Katalog

Ewelina Kapiszke, 2021-06-11
Słupsk

Zajęcia przedszkolne, Program nauczania

Indywidualny program pracy dla dziecka z zaburzeniami w sferze społeczno - emocjonalnej

- n +

Indywidualny program pracy dla dziecka
z zaburzeniami w sferze społeczno - emocjonalnej

Imię i nazwisko dziecka XXXXXX
Data urodzenia XXXXXX
Nr teczki dziecka XXXXXX
Rok szkolny XXXXXX
Podstawa zakwalifikowania do pomocy:
Analiza obserwacji w miesiącu wrześniu.
Dziecko zamknięte w sobie, nawiązujące kontakt dopiero w mniejszej grupie. Zaburzona sfera społeczno – emocjonalna. Obniżona koordynacja ruchowa.

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka

1. Mocne strony dziecka
- Dziewczynka samodzielnie korzysta z toalety
- samodzielnie rozbiera i ubiera niektóre części garderoby
- bez problemu rozstaje się z rodzicami
- chętnie chodzi do przedszkola

2. Zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej
1.Wspomaganie aktywności społecznej
• Kształtowanie świadomości własnego ciała, panowanie nad nim, nabywanie wiary we własne możliwości, rozwijanie koordynacji rąk i nóg –programy aktywności wg metody Knillów.
• Doskonalenie czynności samoobsługowych - nabywanie coraz większej samodzielności.
• Nawiązywanie kontaktów społeczno – emocjonalnych poprzez wdrożenie do nawiązywania prawidłowych relacji z innymi dziećmi w grupie rówieśniczej, modulowanie zachowań w kontaktach interpersonalnych (kształtowanie sfery społecznej dziecka). Wdrażanie dziecka do współdziałania poprzez naśladownictwo i zabawy odtwórcze w parach i małych grupach – ćwiczenia elementami metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
• Dostrzeganie różnic między dobrem a złem
• Nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach- nie wycofywanie się.
2. Wspomaganie aktywności językowej.
• Słuchowe spostrzeganie różnego rodzaju dźwięków
• Nawiązywanie kontaktów społeczno – emocjonalnych poprzez wdrożenie do nawiązywania prawidłowych relacji z innymi dziećmi w grupie rówieśniczej, modulowanie zachowań w kontaktach interpersonalnych (kształtowanie sfery społecznej dziecka).
• Rozwijanie mowy czynnej i biernej poprzez pracę z książeczkami, wdrażanie do słuchania nauczyciela. Rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów codziennego użytku oraz wykonywanych z nimi czynności.
• Zachęcanie do rozmowy z rówieśnikami z grupy- przełamywanie bariery językowej.
• Ćwiczenia percepcji i pamięci słuchowej oraz koordynacji słuchowo-ruchowej: słuchanie i rozpoznawanie dźwięków, dopasowywanie ich do obrazka.
• Ćwiczenia ortofoniczne.
3. Wspomaganie aktywności poznawczej
• Inicjowanie zabawy wg własnych pomysłów i własnych możliwości.
• Wzmacnianie siły mięśni rąk poprzez odkręcanie, zakręcanie słoików, otwieranie i zamykanie puszek, wyjmowanie i wkładanie ukrytych tam przedmiotów, nakładanie kółek na trzpień, przybijanie młotkiem.
• Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni np. lepienie z masy solnej, plasteliny, zgniatanie papieru, wycinanie, wydzieranie, obwodzenie palcami przedmiotów, figur ( z wykorzystaniem pomocy M. Montessori), zbieranie drobnych elementów do różnych pojemników.
• Porównywanie przedmiotów o zróżnicowanym kształcie, wielkości i powierzchni: gładkie - chropowate, miękkie – twarde.
• Nabywanie wrażliwości dotykowej poprzez kontakt z różnorodnym materiałem np.: bibułą, watą, celofan (gniecenie), materiałami sypkimi (przesypywanie), wodą (przelewanie).
• Doskonalenie orientacji przestrzennej: - góra, dół, do przodu, do tyłu, w bok, odkładanie zabawek zgodnie z instrukcją słowną - nad głową, na głowie, pod kolanem, przed sobą, za sobą, obok siebie.
• Utrwalanie kolorów podstawowych: żółtego, zielonego, niebieskiego, czerwonego – zabawa z użyciem piłek w tych kolorach.
4. Wspomaganie aktywności artystycznej
• Wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami: wydzieranki, zabawy z masą solną lub plasteliną, malowanie palcami itp.
• Uczestniczenie w zabawach rytmicznych, obserwacja i naśladowanie.
5. Wspomaganie aktywności ruchowej i zdrowotnej
• Aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i zajęciach ruchowych.
• Poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu- nieoddalanie się od opiekunów, bezpieczne korzystanie z urządzeń na placu przedszkolnym.
• Przestrzeganie zasad przyjętych w zabawach ruchowych (zabawach z grupą i indywidualnych).
• Ćwiczenia grafomotoryczne.
• Kształtowanie ogólnej motoryki i koordynacji ruchów.
• Kształtowanie kontroli nad swoimi ruchami.
• Rozluźnianie i uelastycznianie mięśni, likwidowanie napięć mięśniowych, wyrabianie płynności ruchu.

3. Podjęte działania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Opracowano Indywidualny Program Pracy, we współpracy z rodzicami dziecka. Nawiązano współpracę ze specjalistami: rehabilitantem ruchowym, psychologiem, terapeutą integracji sensorycznej. Zaproponowano rodzicom: konsultacje, porady.

Opracowanie: Ewelina KapiszkeWyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.