Katalog

Aleksandra Szczotok, 2021-05-14
Radlin

Pedagogika, Projekty edukacyjne

Innowacja pedagogiczna „Słyszę, czytam, piszę” Wybrane elementy terapii Warnkego

- n +

Innowacja pedagogiczna
„Słyszę, czytam, piszę”

Wybrane elementy terapii Warnkego dla uczniów Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2


WSTĘP
Jednym ze sposobów wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie edukacyjnym jest poszukiwanie nowych źródeł stymulujących rozwój wychowanka takich jak Metoda Warnkego.
Metoda opracowana przez Freda Warnke przeznaczona jest do pracy z dziećmi lub osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Metoda znajduje zastosowanie wśród terapeutów pracujących z dziećmi z dysleksją zarówno indywidualnie w gabinecie terapeutycznym, jak i w czasie zajęć wspierających rozwój dziecka na terenie szkoły. Czytanie, pisanie i mówienie to złożone czynności umysłowe, które przebiegać mogą prawidłowo wyłącznie wtedy, gdy są w pełni zautomatyzowane. Jeżeli przetwarzanie bodźców zmysłowych w mózgu jest opóźnione, zwiększenie ilości ćwiczeń czytania i pisania nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Znacznie skuteczniejsze jest przyspieszenie procesów przetwarzania na poziomie centralnym poprzez ćwiczenia automatyzacji ośmiu funkcji podstawowych w zakresie słyszenia, widzenia i motoryki wykonywanych z pomocą urządzenia Brain-Boy.
Przed wprowadzeniem innowacji została przeprowadzona obserwacja uczniów klasy 5 (rok szkolny 2018/2019) pod kątem trudności w uczeniu się. Rozmowy z rodzicami, uczniami i obserwacja utwierdziły autorkę innowacji do zasadności wdrożenia przedstawianej innowacji dla wybranych uczniów, po przeprowadzeniu diagnozy i opracowaniu indywidualnych planów pracy.
ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Innowacja pedagogiczna „Słyszę, czytam, piszę” to propozycja zajęć dla uczniów Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2.
Innowacja jest innowacją metodyczną. Będzie realizowana w formie zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2019/2020 z możliwością kontunuowania w następnych latach. Docelowo jest skierowana do uczniów wybranej klasy oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wśród których zaobserwowano trudności w zakresie czytania, pisania, mówienia, dysleksji oraz osób z zaburzeniami percepcji słuchowej, koncentracji uwagi, pamięci wzrokowo-ruchowej.
Diagnoza i terapia prowadzona będzie przez Certyfikowanego terapeutę Metody Warnkego przy nieodpłatnym wykorzystaniu prywatnego sprzętu terapeuty.

Harmonogram innowacji:
Wrzesień 2019r – spotkania z rodzicami, diagnoza uczniów wybranej klasy
Październik 2019 – maj 2020r. – indywidualne programy terapeutyczne 1 raz w tygodniu po 20-30 minut z każdym uczniem, dla grupy minimum pięciu uczniów.
Czerwiec 2020r. – ewaluacja

CELE INNOWACJI
Cel główny:
Wspomaganie prawidłowego rozwój procesów poznawczych poprzez wyrównanie deficytów w zakresie centralnego przetwarzania informacji
Cele szczegółowe:
Trening automatyzacji funkcji podstawowych (automatyzacja przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych)
W tym etapie dążymy do redukcji nieprawidłowości w zakresie funkcji podstawowych. Do treningu automatyzacji wykorzystywany jest Brain Boy. Urządzenie zawiera zestaw programów treningowych przypominających gry, które usprawniają podstawowe funkcje przetwarzania spostrzeżeń w odniesieniu do zmysłu słuchu, wzroku i funkcji ruchowych
Trening metodą Warnkego zawiera min. poniższe zadania
• Próg kolejności wzrokowej – jest to wymiar zdolności układania dwóch szybko następujących po sobie bodźców wzrokowych, czyli ich porządkowania. Zdolność ta służy do precyzyjnego układania ciągów bodźców wzrokowych, istotnych w procesie czytania.
• Próg kolejności słuchowej – jest to wymiar zdolności układania dwóch szybko następujących po sobie bodźców słuchowych. Umiejętność ta umożliwia rozróżnianie głosek zwarto – wybuchowych d/t, b/p czy g/k. Jeżeli dziecko nie odróżnia ich od siebie, prowadzi to do trudności w zrozumieniu mowy.
• Słyszenie kierunkowe – polegające na lokalizacji źródła dźwięku z dokładnością do kilku stopni kątowych. Jest to istotna wartość pomiarowa oznaczająca umiejętność śledzenia toku lekcji w otoczeniu dźwięków zakłócających, które w standardowym pomieszczeniu klasowym mają natężenie ok. 50 – 60 dB, (np. by rozpoznać głos nauczyciela w głośnej sali).
• Różnicowanie tonów – umiejętność szybkiego spostrzegania różnic wysokości dźwięków pojawiających się jeden po drugim. Umiejętność ta związana jest z rozpoznawaniem samogłosek i dekodowania melodii mowy.
• Synchroniczne wystukiwanie rytmu – umiejętność wykształcona dzięki stosownej do wieku koordynacji słuchowo – motorycznej, świadczy o efektywnej koordynacji półkul mózgowych.
• Czas reakcji z wyborem – umiejętność szybkiej i trafnej reakcji przy wyborze jednej z wielu możliwości, nabyta dzięki koordynacji słuchowo – motorycznej. Umiejętność ta decyduje o czasie rozpoznawania fonemów (głoski przy słyszeniu języka) i grafemów (litery przy rozpoznawaniu języka pisanego). Jest ona istotna w procesach decyzyjnych.
• Test wzorca częstotliwości – umiejętność przekładania melodii mowy na informacje, polegająca na zlokalizowaniu tonu o odmiennej wysokości spośród trzech dźwięków. Umiejętność ta stanowi podstawę do segmentowania ciągłego potoku mowy przy rozpoznawaniu języka mówionego na poziomie nie językowym.
• Test wzorca czasowego – umiejętność przekładania rytmu mowy na informacje, polegająca na zlokalizowaniu tonu o odmiennej długości spośród trzech dźwięków. Dziecko słyszy krótką sekwencję trzech dźwięków, z których dwa są identyczne. Następnie musi wskazać, który z trzech dźwięków różni się od pozostałych. Umiejętność ta stanowi, obok rozpoznawania wysokości tonów, kolejną ważną podstawę do segmentowania ciągłego potoku mowy przy rozpoznawaniu języka mówionego na poziomie nie językowym.
• Koordynacja oko – ręka – Umiejętność stanowi podstawę wizualnej kontroli grafomotoryki. Podczas pisania niezwykle ważne jest szybkie i pewne kierowanie motoryką dłoni i jej kontrolowanie za pośrednictwem wzroku. Kontrola wzrokowo- motoryczna stanowi wielkość pomiarową informującą o umiejętności automatyzacji zadań i procesów obejmujących kilka modalności.

METODY I FORMY PRACY
Diagnoza przeprowadzona zostanie z użyciem profesjonalnego urządzenia Brain-Boy pozwoli to na trafne określenie problemów w zakresie funkcji podstawowych. W oparciu o uzyskany wynik opracowuje się program treningowy dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka
Terapia metodą Warnkego składa się z siedmiu kroków. Zadania wykonywane są przy pomocy specjalistycznego urządzenia medycznego. Zadaniem dziecka jest odpowiednio (zgodnie z instrukcją do każdego z zadań) reagować na prezentowane przez urządzenie odpowiednio dobrane bodźce wzrokowe i słuchowe, tym samym ćwicząc mózg. W miarę poprawnego wykonywania zadań ich trudność wzrasta, dostosowując się do umiejętności osoby trenującej.
PRZEWIDYWANIE EFEKTY
Metoda Warnkego wspomaga prawidłowy rozwój procesów poznawczych, dostarcza efektywnych sposobów uczenia się. Wyrównując deficyty w zakresie centralnego przetwarzania informacji, daje solidną podstawę do osiągnięcia sukcesów w nauce. Efekty pracy z wykorzystaniem metody Warnkego są długotrwałe. Doświadczenie pokazuje, że po treningach, dzieci po powrocie ze szkoły są mniej zmęczone, a wykonywanie zadań domowych staje się szybsze i przyjemniejsze.
EWALUACJA
Podczas trwania programu na bieżąco będą zbierane informacje o postępach uczniów poddanych treningowi. Zbieranie danych i ich analiza niewątpliwie umożliwią podnoszenie jakości podejmowanych działań. Będzie stosowana systematyczna obserwacja uczniów, ich postępów, zaangażowania i współpracy.
Pod koniec roku szkolnego będzie dokonana końcowa diagnoza wyników treningu i ich analiza, jak innowacja wpłynęła na poszczególnych uczestników.


Ewaluacja innowacji pedagogicznej
„Słyszę, czytam, piszę”
Wybrane elementy terapii Warnkego dla uczniów Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2
Rok szkolny 2019/2020


Czas trwania: 09.2019r – 03.2019r.
Ze względu na epidemię w kraju i nauczanie zdalne, zawieszono zajęcia z innowacji na okres kwietnia i maja.
Miejsce realizacji: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie.
Prowadząca: mgr Aleksandra Szczotok

Innowacja była innowacją metodyczną. Była realizowana w formie zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2019/2020 z możliwością kontunuowania w następnych latach. Docelowo była skierowana do uczniów klasy 6e oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wśród których zaobserwowano trudności w zakresie czytania, pisania, mówienia, dysleksji oraz osób z zaburzeniami percepcji słuchowej, koncentracji uwagi, pamięci wzrokowo-ruchowej.
Diagnoza i terapia prowadzona została przez Certyfikowanego terapeutę Metody Warnkego przy nieodpłatnym wykorzystaniu prywatnego sprzętu terapeuty.

Harmonogram innowacji obejmował:
Wrzesień 2019r – spotkania z rodzicami, diagnoza uczniów wybranej klasy
Październik 2019 – marzec 2020r. – indywidualne programy terapeutyczne z grupą
Kwiecień –maj 2020 – zajęcia zawieszone
Czerwiec 2020r. – ewaluacja

Zrealizowane cele szczegółowe:
Trening automatyzacji funkcji podstawowych automatyzacja przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych

METODY I FORMY PRACY
Diagnoza została przeprowadzona z użyciem profesjonalnego urządzenia Brain-Boy pozwoliła to na trafne określenie problemów w zakresie funkcji podstawowych. W oparciu o uzyskany wynik opracowano program treningowy dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka
Terapia metodą Warnkego składała się z siedmiu kroków. Zadania wykonywane były przy pomocy specjalistycznego urządzenia medycznego. Zadaniem dziecka było odpowiednio (zgodnie z instrukcją do każdego z zadań) reagować na prezentowane przez urządzenie odpowiednio dobrane bodźce wzrokowe i słuchowe, tym samym ćwicząc mózg. W miarę poprawnego wykonywania zadań ich trudność wzrastała, dostosowując się do umiejętności osoby trenującej.
OSIĄGNIĘTE EFEKTY
Podczas trwania programu na bieżąco były zbierane informacje o postępach uczniów poddanych treningowi. Zbieranie danych i ich analiza niewątpliwie umożliwiły podnoszenie jakości podejmowanych działań. Była stosowana systematyczna obserwacja uczniów, ich postępów, zaangażowania i współpracy.
Pod koniec roku szkolnego została dokonana końcowa diagnoza wyników treningu i ich analiza, jak innowacja wpłynęła na poszczególnych uczestników.
WNIOSKI
Metoda Warnkego wspomogła prawidłowy rozwój procesów poznawczych, dostarczyła efektywnych sposobów uczenia się. Wyrównała deficyty w zakresie centralnego przetwarzania informacji, dała solidną podstawę do osiągnięcia sukcesów w nauce. Efekty pracy z wykorzystaniem metody Warnkego są długotrwałe. Doświadczenie pokazało, że po treningach, dzieci po powrocie ze szkoły były mniej zmęczone, a wykonywanie zadań domowych stało się szybsze. Oceny uczniów uległy poprawie.
Osiągnięto pozytywne efekty treningu. W miarę możliwości kontynuować innowację w roku szkolnym 2020/2021Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.