Katalog

Karolina Federowicz-Kuś, 2020-11-23
Sosnowiec

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

(§ 7. ust1. pkt 1.) 1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym, udział w konsultacjach i zebraniach rodziców.

2. Działalność w zespołach ds. regulaminów, ds. promocji szkoły, ds. mediów.

3. Współpraca z nauczycielami podczas organizacji różnych imprez szkolnych
• Dzień Języków Obcych (ZSO nr12)
• Otrzęsiny klas I (ZSO nr 12)
• Dzień Otwarty Szkoły (SP 8)
• Narodowe Święto Niepodległości (SP 8)
• Inne (wynikające z bieżącego zapotrzebowania)

4. Prowadzenie działalności drużyny harcerskiej 15 SDH „Róża Wiatrów” przy Szkole Podstawowej nr 8 w Sosnowcu.5.Prowadzenie zajęć z zakresu kultury i obyczajów krajów anglojęzycznych dla klas I-III.

6. Prowadzenie koła dziennikarskiego w SP 8.

7. Uczestnictwo w spotkaniach zespołu przedmiotów humanistycznych oraz zespołu nauczycieli nauczania zintegrowanego. W okresie stażu2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia ustawicznego

(§ 7. ust 1.pkt 2.) 1. Podnoszenie kwalifikacji poprzez uzyskanie stopnia instruktorskiego ZHP: przewodnik.

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu:
• uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych

3. Udział w zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli (CDN, WOM, Metis, online, inne):
• Warsztaty metodyczne
• Kursy, szkolenia
• Konferencje

4. Dzielenie się swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami

5. Zbieranie informacji o własnych osiągnięciach od dyrektora, opiekuna stażu, rady pedagogicznej

6. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.

7. Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej.

3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły

(§ 7. ust 1. pkt 3.) 1. Analiza dokumentacji
• Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Karta Nauczyciela
• Ustawa o systemie oświaty

2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CDN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).

3. Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych oraz szkoleniach online podejmujących w/w temat.


4. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego – analiza przepisów prawa oświatowego, śledzenie zachodzących zmian.

4. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

(§ 7. ust 2. pkt 1.) 1.Współpraca z opiekunem stażu
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Zawarcie kontraktu
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora – konsultacja
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
• Zakup książek i pomocy dydaktycznych
• opracowanie programu działania drużyny harcerskiej
• realizacja programu - prowadzenie zbiórek harcerskich dla chętnych dzieci
• podsumowanie i ewaluacja programu (na koniec roku szkolnego)
• udział harcerzy w imprezach hufcowych
• Tworzenie własnego warsztatu pracy, opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych, itp.
• Stworzenie bazy linków edukacyjnych.

3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wdrożenie w pracę dziennika elektronicznego Librus dla klas I-III SP. a
5. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

(§ 7. ust 2. pkt 2.) 1. Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy (drużyna harcerska). Udział w biwaku harcerskim. (Szkoła Podstawowa nr 8)

2. Organizacja uroczystości okolicznościowych, konkursów, pomoc w organizacji imprez szkolnych.
• Promowanie osiągnięć dzieci poza szkołą
• przygotowywanie dzieci do uroczystości lokalnych np. przeglądu przedstawień, konkursów, festynów, itp.

3. Zdobywanie wiedzy o rozwoju wychowanków, współpraca z ich wychowawcami i rodzicami.

4. Troska o dobry kontakt z wychowankami i rodzicami.

5.Umieszczanie bieżących informacji na stronie szkoły oraz na Facebooku na temat działalności drużyny harcerskiej. (Szkoła Podstawowa nr 8).

6. Współpraca z Radą Dzielnicy Kazimierz w zakresie promocji wydarzeń szkolnych.

7. Prowadzenie strony szkoły na Facebooku. (ZSO nr12)

8. Prowadzenie gazetki ściennej o różnorodnej tematyce związanej ze współczesnymi problemami społecznymi i cywilizacyjnymi.

9. Wydawanie szkolnej gazetki „Lolek”, prowadzenie koła dziennikarskiego. Uwrażliwianie młodzieży na współczesne problemy cywilizacyjne i rozwojowe dzieci. (Szkoła Podstawowa nr 8).

10. Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów słabych w klasach I-III.

11. Organizowanie, współorganizowanie lub koordynowanie konkursów z języka angielskiego i języka polskiego.

12. Udział w licznych konkursach przedmiotowych z języka angielskiego i języka polskiego

6. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

(§ 7. ust 2. pkt 3.) 1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy:
• Wykonywanie pomocy dydaktycznych za pomocą komputera
• Opracowywanie dokumentów, scenariuszy zajęć za pomocą komputera.
• Kontakt z nauczycielami, opiekunem stażu za pomocą poczty elektronicznej.
• Dbanie o estetyczny i atrakcyjny wygląd placówek poprzez tworzenie dekoracji związanych z porą roku, oraz gazetek tematycznych w gablotach w obu szkołach.
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych dla dzieci
• Tworzenie i zastosowanie prezentacji multimedialnych (Power Point) podczas zajęć z dziećmi
• Opracowywanie i drukowanie dyplomów, zaproszeń na różne szkolne uroczystości
• Prowadzenie Fanpage na Facebooku ZSO nr 12 oraz drużyny harcerskiej.
• Korzystanie ze znajomości programów graficznych w opracowywaniu gazetki szkolnej.
• Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie.
• Współpraca z rodzicami za pośrednictwem Dziennika Elektronicznego
• Uczestnictwo w szkoleniach metodycznych online
• Korzystanie z pomocy portali edukacyjnych


7. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

(§ 7. ust 2. pkt 4.) 1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego

2. Samokształcenie – zapoznanie się z propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.

3. Wykorzystanie własnej wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy codziennej oraz w nawiązywaniu współpracy ze specjalistami pracującymi w szkole (pedagog, psycholog, logopeda).
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. uczeń zdolny; uczeń o obniżonych możliwościach) oraz z uczniami zaniedbanymi środowiskowo.

4.Udział w pracach zespołów wychowawczych. Omawianie problemów uczniów i proponowanie środków naprawczych.
8. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

(§ 7. ust 2. pkt 5. ) 1. Udział w konferencjach o systemie oświaty.

2. Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych, podejmujących w/w temat.

3 Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

4. Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów nauczania i innych dokumentów nauczania.

5. Współpraca z zespołem ds. regulaminów w celu aktualizacji i zmian dotyczących w/w dokumentów.

6. Podjęcie współpracy z psychologiem w celu poszerzenia wiedzy na temat rozwoju dzieci oraz pojawiających się trudności.

* Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r.
**Niniejszy plan może ulec zmianie w trakcie realizacji zadań , ze względu na pracę nauczyciela w dwóch placówkach oświatowych.


Sosnowiec, dn …………………………………. Podpis Nauczyciela ………………………………..
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.