Katalog

Alicja Choynacka-Sańka, 2021-02-11
Szczecin

Plastyka, Różne

Innowacja pedagogiczna Malowane muzyką

- n +

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
organizacyjno-metodyczna
Imię i nazwisko autora:
Alicja Choynacka-Sańka

Temat innowacji:
Malowane muzyką


Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Mielęcinie
Autor: Alicja Choynacka-Sańka
Temat: Malowane muzyką
Przedmiot: Plastyka
Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna
Data wprowadzenia: 15.10.2020 r.
Data zakończenia: 25.06.2021 r.

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klasy 4, 5, 6 i 7. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2020/2021 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej.
Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei obcowania z muzyką klasyczną z wykorzystaniem muzyki „na żywo”. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do słuchania muzyki wysokiej.

Motywacja wprowadzenia innowacji:
Innowacja „Malowane muzyką” jest moją odpowiedzią na małe zainteresowanie młodzieży muzyką wysoką a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla drugiego etapu edukacyjnego.
Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole podstawowej i gimnazjum zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje słuchania muzyki granej „na żywo” . Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba obcowania uczniów z muzyką graną przez nauczyciela na instrumencie, nie odtwarzanej przez sprzęt audio.

Opis innowacji:
I. Wstęp
PO CO INNOWACJA W TEJ SZKOLE?
Uczniowie mają bardzo ograniczony dostęp do słuchania muzyki „na żywo”. Szkoła w większości przypadków może być jednym z niewielu źródeł możliwości obcowania z muzyką wykonywaną na instrumencie muzycznym. Również zainteresowanie młodzieży muzyką wysoką jest znikome, ponieważ nie są przyzwyczajeni i nauczeni jej słuchania.

II. Założenia ogólne
1.Innowacja skierowana jest do uczniów klasy 4, 5, 6 i 7.
2.Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
- wykorzystanie pianina jako instrumentu głównego
- zapoznanie uczniów z popularnymi utworami muzyki klasycznej
- wdrożenie pracy metodą audycji przy pracy plastycznej

III. Cele innowacji
Cel główny:
- poprawa znajomości muzyki klasycznej u uczniów
- kształcenie umiejętności słuchania muzyki klasycznej
Cele szczegółowe:
- zachęcanie do słuchania muzyki klasycznej we własnym zakresie
- kształtowanie u uczniów przyjemności z odbioru muzyki klasycznej
- przygotowanie uczniów do odbioru muzyki wysokiej w życiu dorosłym
- rozładowanie stresu przy pomocy wykonywania pracy plastycznej połączonej z audycją muzyczną
- korelacja przedmiotów artystycznych

IV. Metody i formy
Nauczyciel Alicja Choynacka-Sańka :
na każdej lekcji plastyki (oprócz lekcji, które są realizowane tylko w oparciu o podręcznik, innowacja może być prowadzona tylko przy wykorzystaniu praktycznej realizacji pracy przez uczniów- rysunek, malarstwo itd. oraz lekcji prowadzonej w sali bez instrumentu ) realizuje następujące zadania:
- po wyjaśnieniu zagadnień plastycznych związanych z tematem lekcji i podjęciem pracy plastycznej przez uczniów, nauczyciel podaję tytuł i kompozytora utworu, który za chwilę zagra na instrumencie, w miarę możliwości należy szukać powiązań tematu pracy plastycznej z granym utworem np. jeśli uczniowie tworzą pracę związaną z wiosną, można zaprezentować główny temat melodii Wiosny A. Vivaldiego lub jeśli poznają epokę romantyzmu w malarstwie należy nawiązać do romantyzmu w muzyce grając np. utwór Chopina lub Schumanna
- podczas samodzielnie wykonywanego zadania plastycznego przez uczniów, nauczyciel gra omówiony wcześniej utwór (utwory) na pianinie, nie powinno to trwać dłużej niż 5-7 minut, aby po chwili samodzielnej pracy uczniów nauczyciel mógł znów skontrolować podstęp pracy plastycznej
Uczeń :
- wykonuje pracę plastyczną przy akompaniamencie muzyki granej przez nauczyciela

V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)
Uczniowie:
Wykorzystują możliwości jakie daje audycja muzyczna
Mają możliwość częstego słuchania „żywej muzyki”
Uczą się słuchać i rozumieć muzykę klasyczną

VI. Tematyka zajęć
Tematyka zajęć plastycznych zostaje niezmieniona, w dalszym ciągu realizowana jest pełna podstawa programowa.
VII. Ewaluacja
W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:
- ankietę dotyczącą przeprowadzonych zajęć
- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,
- rozmowy z rodzicami.
Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie.
Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

VIII. Spodziewane efekty
Rozwój muzyczny i plastyczny uczniów
Zaangażowanie wszystkich uczniów na zajęciach
Ukierunkowanie na sztukę w szerokim znaczeniu tego słowa
Wpływ na uczniów:
Wychowanie poprzez sztukę, wpływ muzyki klasycznej
Wpływ na pracę szkoły:
Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez stosowanie innowacyjnych działań artystycznych
Rozwój uczniów i rozwój zawodowy nauczyciela
Promocja szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim

IX. Podsumowanie
Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z odbioru muzyki granej na żywo na lekcji.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.