AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Wierzbowska, 2021-01-11
Grudziądz

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

TECHNIKUM USŁUG FRYZJERSKICH: PLAN ROZWOJU - DYPLOMOWANIE

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Miejsce odbywania stażu:
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2023r.
Nauczyciel odbywający staż:
Zajmowane stanowisko: nauczyciel
Dyrektor szkoły:
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela(Dz.U. 2018 poz.967 z późn. zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz.1574).
Cel główny podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Cele szczegółowe podejmowanego stażu: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych; podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły.


§ 8 ust.3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.
L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI* TERMIN REALIZACJI*
1. Udział w formach doskonalenia oraz stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy.
• Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego( rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, kursy, warsztaty).
• Wykorzystanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności podczas zajęć z uczniami. Cały okres stażu.
2. Poszerzenie kwalifikacji poprzez ukończenie studiów podyplomowych oraz kursów i wykorzystanie nowej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy. • Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania placówką oświatową
• Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
• Ukończenie kursu rewalidacji indywidualnej.
• Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu nauczania biologii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (nabycie nowych doświadczeń i umiejętności podczas stażu na nauczyciela biologii i przyrody).
W pierwszym roku od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
Październik - listopad 2020r.

Czerwiec 2021r.
3. Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się. • Diagnozowanie możliwości ucznia poprzez przeprowadzenie wstępnego testu wiedzy i umiejętności uczniów klas pierwszych.
• Badanie i analizowanie tempa pogłębiania wiedzy
i umiejętności uczniów poprzez regularne przeprowadzanie egzaminów próbnych.
• Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem metod aktywizujących, takich, jak: burza mózgów, dyskusja panelowa, studium przypadku, drama, pokaz z instruktażem, metoda projektu.
Wrzesień w każdym roku stażu


Cały okres stażu

4. Stosowanie techniki komputerowej i technologii informatycznej w pracy pedagogicznej oraz
wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. • Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji przy użyciu komputera i z wykorzystaniem zasobów internetu.
• Sporządzanie dokumentacji szkolnej.
• Systematyczna praca z e-dziennikiem.
• Opracowanie lekcji w ramach kształcenia na odległość: nagrywanie filmów instruktażowych, stworzenie zamkniętych grup klasowych na facebook.
• Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych i internetu .
• wykorzystywanie nośników multimedialnych .
• Komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami i uczniami z wykorzystaniem aplikacji, takich, jak: Facebook, Messenger oraz poprzez e - dziennik i pocztę elektroniczną.
Cały okres stażu

5. Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu fryzjerstwa i kosmetologii. • Śledzenie trendów we fryzjerstwie i kosmetologii w prasie fachowej, na targach i konferencjach
• Pogłębianie umiejętności z zakresu fryzjerstwa i kosmetologii poprzez udział w projektach unijnych Cały okres stażu§ 8 ust.3 pkt.2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI* TERMIN REALIZACJI*
1. Prowadzenie 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli.
• Opracowanie scenariusza zajęć.
• Ustalenie terminu zajęć otwartych.
• Zaproszenie doradcy metodycznego.
• Prowadzenie zajęć.
• Omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć 1 godzina w każdym roku stażu
2. Współpraca wewnątrzszkolna. • Współpraca z nauczycielami w zespołach przedmiotowych i wychowawczych.
• Wymiana doświadczeń ze współpracownikami i wyciąganie wniosków do dalszej pracy. Według harmonogramu

Cały okres stażu
3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach zespołu przedmiotowego i wychowawczego. • Opracowanie i zreferowanie wybranych zagadnień i problemów zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły i aktualnymi priorytetami MEN.
• Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych i wychowawczych. Cały okres stażu
4. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy. • Opublikowanie na portalu oświatowym Planu Rozwoju Zawodowego.
• Opublikowanie na portalu oświatowym swojego warsztatu pracy (scenariusze itp.).
Październik 2020r.
Cały okres stażu

§ 8 ust.3 pkt. 3
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI* TERMIN REALIZACJI*
1. Rozwijanie zdolności i kreatywności uczniów. • Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach fryzjerskich.
• Organizowanie stylizacyjnych sesji tematycznych z zakresu fryzjerstwa i wizażu.
• Udział w organizowaniu imprez szkolnych 1 raz w okresie stażu.

1 raz w semestrze w okresie stażu.
Zgodnie z harmonogramem.
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów. • Stosowanie różnorodnych, aktywnych form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
• Obserwacja młodzieży na tle grupy.
• Rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami.
• Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
• Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów z trudnościami.
• Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych.
• Zorganizowanie wycieczki zawodowej do Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.
• Zorganizowanie wycieczki przedmiotowej rozwijającej kompetencje fryzjerskie i kosmetyczne (forma warsztatów). Cały okres stażu.Cały okres stażu w zależności od potrzeb.W miarę możliwości w październiku każdego roku stażu.
1 raz (maj/czerwiec) w trakcie stażu.

3. Pełnienie funkcji promotora Technikum usług fryzjerskich i
promowanie szkoły w środowisku lokalnym. • Utworzenie fanpage Technikum Usług Fryzjerskich na Facebooku.
• Organizowanie wyjść z uczniami do szkół podstawowych w celu promocji szkoły.
• Organizowanie dni otwartych w szkole.
• Udział w targach edukacyjnych. Pierwszy semestr roku szkolnego 2020/21r.
Cały okres stażu.

Drugi semestr każdego roku stażu.
4. Pełnienie funkcji członka Zespołu do spraw modernizacji statutów ZSBiP.
• Analiza aktów prawnych i aktualizacja Statutów ZSBiP.
Cały okres stażu.
5. Pełnienie funkcji członka i przewodniczącego komisji egzaminacyjnych oraz asystenta technicznego podczas egzaminów zawodowych. • Nadzorowanie przebiegu egzaminów zewnętrznych.
• Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych.
Cały okres stażu.
6. Akcje i zbiórki charytatywne. • Udział z młodzieżą w akcjach charytatywnych, takich, jak WOŚP, akcje na rzecz chorych.

Cały okres stażu.
7. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. • Przygotowanie tematyki i przeprowadzanie godzin wychowawczych w oparciu o Program wychowawczo - profilaktyczny, Program rozwoju szkoły Plan pracy dydaktycznej, opiekuńczo - wychowawczej szkoły oraz priorytetów MEN na dany rok szkolny.
Cały okres stażu.
§ 8 ust.3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI* TERMIN REALIZACJI*
1. Współutworzenie programów nauczania oraz wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym.

• Dokonanie ewaluacji wdrożonych programów.


Cały okres stażu.
§ 8 ust.3 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela - doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu
L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI* TERMIN REALIZACJI*
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu. • Ustalenie zasad współpracy ze stażystą.
• Pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego.
• Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela stażysty, omawianie przebiegu zajęć oraz stosowanych metod pracy.
• Inspirowanie i zachęcanie nauczyciela odbywającego staż do podejmowania wyzwań zawodowych.
Drugi lub trzeci rok stażu, w zależności od potrzeb szkoły
zgodnie z obowiązkami opiekuna stażu na dany stopień awansu zawodowego.
2. Organizacja wolontariatu i koordynowanie akcji charytatywnych. • Koordynowanie akcji charytatywnej na rzecz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Grudziądzkiego Centrum Caritas.
• Wolontariat na rzecz Centrum opieki nad zwierzętami w Grudziądzu.
• Koordynowanie akcji charytatywnych i wolontariatu na rzecz potrzebujących. Dwa razy w okresie stażu.

Dwa razy w okresie stażu.


W zależności od potrzeb.
*Plan rozwoju ma formę otwartego projektu i może ulec modyfikacji zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi , które mogą zaistnieć w czasie trwania stażu, jak również w związku z obostrzeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID19.


...……………………………………………
podpis nauczyciela
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.