Katalog

Aleksandra Szczotok, 2021-05-14
Radlin

Pedagogika, Projekty edukacyjne

„Od A jak angielski do P jak polski"

- n +

WSTĘP
Program „Od A jak angielski do P jak polski” jest programem przeznaczonym dla ucznia klasy szóstej o specjalnych potrzebach edukacyjnych, który jest dzieckiem powracającym z zagranicy. Rozwija kompetencje językowe, komunikacyjne, wyrównuje wiedzę i poszerza słownictwo języka polskiego. Został napisany dla ucznia, który pochodzi z rodziny polsko – angielskiej, przez wiele lat wychowywał się i uczył w Wielkiej Brytanii. Uczeń ma trudności w komunikacji w języku polskim, między innymi z powodu ubogiego zasobu słownictwa z wybranych dziedzin co przekłada się na niepowodzenia szkolne. Adresat programu na lekcjach ma trudności z nadążaniem z tempem pracy innych uczniów w klasie, jest to spowodowane między innymi brakiem dostatecznej znajomości języka polskiego. Bojąc się kompromitacji, często nie podejmuje wysiłku samodzielnego wykonania zadania, unika odpowiedzi ustnych. Znaczne niedobory słownictwa można również zauważyć w sferze emocjonalno – uczuciowej. Dlatego też w celu zapobiegania niepowodzeniom szkolnym, a także w celu rozwoju funkcji komunikacyjnych powstał program ”Od A jak angielski do P jak polski”. Głównym jego założeniem jest zapewnienie efektywnej pomocy i wsparcia uczniowi posiadającym specyficzne trudności w nauce i komunikacji. Dodatkowe pojęcia wprowadzane na zajęciach dadzą szansę na stopniowe uzupełnienie wiedzy, utrwalenie wiadomości, wyjaśnienie wątpliwości, a tym samym pozwolą na podniesienie wiary we własne siły. Program zajęć powstał w oparciu o szczegółową obserwację i analizę zachowania ucznia w roku szkolnym 2018/19. Będzie realizowany na zajęciach dodatkowych w roku szkolnym 2019/2020 od października do kwietnia.

CEL GŁÓWNY
Udział w zajęciach rozwijania zasobów słownictwa ma umożliwić:
• przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym oraz izolacji społecznej poprzez wyrównywanie braków w polskim słownictwie ucznia
• podnoszenie poczucia własnej wartości u ucznia

CELE SZCZEGÓŁOWE
Zajęcia mają służyć uzupełnieniu zakresu i utrwaleniu słownictwa z języka polskiego
Uczeń rozwija i doskonali:
- czytanie ze zrozumieniem,
- czytanie głośne,
- stopień zrozumienia poleceń w języku polskim do prezentowanych zadań,
- zasób słownictwa z wybranych dziedzin,
- pamięć wzrokową i słuchową,
- koncentrację uwagi,
- spostrzegawczość.

METODY PRACY
karty pracy, burza mózgów, gry dydaktyczne, metoda praktycznego działania, pomoce multimedialne
FORMY PRACY
Indywidualna
TRESCI
Blok I – Doskonalenie rozumienia tekstu czytanego.
Blok II – Interpretacja poleceń w zadaniach.
Blok III – Głośne czytanie.
Blok IV- Poszerzenie słownictwa z zakresu nazywania emocji i uczuć.
Blok V- Powiedzenia i przysłowia.
Blok VI- Poszerzanie słownictwa z zakresu pojęć abstrakcyjnych.
Blok VII- Związki frazeologiczne.

Rodzaje ćwiczeń:
1. Analiza tekstu.
2. Budowanie całości z poszczególnych elementów.
3. Spostrzeganie różnic i podobieństw w tekście.
4. Wyodrębnianie elementów z całości.
5. Odnajdywanie wyrazów w ciągach liter.
6. Tworzenie wyrazów z odszukanych liter.
7. Wykreślanki literowe.
8. Szyfrowanki literowe i słowne.
9. Odnajdywanie identycznych kształtów i znaków graficznych.
10. Odszukiwanie ukrytych elementów na obrazkach.
11. Odpowiadanie na pytania do przeczytanego tekstu.
12. Odszukiwanie odpowiednich fragmentów w tekście.
13. Uzupełnianie luk.
14. Tworzenie ilustracji do tekstu.
15. Samodzielne konstruowanie pytań.
16. Opowiadanie przeczytanego tekstu.
17. i inne

OPIS OSIĄGNIĘĆ
Przez cały okres realizacji programu będzie trwało sprawdzanie i ocenianie osiągnięć ucznia. Powinno ono dostarczyć informacji dotyczących zakresu i poziomu opanowania umiejętności określonych w celach szczegółowych co pozwoli na bieżącą modyfikację programu oraz zaplanowanie dalszych działań.

EWALUACJA
Niniejszy program zakłada systematyczną ewaluację poprzez obserwowanie postępów ucznia, analizę jego zachowania, a także efektywność pracy podczas zajęć lekcyjnych. Ewaluacji będzie można dokonać na podstawie analizy dokumentów, rozmowy i obserwacji dziecka, rozmowy z rodzicem lub nauczycielami uczącymi dziecko.

Ewaluacja programu własnego
„Od A jak angielski do P jak polski”
Program własny dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powracającego z zagranicy
Czas trwania: 10.2019r – 04.2019r.

Program „Od A jak angielski do P jak polski” był programem przeznaczonym dla ucznia klasy szóstej o specjalnych potrzebach edukacyjnych, który jest dzieckiem powracającym z zagranicy. Rozwijał on kompetencje językowe, komunikacyjne, wyrównywał wiedzę i poszerzał słownictwo języka polskiego. Głównym, zrealizowanym jego założeniem było zapewnienie efektywnej pomocy i wsparcia uczniowi posiadającym specyficzne trudności w nauce i komunikacji. Dodatkowe pojęcia wprowadzane na zajęciach dały szansę na stopniowe uzupełnienie wiedzy, utrwalenie wiadomości, wyjaśnienie wątpliwości, a tym samym pozwoliły na podniesienie wiary we własne siły.

ZREALIZOWANY CEL GŁÓWNY
Udział w zajęciach rozwijania zasobów słownictwa umożliwiły:
• przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym oraz izolacji społecznej poprzez wyrównywanie braków w polskim słownictwie ucznia
• podnoszenie poczucia własnej wartości u ucznia

ZREALIZOWANE CELE SZCZEGÓŁOWE
Zajęcia służyły uzupełnieniu zakresu i utrwaleniu słownictwa z języka polskiego
Uczeń rozwijał i doskonalił:
- czytanie ze zrozumieniem,
- czytanie głośne,
- stopień zrozumienia poleceń w języku polskim do prezentowanych zadań,
- zasób słownictwa z wybranych dziedzin,
- pamięć wzrokową i słuchową,
- koncentrację uwagi,
- spostrzegawczość.

METODY PRACY: karty pracy, burza mózgów, gry dydaktyczne, metoda praktycznego działania, pomoce multimedialne
FORMY PRACY: Indywidualna
TRESCI:
Blok I – Doskonalenie rozumienia tekstu czytanego.
Blok II – Interpretacja poleceń w zadaniach.
Blok III – Głośne czytanie.
Blok IV- Poszerzenie słownictwa z zakresu nazywania emocji i uczuć.
Blok V- Powiedzenia i przysłowia.
Blok VI- Poszerzanie słownictwa z zakresu pojęć abstrakcyjnych.
Blok VII- Związki frazeologiczne.


OPIS OSIĄGNIĘĆ
Niniejszy program zakładał systematyczną ewaluację poprzez obserwowanie postępów ucznia, analizę jego zachowania, a także efektywność pracy podczas zajęć lekcyjnych. Ewaluacji została dokonana na podstawie analizy dokumentów, rozmowy i obserwacji dziecka, rozmowy z rodzicem i nauczycielami uczącymi dziecko.

WNIOSKI
Uczeń zdecydowanie lepiej radzi sobie z rozumieniem tekstu czytanego oraz z głośnym czytaniem w języku polskim. Mniej trudności sprawiają mu rozwinięte polecenia w rozwiązywanych zadaniach. W znacznym stopniu rozwinęło się słownictwo z zakresu nazywania emocji i uczuć. Uczeń poznał przysłowia i związki frazeologiczne oraz ich znaczenie w języku polski. Poszerzyło się w znaczny sposób słownictwo z zakresu pojęć abstrakcyjnych.
Osiągnięto pozytywne efekty pracy z uczniem po zakończeniu cyklu zajęć.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.