Katalog

Barbara Matyszczyk, 2021-01-25
Sokółka

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


mgr Barbara Matyszczyk
nauczyciel wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce

Nazwa i adres placówki: -------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------
Dyrektor: ------------------------------------
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2020 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2023 r.

CEL GŁÓWNY:
 Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
 Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
 Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz przedszkola i szkoły;
 Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
 Podejmowanie działań służących własnemu rozwojowi;
 Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

PODSTAWA PRAWNA
 Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967 z późn. zm.)
 Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574 z późn. zm.)CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Przypomnienie procedury awansu zawodowego, przygotowanie planu rozwoju.
- zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego,
- opracowanie i złożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu,
- sporządzenie i złożenie planu rozwoju zawodowego VIII 2020


IX 2020

IX 2020


- wniosek o rozpoczęcie stażu

- plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. - gromadzenie dokumentacji, świadectw, dyplomów, scenariuszy, konspektów, planów i innych dokumentów,
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego cały okres stażu

VI 2023 - potwierdzenia, opracowany plan działań, podsumowanie podjętych działań,
- ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. - opracowanie zgromadzonej dokumentacji,
- analiza wyników,
- sformułowanie wniosków,
- przygotowanie sprawozdania z realizacji
zatwierdzonego planu rozwoju V-VI 2023 - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
- ocena dorobku zawodowego za okres stażu

4. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne - poprawne sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
do 30 VI 2023 - poprawnie sformułowany wniosek

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.
LP. DZIAŁANIA I ZADANIA
NAUCZYCIELA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI UWAGI O REALIZACJI
1.

Udział w różnych formach doskonalenia i stosowanie wiedzy, umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy


 Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego
i zewnętrznego doskonalenia zawodowego: rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy, itp.
 Systematyczne śledzenie literatury metodycznej
i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
 Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych (karty pracy, karty obrazkowe do zabaw, obrazkowy plan dnia, itp.)

Cały okres stażu


Zaświadczenia,
wykazy interesujących książek, wykazy stron internetowych2.
3.


Wykorzystywanie aktywizujących metod i form pracy w czasie bieżącej z dziećmiOrganizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej Stosowanie w pracy metod aktywizujących.
 Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych
i recytatorskich dzieci poprzez udział w konkursach plastyczno -technicznych, przeglądach teatralnych.


 Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera np. kart pracy, kart obrazkowych do zabaw dydaktycznych.
 Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy, planów miesięcznych, analiz obserwacji i diagnoz korzystając z komputera.
 Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
 Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu: projektor, tablica multimedialna, monitor interaktywny, odtwarzać CD i DVD.
 Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
 Komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami poprzez e-mail.
 Korzystanie podczas zajęć dydaktycznych
z komputerowych programów edukacyjnych, aplikacji, tablicy multimedialnej, monitora interaktywnego.

Cały okres stażu w miarę możliwości ograniczonych przez pandemię.

Cały okres stażu

Scenariusze zajęć,
zaświadczenia, podziękowania
Zdjęcia, pomoce dydaktyczne, dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany.


Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania

4.
Wykorzystanie nośników audiowizualnych w pracy dydaktyczno - wychowawczej
 Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych: płyty CD i DVD.
 Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.
 Korzystanie z projektora, monitora interaktywnego.
Cały okres stażuPłyty DVD, CD, zdjęcia


§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.
LP. DZIAŁANIA I ZADANIA
NAUCZYCIELA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI UWAGI O REALIZACJI
1.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
 Opracowanie scenariusza zajęć.
 Ustalenie terminu.
 Zaproszenie nauczycieli.
 Przeprowadzenie zajęć.
 Omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć.
1 godzina w każdym roku stażu
Scenariusz, lista obecności nauczycieli,
2.
Opublikowanie na portalu internetowym dla nauczycieli zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego

 Publikacja na portalu internetowym dla nauczycieli zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
Październik 2020r.Publikacja w Internecie


3.
Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych

 Opublikowanie na portalach internetowych scenariuszy zajęć i uroczystości.
 Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej.
 Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.

Cały okres stażuZaświadczenia

4.
Dzielenie się wiedzą
i umiejętnościami z innymi nauczycielami

 Wspólne rozwiązywanie problemów dydaktyczno - wychowawczych (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
 Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
 Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
Cały okres stażuPotwierdzenie wykorzystania przez nauczycieli


5.


Współpraca wewnątrzszkolna
 Opracowania planu rocznego pracy wychowawczo- dydaktycznej przedszkola.
 Współpraca w ramach organizacji uroczystości przedszkolnych, planów miesięcznych, organizacji wycieczek, tworzenie scenariuszy, dekoracji.
Według harmonogramu


Zgodnie z planem pracy
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
LP. DZIAŁANIA I ZADANIA
NAUCZYCIELA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI UWAGI O REALIZACJI
1.
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci


 Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
 Obserwacja dzieci na tle grupy.
 Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
 Organizowanie zajęć przy tablicy interaktywnej na interesujące dzieci tematy.
Cały okres stażuScenariusze zajęć, obserwacje, arkusze badań umiejętności

2.


Praca z dzieckiem zdolnym
i z dzieckiem z trudnościami Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów przedszkolnych
i międzyprzedszkolnych
 Przygotowywanie i wystawienie inscenizacji; „Jasełka”, „Dzień Babci
i Dziadka”, „ Dzień Rodziny”
 Prowadzenia pracy indywidualnej
z dzieckiem z trudnościami edukacyjnymi.
Cały okres stażu
w miarę możliwości ograniczonych przez pandemię.

Wpisy do dziennika, zdjęcia, zaświadczenia3.
Akcje i zbiórki charytatywne


 Zbiórka nakrętek plastikowych
 Zbiórka karmy dla sokólskiego schroniska
 Udział w akcji "Góra grosza".
Cały okres stażu


Podziękowania


4.

Rozwijanie zainteresowań dzieci
najbliższym otoczeniem poprzez wycieczki i spotkania.
 Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi np. policjantem, strażakiem, stomatologiem.

Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku zajęć, zdjęcia§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
LP. DZIAŁANIA I ZADANIA
NAUCZYCIELA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI UWAGI O REALIZACJI
1.

2.

Program działań edukacyjnychProgram działań wychowawczych
 Opracowanie i wdrożenie programu własnego zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
 Opracowanie i wdrożenie własnego programu wychowawczego w oddziale przedszkolnym. Rok szkolny 2020/2021,
2021/2022,
2022/2023

Realizacja programów w danym roku szkolnym.
§ 8 ust. 2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu


LP. DZIAŁANIA I ZADANIA
NAUCZYCIELA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI UWAGI O REALIZACJI
1.
2. Pełnienie funkcji opiekuna stażu oraz praktyk pedagogicznych.

Koordynator wolontariatu
w oddziale przedszkolnym.  Przygotowanie stosownych dokumentów.
 Prowadzenie zajęć w obecności studentów.

 Włączenie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym (pomoc na rzecz potrzebujących, zbieranie nakrętek, itp.) Cały okres stażu Potwierdzenie Dyrektora szkoły.

opracowała: Barbara Matyszczyk

Zatwierdzam do realizacji


….……………………… …. ………………………….. miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.