Katalog

Ilona Czarnota, 2021-03-02
Tarczyn

Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

Projekt badawczo - przyrodniczy dla uczniów klas 1- 3: Kompostowanie odpadów bio - co, jak, po co?

- n +

Karta projektu badawczo – przyrodniczego:
Kompostowanie odpadów bio - co, jak, po co?

 Wprowadzenie:
Segregowanie śmieci, wykorzystanie surowców wtórnych, recykling to pojęcia, z którymi na co dzień spotykamy się mówiąc o ochronie naszej przyrody, naszej planety. Podejmując te zagadnienia mówimy również o odpadach organicznych (bio, biodegradowalnych). I właśnie tym odpadom, ich powtórnemu wykorzystaniu, poświęcony jest ten projekt.

I. Podstawowe informacje

Grupa projektowa: uczniowie nauczania początkowego
Problem: Czy z odpadów organicznych może powstać pełnowartościowy nawóz dla roślin?
Czas realizacji: ok 5 m-cy

II. Cele projektu
 Uczeń:
wie, które z oglądanych surowców wtórnych to surowce organiczne oraz do pojemnika jakiego koloru należy je wrzucać,
wskazuje, które z odpadów bio, można wykorzystać do tworzenia kompostu,
wykonuje klasowy kompostownik,
zaprowadza uprawę roślin na różnych podłożach,
zna zalety nawozu powstałego w wyniku kompostowania,
dokonuje obserwacji przyrodniczych, formułuje wnioski,
ma świadomość sensu powtórnego wykorzystania surowców organicznych,
dostrzega swoją rolę w dbaniu o przyrodę.

III. Etapy realizacji projektu:

1. Wzbogacenie wiadomości na na temat surowców wtórnych, w tym surowców bio:

1.1. Zajęcia dotyczące surowców wtórnych, z szczegółowym omówieniem surowców bio.
1.2. Zabawa na platformie Kahoot! - quiz dotyczący surowców wtórnych .

Środki dydaktyczne: quiz na platformie Kahoot!, różne surowce wtórne, plansze z pojemnikami na śmieci w różnych kolorach.

Czas realizacji: 1 – 2 godziny lekcyjne

2. Zaprowadzenie klasowego kompostownika (scenariusz zajęć – załącznik nr 1).

2.1. Nazwanie problemu badawczego: Czy z odpadów organicznych może powstać pełnowartościowy nawóz dla roślin?

2.2. Nazwanie przyniesionych przez dzieci surowców organicznych. Ustalenie, które mogą być wykorzystane do tworzenia kompostownika. Wykorzystanie odpadów organicznych przyniesionych przez dzieci do wykonania klasowego kompostownika z udziałem dżdżownic kalifornijskich.

2.3. Omówienie warunków, jakie muszą być spełnione, aby z odpadów organicznych w kompostowniku powstał kompost.

2.4. Omówienie karty obserwacji oraz zapisanie pierwszych spostrzeżeń.

Środki dydaktyczne: pojemnik na kompostownik z przykrywką, odpady organiczne, dżdżownice, papier, woda, arkusz obserwacji (załącznik nr 2)

Czas realizacji: 1 – 2 godziny lekcyjne

3. Dbanie o kompostownik oraz obserwacja zachodzących w nim procesów

3.1. Uzupełnianie co 2 tygodnie karty obserwacji. Dbanie o odpowiednią wilgotność kompostownika (wyznaczeni dyżurni).

Środki dydaktyczne: karta obserwacji (załącznik nr 2).

Czas realizacji: ok 3 m-ce

4. Podsumowanie pierwszego etapu projektu

4.1. Analiza zebranych danych z obserwacji. Wyciągnięcie wniosków.

4.2. Zilustrowanie dotychczas poczynionych obserwacji i wyciągniętych wniosków (praca w grupach).

4.3. Odniesienie się do problemu projektu: Czy z odpadów organicznych może powstać pełnowartościowy nawóz dla roślin? Wyznaczenie kolejnych zadań pozwalających na udzielenie pełnej odpowiedzi na to pytanie (pkt. V).

Środki dydaktyczne: brystol, kredki.

Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne

5. Zaprowadzenie doświadczalnej uprawy szpinaku

5.1. Zaprowadzenie uprawy szpinaku w trzech donicach: na kompoście, zwykłej przeciętnej glebie ogrodowej oraz żółtym piasku.

5.2. Omówienie warunków potrzebnych do wzrostu roślin.

5.3. Przeanalizowanie karty obserwacji.

Środki dydaktyczne: trzy donice, kompost, przeciętna gleba ogrodowa, piasek, nasiona szpinaku, woda, karta obserwacji (załącznik nr 3).

Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna (najlepiej kwiecień – maj)

6. Dbanie o uprawę szpinaku oraz obserwacja zachodzących podczas niej zmian

6.1. Podlewanie roślin oraz uzupełnianie karty obserwacji.

Środki dydaktyczne: karta obserwacji (załącznik nr 3).

Czas realizacji: ok. 1,5 m-ca

7. Podsumowanie wyników obserwacji oraz całego projekt.

7.1. Analiza uzyskanych danych z obserwacji, porównanie roślin uprawianych na różnych podłożach (załącznik nr 4), wyciągniecie wniosków.

7.2. Odniesie się do problemu badawczego projektu, podsumowanie projektu.

7.3. Wykonanie plakatów zawierających hasła zachęcające do tworzenia domowych kompostowników (praca w grupach).

Środki dydaktyczne: brystol, kolorowy papier, kredki.

Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna.
 
IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu

 Pokaz dla dzieci z innej klasy: krótkie wprowadzenie w tematykę projektu oraz podjęte działania. Informowanie na bieżąco o zachodzących zmianach, poczynionych obserwacjach, wyciągniętych wnioskach. Można także wykonać dokumentację fotograficzną poszczególnych etapów projektu i po jego zakończeniu przedstawić ją innym klasom.


Załącznik nr 1


Scenariusz zajęć

Temat: Zakładamy klasowy kompostownik
Czas: 45 min.
Cele: uczeń:
wie, co to są odpady organiczne (bio), wymienia ich przykłady,
wie, co to jest kompostownik i jak się go zakłada,
wspólnie z kolegami z klasy wykonuje klasowy kompostownik,
wymienia warunki potrzebne do powstania nawozu naturalnego z odpadów organicznych,
dokonuje obserwacji przyrodniczej.
Metody: pogadanka z wykorzystaniem burzy mózgów, czynna: zadaniowa (eksperyment), obserwacja, pokaz
Formy: zbiorowa
Środki dydaktyczne: wydruk ze znakiem odpady bio, różne odpady organiczne, dżdżownice kalifornijskie, pojemnik na kompostownik, konewka z wodą, arkusz obserwacji kompostownika, prezentacja Power Point.
Przebieg zajęć:
Wprowadzenie:
1. Przypomnienie informacji o surowcach wtórnych.
2. Zaprezentowanie znaku organicznych odpadów bio.
Zajęcia właściwe:
1. Pogadanka na temat – czym są odpady organiczne (odpady bio).
2. W kręgu – każde dziecko otrzymuje pudełko, otwiera je, pokazuje kolegom jego zawartość, a następnie odpowiada na pytanie - czy to, co się w nim znajduje jest odpadem organicznym.
3. Metodą burzy mózgów dochodzenie, co możemy otrzymać z odpadów organicznych (bio), do czego mogą one służyć.
4. Próba określenia czym jest kompostownik i co dzięki niemu otrzymujemy.
5. Wspólne wykonanie kompostownika.
6. Wskazanie warunków potrzebnych do jego prawidłowego funkcjonowania.
7. Zapisanie informacji nt. kompostownika w karcie obserwacji.
8. Wyznaczenie dalszych zadań związanych z utrzymaniem kompostownika (określenie roli dyżurnych).
Podsumowanie:
Obejrzenie podsumowującej prezentacji PowerPoint.

Załącznik nr 2

Karta obserwacji kompostownika
Karta zawiera tabelę z następującymi rubrykami : (1) data, (2) cechy charakterystyczne kompostownika (wygląd, zapach, rozmieszczenie dżdżownic), (3) objętość – wysokość (odczyt z podziałki znajdującej się w pojemniku z kompostem).

Załącznik nr 3

Uprawa szpinaku – karta obserwacji
Karta zawiera tabelę z następującymi rubrykami: (1) data, (2) czy wschodzi, (3)wysokość rośliny,
(4) ilość liści.
Ocena dokonywana jest oddzielnie dla szpinaku uprawianego na podłożu z kompostu, z przeciętnej gleby ogrodowej oraz z piasku.

Załącznik nr 4

Ocena końcowa szpinaku
Arkusz zawiera tabelę z podziałem na trzy formy uprawy. Ocena dokonuje się zgodnie z kryteriami: (1) wysokość rośliny, (2) szerokość, (3) rozkrzewienie, (4) kolor, (5) szerokość i długość liści, (6) jakość liści, (7) ogólne wrażenie zdrowotności rośliny (w punktach od 1 - 6), (7) system korzeniowy.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.