AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Cieślik-Krążek, 2021-03-15
Dąbrowa Górnicza

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko: Joanna Cieślik-Krążek
Placówka oświatowa: XXXXXXXX
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy, tj. od 1.09.2018r. do 31.05.2021r.
Dyrektor placówki: XXXXXXXXX
Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

ZADANIE 1
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju
FORMY REALIZACJI:
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących oświaty:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ze zmianami
• Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Wniosek o rozpoczęcie stażu
- Plan rozwoju zawodowego
TERMIN REALIZACJI: VII – IX 2018
DOWODY REALIZACJI:
- Prawidłowo sformułowane dokumenty
- Wniosek

ZADANIE 2
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
FORMY REALIZACJI:
Gromadzenie dokumentacji
TERMIN REALIZACJI: Okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Zaświadczenia, opracowane materiały

ZADANIE 3
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
FORMY REALIZACJI:
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
- Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
TERMIN REALIZACJI: Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
- Sprawozdanie
- Ocena dorobku zawodowego


Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. 2018, poz.1574 )

§ 8 ust.3 pkt.1
umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się;

ZADANIE 1:
Wykorzystywanie oraz wzbogacanie metod aktywizujących ucznia oraz poszerzanie form swojej pracy
FORMY REALIZACJI:
Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych, np.:
- artykuł prasowy;
- ankieta;
- burza mózgów, burza pytań;
- piramida priorytetów;
- drzewko decyzyjne;
- dyskusja;
- scenki improwizowane;
- metoda projektu;
- inscenizacja;
- metaplan
- drama;
- zabawy i gry edukacyjne.

Uczestniczenie w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, występach, festiwalach, spektaklach..
TERMIN REALIZACJI: Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
- Scenariusze, wpisy do dziennika,
zdjęcia, prace uczniów
- Zdjęcia, zaświadczenia, dyplomy

ZADANIE 2:
Wykorzystanie narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się
FORMY REALIZACJI:
Umożliwienie uczniom wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej do nauki języka obcego:
- wykorzystanie mediów jako źródeł informacji i opinii w samodzielnym dochodzeniu do wiedzy
-posługiwanie się różnymi formami komunikatów i narzędzi w procesie komunikowania się, zdobywania,
dokumentowania i prezentowania wiedzy
Wykorzystanie środków i narzędzi technologii informacyjnej, to jest m.in. zastosowanie w pracy
nauczyciela:
- programów multimedialnych
- multimedialnych środków dydaktycznych (w tym samodzielnie opracowanych)
- tablicy multimedialnej
- nośników audiowizualnych
- Internetu
- poczty elektronicznej
- wykorzystanie darmowych programów komputerowych do nauki języka obcego oraz zachęcanie ucznia do samodzielnego z nich korzystania;
Wykorzystanie w pracy nauczyciela platform edukacyjnych pozwalających organizować i wspomagać nauczanie poprzez gromadzenie materiałów dydaktycznych, ich organizowanie i udostępnianie odbiorcom przez Internet, co umożliwi nauczycielowi:
- szybką komunikację z dużą grupą uczniów
- tworzenie zadań, gier językowych
- udostępnianie materiałów, które uczeń powinien opanować
- udostępnianie wymagań, sposobu zdobywania ocen
Korzystanie z dziennika elektronicznego; Komunikowanie się z rodzicami, wymiana informacji z wykorzystaniem platromy Librus Synergia
TERMIN REALIZACJI: Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
Zdjęcia, prace i prezentacje uczniów
Wykaz wykorzystywanych mediów
Wykaz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych, programów multimedialnych i komputerowych, scenariusze zajęć, zdjęcia.
Zapis w dokumentacji szkolnej, sprawozdania, wykaz stron internetowych.
Materiały, pomoce, zdjęcia
Zapis w dokumentacji szkolnej, potwierdzenie Dyrekcji

§ 8 ust.3 pkt.2
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli;

ZADANIE 1:
Opublikowanie na stronie serwisu edukacyjnego planu rozwoju zawodowego
FORMY REALIZACJI: Publikacja zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
TERMIN REALIZACJI: Okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Publikacja widoczna na stronie serwisu


ZADANIE 2:
Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć
FORMY REALIZACJI: Opublikowanie na stronie serwisów dla nauczycieli
Wzbogacanie biblioteki szkolnej
Udostępnianie swojego warsztatu pracy- scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne
TERMIN REALIZACJI: Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Publikacje na stronach serwisów dla nauczycieli

ZADANIE 3:
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
FORMY REALIZACJI:
Prezentowanie innowacyjnych metod pracy z uczniem
Prowadzenie uroczystości, spotkań z rodzicami
TERMIN REALIZACJI: Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli, scenariusze zajęć,
spotkań, wpisy w dokumentacji szkolnej

ZADANIE4:
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami
FORMY REALIZACJI:
Wspólne rozwiązywanie problemów
Dzielenie się wiedzą zdobytą na konferencjach i szkoleniach
Polepszanie współpracy i wymiany doświadczeń
Współpraca z innymi nauczycielami przedmiotu, a także z uczącymi innych przedmiotów w zakresie organizacji imprez, uroczystości szkolnych, konkursów
TERMIN REALIZACJI: Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli


§ 8 ust.3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIE 1:
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów
FORMY REALIZACJI:
Stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych
Organizowanie zajęć na interesujące uczniów tematy
Prowadzenie Koła Języka Angielskiego
TERMIN REALIZACJI: Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
Scenariusze zajęć
Potwierdzenie dyrekcji

ZADANIE 2:
Praca z dzieckiem zdolnym
FORMY REALIZACJI:
Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów: organizacja konkursów szkolnych, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach na wyższych szczeblach
TERMIN REALIZACJI: Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
Dyplomy, podziękowania, zdjęcia

ZADANIE 3:
Praca z uczniem mającym trudności w nauce
FORMY REALIZACJI:
Organizacja zajęć dostosowanych do potrzeb uczniów mających problemy w nauce
TERMIN REALIZACJI: Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
Scenariusze zajęć, potwierdzenie dyrekcji

ZADANIE 4:
Współpraca z instytucjami
FORMY REALIZACJI:
Organizowanie wyjść do lokalnych placówek kulturalnych i sportowych
TERMIN REALIZACJI: Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
Adnotacje w dokumentacji szkolnej

ZADANIE 5:
Pedagogizacja rodziców
FORMY REALIZACJI:
Wygłaszanie referatów dla rodziców o tematyce pedagogicznej i profilaktycznej, pogadanki;
TERMIN REALIZACJI: Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
Adnotacje w dokumentacji szkolnej, potwierdzenie dyrekcji

ZADANIE 6:
Organizowanie wycieczek edukacyjnych, turystyczno – krajoznawczych
FORMY REALIZACJI:
Zapoznanie uczniów z najbliższym środowiskiem, środowiskiem pracy, realizacja zadań projektowych
TERMIN REALIZACJI: Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
Adnotacje w dokumentacji szkolnej, zdjęcia,

§ 8 ust.3 pkt. 4
realizację co najmniej dwóch z następujących zadań:

a) opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

ZADANIE 1:
Opracowanie i wdrożenie programu
FORMY REALIZACJI:
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
- program zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, lub
- program koła języka angielskiego

Pełnienie funkcji wychowawcy klasy

Wdrożenie programów profilaktycznych

Utrzymywanie stałych kontaktów z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną

Stała współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym

Opracowanie i realizacja ścieżek edukacyjnych

Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi TERMIN REALIZACJI: Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
Opracowany program i jego ewaluacja
Potwierdzenie dyrekcji
Potwierdzenie Zespołu Wychowawczego
Potwierdzenie pedagoga szkolnego
Wpisy w dokumentacji szkolnej

lub
b) wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,

ZADANIE 1:
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
FORMY REALIZACJI:
Uczestniczenie w pracach okręgowej komisji egzaminacyjnej
TERMIN REALIZACJI: Okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
Potwierdzenie OKE


lub

c) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym,

ZADANIE 1:
Rozpoczęcie nauki języka hiszpańskiego lub niemieckiego
FORMY REALIZACJI:
Uczęszczanie na kurs z języka hiszpańskiego lub niemieckiego
TERMIN REALIZACJI: W okresie stażu
DOWODY REALIZACJI:
Certyfikat


Opracowała

…………………………….
Joanna Cieślik-Krążek
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.