Katalog

IRENA NIEMIEC, 2021-02-19
KODENIEC

Język polski, Sprawdziany i testy

Test z lektury pt. "Pan Tadeusz" -grupa A i B

- n +

KLASA VIII PAN TADEUSZ – ADAMA MICKIEWICZ GRUPA A
Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź na każde pytanie.

1. Czym kończy się Pan Tadeusz A. Mickiewicza?
a) Prologiem
b) Epilogiem
c) Inwokacją
d) Przygotowaniem
2. Gdzie rozgrywa się akcja Pana Tadeusza A. Mickiewicza?
a) w Kalińcu
b) w Nawłoci
c) w Korczynie
d) w Soplicowie
3. Wskaż bohatera zbiorowego utworu:
a) chłopi
b) szlachta
c) burżuazja
d) arystokracja
4. Pan Tadeusz jako gatunek literacki to:
a) komedia
b) epopeja narodowa
c) poemat dygresyjny
d) dramat romantyczny
5. Ile lat miał Tadeusz?
a) 18
b) 19
c) 20
d) 21
6. Wskaż zdanie nieprawdziwe:
a) Pan Tadeusz to książka o spisku na życie cara.
b) Pan Tadeusz to książka o sprawach narodowych,
c) Pan Tadeusz to książka o sporze między dwoma rodami.
d) Pan Tadeusz to książka o tęsknocie emigranta za ojczyzną
7. Podanie Jackowi Soplicy czarnej plewki oznaczało:
a) wymówienie gościny u Stolnika Horeszki
b) że nie ma szans starać się o rękę Horeszkówny
c) zachętę do dalszych odwiedzin rodziny Horeszków
d) aprobatę uczuć Jacka Soplicy wobec Ewy Horeszkówny
8. Kto w Panu Tadeuszu uczy młodzież grzeczności:
a) Hrabia
b) Sędzia
c) Wojski
d) Podkomorzy
9. W których latach rozgrywa się akcja utworu:
a) 1810 i 1811
b) 1811 i 1812
c) 1812 i 1813
d) 1813 i 1814
10. Określ, która z kobiet nie pojawia się na kartach utworu:
a) Ewa
b) Zosia
c) Aldona
d) Telimena
11. Rok 1812 to ważna data dla bohaterów lektury, rozpoznaj wydarzenie historyczne, które
przedstawia Adam Mickiewicz:
a) powstanie styczniowe
b) powstanie listopadowe
c) przemarsz wojsk napoleońskich
d) odzyskanie przez Polskę niepodległości
12. Zidentyfikuj bohatera narodowego, na którego cześć tytułowy bohater utworu otrzymał imię:
a) Tadeusz Rejtan
b) Tadeusz Łomnicki
c) Tadeusz Różewicz
d) Tadeusz Kościuszko

13. Kto powitał Tadeusza w Soplicowie:
a) Wojski
b) Gerwazy
c) Podkomorzy
d) Sędzia Soplica
14. Jak nazywały się charty, o które toczył się spór:
a) Kusy i Sokół
b) Maćko i Wąsal
c) Rózeczka i Scyzoryk
d) Brzytewka i Kropidło
15. Jak nazywało się miejsce odpoczynku Telimeny?
a) zielony gaik
b) Świątynia dumania
c) wzgórze zamkowe
d) zaścianek Dobrzyn

KLASA VIII PAN TADEUSZ – ADAMA MICKIEWICZ GRUPA B
Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź na każde pytanie.

1. Czyj wizerunek widniał na denku tabakierki księdza Robaka?
a) Napoleona
b) Sędziego Soplicy
c) Ewy Horeszkówny
d) Henryka Dąbrowskiego
2. Kto mieszkał w zaścianku?
a) Soplicowie
b) Dobrzyńscy
c) Horeszkowie
d) Wielosławscy
3. Pełny tytuł Pana Tadeusza brzmi:
a) Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812
b) Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka we dwunastu księgach
wierszem
c) Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwę. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812. We
dwunastu księgach wierszem
d) Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812. We
dwunastu księgach wierszem
4. Cechą epopei jest:
a) ważny moment dziejowy
b) rozpoczęcie utworu Inwokacją
c) ukazanie losów jakiejś zbiorowości
d) wszystkie te cechy
5. Pan Tadeusz powstał w latach:
a) 1828 ? 1830
b) 1830 ? 1832
c) 1832 ? 1834
d) 1834 ? 1836
6. Klucznikiem Horeszków był:
a) Protezy
b) Gerwazy
c) Sędzia Soplica
d) Maćko nad Maćkami
7. Pierwsze słowa Epilogu Pana Tadeusza brzmią:
a) O czymże dumać na paryskim bruku
b) O tym-że dumać na paryskim bruku
c) O tym mam dumać na paryskim bruku
d) O czym mam dumać na paryskim bruku
8. Spór o charty toczyli:
a) Sędzia i Wojski
b) Asesor i Rejent
c) Gerwazy i Protezy
d) Doweyko i Domeyko
9. Do którego z wymienionych wydarzeń nawiązuje Jankiel w swoim koncercie?
a) Targowica
b) cud nad Wisłą
c) I rozbiór Polski
d) odzyskanie przez Polskę niepodległości
10. Kto prowadził poloneza?
a) Telimena i Tadeusz
b) Podkomorzy i Zosia
c) Sędzia Soplica i Róża
d) Gerwazy i Podkomorzanka
11. Czyją rękę całował Jankiel po koncercie?
a) Zosi
b) Telimeny
c) Sędziego Soplicy
d) generała Dąbrowskiego

12. Komu ks. Robak wyznaje, jak brzmi jego prawdziwe imię i nazwisko?
a) Telimenie
b) Tadeuszowi
c) Gerwazemu
d) Sędziemu Soplicy
13. Kogo uratował ksiądz Robak podczas bitwy z Moskalami?
a) Asesora i Rejenta
b) Wojskiego i Woźnego
c) Hrabiego i Gerwazego
d) Sędziego Soplicę i Tadeusza
14. Która cecha najlepiej charakteryzuje księdza Robaka?
a) dobroć
b) pokora
c) uczciwość
d) skromność
15. Mistrzem gry na rogu w Panu Tadeuszu jest:
a) Sędzia
b) Jankiel
c) Wojski
d) Gerwazy


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.