Katalog

Inga Stachowiak, 2020-12-04
Słubice

Zajęcia pozaszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego nauczyciela świetlicy..

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Wstęp

Plan Rozwoju Zawodowego skupia się wokół wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności nauczyciela oraz wpływać na podniesienie jakości pracy szkoły.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 3 pkt. 1

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.
• Zadania:
a) Stosowanie nowoczesnych metod pracy z dziećmi z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, Librus Synergia.
Przekazywanie uczniom pomocy edukacyjnej za pomocą stron www.
• Termin realizacji:
Od października 2020 r. do czerwca 2023 r.
• Efekty działań:
Scenariusze zajęć. Wiadomości przekazywane przez dla uczniów przez narzędzia multimedialne i informatyczne.
• Zadania:
b) Umieszczanie materiałów na stronach szkoły SP1.
• Termin realizacji:
Od października 2020 r. do czerwca 2023 r.
• Efekty działań:
Informacje, zdjęcia przekazane na stronę szkoły.
• Zadania:
c) Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących pracę z dziećmi.
• Termin realizacji:
Od września 2020 r. do czerwca 2023 r.
• Efekty działań:
Scenariusze zajęć.
• Zadania:
d) Korzystanie w pracy z dziećmi na zajęciach: z komputerowych programów edukacyjnych, e-boków, chmury, awatarów, platformy edukacyjnej do zdalnego nauczania uczniów Microsoft Teams.
• Termin realizacji:
Od października 2020 r. do czerwca 2023 r.
• Efekty działań:
Scenariusze zajęć. Wpisy w dzienniku zajęć świetlicowych, przez platformę Librus Synergia, zdjęcia.
• Zadania:
e) Prowadzenie zajęć z dziećmi z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu, aplikacji.
• Termin realizacji:
Od października 2020 r. do czerwca 2023 r.
• Efekty działań:
Scenariusze zajęć. Wpisy w dzienniku zajęć świetlicowych, przez platformę Librus Synergia, zdjęcia.
• Zadania:
f) Korzystanie w czasie zajęć z dziećmi z TI z wykorzystaniem w miarę możliwości różnych narzędzi multimedialnych i informatycznych.
• Termin realizacji:
Od października 2020 r. do czerwca 2023 r.
• Efekty działań:
Wpisy w dzienniku zajęć świetlicowych, przez platformę Librus Synergia, zdjęcia.
• Zadania:
g) Tworzenie nagrań audiobooków czytając dzieciom literaturę dziecięcą, filmów ukazujących postać literacką lub autora książek dla dzieci, z teatrzykami , o tematyce przyrodniczej, pokaz talentów uczniów za pomocą tabletu lub smartfona, animacji oraz komiksów, puzzli w zabawie w Scratch w Klubie Młodego Programisty, projektowanie krzyżówek tematycznych, zagadek słownych o zróżnicowanym stopniu trudności ortograficznych.
• Termin realizacji:
Od października 2020 r. do czerwca 2023 r.
• Efekty działań:
Audiobooki, filmy, animacje, komiksy, nauka przez zabawę z wykorzystaniem na zajęciach różnych propozycji gier i zabaw edukacyjnych z zastosowaniem TI.
§ 8 ust. 3 pkt. 2

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodwego lub innych zajęć.
• Zadania:
a) Prowadzenie zebrań dla nauczycieli wychowawców świetlicy szkolnej.
• Termin realizacji:
Wrzesień 2020 r. / Rok szkolny 2020/2021
• Efekty działań:
Plan pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021.
Lista obecności i notatka z zebrania.
• Zadania:
b) Zajęcia otwarte dla nauczycieli stażystów, kontraktowych a także dla wszystkich chętnych nauczycieli zainteresowanych obserwacją prowadzonych zajęć. Dzielenie się scenariuszami zajęć, pomocami naukowymi, wsparcie i pomoc w planowaniu zajęć z dziećmi.
• Termin realizacji:
Od września 2020 r. do czerwca 2023 r.
• Efekty działań:
Prezentacja zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy z dziećmi, zdjęcia. Nawiązanie współpracy z nauczycielami. Scenariusze zajęć, zdjęcia, lista obecnych nauczycieli na zajęciach.
• Zadania:
c) Prowadzenie 3 zajęć otwartych dla nauczycieli oraz ich omówienie. Zajęcia prowadzone dla nauczycieli SP1 oraz dla chętnych nauczycieli ze środowiska lokalnego. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
Dzielenie się scenariuszami zajęć.
• Terminy zajęć:
Od września 2020 r. do czerwca 2023 r.
• Efekty działań:
Zaproszenia na zajęcia otwarte dla nauczycieli SP1 oraz nauczycieli ze środowiska lokalnego, scenariusze zajęć, zdjęcia, lista nauczycieli obecnych na zajęciach.
• Zadania:
d) Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z rodzicami uczniów. Prowadzenie pedagogizacji rodziców lub w miarę możliwości zajęć otwartych dla rodziców, konsultacji indywidualnych z rodzicami uczniów.
• Terminy zajęć:
Od września 2020 r. do czerwca 2023 r.
• Efekty działań:
Scenariusz zajęć, zdjęcia, wpis do dziennika.
• Zadania:
e) Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania dla innych nauczycieli szkoły materiałów przydatnych do wykorzystania w pracy z dziećmi np. scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy z uroczystości szkolnych, nagrań audiobooków, filmów edukacyjnych, plakatów oraz regulaminów konkursów i przygotowanych materiałów ważnych wydarzeń szkolnych.
• Terminy zajęć:
Od września 2020 r. do czerwca 2023 r.
• Efekty działań:
Scenariusze zajęć, materiały edukacyjne, zdjęcia.
• Zadania:
f) Publikowanie materiałów edukacyjnych, metodycznych np. scenariuszy zajęć, opracowanych regulaminów, konkursów, pomocy edukacyjnych w Internecie na stronie szkoły SP1 oraz przez portal Librus. Dzielenie się ze środowiskiem nauczycielskim zatwierdzonym do realizacji planem rozwoju zawodowego. Opublikowanie w branżowym portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
• Termin realizacji:
Od października 2020 r. do czerwca 2023 r. / Listopad 2020 r.
• Efekty działań:
Publikacje scenariuszy, dokumentów świetlicy i materiałów edukacyjnych.
Zaświadczenie publikacji w Internecie planu rozwoju zawodowego.
§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
• Zadania:
a) Opracowanie zadań w ramach projektu: „Szkoły promującej zdrowie” w zakresie przeciwdziałania otyłości.
Udział, koordynowanie, przygotowanie i prowadzenie projektów lokalnych, np.
promocja projektu „Szkoły promującej zdrowie”.
• Termin realizacji:
Od października 2020 r. do czerwca 2023 r.
• Efekty działań:
Opracowanie projektu: „Szkoły promującej zdrowie” w zakresie przeciwdziałania otyłości.
Pedagogizacja rodziców. Wpisy do dzienników.
Zaplanowanie zadań prozdrowotnych w planach pracy świetlicy szkolnej.
• Zadania:
b) Zorganizowanie i prowadzenie świetlicowej galerii plastycznej prac uczniów oraz uczniowskiej gazetki świetlicowej .
• Termin realizacji:
Czerwiec 2021 r., 2022 r., oraz czerwiec 2023 r.
Od września 2020 r. do czerwca 2023 r.
• Efekty działań:
Sprawozdanie z działalności świetlic szkolnych.
Zdjęcia prac uczniów, gazetki świetlicowej.
• Zadania:
c) Prowadzenie zajęć z uczniami w czasie ferii zimowych lub w czasie wakacji.
• Termin realizacji:
Czas ferii zimowych lub letnich: od 2021r. do 2023 r.
• Efekty działań:
Sprawozdania, dokumenty organizacji zajęć dla dzieci w czasie ferii.
Potwierdzenie dyrektora.
Zadania:
d) Organizacja, udział w akcjach charytatywnych: zbiórka kasztanów, nakrętek, karmy dla zwierząt ze schroniska oraz używanych zabawek dla potrzebujących dzieci, które będą przekazane dla „Grupy Pomagamy” w Słubicach.
• Termin realizacji:
Od października 2020 r. do czerwca 2023 r.
• Efekty działań:
Współpraca z samorządem uczniowskim, zbiórka kasztanów, nakrętek, baterii. Kopia zdjęcia przygotowanego plakatu informacyjnego o zbiórce i przekazaniu karmy dla zwierząt ze schroniska. Sprawozdanie.
• Zadania:
e) Koordynowanie działań Szkolnego Koła Wolontariatu.
• Termin realizacji:
Czerwiec 2021 r., 2022 r., oraz czerwiec 2023 r.
• Efekty działań:
Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła Wolontariatu.
§ 8 ust. 3 pkt. 4
Realizację co najmniej dwóch z następujących zadań:
A) Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, szczególnie na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami.

B) Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela – konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
• Zadania:
a) Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli wychowawców świetlicy szkolnej.
• Termin realizacji:
Wrzesień 2020 r., 2021 r.,2022 r.
Styczeń i czerwiec 2021 r., 2022 r., 2023 r.
• Efekty działań:
Planowanie pracy świetlicy. Przygotowanie dokumentów obowiązujących w świetlicy szkolnej. Sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej: semestralne i roczne.
• Zadania:
b) Podejmowanie zadań koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu.
• Termin realizacji:
Czerwiec 2021 r., 2022 r., oraz czerwiec 2023 r.
• Efekty działań:
Sprawozdanie z przeprowadzonych zadań szkolnego wolontariatu.
C) Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym.
D) Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.
• Zadania:
a) Opracowanie innowacji pedagogicznej:
* Wszyscy jesteśmy jak jedna rodzina.
* Warzywa i owoce wielkie mają moce. Ruch to zdrowie.
*Tańcowała igła z nitką – zajęcia kreatywne dla dzieci.
• Termin realizacji:
Marzec 2021 r. / Marzec 2022 r. / Marzec 2023 r.
• Efekty działań:
Opracowanie innowacji pedagogicznej.
• Zadania:
b) Napisanie dokumentów obowiązujących w świetlicy szkolnej:
* Rocznego planu pracy dydaktyczno – wychowawczej w świetlicy szkolnej.
* Plan pracy zespołu świetlicowego.
*Regulamin świetlicy.
*Harmonogram pracy świetlic szkolnych.
* Sprawozdania z działalności świetlicy.
• Termin realizacji:
Wrzesień 2020 r. / Koniec I i II semestru roku szkolnego 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023.
• Efekty działań:
Opracowane dokumenty świetlicy szkolnej. Sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
• Zadania:
c) Opracowanie regulaminu i planu pracy Szkolnego Koła Wolontariatu.
*Sprawozdania semestralne i roczne z działalności SKW.
• Termin realizacji:
Wrzesień 2020 r. / Koniec I i II semestru roku szkolnego 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023.
• Efekty działań:
Regulamin i plan pracy SKW. Plakaty informacyjne o aktualnych akcjach SKW. Sprawozdanie z działalności SKW.
• Zadania:
d) Opracowanie ewaluacji działalności szkoły w obszarze: Skuteczność udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej wszystkim uczniom
(wspólnie z A. Musiał – Rachowiak).
• Termin realizacji:
Wrzesień – grudzień 2020 r.
• Efekty działań:
Potwierdzenie dyrektora.
Opracowane ankiety dla nauczycieli, rodziców oraz uczniów.
Sprawozdanie z przeprowadzonej ewaluacji.
• Zadania:
e) Opracowanie samooceny pracy nauczyciela wychowawcy świetlicy szkolnej, jako podstawę oceniania przedmiotowego.
• Termin realizacji:
Maj – czerwiec 2021 r.
• Efekty działań:
Samoocena pracy nauczyciela – wychowawcy świetlicy szkolnej.
Zakończenie
Plan ma character otwarty i może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i placówki. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

Opracowała:
Inga Stachowiak
Zatwierdzam do realizacji:

Miejscowość, data. Podpis i pieczęć dyrektora szkoły.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.