Katalog

Aleksandra Piskorz, 2021-01-11
Żelków Kolonia

Pedagogika, Ćwiczenia

ZAŁOŻENIA DO PRACY TERAPEUTYCZNO – REWALIDACYJNEJ – cele, zadania, propozycje ćwiczeń

- n +

ZAŁOŻENIA DO PRACY TERAPEUTYCZNO – REWALIDACYJNEJ – cele, zadania, propozycje ćwiczeń


Wskazania do rewalidacji opierają się na szczegółowej analizie i obserwacji chłopca, zaleceniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wskazówkach zawartych w literaturze oraz rozmowach z rodzicami i nauczycielami.
Tematyka zajęć opierać się głównie powinna na rozwijaniu procesu komunikacji
z otoczeniem, rozwijaniu samodzielności i zaradności życiowej, szczególnie czynności samoobsługowych przydatnych w życiu codziennym w takim stopniu, na ile pozwala rozwój psychofizyczny chłopca. Głównym celem jest wyposażenie w takie umiejętności
i wiadomości, aby uczeń mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego, znając
i przestrzegając ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego oraz kształtowanie postaw otwartości i samorealizacji. Program uwzględnia usprawnianie najmniej zaburzonych funkcji, stymulowanie zaburzonych funkcji, kompensowanie braków, wspieranie rozwoju umysłowego i społecznego przez rewalidację indywidualną i wdrażanie do samodzielności.

Cele:
• Usprawnienie najmniej zaburzonych funkcji, by dać chłopcu szansę na sukces.
• Stymulowanie i korygowanie zaburzonych funkcji.
• Wzmocnienie wiary chłopca we własne siły oraz utrzymanie dobrej motywacji do pracy.
• Utrwalenie wiadomości i umiejętności nabytych podczas nauki w systemie lekcyjnym.
• Rozwijanie w zakresie samoobsługi.
• Wyrobienie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.
• Kształtowanie umiejętności i nawyków poprawnego zachowania się.
• Poznanie środowiska społeczno-przyrodniczego.
• Traktowanie chłopca w sposób życzliwy, ciepły, równy i konsekwentny.
• Zwracanie uwagi na wysiłek włożony w pracę, podkreślanie mocnych stron. Stosowanie pochwał i nagród.

Zadania (cele szczegółowe):
• tworzenie sytuacji do wzmacniania mocnych stron tj. poziomu wiadomości ogólnych, rozumienia poleceń, pojęć i sytuacji,
• wzmocnienie wiary we własne siły i umiejętności,
• stwarzanie sytuacji do wykazania się pomocą,
• stwarzanie sytuacji do wykazania się samodzielnością,
• motywowanie do podejmowania coraz trudniejszych zadań,
• rozwijanie sprawności grafomotorycznej (szybkość i dokładność),
• wzbogacanie technik i form pracy plastyczno-technicznej,
• rozwijanie umiejętności matematycznych,
• rozwijanie mowy, poszerzanie zasobu słowno-pojęciowego,
• stymulowanie pamięci wzrokowej i słuchowej,
• rozwijanie spostrzegawczości,


• utrwalanie poprawności artykulacyjnej poznanych słów,
• usprawnianie narządów mowy,
• usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej,
• usprawnianie percepcji słuchowej z wykorzystaniem bodźców słuchowych dochodzących z najbliższego środowiska,
• usprawnianie zachowania równowagi podczas ćwiczeń,
• usprawnianie celności rzutów,
• kształcenie pojęć dotyczących stosunków przestrzennych i czasowych,
• kształtowanie odporności na sytuacje stresowe,
• pogłębianie współpracy w grupie rówieśniczej.

Propozycje ćwiczeń

USPRAWNIANIE PAMIĘCI
Uczenie się krótkich i dłuższych wierszy.
Opowiadanie o oglądanym filmie lub bajce.
Układanie obrazków w kolejności w jakiej były demonstrowane.
Wydawanie poleceń wymagających zapamiętania kolejnych czynności.
Powtarzanie ciągów wyrazowych lub liczbowych.
Powtarzanie zdań o coraz większej liczbie wyrazów.
Odgadywanie brakujących w szeregu cyfr, np. 1,2,3,--,5,6,--8,9,10.
Dostrzeganie zmian które zaszły w pomieszczeniu lub w położeniu drobnych przedmiotów.
Składanie obrazka z części po uprzednim obejrzeniu go w całości.
Kolorowanie pól oznaczonych takimi samymi znakami graficznymi.
Uzupełnianie zaczętego rysunku, gdzie brakujące elementy są wykropkowane.
Uzupełnianie brakującego elementu w całości rysunku, np. brak łapy, ogona, wąsów itp. u kota.


USPRAWNIANIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ
rozpoznawanie głosów osób, zwierząt, pojazdów, instrumentów muzycznych,
rozpoznawanie, różnicowanie i lokalizacja różnych dźwięków - zgadywanie, jaki przedmiot upadł na podłogę,
odtwarzanie prostych układów rytmicznych oraz dźwięków o różnym natężeniu – uderzanie, klaskanie, tupanie głośno lub cicho,
zabawy ruchowe ze śpiewem, klaskaniem, wygrywanie rytmu na instrumentach,
śpiewanie piosenek z równoczesnym wyklaskiwaniem, wytupywaniem itp. rytmu,
podział wyrazów na sylaby,
podawanie wyrazów zaczynających się od określonej sylaby,
podawanie wyrazów zaczynających się na określoną głoskę,
powtarzanie krótkich zdań.

USPRAWNIANIE ANALIZY I SYNTEZY WZROKOWEJ
Składanie obrazka z pociętych części.
Wyodrębnianie różnic między dwoma obrazkami.
Układanki z kolorowych figur geometrycznych (kolorowe, różnej wielkości i koloru koła, kwadraty, trójkąty, prostokąty), „ pawie oczka”.
Uzupełnianie niekompletnych figur.
Ukryte figury – wskazywanie ile i jakie figury występują na rysunku.
Wyszukiwanie w tekście takich samych liter, sylab, wyrazów.
Układanie parami wyrazów – dobieranie wyrazów o takim samym układzie graficznym.

USPRAWNIANIE KOORDYNACJI WZROKOWO – RUCHOWEJ
Segregowanie figur, obrazków i przedmiotów wg kryterium koloru, wielkości, kształtu.
Kreślenie obszernych kół i zamykanie ich.
Wypełnianie konturów kolorem (kredką, farbą).


Obwodzenie kredką po śladzie (proste figury i kształty).
Pisanie po śladzie swojego imienia i nazwiska.
Zamalowywanie lub kredkowanie dużych wzorów i figur różnymi kolorami oraz kreskowanie pionowo, poziomo i ukośnie.
Wydzieranie prostych kształtów palcami.
Cięcie nożyczkami dowolnie oraz po linii prostej, falistej i łamanej, wycinanie różnych kształtów.
Rysowanie głowy – uzupełnianie oczu, ust, uszu, itd.
Układanie klocków, patyczków wg wzoru i własnego pomysłu.
Zabawy zręcznościowe:
rzucanie piłeczką, woreczkiem do celu,
popychanie woreczków, piłek do bramki,
rzucanie piłki do siebie,
podskoki, przeskakiwanie przez linię narysowaną na podłodze, skakankę lub niskie przeszkody.
Praca z komputerem – posługiwanie się myszą

USPRAWNIANIE UWAGI I SPOSTRZEGAWCZOŚCI:
Przerywanie zabawy, rysowania, śpiewu itp. zajęć natychmiast po usłyszeniu umówionego sygnału lub gestu.
Zabawa „lampa- nos- podłoga”.
Zabawa w kolory: po usłyszeniu nazwy koloru „czarny” dziecko nie
może złapać piłki.
Wykonywanie dwóch czynności równocześnie, np. rysowanie i słuchanie opowiadania.
Układanki z pociętych widokówek.
Składanie kwadratowej kartki papieru przed dzieckiem i powtórzenie
przez nie takich samych czynności.
Nawlekanie korali wg ustalonej kompozycji.


USPRAWNIANIE MANUALNE I GRAFOMOTORYCZNE:
Oburęczne malowanie dużych kształtów (koła, ósemki itp.).
Rysowanie kół na zmianę prawą i lewą ręką.
Lepienie figur z plasteliny.
Wydzieranie, wycinanie (różne kolory, wielkości i kształty).
Przewlekanie taśmy przez otwory.
Nawlekanie koralików dowolnie oraz wg podanego wzoru.
Mocne zaciskanie dłoni (zaciskanie dłoni w pięści, kciuki pozostają na zewnątrz; następnie rozluźnianie dłoni, z pełnym wyprostowaniem palców i ich swobodnym rozluźnieniem – powtórzyć 10 razy)
Zabawy palcami:
uderzanie czubkami palców o blat stołu w różnym tempie,
uderzanie palcem wskazującym jednej ręki w przestrzenie między palcami drugiej ręki, przeplatanie swoich palców, spacery palcami po stole – w różnych ich zestawieniach, rozłożenie dłoni na stole, dziecko unosi jednocześnie w obu dłoniach wymieniony palec.

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE NARZĄDY MOWY:
oblizywanie językiem warg, unoszenie go do góry, opuszczanie w dół,
wypychanie językiem policzków,
ćwiczenia języka – wysuwanie, unoszenie nad górną wargę,
przesuwanie po górnych i dolnych zębach, mlaskanie,
ćwiczenia warg – prychanie, robienie ryjka i uśmiechu, cmokanie
i klaskanie wargami,
parskanie, szarpanie warg palcami,
wielostronne ruchy żuchwą


ROZWIJANIE MOWY I WZBOGACANIE SŁOWNICTWA:
naśladowanie głosów zwierząt, odgłosów pojazdów i instrumentów muzycznych,
zabawa grającymi zabawkami i instrumentami muzycznymi,
oglądanie książeczek nominacyjnych (na każdej stronie jest tylko jeden obrazek) z głośnym nazywaniem obrazków,
nazywanie osób, przedmiotów, zabawek, roślin, zwierząt,
nazywanie czynności- odpowiadanie na pytanie „ co robi ?” na podstawie konkretnej sytuacji i obrazka,
wspólne z dzieckiem mówienie wierszyków z klaskaniem w ręce,
wygłaszanie rymowanek i wyliczanek,
poprawne wypowiadanie prostych zdań,
określanie cech przedmiotów,
omawianie treści obrazków,
opowiadanie treści historyjek obrazkowych,
śpiewanie piosenek,
czytanie książek, opowiadanie ich treści, określanie przyczyn i skutków wydarzeń, ocena postępowania bohaterów.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.