Katalog

Patrycja Mika-Dolecka, 2021-05-14
Rybnik

Zajęcia zintegrowane, WSO

Ocena opisowa ucznia klasy I

- n +

Ocena opisowa ucznia klasy I z edukacji wczesnoszkolnej

Uczeń zna obowiązujące zasady zachowania. Przygotowuje się do zajęć, włącza się w ich przebieg. Pracuje samodzielnie, nie rozprasza się podczas pracy, stara się doprowadzić ją do końca. Zachowuje szybkie tempo pracy. Wykazuje dużą aktywność na zajęciach. Nawiązuje relacje w klasie, pracuje w zespole. Zgodnie współpracuje w grupie rówieśniczej w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Potrafi zwrócić uwagę koleżankom i kolegom na ich złe zachowanie. Dba o swoje przybory. Wie, jak zachować się podczas uroczystości szkolnych. Zna barwy narodowe i godło. Spokojnie prezentuje swoje racje. Zachowuje się tak, by nie narażać siebie i innych. Stosuje zwroty grzecznościowe. W kulturalny sposób zwraca się do dorosłych i rówieśników. Potrafi zachować się stosownie do różnych sytuacji. Potrafi podporządkować się zasadom obowiązującym w zespołowych grach sportowych.

Uczeń opanował wiadomości, przewidziane dla klasy pierwszej, rozwija swoje umiejętności. Słucha wypowiedzi innych osób. Włącza się w rozmowy, poszerza swoje słownictwo. Odczytuje znane teksty zdaniami, płynnie i zwraca uwagę na znaki interpunkcyjne. Z łatwością opanowuje pamięciowo dłuższe teksty. Interesuje się książką i czytaniem, chętnie czyta wskazane lektury. Odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne w szkole i wokół niej. Zna wszystkie (poznane) litery alfabetu. Czyta w bardzo dobrym tempie z prawidłową intonacją. Odpowiada na pytania, związane z czytanym tekstem. Pisze czytelnie litery i wyrazy, poprawnie je łączy. Potrafi ułożyć i zapisać zdanie. Bezbłędnie pisze z pamięci całe zdania. Dodaje i odejmuje w wymaganym zakresie. Wykonuje ćwiczenia związane z działaniami praktycznymi oraz układa działanie do zadania. Zna monety i banknoty używane w Polsce. Zna miary długości i objętości oraz ich skróty. Prawidłowo odczytuje godziny i minuty na zegarze. Zna nazwy dni tygodnia, miesięcy, pór roku i potrafi wymienić je w odpowiedniej kolejności. Określa położenie przedmiotów względem siebie. Jest zainteresowany zdobywaniem wiadomości przyrodniczych. Wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w parku, lesie, na polu, w sadzie, ogrodzie. Chętnie wykonuje prace plastyczne oraz techniczne, bezpiecznie korzystając z narzędzi. Ma twórczą wyobraźnię artystyczną. Korzysta ze znanych mu funkcji komputera. Chętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych. Z łatwością zapamiętuje słowa i melodie poznanych piosenek. Aktywnie i bezpiecznie uczestniczy w zajęciach ruchowych.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.