Katalog

Elżbieta Rajs, 2021-03-02
Warszawa

Pedagogika, Program nauczania

Program zajęć rewalidacyjnych usprawniających ruchowo

- n +

Program zajęć rewalidacyjnych indywidualnych- usprawnianie ruchowe

Program opracowany na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczennicy.

Głównym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie wszystkich właściwości psychofizycznych uczennicy oraz usprawnianie sfer w których rozpoznano trudności rozwojowe.


Cele szczegółowe

1.Poprawa ogólnej sprawności motorycznej:
- wzmocnienie siły mięśniowej,
- eliminowanie ograniczeń w stawach,
- dostarczanie prawidłowych wzorców psychomotorycznych w tym budowanie
i uzyskanie wzorca prawidłowej postawy i prawidłowego przenoszenia ciężaru ciała,
- stymulacja koordynacji wzrokowo- ruchowej, wzrokowo- słuchowej oraz wzrokowo- ruchowo- czuciowej,
2.Usprawnianie motoryki małej i koordynacji ruchów:
- ćwiczenie grafomotoryki i ruchów precyzyjnych,
3.Doskonalenie umiejętności określania relacji przestrzennych.
4.Korygowanie postawy ciała:
- ćwiczenia wzmacniające mięśnie kręgosłupa
5.Doskonalenie funkcji życiowych oraz psychomotorycznych:
- poprawa krążenia,
- zwiększenie pojemności życiowej płuc.
6.Umacnianie wiary we własne możliwości.


Metody:
- metoda samodzielnych doświadczeń,
- metoda zadań stawianych do wykonania,
- metoda nauczania pojedynczych ćwiczeń ruchowych,
- metoda nauczania ćwiczeń ruchowych w zależności od charakteru i rodzaju postrzegania zmysłowego,
- metoda instrumentalna (pozytywne wzmacnianie - nagradzanie, wyróżnianie poprawnych form zachowania i osiągnięć).

Forma – indywidualna
Czas realizacji- rok szklony 2020/2021Realizowane treści z podziałem na godziny:
- Poprawa ogólnej sprawności motorycznej- 7 h
- Usprawnianie motoryki małej i koordynacji ruchów- 6 h
- Doskonalenie umiejętności określania relacji przestrzennych- 6 h
- Korygowanie postawy ciała- 6 h
- Doskonalenie funkcji życiowych oraz psychomotorycznych uczennicy- 7 h
- Umacnianie wiary we własne możliwości.- 4h

Przewidywane efekty:

Po realizacji zadań wynikających z programu uczennica powinna:
-przyjąć prawidłową postawę w wyznaczonej pozycji,
-wykazywać lepszą percepcję wzrokową i słuchową,
-wykazywać się zwiększonym poziomem sprawności manualnej,
-poprawić swoją równowagę, oraz postawę ciała,
-poprawić integrację wzrokowo-słuchowo-dotykowo-kinestetyczno-ruchową,
- nastąpi poprawa funkcji życiowych oraz psychomotorycznych uczennicy,
- zwiększy się sprawność i wydolność fizyczna dziewczynki, zakres jej ruchomości
w stawach i wzmocnienie siły mięśniowej,
- zwiększy się poczucie własnej wartości uczennicy.


Ewaluacja programu
Powyższy Program przedstawia wiele sfer pracy z uczennicą. Ewaluacji poddane będą różne formy i metody oraz ich skuteczność w realizacji zamierzonych celów. Przedmiotem ewaluacji należy uczynić zmiany w zachowaniu i postawie dziewczynki, a także wyrównania dysfunkcji rozwojowych. W tym celu wykorzystana będzie ocena zachowania Sabiny
w różnych sytuacjach jak i obserwacja kliniczna dostosowana do indywidualnych potrzeb uczennicy. W przypadku wcześniejszego opanowania danych umiejętności przez dziecko możliwe będzie wprowadzanie nowych zadań w procesie rewalidacyjnym.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.