AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Norbert Lewandowski, 2021-03-30
Gdynia

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Dane personalne:

1. Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Norbert Lewandowski
2. Miejsce pracy:
3. Pełniona funkcja: nauczyciel-pedagog specjalny,
4. Okres odbywania stażu:01.09.2019r. – 31.05.2021r.
5. Dyrektor placówki oświatowej:
6. Opiekun stażu:
7. Posiadane kwalifikacje:
a. Studia magisterskie na kierunku:


Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§7 ust.2 pkt.1

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego, kursach, studiach podyplomowych.
Samodoskonalenie. Cały okres stażu Zaświadczenia, dyplomy
2. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym  Pełnienie funkcji mentora Akademii,
 Udział w pracach zespołu mentorskiego. Omawianie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów.
 Praca w zespołach problemowych i innych organach szkoły.
 Organizowanie indywidualnej pomocy uczniom Akademii
 Objęcie szczególną troską uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 Przeciwdziałanie konfliktom w grupie rówieśniczej.
 Przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom, współorganizowanie zajęć o charakterze profilaktycznym, prowadzenie zajęć na spotkaniach społeczności Akademii.
 Podnoszenie poziomu znajomości obowiązków i praw ucznia.
 Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej.
Cały okres stażu
Według potrzeb
Zapisy w dokumentacji mentora, oraz w dzienniku lekcyjnym
3. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych członków Akademii.  Rozmowy z nauczycielami, indywidualne rozmowy z członkami Akademii.
 Prowadzenie pedagogizacji rodziców poprzez: kontakty indywidualne, informowanie rodziców o postępach edukacyjnych członków akademii lub prowadzenie prelekcji. Diagnozowanie środowiska szkolnego poprzez obserwacje, ankiety.
 Konsultacje z nauczycielami na temat dostosowań wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości członków akademii. Cały okres stażu Zapisy w dokumentacji mentora, notatki, sprawozdania.
4. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów Rozmowy z członkami Akademii, nauczycielami, rodzicami. Kontynuacja współpracy z pracownikami MOPR i Gdańskim Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”. Cały okres stażu Potwierdzenie opiekuna stażu.
5. Prowadzenie spotkań i pogadanek socjoterapeutycznych dla uczniów z niedostosowaniem społecznym  Prowadzenie badań przesiewowych dla uczniów za pomocą ankiet i arkuszy (np. Stotta).
 Prowadzenie spotkań i pogadanek socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych. Cały okres stażu Sprawozdania.Uzyskanie umiejętności rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
§7 ust.2 pkt.2

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Rozpoznawanie i uwzględnianie potrzeb rozwojowych uczniów i ich sytuacji rodzinnej  Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami uczniów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Stosowanie zaleceń w codziennej pracy z uczniami.
 Konsultacje z nauczycielami/terapeutami
 Kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania rodziców).
 Obserwacja uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
 Indywidualne rozmowy z uczniami.
 Diagnozowanie możliwości uczniów, przyczyn niepowodzeń szkolnych:
- prowadzenie we współpracy z nauczycielami i rodzicami badań przesiewowych kwestionariuszem rozpoznawania specyficznych trudności
w czytaniu i pisaniu w klasach I-III, oraz innych wg potrzeb.
Cały okres stażu Potwierdzenie opiekuna stażu,Potwierdzenie opiekuna stażu


Notatki.

Notatki.

Potwierdzenie opiekuna stażu/wolontariatu.
2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów  Udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom zakwalifikowanym do różnych form pomocy.
 Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z opiniami PPP.
 Opracowywanie IPET- ów dla uczniów z orzeczeniami.
 Opracowanie Indywidualnej Drogi Edukacyjnego Rozwoju (IDER) dla uczniów pozostających pod opieką mentora.
 Udzielanie uczniom porad i konsultacji.
 Pełnienie roli mediatora w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. Cały okres stażu Bieżąca dokumentacja uczniów.
Dzienniki zajęć specjalistycznych.
Zapisy w dziennikach lekcyjnych.
Zdjęcia.
3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami
i organizacjami wspomagającymi pracę szkoły, działającymi na rzecz systemu edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich Kontynuacja współpracy z:
 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,
 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 Policją,
 Kuratorami Sądu Rejonowego,
 Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Cały okres stażu Sprawozdania ze spotkań
z przedstawicielami instytucji, zapisy w dziennikach lekcyjnych, notatki,
4. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym  Organizowanie dla rodziców szkoleń, prelekcji, warsztatów, konsultacji, porad.
 Przygotowanie biblioteczki dla rodzica. Cały okres stażu Sprawozdania, informacje na stronie internetowej szkoły, biblioteczka, materiały informacyjne, zapisy
w dziennikach,
5. Realizowanie zadań wychowawczych i profilaktycznych w pracy
z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym
i programem profilaktyki  Podejmowanie ścisłej współpracy z nauczycielami w realizacji inicjatyw profilaktycznych z zakresu współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
 Organizowanie dla uczniów warsztatów profilaktycznych z tego zakresu.
Cały okres stażu Sprawozdania, notatki.


Sprawozdania ze spotkań, imprez szkolnych, zdjęcia.
Uzyskanie umiejętności wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia
§7 ust.2 pkt.3

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Realizowanie zadań dydaktycznych służących efektywnemu uczeniu się, poprzez działanie i ekspresję.  Praca indywidualna i grupowa na zajęciach rewalidacji i spotkań mentorskich: eksperymentowanie, tworzenie nowych koncepcji, twórcze dyskusje, innowacje.
Cały okres stażu
Notatki, sprawozdania.
2. Uzyskanie przez ucznia umiejętności wyciągania wniosków, myślenia analitycznego i krytycznego, łączenia zdarzeń i faktów w związki przyczynowo-skutkowe, umiejętności właściwego zachowania się w nowej sytuacji, komunikatywności, dyskutowania, kreatywności.  Wykorzystanie w pracy dydaktycznej metod problemowych, ekspresji i impresji, metod graficznego zapisu.
 Koordynacja projektów edukacyjnych odbywających się w Akademii. Cały okres stażu

Notatki, sprawozdania, zdjęcia
Umiejętność dokonywania ewaluacji pracy własnej i wykorzystania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy
§7 ust.2 pkt.4

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela. IX 2019 Poprawa planu rozwoju zawodowego, dostosowanie go do wymogów nowego stanowiska, notatki.
Dokumentacja procedury awansu zawodowego.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu  Ustalenie przebiegu stażu.
 Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu (ustalenie kryteriów oceny stażu, zakresu obowiązków, zasad komunikowania się, terminów spotkań).
 Aktualizacja planu rozwoju zawodowego.
 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. IX 2019


Cały okres stażu

IX 2019

Poprawa opracowanego planu rozwoju zawodowego.

Wnioski z obserwacji.
Opracowane konspekty, scenariusze zajęć.
3. Tworzenie własnego warsztatu pracy
 Opracowanie planu pracy pedagoga specjalnego
 Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, scenariuszy, konspektów zajęć, pokazów multimedialnych, filmów.
 Konstruowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego.
 Prowadzenie dokumentacji szkolnej pedagoga.
 Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: konferencjach, szkoleniach, kursach, warsztatach metodycznych, szkoleniowych spotkaniach mentorów, kadry itp.
 Stosowanie w procesie dydaktycznym
i wychowawczym aktywnych metod, oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem.
 Autorefleksja – określenie słabych i mocnych stron własnej pracy (dokonanie samooceny własnej pracy). IX 2019


Cały okres stażu Plan pracy pedagoga specjalnego, dokumentacja, scenariusze, konspekty, zaświadczenia, zdjęcia..
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego  Opracowanie i gromadzenie na bieżąco materiałów ukazujących realizację zadań w formie referatów, scenariuszy, konspektów, notatek, wykonanych przez siebie pomocy dydaktycznych, gazetek, zdjęć. Cały okres stażu
Dokumenty, scenariusze, konspektyUmiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
§7 ust.2 pkt.5

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli-wychowawców.
 Organizacja i udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, samokształceniach.
 Przygotowywanie wspólnie konspektów zajęć, scenariuszów imprez oraz spotkań,
 Aktywne uczestnictwo w warsztatach metodycznych i zespołach przedmiotowych,
Cały okres stażu Konspekty zajęć, notatki.
Potwierdzenie opiekuna stażu.
2. Upowszechnianie i promowanie własnych doświadczeń, form i metod pracy.  Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów, nauczycielami wspomagającymi, logopedami i rehabilitantami. Cały okres stażu
Według potrzeb
Potwierdzenie opiekuna stażuUmiejętności uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
§7 ust.2 pkt.6

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami
i organizacjami wspomagającymi pracę szkoły, działającymi na rzecz systemu edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich Kontynuacja współpracy z:
 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 Policją,
 Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 Kuratorami Sądu Rejonowego,
 Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,
Cały okres stażu Sprawozdania ze spotkań
z przedstawicielami instytucji, zapisy w dziennikach lekcyjnych,
2. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym  Organizowanie dla rodziców szkoleń, prelekcji, warsztatów, konsultacji, porad.
 Umieszczanie na stronie internetowej szkoły materiałów edukacyjnych dla rodziców.
 Przygotowanie biblioteczki dla rodzica.
 Umieszczanie na gazetce ściennej materiałów informacyjnych dla rodziców. Cały okres stażu Sprawozdania, informacje na stronie internetowej szkoły, biblioteczka, materiały informacyjne, zapisy
w dzienniku pedagoga.
3. Realizowanie zadań wychowawczych i profilaktycznych w pracy
z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym
i programem profilaktyki Podejmowanie ścisłej współpracy z nauczycielami w realizacji inicjatyw profilaktycznych z zakresu współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
 Organizowanie dla uczniów warsztatów profilaktycznych z zakresu uzależnień.
 Współudział w organizacji Dnia Autyzmu oraz Wyjścia Integracyjnego Cały okres stażu Zapisy w dzienniku pedagoga.


Sprawozdania ze spotkań, imprez szkolnych, zdjęcia.Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
§7 ust.2 pkt.7

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły Analiza przepisów systemu oświaty:
 Karty Nauczyciela,
 Ustawy o systemie oświaty,
 Rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach,
 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
 Rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach,
Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego:
 Statutu szkoły,
 Obowiązujących Regulaminów. IX –X 2019

IX –X 2019 Teczka z obowiązującymi aktami prawnymi.
Potwierdzenie opiekuna stażu.

2. Uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego Udział w zebraniach kadry poświęconych wdrażaniu nowych dokumentów.
Praca w różnorodnych komisjach i zespołach powoływanych w szkole,
Cały okres stażu Notatki z posiedzeń kadry.. Zaświadczenie dyrektora szkoły.
3. Aktualizowanie znajomości przepisów prawa oświatowego w rozwiązywaniu bieżących problemów i dokumentowania zadań Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
Prowadzenie dokumentacji pedagoga, Na bieżąco Umiejętność korzystania z prawa. Notatki własne.
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, Kuratorami, Policją w celu udzielania pomocy i wspomagania rozwoju dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi Analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych. Poszukiwanie rozwiązań
w konsultacji z pracownikami wskazanych instytucji. Cały okres stażu Dokumentacja własna, notatki, poświadczenie opiekuna stażu,


Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych
§7 ust.2 pkt.8

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Wykorzystywanie znajomości obsługi komputera w pracy pedagoga
Przygotowywanie dokumentacji (planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, ankiet, diagnoz, pism, list, zaproszeń, ogłoszeń, kart pracy, sprawozdań) z wykorzystaniem komputera. Cały okres stażu Plan rozwoju zawodowego.
Dokumentacja pedagoga specjalnego.
Informacje na stronie internetowej szkoły.
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowych i informacyjnych w pracy pedagoga Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, filmów edukacyjnych, Internetu podczas zajęć z uczniami Na bieżącego, według potrzeb. Baza programów edukacyjnych. Potwierdzenie opiekuna stażu, uczniów.
3. Wykorzystywanie Internetu jako źródła wiedzy i informacji Wyszukiwanie niezbędnych informacji do codziennej pracy. Korzystanie ze stron www poświęconych oświacie:
 www.pedagogszkolny.pl
 www.pedagogika-specjalna.edu.pl
 www.profesor.pl Według potrzeb. Wykaz adresów wykorzystanych portali edukacyjnych.
4. Współudział w tworzeniu strony internetowej szkoły Przygotowywanie ogłoszeń, artykułów, sprawozdań ze spotkań i uroczystości szkolnych oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów i rodziców na stronę internetową szkoły. Na bieżąco.


Według potrzeb. Materiały informacyjne na stronie internetowej szkoły.
*Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574), wraz ze zmianami.

Zatwierdzam do realizacji:
……………………………………………………
(data i podpis nauczyciela) ……………………………………………..
(data i podpis dyrektora)
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.