zimy;
- dokonywanie analizy i syntezy głoskowej prostych słów; podział na sylaby, wyróżnianie głosek w słowach, podział słów na głoski;
- zapoznanie z literą „o”, „O” i cyfrą 1 .

1 Tydzień: Park i las jesienią.

Formy i metody pracy:
PONIEDZIAŁEK
- Zabawy dowolne w kącikach tematycznych, zachęcanie do korzystania z gier i układanek, odkładanie zabawek do dezynfekcji.
- Praca w ramach ppp.
- „W parku”, praca z obrazkiem, nazywanie zwierząt i drzew występujących w parku, poznanie roli, jaką pełnią parki w miastach.
- Ćwiczenia poranne 1/X/20.
- Czynności higieniczne, zwrócenie uwagi na poprawne mycie rąk z zachowaniem kolejnych etapów tej czynności.
- „Kolorowy bukiet”, słuchanie wiersza B. Lewandowskiej, rozmowa na temat treści wiersza, posługiwanie się nazwami drzew: kasztanowiec, dąb brzoza, klon, globalne czytanie wyrazów: listek, listki .
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/X/20, metoda: zadaniowa, pomoce: kolorowe krążki, ławeczka, wprowadzenie zestawu, ćwiczenia wyprostne.
- W ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne zabawy na urządzeniach ogrodowych, okazjonalne rozmowy o Światowym Dniu Zwierząt.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi pt. „ Po wąskiej dróżce”.
- „Siała baba mak”, zabawa z wykorzystaniem rymowanki, dostrzeganie odwrotności strony prawej i lewej w odniesieniu do drugiej osoby, ćwiczenie orientacji przestrzennej.
- „Ślady zwierząt”, ćwiczenia grafomotoryczne.
- Zabawy dowolne, sprzątanie po skończonej zabawie.
- Zabawy w małych grupkach według zainteresowań dzieci, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawią się w małych grupkach
- przejawia poczucie własnej wartości jako osoby
- szanuje książki, podejmuje czynność oglądania
- utrzymuje równowagę na jednej nodze
- prawidłowo myje ręce
-wypowiada się na temat wysłuchanego wiersza
- rozróżnia drzewa
- rozwija zwinność całego ciała i wykazuje jego sprawność
- chętnie przebywa na świeżym powietrzu
- szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie
- reaguje na sygnał słowny
- dostrzega odwrotność strony prawej i lewej
- rysuje po śladach
- odkłada zabawki na swoje miejsce po skończonej zabawie
Obszar z pp.
III,5 III,1 IV,19 I,8 I,5 IV,5 IV,4 II,7 IV,14 I,7

Formy i metody pracy:
WTOREK
- Zabawa pantomimiczna „ Powiedz to bez słów” – rozwijanie kreatywnego myślenia.
- Praca w ramach ppp.
- „Góra bąbelkowa”, ćwiczenie oddechowe, wdrażanie do zachowania prawidłowego toru oddechowego.
- „Jesienne kompozycje”, tworzenie z materiału przyrodniczego dowolnych kompozycji.
- Ćwiczenia poranne 1/X/20.
- „Jesienne drzewa” – malowanie farbami plakatowymi jesiennych drzew, wykorzystanie pełnej gamy kolorów.
- Słuchanie i nauka piosenki „W kasztanowym mieście””, sł. D. Gellner, muz. A. Markiewicz, zabawa ilustrująca śpiew piosenki, rozróżnianie refrenu i zwrotek,
„znamy instrumenty” - zapoznanie z wyglądem instrumentów i gra na instrumentach perkusyjnych, rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami głównymi do 6 5l i do 7 6l i dalej podczas segregowania instrumentów.
- W ogrodzie przedszkolnym – puszczanie baniek mydlanych.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „Sztafeta”.
- „Drzewa” – rysowanie pod dyktando w oparciu o wiersz E. M. Minczakiewicz, rozwijanie koordynacji słowno – ruchowej.
- Zabawa słuchowa: „Wieje wiatr” – słuchanie dźwięków dobiegających z otoczenia, wskazywanie kierunku, z którego dobiega dźwięk, rozpoznawanie i nazywanie tych dźwięków.
- Rozmowy w małych zespołach podczas zabaw dowolnych, wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy.
Cele operacyjne:
- odgrywa za pomocą gestu, mimiki, ruchu ciał zaproponowane komunikaty
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- bierze udział w doświadczeniach
- doskonali sprawność ruchową
- maluje farbami
- rozpoznaje wygląd i brzmienie instrumentów muzycznych
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- bawi się z kolegami
- biega bez potrącania kolegów
- rysuje drzewa
- odgaduje, skąd dochodzą dźwięki
- rozwija percepcję słuchową
- odkłada zabawki na miejsce
Obszar z pp.
III,9 IV,3 IV,1 I,8 IV,8 IV,7 I,5 II,7 I,9 I,7

Formy i metody pracy:
ŚRODA
- Zabawy dowolne w kącikach tematycznych podczas schodzenia się dzieci, zachęcanie do zabaw w kąciku matematycznym, porównywanie, mierzenie i ważenie podczas zabaw, odkładanie zabawek do dezynfekcji.
- „Jesienne liście”, ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o tekst P. Siewiera – Kozłowskiej, pionizacja języka, prawidłowa artykulacja dźwięku sz, rozwijanie prawidłowej wymowy.
- Osłuchanie się z wierszem I. Babicz „Jesienią”
- „Co do siebie pasuje?”, dobieranie obrazków w pary.
- Czynności higieniczne, zwrócenie uwagi na poprawne mycie rąk z zachowaniem kolejnych etapów tej czynności.
- Ćwiczenia poranne 1/X/20.
- „Szyszki, kasztany i żołędzie”, klasyfikowanie według kształtu, przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi do 6 5l, do 7 6l i dalej.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/X/20, metoda: zadaniowa, pomoce: kolorowe krążki, ławeczka, rozwijanie mięśni tułowia.
- Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne zabawy na urządzeniach ogrodowych, rozmowy o Europejskim Dniu Ptaków.
- Zabawa ruchowa z elementem toczenia pt. „Piłka w tunelu ”.
- „W naszym pokoju pełno muzyki”, zabawa ze śpiewem według M. Bogdanowicz, ilustrowanie ruchem treści utworu, rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
- Praca w ramach ppp.
- Zabawy dowolne w kącikach tematycznych, wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych podczas zabawy.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się z kolegami
- dokładnie wykonuje ćwiczenia pokazane przez nauczycielkę
- dobiera obrazki pasujące do siebie
- uważnie słucha wiersza
- utrzymuje prawidłową postawę ciała
- biega bez potrącania
- przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- bezpiecznie bawią się w ogrodzie
- toczy piłkę
- nazywają części ciała
- zgodnie bawi się z kolegami
- sprząta po zabawie
Obszar z pp.
II,2 IV,13 IV,2 IV,5 I,18 IV,19 II,7 I,3 I,5 III,4

Formy i metody pracy:
CZWARTEK
- Zabawy dowolne, zgodna zabawa z kolegami, poznawanie praw i obowiązków swoich i innych, przestrzeganie higieny.
- Praca w ramach ppp.
- Nauka wiersza I. Babicz „Jesienią”, prawidłowa regulacja oddechem.
- „Jesienne obrazki”, oglądanie obrazków o tematyce jesiennej, zabawa słowna, nabieranie wiary we własne możliwości, prawidłowe stosowanie form fleksyjnych w mowie potocznej.
- Ćwiczenia poranne 1/X/20.
- Czynności higieniczne, zwrócenie uwagi na poprawne mycie rąk z zachowaniem kolejnych etapów tej czynności.
- Praca techniczna: „Zwierzątka przed zimą” – korzystanie z różnorodnych materiałów (patyki do szaszłyków, kolorowe paski z krepy, klej, rolki po papierze toaletowym), konstruowanie według własnych pomysłów, ostrożne posługiwanie się przyborami i narzędziami, zachowanie porządku na stanowisku pracy, porządkowanie po zakończonej pracy.
- Zajęcia rytmiki - tworzenie akompaniamentu do piosenki „W kasztanowym mieście” połączone z zabawą umuzykalniającą „Kto ma w ręku kasztan?”, uwrażliwienie na frazę muzyczną, imitowanie ruchem czynności wysnutych z treści piosenki, dopasowanie wzoru graficznego do piosenki.
- Spacerek wokół budynku przedszkola, obserwowanie pogody.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „Uciekamy przed wichurą”.
- Słuchanie utworu T. Jabłońskiego „Wiewiórka i dąb”, poznanie etapów rozwoju drzewa.
- Zabawa dydaktyczna „Ile wyrazów w zdaniu”, układanie pasków na podstawie usłyszanego zdania.
- Zabawy konstrukcyjne w kąciku klocków, budowanie i nazywanie budowli.

Cele operacyjne:
- respektuje w czasie zabawy prawa i obowiązki swoje i innych
- przestrzegają zasad zgodnego współżycia społecznego
- recytuje wiersz
- prawidłowo stosuje formy fleksyjne w mowie potocznej
- prawidłowo czworakuje
- dba o higienę rąk
- wybiera materiały potrzebne do wykonania pracy, konstruuje z różnego rodzaju materiałów
- bezpiecznie posługuje się nożyczkami i narzędziami podczas pracy
- ilustruje muzykę poprzez ekspresję ruchową;
- nazywa stany pogody
- reagują na sygnał słowny
- zna etapy rozwoju drzewa
- ćwiczy poprawną wymowę
- układa odpowiednią ilość pasków
- bierze udział a zabawach konstrukcyjnych i nazywa budowle
- zgodnie bawi się z kolegami

Obszar z pp.
II,7 IV,5 IV,1 I,7 I,5 IV,8 IV,7 IV,3 IV,18 IV,2 I,8 IV,15 IV,11 I,9 I,8

Formy i metody pracy:
PIĄTEK
- „Moje zabawy” – zabawy według zainteresowań dzieci, podczas zabaw wdrażanie i respektowanie wartości uniwersalnych, przestrzeganie bezpiecznej odległości.
- Praca w ramach ppp.
- „Skarby jesieni”, rozwiązywanie zagadek E. Stadtmuller, rozwijanie logicznego myślenia.
- Utrwalenie wiersza „Jesienia „ I. Babicz.
- Ćwiczenia poranne 1/X/20.
- Czynności higieniczno – porządkowe.
- Historyjka obrazkowa „Przygoda w parku”, opowiadanie treści obrazków z uwzględnieniem następstwa zdarzeń 5l, snucie domysłów na temat wydarzeń 6l.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/X/20, metoda: zadaniowa, pomoce: kolorowe krążki, ławeczka, wzmocnienie mięśni nóg i stóp.
- Spacer wokół budynku przedszkola – sprawnie ubierają się i rozbierają, rozmowy o Światowym Dniu Zwierząt.
- Słuchanie muzyki relaksacyjnej podczas poobiedniego odpoczynku – muzyka poważna „Mozart”.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „ Samochody”.
- Granie w gry planszowe, kształtowanie odpowiedniej postawy w sytuacji przegranej, szanuje emocje swoje i innych osób.
- Zabawa dydaktyczna „Gdzie jest tygrys?” ,używanie określeń położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, wysoko, nisko, z przodu, z tyłu.
- Indywidualne rozmowy z dziećmi na temat minionego dnia w przedszkolu, nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się z kolegami
- bierze udział a zabawach konstrukcyjnych i nazywa budowle
- układa zdania
- rozwija sprawność ruchową
– doskonali umiejętność przeliczania z przestrzeganiem koniecznych reguł
- rozpoznaje cytrę 4
doskonali sprawność ruchową
- zgodnie bawi się z kolegami
- zna potrzebę odpoczynku
- utrzymuje równowagę
- rozpoznaje cyfry 1 - 4
- zgodnie bawi się z kolegami

Obszar z pp.
III,1 IV,1 IV,15 I,5 III,7 I,4 I,8 III,5

2 Tydzień: Pobaw się ze mną.

Formy i metody pracy:
PONIEDZIAŁEK
- Rozmowa połączona z działaniem podczas oglądania czasopism, książek, wyszukiwanie ilustracji przedstawiających zabawy dzieci, zachowanie higieny.
- Praca w ramach ppp.
- Ćwiczenia ortofoniczne „Odgłosy zabawy”, ćwiczenie narządów mowy na zgłoskach: „ szu, szu, pac, pac”.
- Ćwiczenia poranne 2/X/20.
- Czynności higieniczno – porządkowe i samoobsługowe.
- „Baw się z nami”, słuchanie wiersza M. Mazan, pogadanka „Nasze ulubione zabawy”, zabawa zespołowa „W co się bawić”, podział słów na głoski.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/X/20, metoda: zadaniowa, pomoce: kolorowe krążki, ławeczka, doskonalenie prawidłowej postawy.
- Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – obserwacja przyrody, rozmowy o Światowym Dniu Drzewa.
- Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Przeskocz przez linkę”
- „Klocki”, ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o tekst P. Siewiera – Kozłowskiej, aktywizowanie wszystkich ruchomych narządów artykulacyjnych, ćwiczenie pionizacji języka.
- Zabawy dowolne dzieci, podczas zabaw uczenie się rozpoznawania swoich uczuć.

Cele operacyjne:
- wypowiada się na temat ilustracji
- dokładnie wymawia zgłoski
- reaguje na sygnał wzrokowy
- opowiada o swoich ulubionych zabawach
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- obserwuje zmiany w przyrodzie
- skacze obunóż
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
-- zgodnie bawi się w zespole

Obszar z pp.
IV,19 II,5 I,5 IV,2 IV,6 IV,18 I,8 IV,2 II,1

Formy i metody pracy:
WTOREK
- Zabawy dowolne w kącikach tematycznych, zachęcanie do konstruowania budowli z różnego rodzaju klocków, odkładanie zabawek do dezynfekcji.
- Praca w ramach ppp.
- W zabawie pt. „Połącz kropki”, ćwiczenia grafomotoryczne, zachęcanie do wykonywania własnych eksperymentów graficznych.
- Ćwiczenia poranne 2/X/20.
- Czynności higieniczne, zwrócenie uwagi na poprawne mycie rąk z zachowaniem kolejnych etapów tej czynności.
- Śniadanie – wdrażanie do posługiwania się serwetką.
- „Bawimy się w ogrodzie”, wycinanka wg własnego pomysłu, rozwijanie wyobraźni.
- Słuchanie i nauka piosenki „Dziękuję , przepraszam, proszę” , sł. B.Bleja-Sosna, muz. M. Walichniewicz, zabawa ruchowa do słów piosenki, śpiewanie refrenu przez chłopców i dziewczynki, wykonanie tańca do refrenu piosenki „Jesienna poleczka”, spiewające brzdące, nauka podstawowego kroku polki.
- Spacer pobliskimi ulicami, obserwacja pogody.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „Zamieniamy się miejscami”.
- „Układamy historyjki”, wymyślanie historyjek i ich zakończenia, rozwijanie wyobraźni i logicznego myślenia.
- „Moje zabawki”, analiza i synteza sylabowa i głoskowa nazw ulubionych zabaw i zabawek.
- Zabawy w małych grupkach przy stolikach – układanie układanek, puzzli przedstawiających warzywa i owoce, rozwijanie percepcji wzrokowej.

Cele operacyjne:
- bawi się wspólnie z kolegami
- łączy kropki, koloruje rysunek
- biega na paluszkach
- bezpiecznie wycina nożyczkami
- uważnie słucha piosenki
- ilustruje treść piosenki ruchem
- tańczy podstawowy krok polki
- nazywa zjawiska atmosferyczne pogody
- biega bez potrącania
- wymysla historyjki
- dzieli słowa na sylaby i głoski
- rozwija spostrzegawczość i percepcję wzrokową

Obszar z pp.
III,8 IV,2 I,5 IV,8 IV,7 IV,5 II,6 II,9

Formy i metody pracy:
ŚRODA
- Zabawy dowolne w kącikach tematycznych podczas schodzenia się dzieci.
- Praca w ramach ppp.
- „Rytmy”, zabawa dydaktyczna, odtwarzanie ruchem rytmów ilustrowanych układem przestrzennym, doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
- Ćwiczenia poranne 2/X/20.
- Czynności higieniczno - porządkowe.
- „Mateuszek na zaczarowanej wyspie”, teatrzyk sylwet na podstawie wiersza S. Szuchowej, ocena postępowania bohatera, przedstawienie teatrzyku wg własnych pomysłów dzieci.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/X/20, metoda: zadaniowa, pomoce: kolorowe krążki, ławeczka, prawidłowe zakładanie stroju gimnastycznego.
- Zabawy w ogrodzie przedszkolnym- zabawy w kręgle, „Berek kucany”.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi pt. „ Po wąskiej dróżce”.
- „Która zabawka zniknęła?”, rozwijanie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej, globalne czytanie wyrazów: lalka, klocek, zegar, waga.
- W kąciku przyrody , czynności gospodarczo – porządkowe, podlewanie, obrywanie suchych liści, wycieranie kurzu.
- Zabawy w małych grupkach w kącikach tematycznych, zgodna zabawa z kolegami.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się z kolegami, wyraża szacunek wobec innych
- odtwarza rytmy
- utrzymuje prawidłową postawę ciała
- biega bez potrącania
- wypowiada się na temat teatrzyku
- uczestniczy w przedstawieniu teatralnym
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- chetnie uczestniczy w zabawach
- inicjuje zabawy na powietrzu
- utrzymuje równowagę
- czyta proste wyrazy
- wykonuje czynności porządkowe i gospodarcze w kąciku przyrody
- zgodnie bawi się z kolegami, respektuje zasady zabawy w grupie

Obszar z pp.
III,1 IV,12 I,8 I,5 IV,5 I,6 I,8 IV,2 I,7 III,5

Formy i metody pracy:
CZWARTEK
- Powitanie dzieci, wykorzystanie zabawy „Witam was”, zabawy dowolne, przestrzeganie zasad hihieny.
- Praca w ramach ppp.
- Zabawa dydaktyczna „Jaka to zabawa”, rozwiązywanie zagadek, wyodrębnianie głosek w słowach.
- Ćwiczenia poranne 2/X/20.
- Czynności samoobsługowe i porządkowe, w łazience rozmowa o Światowym Dniu Mycia Rąk.
- „Mój towarzysz zabaw”, wykonanie pracy plastycznej, wykorzystanie plasteliny, podpisywanie elementów pracy literami drukowanymi.
- Zajęcia rytmiki, zabawa z instrumentami połączona z układem choreograficznym do piosenki „Jesienna poleczka”, zachęta do samodzielnych działań ruchowych, kształcenie poczucia pulsu, powtórzenie kroków polki.
- W ogrodzie przedszkolnym – obserwacja przyrody, rozmowy o Dniu Drzewa.
- Zabawa ruchowa z elementem rzutu „Rzuty do celu”.
- „Połącz kropki”, ćwiczenia grafomotoryczne.
- Zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci, odkładanie zabawek do dezynfekcji.

Cele operacyjne:
- używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania
- prawidłowo stosuje formy fleksyjne w mowie potocznej
- skacze obunóż w miejscu
- jest samodzielne
- podpisuje elementy obrazka literami drukowanymi
- ilustruje treść piosenki ruchem
- doskonali umiejętności wokalne i słuch muzyczny
- posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrody
- rzuca do celu kulkami z gazety
- rozwija sprawność rąk oraz koordynację wzrokowo - ruchową
- szanuje prawa swoje i innych podczas zabawy
- rozpoznaje uczucia u innych

Obszar z pp.
III,4 IV,2 I,5 I,2 IV,4 IV,7 IV,18 III,7

Formy i metody pracy:
PIĄTEK
- Zabawy dowolne według zainteresowań, odkładanie zabawek na swoje miejsce, odkładanie zabawek do dezynfekcji.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Układanie jesiennych cudaczków z materiału przyrodniczego, nazywanie swoich wytworów.
- Ćwiczenia poranne 2/X/20.
- „Tangram”, zabawa matematyczna, prezentacja nauczyciela, wycinanie elementów tangramu, układanie według wzoru, naklejanie na kartkę.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/X/20, metoda: zadaniowa, pomoce: kolorowe krążki, ławeczka, ćwiczenia mięśni brzucha.
- Spacer, obserwacja jesiennej aury.
- Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Wróbelki i kot”.
- Zabawa dydaktyczna „Pokaż obrazek, o którym mówię”, kojarzenie opisu słownego z obrazkiem.
- Zabawy przy stolikach, układanie układanek, wyszywanki bez igły, gry z kostką, przestrzeganie reguł gry, pogodzenie się z przegraną, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
- Zabawy dowolne, posługiwanie się umiarkowanym głosem, używanie słów grzecznościowych w zabawie.

Cele operacyjne:
- odkłada zabawki na stałe miejsce
- zgodnie współpracuje w grupie
- doskonali zmysł równowagi
- wie, co to jest tangram
- prawidłowo wykonuje ćwiczenia
- nazywa zjawiska przyrodnicze
- skacze obunóż
- kojarzy obrazek z opisem słownym
- rozwija spostrzegawczość wzrokową
- rozwija sprawność manualną palców i dłoni
- posługuje się umiarkowanym głosem podczas zabawy

Obszar z pp.
I,7 IV,2 I,5 IV,12 I,8 IV,18 IV,1
3 Tydzień: Nasze ciało i zmysły.

Formy i metody pracy:
PONIEDZIAŁEK
- Powitanie dzieci, wykorzystanie zabawy „Jestem ja, jesteś ty”.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Jak poznaję mój świat” – ćwiczenia dramowe doskonalące umiejętność spostrzegania i wrażliwość słuchową. Uświadomienie roli narządów zmysłów w procesie poznawania najbliższego otoczenia, (wykorzystanie ilustracji). Uwrażliwienie na konieczność ochrony wzroku i słuchu.
- „Co słyszysz?” – ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej, dzielenie słów na sylaby, wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie, rozwijanie percepcji słuchowej.
- Ćwiczenia poranne 3/X/20.
- Czynności higieniczno – porządkowe.
- Ludzkie ciało – rozmowa kierowana, wykorzystanie plansz i atlasu anatomii. Uchwycenie różnic (wygląd zew.) i podobieństw (budowa ciała) między ludźmi. Nazywanie jak największej ilości części ciała – bogacenie słownika dziecka. Rozumienie znaczenia: kości, mięśni, krwi w funkcjonowaniu człowieka.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/X/20, prowadzony metodą metodą zadaniową, pomoce: woreczki, tamburyn, obręcz, rozwijanie mięśni nóg, ćwiczenia stóp.
- Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zwrócenie uwagi na przebywanie w miejscu wolnym od spalin samochodowych.
- Zabawa ruchowa z elementem toczenia „ Podaj piłkę”.
- „Plątaninki graficzne” – wodzenie ołówkiem po śladzie bez odrywania ręki.
- „U pana doktora” – oglądanie serii obrazków, rozmowa na temat ich treści. Uaktywnienie słownika czynnego o wyrazy dotyczące wyposażenia gabinetu i narzędzi pracy. Ćwiczenia słownikowe.
- Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, odkładanie zabawek do dezynfekcji.

Cele operacyjne:
- integruje się z kolegami
- zna rolę narządów zmysłów
- wykonuje ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej
- biega bez potrącania
– z uwagą słucha opowiadania nauczyciela, wypowiada się na temat budowy ciała ludzkiego
- prawidłowo wykonuje ćwiczenia
- prawidłowo porusza się w parach
- toczy piłkę do nauczycielki
- rysuje bez odrywania ręki
- wypowiada się na temat zawodu lekarza
- używa zwrotów
grzecznościowych w zabawie

Obszar z pp.
III,4 IV,3 IV,2 I,5 IV,1 IV,5 I,5 I,3 IV,7 III,7

Formy i metody pracy:
WTOREK
- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu, przestrzeganie zasad higieny.
- Praca z grupa dzieci i w ramach w ramach ppp.
- „Wewnątrz ciała” – rozmowa z pacynką. Rola i znaczenie narządów wewnętrznych. Próby umiejscowienia tych narządów na swoim ciele.
- Ćwiczenia poranne 3/X/20.
- Czynności higieniczne, zwrócenie uwagi na poprawne mycie rąk z zachowaniem kolejnych etapów tej czynności.
- „Jemy zdrowo”, wybieranie, wycinanie i naklejanie zdrowych i niezdrowych produktów.
- „Witaminki, witaminki” – Piosenki i utwory do słuchania – w wykonaniu zespołu Fasolki, słuchanie piosenki oraz zabawa ruchowa i rytmiczna przy piosence. Granie refrenu na instrumentach perkusyjnych.
- Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – określanie pogody, prawidłowe zachowanie się podczas zabaw na urządzeniaach.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi pt. „ Po wąskiej dróżce”.
- „Zdrowy Krzyś” – twórcze opowiadanie dzieci. Prawidłowe postępowanie w celu zachowania zdrowia (właściwy ubiór, sposób odżywiania, uprawianie sportu, czystość). Zachęcanie dzieci do dbania o siebie, o swoje zdrowie. Rozwijanie pomysłowości i inwencji twórczej podczas tworzenia opowiadania. Układanie haseł o zdrowiu.
- Zabawy inicjowane przez dzieci, granie w gry planszowe.

Cele operacyjne:
- sprząta po zabawie
- zgodnie bawi się z kolegami
- zna rolę i znaczenie narządów wewnętrznych
- biega bez potrącania
- planuje prace na kartce
– zna słowa piosenki i ilustruje ruchem jej treść
– potrafi grać w pulsie i doskonali umiejętność gry na instrumentach perkusyjnych
- prawidłowo porusza się po chodniku
- utrzymuje równowagę
wypowiada się na temat ilustracji
- sprząta po zabawie
- godzi się z przegraną
- gratuluje koledze, który wygrał
- uczy się radzenia sobie z emocjami

Obszar z pp.
III,5 IV,2 I,5 IV,8 IV,7 II,11 I,8 IV,2 I,7 II,3

Formy i metody pracy:
ŚRODA
- Powitanie dzieci w przedszkolu - zabawy w kąciku matematycznym, eksperymentowanie, dokonywanie pomiaru długości przedmiotów wykorzystując np. dłoń, zachowanie bezpiecznej odległości.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Jesteśmy zdrowi” – rozwiązywanie i układanie zagadek o zdrowiu człowieka, zdrowych produktach do jedzenia, zdrowym stylu życia.
- Ćwiczenia poranne 3/X/20.
- „Karta Racjonalnego Żywienia” - Piramida pokarmowa– wspólne omówienie , stworzenie i rozumienie zasad racjonalnego żywienia, wykorzystanie techniki „burzy mózgów”.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/X/20, prowadzony metodą metodą zadaniową, pomoce: woreczki, tamburyn, obręcz, rozwijanie mięśni rąk, ćwiczenia mięśni nóg.
- W ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne zabawy „Berek kucany”.
- Obiad – spożywanie posiłku w ciszy.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. – porz. „Pajacyk i lalki”.
- „Nasze zdrowie” – wiersz B. Lewandowskiej. Przypomnienie sposobów dbania o zdrowie i zapobiegania chorobom w oparciu o treść wiersza i doświadczenia dzieci. Rozwijanie aktywnych postaw prozdrowotnych, umiejętności sprawnego komunikowania się.
- Zabawy dowolne dzieci.
- Rozmowy w małych zespołach podczas zabaw dowolnych, wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy i przedstawiania swoich emocji i uczuć.

Cele operacyjne:
- dokonuje pomiaru długości
- używa zwrotów grzecznościowych w zabawie
- odgaduje i układa zagadki
- rozwija sprawność ruchową
− poszerza wiadomości na temat zdrowego trybu życia, tworzy piramidę zdrowego żywienia
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- bezpiecznie bawi się w ogrodzie
- reaguje na sygnał słowny
− rozwija myślenie skojarzeniowe
- zgodnie bawi się w zespole
- przedstawia swoje emocje i uczucia

Obszar z pp.
IV,13 III,5 IV,5 I,4 I,5 II,7 IV,7 IV,5 III,7 II,4

Formy i metody pracy:
CZWARTEK
- Podczas schodzenia się dzieci zachęcania do korzystania z kącika książki, wypowiadanie się na temat książeczek, legend.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Gotowane i surowe” – zabawa dydaktyczna, klasyfikowanie artykułów spożywczych ze względu na sposób przygotowania do spożycia.
- Ćwiczenia poranne 3/X/20.
- Czynności samoobsługowe i porządkowe.
- „Jedz zdrowo – będziesz zdrowy” – malowanie reklamy. Zachęcanie do picia mleka jako źródła wapnia i zdrowia. Ukazanie możliwości różnego sposobu przedstawienia tematu.
- Zajęcia rytmiki, „Mydło lubi zabawę” wyk. Zespół Fasolki – zabawa taneczna przy piosence połączona z ruchem twórczym, obrazowanie czynności za pomocą gestów. „Tak, czy nie?” – ilustrowanie zwrotek piosenki schematycznymi rysunkami.
- Spacer w okolicy przedszkola – bezpieczne poruszanie się w parach.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. – porz. „Figurki”.
- „U lekarza” – odgrywanie scenek tematycznych. Rozwijanie zainteresowań teatralnych. Wzmacnianie przekonania o własnych możliwościach twórczych.
- Zabawy dowolne, zgodna zabawa.
- „Po której stronie”, zabawa dydaktyczna kształtująca rozróżnianie strony prawej i lewej w stosunku do własnej osoby i innych przedmiotów.
- Zabawy swobodne w wybranych kącikach, zachęcanie do układania zabawek w szeregi i rytmy.

Cele operacyjne:
- podejmuje samodzielną aktywność poznawczą i ogląda książeczki
− wie, jakie produkty wymagają obróbki cieplnej przed spożyciem
- skacze obunóż w miejscu
− zgodnie współdziała w grupie
- ilustruje treść piosenki ruchem
- bezpiecznie porusza się w parach
- reaguje na sygnał słowny
- odgrywa scenki tematyczne
- rozróżnia stronę prawą i lewą
- chętnie bawi się z kolegami
- układa przedmioty w szeregi i rytmy

Obszar z pp.
IV,19 IV,18 I,5 III,5 IV,7 II,7 III,6 IV,12 III,2

Formy i metody pracy:
PIĄTEK
- Powitanie dzieci w przedszkolu - zabawy swobodne w wybranych kącikach, odkładanie zabawek do dezynfekcji.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Żywe lusterko” – zabawa usprawniająca motorykę narządów mowy – ćwiczenie podniebienia miękkiego.
- „ Atleta” – ćwiczenia oddechowe. Rozwijania pojemności płuc poprzez umiarkowane dmuchanie na lekkie przedmioty.
- Ćwiczenia poranne 3/X/20.
- Czynności higieniczne, zwrócenie uwagi na poprawne mycie rąk z zachowaniem kolejnych etapów tej czynności.
- „Za tydzień będziesz zdrowy” – zabawa dydaktyczna. Utrwalenie znajomości dni tygodnia. Doskonalenie uwagi dowolnej, pamięci odtwórczej. Uświadomienie konieczności znajomości dni tygodnia w życiu codziennym.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/X/20, prowadzony metodą zadaniową, pomoce: woreczki, tamburyn, obręcz, rozwijanie mięśni tułowia.
- Spacer wokół budynku przedszkola – sprawnie ubierają się i rozbierają.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „ Samochody”.
- „Kolorowe figury” – układanie kompozycji z figur geometrycznych w oparciu o podaną liczbę elementów, określanie jakie figury wchodzą w skład kompozycji. Utrwalenie cech charakterystycznych figur płaskich.
- „Łańcuszek ciepłych słów” – zabawa integracyjna, przekazywanie sobie miłych komunikatów, podkreślanie pozytywnych cech innych osób.
- Granie w gry planszowe, kształtowanie odpowiedniej postawy w sytuacji przegranej.
- Indywidualne rozmowy z dziećmi na temat minionego dnia w przedszkolu.

Cele operacyjne:
- posługuje się głosem umiarkowanym
w czasie zabawy
- dokładnie wykonuje ćwiczenia usprawniające aparat oddechowy i narządy mowy
- utrzymuje równowagę
- zna konieczność poznania nazw dni tygodnia
- prawidłowo biega na palcach
- zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach
- biega na potrącania
- nazywa kolory i figury geometryczne
− dostrzega znaczenie ciepłych słów we wzajemnej komunikacji
- rozwija spostrzegawczość wzrokową
- czeka cierpliwie na swoją kolej przy wypowiedzi
- sprzątają zabawki po zabawie, obdarzają uwagą inne dzieci i dorosłych

Obszar z pp.
IV,2 I,8 IV,16 I,5 II,7 IV,12 II,9 IV,2 III,8

4 Tydzień: Jak zwierzęta przygotowują się do zimy.

Formy i metody pracy:
PONIEDZIAŁEK
- Rozmowa połączona z działaniem podczas oglądania czasopism, książek, wyszukiwanie ilustracji przedstawiających zwierzęta.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Ćwiczenia ortofoniczne „W lesie”, ćwiczenie narządów mowy na zgłoskach: „au, uu, szu,szu”, ćwiczenie poprawnej wymowy.
- Ćwiczenia poranne 4/X/20.
- Czynności higieniczno – porządkowe.
- Teatrzyk sylwet na podstawie wiersza H. Łochockiej „Spać się chce”, poznanie zwierząt zapadających w sen zimowy, podział wyrazów na sylaby, wyodrębnianie głosek w nagłosie i wygłosie 5l, podział słów na głoski 6l, przygotowanie i przedstawienie przez dzieci inscenizacji utworu przy pomocy sylwet.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/X/20, prowadzony metodą zadaniową, pomoce: woreczki, tamburyn, obręcz, rozwijanie mięśni brzucha.
- Spacer w okolicy przedszkola – obserwacja przyrody, rozmowy o Dniu Kundelka.
- Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Pajacyki”.
- Zabawa gramatyczna „Co widziałem na wycieczce w lesie”, stosowanie przymiotników w mowie potocznej, wykonywanie własnych eksperymentów językowych.
- Zabawy dowolne dzieci, podczas zabaw dowolnych rozmowy indywidualne, nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi.

Cele operacyjne:
- wypowiada się na temat ilustracji
- dokładnie wymawia zgłoski
- reaguje na sygnał wzrokowy
- utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
- dzieli słowa na sylaby, na głoski, wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę w słowach
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- obserwuje zmiany w przyrodzie
- skacze obunóż
- prawidłowo stosuje przymiotniki w mowie potocznej
- wykonuje eksperymenty językowe
- zgodnie bawi się w zespole

Obszar z pp.
IV,2 I,5 I,7 II,11 I,8 IV,2 I,7

Formy i metody pracy:
WTOREK
- Powitanie dzieci, zabawa integracyjna „Kółko graniaste”. Zabawy dowolne w kąciku konstrukcyjnym i kąciku klocków, konstruowanie z różnorodnych materiałów, odkładanie zabawek do dezynfekcji.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- W zabawie pt. „Dmuchamy na gorącą zupę mleczną”, ćwiczenia oddechowe, zróżnicowanie natężenia dmuchania.
- Ćwiczenia poranne 4/X/20.
- Śniadanie – wdrażanie do posługiwania się serwetką.
- „Zwierzęta leśne”, wykonanie zwierząt metodą origami z kółek.
- Słuchanie piosenki „Pamiętajmy o zwierzętach” zb.wł., zabawa ruchowa „Zwierzęta idą spać”, naśladowanie zwierząt do różnej muzyki, granie na instrumentach perkusyjnych refrenu piosenki, dostrzeganie, że zwierzęta tez odczuwają emocje.
- Spacer pobliskimi ulicami, obserwacja październikowej pogody, poznawanie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Spotkanie na mostku”.
- „Zwierzęta szykują się do zimy”, rozwiązywanie zagadek, rozwijanie logicznego myślenia.
- Zabawy w małych grupkach przy stolikach – układanie układanek, puzzli przedstawiających zwierzęta, rozwijanie spostrzegawczości i percepcji wzrokowej.

Cele operacyjne:
- bawi się wspólnie z kolegami
- dmucha: mocno, umiarkowanie, słabo
- biega na paluszkach
- łączy kółka w obraz
- uważnie słucha piosenki
- ilustruje treść piosenki ruchem
- nazywa zjawiska atmosferyczne pogody
- utrzymuje równowagę
- odgaduje zagadki
- rozwija spostrzegawczość wzrokową

Obszar z pp.
1,7 IV,2 I,5 IV,8 IV,7 II,11 I,8 IV,12 IV,2

Formy i metody pracy:
ŚRODA
- Zabawy dowolne podczas schodzenia się dzieci, zachęcanie dzieci do zabawy w sklep, podczas zabawy rozpoznawanie modeli monet i banknotów.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Kto tu mieszka?”, dopasowanie mieszkania do zwierząt.
- Ćwiczenia poranne 4/X/20.
- Praca z obrazkiem „Ola i osa”, omówienie ilustracji przewodniej, analiza i synteza wzrokowo – słuchowa wyrazów z głoską o, O, modelowanie dźwiękowej budowy wyrazów, poznanie litery „o, O”, zaznaczenie pojęcia „samogłoska”.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/X/20, prowadzony metodą zadaniową, pomoce: woreczki, tamburyn, obręcz, rozwijanie mięśni tułowia.
- Spacer w okolicy przedszkola – bezpieczne poruszanie się w parach.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi pt. „ Po wąskiej dróżce”.
- „Kolorowe wzory”, manipulowanie figurami geometrycznymi, rozwijanie pomysłowości i wyobraźni.
- Zabawa dydaktyczna „Gdzie się ukryła literka „o, O?” – wyszukiwanie w tekście literki „o, O”.
- „Ukryj literkę o”, dorysowanie elementów kryjących literkę, wykonywanie własnych eksperymentów graficznych.
- Zabawy w małych grupkach w kącikach tematycznych, zgodna zabawa z kolegami, odkładanie zabawek do dezynfekcji.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się z kolegami
- dobiera obrazki pasujące do siebie.
- utrzymuje prawidłową postawę ciała
- biega bez potrącania
- dokonuje analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej
- rozpoznaje literę „o, O”
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- bezpiecznie porusza się w parach
- utrzymuje równowagę
- manipuluje figurami geometrycznymi
- rozpoznaje literę „o, O”.
- zgodnie bawi się z kolegami
- sprząta po zabawie

Obszar z pp.
III,7 IV,2 I,8 I,5 IV,18 IV,4 II,7 IV,12 IV,4 I,7

Formy i metody pracy:
CZWARTEK
- „Odlot bocianów”, słuchanie wiersza W. Broniewskiego, poznanie ptaków odlatujących na zimę do ciepłych krajów.
- Ćwiczenia poranne 4/X/20.
- W łazience – dokładne mycie rąk i wycieranie się własnym ręcznikiem, przypomnienie kolejnych etapów mycia rąk.
- „Zapasy wiewiórki”, zabawa matematyczna. Inwentaryzacja w spiżarni wiewiórki, przeliczanie zapasów, porównywanie liczb, używanie określeń: mniej, więcej, najmniej, najwięcej 5l, zapoznanie z cyfrą 1, przeliczanie żołędzi na ilustracji, nauka rymowanki o cyfrze 1 6l.
- Zajęcia rytmiki, zabawa ilustracyjna do piosenki „Pamiętajmy o zwierzętach”, śpiew piosenki, opowieść ruchowa „Biegniemy do lasu”, rozwijanie twórczych pomysłów, nazywanie leśnych zwierząt.
- W ogrodzie przedszkolnym – zabawy kołowe.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „Schowaj się szybko”.
- Zabawa słuchowa: „Słuchamy ciszy” – słuchanie dźwięków dobiegających z otoczenia, wskazywanie kierunku, z którego dobiega dźwięk, rozpoznawanie i nazywanie tych dźwięków, rozwijanie percepcji słuchowej.
- Zabawa dydaktyczna „Wyszukaj „o, O”.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Moje zabawy” – zabawy według zainteresowań dzieci, przestrzeganie zasad zgodnego współżycia społecznego.

Cele operacyjne:
- nazywa ptaki, które odlatują i które zostają u nas na zimę
- rozwija zwinność całego
ciała
- przelicza przedmioty
- rozpoznaje cyfrę 1
- ilustruje treść piosenki ruchem
- bezpiecznie bawi się z kolegami
- biega bez potrącania
- nazywa dźwięki dobiegające z otoczenia
- rozpoznaje literę „o, O”.
- zgodnie bawi się z kolegami

Obszar z pp.
IV,18 I,5 IV,15 IV,7 III,7 I,5 III,7

Formy i metody pracy:
PIĄTEK
- „Moje zabawy” – zabawy według zainteresowań dzieci, zachęcanie do zabaw w kąciku przyrody, sprzątanie, okazjonalne tworzenie różnych kompozycji z materiałów przyrodniczych zgromadzonych w kąciku.
„Odlot bocianów”, nauka wiersza W. Broniewskiego.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Zabawa dydaktyczna „Dokończ i zrób”, dopowiadanie rymującego się zakończenia i wykonywanie podanych czynności.
- Ćwiczenia poranne 4/X/20.
- Czynności higieniczne, zwrócenie uwagi na poprawne mycie rąk z zachowaniem kolejnych etapów tej czynności.
- Zajęcie metodą collage „zwierzątka w lesie”, rozwijanie wyobraźni, umiarkowane nakładanie kleju.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/X/20, prowadzony metodą zadaniową, pomoce: woreczki, tamburyn, obręcz, doskonalenie biegu między slalomem.
- Spacer wokół budynku przedszkola – zachowanie bezpieczeństwa, okazjonalne rozmowy o Dniu Kundelka.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „ Samochody”.
- Zabawa „Kalambury”, zagadki rysowane lub ruchowo- naśladowcze, odgadywanie atrybutów lub czynności związanych z czynnościami dzieci.
- „Kałuże”, zabawa oddechowa.
- Powtórzenie wiersza W. Broniewskiego „Odlot bocianów”.
- Zabawy inicjowane przez dzieci, zachęcanie do zabaw konstrukcyjnych z różnego rodzaju majsterkowania.

Cele operacyjne:
- nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami innych
- dopowiada rymy, wykonuje własne eksperymenty językowe
- utrzymuje prawidłową postawę ciała
- samodzielnie wykonuje pracę
- doskonali bieg między slalomem
- zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach
- biega na potrącania
- odgaduje nazwy czynności na podstawie rysunku lub gestu
- recytuje wiersz
- zgodnie bawi się z kolegami

Obszar z pp.
III,6 IV,6 IV,8 IV,12 I,5 III,7 IV,20 IV,5 III,1 I,6

Wiersz:
"Odlot bocianów” W. Broniewski

Stadem krążą już bociany
Ponad wsią rodzinną,
Odlatują w kraj nieznany,
Bo im tutaj zimno.

Słychać klekot ich żałosny:
Strach nam srogiej zimy!
Do widzenia aż do wiosny,
Wcześniej nie wrócimy!”

Hen, za morza odlatują,
Tam, gdzie słonko świeci.
Mogą lecieć-nie popsują
Gniazd bocianich dzieci.

Wiersz:
"Jesienią” J. Babicz

Co robią drzewa jesienią?
Złocą się i mienią.
Czerwienią i migocą
I na wietrze stoją.
Co robią pola jesienią?
Ziarno kryją ziemią.
W czarnej skibie ziarno złote
będzie rosło zbożem.
Co robią ptaki jesienią?
Słońce latem gonią.
Przepływają błękit nieba,
a powrócą ... wiosną.

Piosenka: „W kasztanowym mieście”
sł. Gellner, muz. A. Markiewicz

1.W kasztanowym mieście
wszystko jest z kasztana:
kasztanowe drzewa
szumią tu od rana,
kasztanowe chmury
płyną ponad miastem,
słońce jest zielone,
śmieszne i kolczaste.
Ref. Kasztanowy konik,
kasztanowy bat,
na koniku kasztanowym
pojedziemy w świat.
Na koniku kasztanowym
pojedziemy w świat.
2. W kasztanowym mieście,
w kasztanowy ranek,
każdy na śniadanie
je kasztanów dzbanek,
a listonosz stary
zawsze oczywiście
nosi zamiast listów
kasztanowe liście.

Ref. Kasztanowy konik…

Piosenka: „Dziękuję, przepraszam i proszę”
sł. B.Bleja-Sosna, muz. M. Walichniewicz

1. Dziękuję, przepraszam i proszę,
Trzy słówka za małe trzy grosze!
I grzeczny królewicz i grzeczna królewna
Znają te słówka na pewno!

2. Trzy słówka za małe trzy grosze
Dziękuje, przepraszam i proszę,
To przecież niewiele kosztuje
Gdy powiesz uprzejmie dziękuję

3. Korona ci z głowy nie spadnie na pewno
Nawet gdy jesteś królewną
Trzy słówka za małe trzy grosze
Dziękuję, przepraszam i proszę!

Literatura:
- Program Wychowania Przedszkolnego, „Trampolina” - PWN 2018
- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
- Raabe – super zajęcia dla grup starszych
- „Przyroda przeżywana i obserwowana” – E. Janik
- „Gimnastyka przy muzyce – relaksacja” – A. Wacławski
- „Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk - Kolczyńska
- „Mandala – sposób na odprężenie i wyciszenie dzieci w wieku przedszkolnym, M. Molenda
- Przygoda z uśmiechem, roczne przygotowanie przedszkolne, przewodnik metodyczny
- Plac zabaw, roczne przygotowanie przedszkolne, przewodnik metodyczny
- Trampolina „Zanim zostaniesz uczniem”, przewodnik metodyczny
- Wychowanie fizyczne w przedszkolu – K. Wlaźnik
- Wychowanie muzyczne w przedszkolu – U. Smoczyńska – Nachtman
- Praca z dziećmi przedszkolnymi – G. Sapalska, B. Orlińska
- Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli – Z. Bogdanowicz
- Kalendarz ekologiczny Przedszkola
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.