AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Cichocka, 2021-04-09
Wyszogród

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
mgr Anna Cichocka
Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie
ul. Niepodległości 11
09-450 Wyszogród
Dyrektor: mgr Bogumiła Jasińska
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2020 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2023 r.

Posiadane kwalifikacje:
1. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, kierunek Pedagogika – w zakresie pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - licencjat;
2. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, kierunek Pedagogika – w zakresie edukacja przedszkolna oraz edukacja wczesnoszkolna – nauczanie zintegrowane - magister;
3. Uniwersytet Warszawski – studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej – moduł programowy Polonistyka dla nauczycieli – studia kwalifikacyjne


CEL GŁÓWNY:
 Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
CEL SZCZEGÓŁOWY:
 Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
 Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
 Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
 Rozwój osobisty;
 Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Wykorzystanie technologii
komputerowej i informacyjnej w doskonaleniu warsztatu i metod pracy wychowawczej.  Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w:
 a) opracowaniu dokumentacji,
b) przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z wychowankami,
c) tworzeniu scenariuszy zajęć, imprez, gazetek, dyplomów.
 Wykorzystanie komputera do przygotowania dokumentacji klasy:
a) plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,
b) arkusze obserwacji ucznia.
 Wykorzystanie zasobów Internetu w pracy z dziećmi przy użyciu tablicy interaktywnej :
- wykorzystanie programów edukacyjnych, gier.
 wykorzystanie komputera jako środka dydaktycznego.

Cały okres stażu  Arkusz obserwacji dziecka.
 Plan pracy.
 Karty pracy, ilustracje, krzyżówki, rebusy, dyplomy, plakietki.
 Wpisy w dzienniku elektronicznym.
 Tworzenie rebusów, puzzli, filmów.
2. Wykorzystanie technologii
komputerowej i informacyjnej w zakresie pogłębiania swojej
wiedzy i umiejętności.  Korzystanie z zasobów portali edukacyjnych, stron wydawnictw, prasy w poszukiwaniu interesujących opracowań, recenzji, autorskich programów w zakresie wychowania i profilaktyki. Cały okres stażu

 Spis portali i stron
internetowych:www.literka.pl, www.profesor.pl, www.scholaris.pl, www.oswiata.org.pl, www.men.gov.pl, www.edukator.org.pl, www.publikacje.edu.pl, .

3. Dzielenie się, korzystanie z wiedzy i doświadczenia
środowiska nauczycielskiego
dostępnej w Internecie.  Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego oraz programu autorskiego pt. „Harcerska przygoda – Bez używek czyli zdrowo.”
 Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
 Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego. Cały okres stażu  Adresy stron internetowych: www.publikacje.edu.pl, www.profesor.pl,

4. Kompleksowe opracowanie
dokumentacji awansu
zawodowego nauczyciela
dyplomowanego.  Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w opracowywaniu dokumentacji awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Cały okres stażu
 Teczka z dokumentami.

5. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły.  Dokonywanie wpisów do dziennika elektronicznego.
 Opracowanie i realizacja planu pracy wychowawczej, programu zajęć wyrównawczych dla klas I i VI, programu orientacji zawodowej dla klas I – III oraz VI, programu zajęć rozwijających a także planu pracy gromady zuchowej.
 Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
 Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 Pisanie protokołów.
 Inne. Cały okres stażu  Dziennik elektroniczny.
 Teczka obserwacji ucznia.
 Plany pracy wychowawczej.
 Semestralne sprawozdania.
 Protokoły.
6. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.  Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone.
 Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) R. Labana, Metoda według C. Orffa.
 Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
 Metoda Kinezjologii Edukacyjnej Paula Deninsona, drama pantomima.
 Metoda twórczego myślenia J. Osborne - Burza mózgów.
 Metoda malowania dziesięcioma palcami (FINGER – PAINTING).
 Technika relaksacji według Edmunda Jacobsona, metoda klanzy.
 Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików tematycznych.
 Udział w programach ekologicznych i prozdrowotnych. Cały okres stażu  Scenariusze zajęć.
 Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
7. Wykonywanie czynności dodatkowych.  Prowadzenie gazetki klasowej oraz zuchowej.
 Współpraca przy tworzeniu gazetki Małego Samorządu Uczniowskiego.
 Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości szkolnych. Cały okres stażu  Potwierdzenie Dyrektora szkoły.
 Scenariusze uroczystości.
 Zdjęcia.
8. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.  Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD, audiobooki plansze interaktywne wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi).
 Relacjonowanie ważnych wydarzeń szkolnych za pomocą aparatu cyfrowego. Cały okres stażu  Płyty DVD i CD, audiobooki, plansze interaktywne.
 Potwierdzenia Dyrektora szkoły.
 Zdjęcia.


UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Opublikowanie na stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego”.  Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Październik 2020 r.


 Zaświadczenie, publikacja w Internecie.


2. Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.  Opublikowanie na portalach strony internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
 Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne. Cały okres stażu


 Zaświadczenie, publikacja w Internecie.
 Potwierdzenie Dyrektora szkoły.
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.  Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
 Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami. Cały okres stażu
 Scenariusze.
 Lista obecności nauczycieli.
 Potwierdzenie Dyrektora szkoły.
4. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.  Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
 Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
 Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
 Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń. Cały okres stażu
 Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.
 Potwierdzenie Dyrektora szkoły.

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.  Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
 Obserwacja dzieci na tle zespołu klasowego.
 Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami. Cały okres stażu  Scenariusze zajęć.
 Arkusze obserwacji.
2. Udział w projekcie eTwinning  Stworzenie projektu na platformie eTwinning.
 Nawiązanie współpracy z partnerem poprzez platformę eTwinning.
Cały okres stażu

 Zaświadczenie z platformy eTwinning
3. Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania.  Organizowanie: wyjazdów do ciekawych miejsc.
 Organizowanie spotkań z różnymi przedstawicielami zawodów np.: policjantem, lekarzem, weterynarzem, strażakiem. Cały okres stażu  Adnotacje w dzienniku.
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.
4. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.  Zamieszczanie informacji dotyczącej działalności szkoły na stronie internetowej szkoły.
 Organizowanie uroczystości szkolnych, dni otwartych.
 Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów.
 Współpraca z instytucjami zewnętrznymi. Cały okres stażu  Strona internetowa.
 Scenariusze.
 Zdjęcia.
5. Prowadzenie gromady zuchowej „ Wesołe Promyczki”.  Prowadzenie zbiórek.
 Udział w imprezach hufcowych i chorągwianych.
 Organizacja zbiórek otwartych.
 Przygotowanie Obietnicy Zuchowej.
Cały okres stażu  Zdjęcia.
 Relacja z wydarzeń na stronie internetowej szkoły.


OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
 Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej pt.” W świecie wartości”.
 Dokonanie ewaluacji wdrożonej innowacji. Raz w tygodniu


 Program i inna dokumentacja z nim związana.
2. Praca z dziećmi z trudnościami.
 Prowadzenie zajęć wyrównawczych. Cały okres stażu  Wpisy do dziennika elektronicznego.
 Dokumentacja pracy z zajęć wyrównawczych.
3. Praca z dzieckiem zdolnym.
 Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów. Cały okres stażu  Dyplomy, podziękowania
WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
§ 8 ust. 2 pkt. 4b

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej szkoły.


 Przygotowanie stosownych dokumentów.
 Zdefiniowanie celu i zakres ewaluacji, określenie kryteriów i odbiorców ewaluacji, sformułowanie pytań kluczowych, dobór metod badawczych, określenie źródeł informacji – próby badawczej.
 Opracowanie narzędzi badawczych.
 Analiza dokumentów.
 Analiza uzyskanych informacji.
 Prezentacja wyników. Wrzesień 2020 – maj 2021
 Ankiety.
 Sprawozdania
 Raport końcowy
2. Organizacja konkursów i akcji charytatywnych.  Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych oraz przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach szkolnych oraz międzyszkolnych.
 Promocja szkoły w środowisku lokalnym poprzez wystawianie prac dzieci na stronach internetowych, występy artystyczne.
 Włączenie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym (pomoc na rzecz potrzebujących, zbieranie nakrętek, karmy dla zwierząt, WOŚP itp.). Cały okres stażu
 Dyplomy, podziękowania.
 Adnotacje w dzienniku elektronicznym.
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.
3. Praca w zespole samokształceniowym nauczycieli.  Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń.
 Realizacja przydzielonych zadań.
 Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
 Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów. Cały okres stażu
 Adnotacje w dzienniku elektronicznym.
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.

* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.
Zatwierdzam do realizacji:
………………………………………….. ………………………………………………………..
Data i podpis Dyrektora Podpis nauczyciela
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.