Katalog

Agnieszka Skrzynska, 2021-01-11
Młodziejowice

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


mgr Agnieszka Skrzyńska
nauczyciel mianowany
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Boya-Żeleńskiego nr 107 w Krakowie


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 poz. 967); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


Czas trwania stażu : 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu : 1 września 2020 r.
Data zakończenia stażu : 31 maja 2023 r.


Cele główny : Uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
Cele szczegółowe :
• Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
• Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
• Osobisty rozwój;
• Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PLANU
Zadania podejmowane w okresie stażu Sposoby, formy realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli - Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli.
- Analiza materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli zamieszczanych na stronach internetowych ODN, MEN, Kuratorium Oświaty.
- Rozmowy na temat awansu zawodowego z nauczycielami, którzy uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego oraz tymi, którzy ubiegają się o awans (w ramach wymiany doświadczeń). Wrzesień 2020r.
Cały okres stażu Wykaz stron internetowych.
Dokonanie analizy potrzeb placówki w celu właściwego zaplanowania działań i ich modyfikacji w okresie stażu - Poznanie wniosków z ewaluacji obszarów pracy Zespołu.
- Analiza obowiązujących programów, planów pracy i projektów realizowanych w szkole.
- Poznanie bieżących potrzeb dotyczących kwalifikacji nauczycieli.
- Ocena stanu wyposażenia i potrzeb warsztatu pracy.
- Analiza potrzeb i zainteresowań uczniów oraz reagowanie na zmiany. Wrzesień
Cały okres stażu Wgląd do aktualnej dokumentacji Zespołu
Zaplanowanie ogólnego kierunku i szczegółowej drogi rozwoju. - Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z opracowanym planem rozwoju zawodowego.
- Analiza kursów, szkoleń i warsztatów. Wrzesień 2020r.
Cały okres stażu Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, dokumentacja
Realizacja stażu - Pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego ( w tym samodoskonalenie).
- Ewaluacja własnej pracy (podejmowanie niezaplanowanych zadań)
- Monitorowanie realizacji planu.
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Cały okres stażu Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały
Przeprowadzenie analizy własnej pracy. Obserwacje zajęć przez dyrektora.
Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli.
Ewaluacja i samoocena obserwowanych zajęć.
Okres stażu Scenariusze zajęć, arkusz obserwacji.
Zakończenie stażu - Analiza procedury zakończenia stażu, sporządzenie sprawozdania oraz dokumentacji dla komisji kwalifikacyjnej.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i poddanie się ocenie dorobku zawodowego za okres stażu. Maj 2023r.

Czerwiec 2023r. sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego§ 8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

L.p. Zadania i działania nauczyciela.

Formy realizacji. Termin
Realizacji. Sposób dokumentacji.
1. Udział w różnych formach doskonalenia.
Samodoskonalenie oraz uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego.

Udział w szkoleniach z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej.

Udział w kursach, konferencjach, webinarach na temat metod aktywizujących, wykorzystania technologii w edukacji.

Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej oraz szkolnej. Cały okres stażu Dyplomy, potwierdzenia, zaświadczenia, przykładowy zestaw bibliografii
2. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technologii informacyjnej - Przygotowywanie pomocy i materiałów dydaktycznych, w tym tematycznych prezentacji multimedialnych.
- Opracowywanie dokumentów szkolnych (planów pracy, sprawozdań, projektów, programów, konspektów zajęć) oraz dokumentowanie przebiegu stażu przy użyciu komputera.
- Wykorzystywanie w pracy internetowych programów edukacyjnych, filmów dydaktycznych, audiobooków,
- Korzystanie z różnych nośników informacji (płyty DVD i CD, pendrive) oraz urządzeń przenośnych (tablet, laptop, aparat cyfrowy).
Relacjonowanie ważnych wydarzeń szkolnych, grupowych za pomocą aparatu. Cały okres stażu Wzbogacanie zasobu pomocy multimedialnych, zdjęcia, płyty DVD i CD, audiobooki, wzory druków.

3. Wykorzystywanie Internetu oraz jego zasobów. Stosowanie poczty elektronicznej do kontaktu z innymi nauczycielami, placówkami oraz innymi podmiotami.

Wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela.

Wykorzystanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji oraz do pozyskiwania materiałów i pomysłów na zajęcia edukacyjne jak również do tworzenia pomocy dydaktycznych.
Systematyczne śledzenie stron internetowych przydatnych w pracy zawodowej.
Okres stażu Potwierdzenia , sprawozdania, scenariusze, pomoce dydaktyczne,
wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, wykaz stron internetowych.
4. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera i organizacja warsztatu pracy przy użyciu technologii komputerowej i informacyjnej. Przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, planów pracy, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, kart pracy, opracowanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń.
Korzystanie z e-dziennika, poczty elektronicznej. Prowadzenie szkolnej strony internetowej świetlicy szkolnej oraz współtworzenie i publikowanie relacji na fanpage szkoły.
Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli.
Okres stażu Dokumentacja szkolna, pomoce dydaktyczne.
5. Wykorzystanie metod aktywizujących sprzyjających procesowi uczenia się. Uwzględnianie podczas planowania zajęć metod aktywizujących, np.: burza mózgów, gry dydaktyczne, drama, metoda projektu.

Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików tematycznych i plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.

Rozwijanie aktywności i zainteresowań dzieci poprzez prowadzenie zajęć i kół zainteresowań, wdrożenie innowacji, projektów edukacyjnych.

Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu.
Przygotowywanie tematycznych prezentacji multimedialnych do wykorzystania podczas zajęć.
Korzystanie z multibooków oraz zasobów internetowych podczas zajęć (np. puzzle, filmy, prezentacje, quizy).

Prowadzenie zajęć z elementami kodowania i programowania. Okres stażu Scenariusze, projekty, sprawozdania.

§ 8 ust. 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. Opracowanie i udostępnienie zainteresowanym nauczycielom scenariuszy obserwowanych zajęć.
Realizacja minimum 3 lekcji otwartych z zakresu wychowania i opieki w ramach posiadanych kwalifikacji.
Ewaluacja zajęć z obserwatorami. Okres stażu Scenariusze zajęć,
potwierdzenia
2. Udzielanie informacji studentom odbywającym praktyki w szkole lub nauczycielom odbywającym staże na stopnie nauczycieli kontraktowych i mianowanych w ramach zadań przydzielonych przez dyrektora szkoły. Opieka nad studentami oraz nauczycielami odbywającymi staż. Według potrzeb Zaświadczenia o odbytych praktykach, opinie.
3. Dzielenie się wiedzą, doświadczeniami i osiągnięciami. Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami przy organizowaniu imprez, uroczystości szkolnych, konkursów.
Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
Dzielenie się zdobytymi wiadomościami podczas pracy zespołów przedmiotowych, wychowawczych.
Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń. Okres stażu Adnotacje w protokołach zespołów, opracowania, scenariusze.


4. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli własnych materiałów dydaktycznych. Opublikowanie w mediach społecznościowych na grupach metodycznych dla nauczycieli scenariuszy zajęć, imprez szkolnych, opracowanych pomocy dydaktycznych, zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Okres stażu Publikacja w Internecie.
5. Pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Dzielenie się z nauczycielami umiejętnością efektywnego poszukiwania materiałów w zasobach Internetu.
Pomoc w posługiwaniu się sprzętem multimedialnym oraz w obsłudze komputera i programów komputerowych. Okres stażu Wykaz pomocnych stron internetowych, portali edukacyjnych.


§ 8 ust.3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


1. Diagnozowanie potrzeb i rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci.


Zachęcanie i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych, międzyszkolnych oraz ogólnopolskich.

Organizacja konkursów świetlicowych, szkolnych, międzyszkolnych.

Promowanie czytelnictwa wśród uczniów (współpraca z biblioteką szkolną i miejską, prowadzenie poranków z książką i konkursów czytelniczych, stworzenie kącika czytelniczego).

Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.

Indywidualizacja pracy, dostosowanie metod i form prowadzonych zajęć z uwzględnieniem różnic rozwojowych dzieci, ich potrzeb i możliwości.

Prowadzenie zajęć kreatywnych rozwijających zainteresowania uczniów.

Organizacja warsztatów dla dzieci i spotkań z ciekawymi ludźmi.

Udział w ciekawych projektach edukacyjnych, np.: „Działaj z impetem”,Okres stażu Dyplomy uczniów z konkursów, scenariusze przedstawień, zdjęcia, program prowadzonych zajęć, sprawozdanie z realizacji projektów.
2. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Spotkania indywidualne z rodzicami.
Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach szkolnych i świetlicowych.
Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody.
Współpraca z logopedą, pedagogiem, psychologiem szkolnym.
Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc, np.: biblioteka, apteka, straż pożarna.
Okres stażu Podziękowania, dyplomy, adnotacje w dzienniku.
2. Udział w akcjach i zbiórkach charytatywnych. Wykonywanie dodatkowych zadań przez włączenie się w akcje i zbiórki organizowane na terenie szkoły, np.:
-zbiórka artykułów żywieniowych i przedmiotów na akcję „Szlachetna paczka”.
-zbiórka plastikowych nakrętek, makulatury,
-akcja „Góra grosza”,
-pomoc zwierzętom ze schronisk.

Współpraca z Fundacją Mimo Wszystko Anny Dymnej.
Okres stażu Zdjęcia, adnotacje w dzienniku.
3. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym Przygotowywanie imprez, konkursów międzyszkolnych. Współpraca z rodzicami podczas przygotowywania uroczystości szkolnych.
Organizacja i prowadzenie zajęć w czasie dni otwartych.
Opis ciekawych wydarzeń i udostępnianie zdjęć z wyjść świetlicowych, imprez szkolnych na stronie internetowej szkoły oraz na stronie Facebook.
Okres stażu Zdjęcia, strona internetowa szkoły.
4. Pomoc uczniom w przezwyciężaniu trudności szkolnych. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Konsultacje indywidualne z rodzicami, nauczycielami specjalnymi, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Prowadzenie zajęć zwiększających szanse rozwojowe i edukacyjne według potrzeb. Okres stażu Sprawozdania i potwierdzenia,
zapisy w dzienniku.§ 8 ust. 3 pkt 4a.
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


1. Opracowanie i realizacja programu działań edukacyjnych, wychowawczych. Opracowanie programu.

Opracowanie scenariuszy zajęć. Okres stażu Scenariusze, program wychowawczy.
2. Dostosowanie i wdrożenie do realizacji zadań ogólnopolskiego projektu edukacyjnego; innowacji
pt.
Opracowanie zadań i dostosowanie


do indywidualnych możliwości uczniów i bazy metodycznej szkoły.
Realizacja poszczególnych modułów w wyznaczonych terminach.
Dokumentowanie przebiegu realizacji oraz opracowanie sprawozdań na stronie internetowej programu.
Okres stażu Sprawozdanie z realizacji programu.

§ 8 ust. 3 pkt 4b.
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystyczne.

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu lub opiekuna praktyk pedagogicznych. Opieka nad studentami i nauczycielami odbywającymi staż, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, prowadzenie i obserwacja zajęć. Według potrzeb Zaświadczenia o odbytych praktykach, opinie.

2. Pełnienie zadań koordynatora projektów zewnętrznych Koordynowanie realizacji na terenie szkoły projektów zewnętrznych. Okres stażu Zaświadczenia
3. Praca w zespole nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz w zespole nauczycieli świetlicy. Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń.
Realizacja przydzielonych zadań.
Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów. Okres stażu Protokoły zespołów.
4. Organizacja konkursów i udział w akcjach charytatywnych. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich.
Włączenie do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym. Okres stażu Regulamin konkursów, zdjęcia, adnotacje w dzienniku.
§ 8 ust. 3 pkt 4 lit. d
Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym
lub w formie innej zwartej publikacji


Lp. Zadania Forma realizacji Termin realizacji Uwagi
1. Opracowanie i opublikowanie artykułów w czasopismach branżowych.
Przygotowanie artykułów dotyczących pracy nauczyciela świetlicy oraz ich publikacja.
Okres stażu Strony internetowe, tytuły czasopism
2.

* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.


Opracowała: Zatwierdzam do realizacji


……………………………………. …………………………………….
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.