AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Szewczyk, 2021-06-11
Gać Kaliska

Zajęcia przedszkolne, Artykuły

Opis i analiza problemu edukacyjnego "Dziecko z dyslalią wieloraką w przedszkolu"

- n +

I. Identyfikacja problemu:
Przedstawię problem Pawełka, sześcioletniego chłopca z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie. Pawełka poznałam we wrześniu 2018 r., kiedy rozpoczął naukę w punkcie przedszkolnym. Jeszcze wtedy nie byłam jego wychowawcą, ale zdarzało się, że prowadziłam zajęcia w grupie, do której uczęszczał chłopiec. W roku szkolnym 2019/2020 w wieku 5 lat chłopiec zaczął uczęszczać do oddziału przedszkolnego, w którym jestem wychowawcą. Już w pierwszych dniach pracy zauważyłam, że Pawełek przejawia trudności w zakresie rozwoju psycho- fizycznego, zaburzenia mowy oraz ma poważną wadę wzroku. W związku z tymi pierwszymi spostrzeżeniami postanowiłam dokładniej przyjrzeć się dziecku i założyłam zeszyt obserwacji oraz sporządziłam wstępną diagnozę. Obecnie dziecko drugi rok uczęszcza do oddziału przedszkolnego. Chętnie,
z uśmiechem na twarzy przychodzi do przedszkola, ale mimo to słabo integruje się z grupą. Bawi się tylko ze swoją o rok młodszą siostrą Leną lub sam. Podczas zabaw swobodnych bawi się dużymi kolorowymi klockami, najchętniej jednak siedzi przy swoim stoliku i rysuje, maluje farbami, układa puzzle. Po skończonej zabawie porządkuje zabawki. Uczestniczy we wszystkich grach i zabawach ruchowych jednak porusza się, biega bardzo niezdarnie, potyka się. Kiedy nie odnosi sukcesu zniechęca się, płacze i rezygnuje z dalszej aktywności fizycznej. Trudność sprawia mu zdobywanie nowych umiejętności ruchowych. Nieprawidłowo wykonuje pajacyki, ruchy naprzemienne, nie potrafi skakać na jednej nodze wykonywać przewrotu w przód. Jego ruchy są nieskoordynowane.
W trakcie zajęć dydaktycznych stara się samodzielnie pracować w kartach pracy. Większość zadań sprawia mu trudność, wówczas szuka pomocy u nauczyciela. Samodzielnie odwzorowuje litery jednak robi to niestarannie, nie utrzymuje liter i cyfr w liniaturze- widoczne są zaburzenia umiejętności grafomotorycznych. Umiejętnie posługuje się narzędziami graficznymi (kredką, ołówkiem), jednak dużo czasu zajęło, aby wyćwiczyć prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego. Trudności sprawiają Pawłowi zadania wymagające koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawnej współpracy palców obu dłoni przy manipulowani drobnymi przedmiotami np. nawlekanie koralików, zapinanie guzików. Rozpoznaje cyfry, potrafi je zapisać jednak podstawowe umiejętności matematyczne takie jak dodawanie i odejmowanie w zakresie dziesięciu wykonuje z pomocą nauczyciela. Paweł ma kłopoty z prawidłowym odróżnianie strony prawej od lewej w otaczającej go przestrzeni. Utrwalania wymaga orientacja w schemacie własnego ciała (odróżnianie strony lewej od prawej) w odniesieniu do osi ciała. Ma problemy z koncentracją uwagi, łatwo i szybko się rozprasza, nie rozumie poleceń nauczyciela kierowanych do całej grupy, konieczne są wtedy polecenia skierowane bezpośrednio do niego. Kiedy nauczyciel opowiada lub czyta tekst skierowany do dzieci odnosi się wrażenie, że chłopiec myśli zupełnie o czymś innym. Często nie potrafi udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytania do wysłuchanego tekstu, jego zasób słownictwa czynnego jest ubogi.

II. Geneza i dynamika zjawiska:

Paweł jest najstarszym dzieckiem z trójki rodzeństwa. Ma o rok młodszą siostrę Lenkę, która również wykazuje takie same niepokojące zachowania jak Paweł oraz o cztery lata młodszą siostrę Klaudię. Wychowuje się w pełnej rodzinie. Rodzina mieszka
w jednorodzinnym domu na wsi niedaleko szkoły, do której uczęszcza chłopiec. Matka chłopca nie pracuje zawodowo, opiekuje się dziećmi, ojciec pracuje jako kierowca. Często dziećmi zajmuje się babcia, która mieszka w domu obok. Odbiera Pawła i Lenkę
z przedszkola, wozi na zajęcia logopedyczne. Z wywiadu przeprowadzonego z matką wynika, że ciąża i poród przebiegły prawidłowo, ale matka twierdzi, że chłopiec rozwijał się wolniej
i zaczął mówić dopiero w wieku 3 lat. Chłopiec jest zadbany, matka interesuje się jego zachowaniem i postępami w nauce.
Paweł w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczał do punktu przedszkolnego w tej samej szkole. Z rozmowy przeprowadzonej z wychowawcą, będąc w punkcie przedszkolnym chłopiec przejawiał również niepokojące i odbiegające od normy zachowania m.in. trudności w zakresie motoryki małej i dużej, zaburzenia koordynacji ruchów, koordynacji wzrokowo- ruchowej. Ze względu na opóźniony rozwój mowy miał trudności w komunikowaniu się
z rówieśnikami i wychowawcą. Wywoływało to u chłopca frustracje, zdenerwowanie. Wchodził wówczas pod ławkę i płakał nawet kilka godzin a nauczycielowi trudno go było uspokoić. Wychowawca zgłaszał ten fakt matce chłopca, która reagowała agresją w stosunku do dziecka (szarpała go, używała wulgaryzmów) tak jakby chciała go ukarać za złe zachowanie.
Po trwającej trzy miesiące dokładnej obserwacji dziecka, popartej skrupulatnymi notatkami wezwałam matkę chłopca na rozmowę i przekazałam jej wnioski z poczynionej przez mnie obserwacji, umożliwiłam wgląd do karty obserwacji dziecka oraz przedstawiłam wstępną diagnozę oraz zasugerowałam matce przebadanie dziecka w poradni psychologiczno- pedagogicznej w celu postawienia rzetelnej i dokładnej diagnozy.


III. Znaczenie problemu:
W wyniku przeprowadzonego w lutym 2021 roku procesu diagnostycznego w poradni psychologiczno- pedagogicznej ustalono, że aktualna sprawność poznawcza chłopca jest na poziomie obniżonym w stosunku do wieku życia a rozwój poszczególnych funkcji jest nieharmonijny.
Na podstawie badania logopedycznego, obserwacji zachowań werbalnych
i społecznych oraz wywiadu z matką chłopca stwierdzono dyslalię wieloraką w tym deformacje – sygmatyzm lateralny oraz substytucje- kappacyzm i gammacyzm. W czasie badania narządów artykulacyjnych nie stwierdzono deficytów w zakresie ruchomości języka oraz budowy podniebienia miękkiego. Stwierdzono natomiast nieprawidłową pozycję spoczynkowa języka, skrócone wędzidło językowe oraz słabą sprawność języka- „…trudności w ułożeniu pozycji horyzontalno- wertykalnej języka” Paweł w mowie posługuje się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi i złożonymi. Rozumienie mowy „…plasuje się na poziomie niskim”, natomiast nadawanie mowy utrzymuje się na poziomie przeciętnym.
W wyniku badania psychologicznego wykazano, że sprawność poznawcza chłopca „…plasuje się na poziomie niższym niż przeciętna”. Paweł ma pewne trudności
w odnajdywaniu figur lub wzorów ukrytych w złożonych całościach. Dobrze sobie radził dopóki obrazki były kolorowe i pokazywały cały obiekt, natomiast trudności pojawiły się gdy obrazek był czarnobiały i przedstawiał tylko fragment obiektu. Jak wynika z badania na obniżonym poziomie znajduje się również odtwarzanie lub uzupełnianie logicznej sekwencji obrazków lub kształtów. Badanie mowy czynnej i biernej wykazało deficyty w zakresie rozumienia kierowanych komunikatów oraz samodzielnego produkowania mowy.
Na poziomie adekwatnym do wieku dziecka znajduje się umiejętność abstrahowania
i tworzenia pojęć.
Wynik badania pedagogicznego wykazał opóźniony rozwój w zakresie funkcji słuchowo- językowych co jak stwierdzono może stanowić istotną barierę w procesie nauki czytania. Paweł ma trudności z podziałem wyrazów na sylaby i głoski, z określaniem głosek na początku, w środku i na końcu wyrazu. Wolniej niż u większości rówieśników rozwijają się umiejętności grafomotoryczne chłopca. Jak stwierdzono opóźnienie to może powodować trudności w nauce pisania.
Badanie wykazało również opóźnienie w rozwoju pamięci wzrokowej. Paweł ma trudności z utrzymywaniem w pamięci krótkotrwałej materiału prezentowanego wzrokowo. Podstawowe umiejętności matematyczne takie jak przeliczanie obiektów, dodawanie
i odejmowanie w zakresie dwunastu wymaga konieczności zwiększonego wsparcia w tym obszarze. Chłopiec ma kłopot z poprawnym odróżnianiem strony lewej od prawej
w otaczającej go przestrzeni oraz wymaga utrwalania w zakresie orientacji w schemacie własnego ciała. Pawełek posiada adekwatną jak do swojego wieku wiedzę o swoim bliższym
i dalszym otoczeniu społecznym.
Na podstawie przeprowadzonego badania w poradni psychologiczno- pedagogicznej wskazaniem dla nauczycieli do dalszej pracy z dzieckiem są: zajęcia korekcyjno- kompensacyjne oraz indywidualna terapia logopedyczna.

IV. Prognoza
Negatywna
Bez konsultacji ze specjalistami oraz podjęcia działań wspomagających w przedszkolu i domu:
- Brak zgody matki na odroczenie dziecka- powtórzenie oddziału przedszkolnego będzie
przyczyną niepowodzeń szkolnych,
- Będą problemy z nabyciem umiejętności czytania i pisania,
- Nastąpi stopniowe obniżenie motywacji do nauki,
- Dziecko nie nabędzie umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w szkole
i w życiu,
- Widoczny będzie brak poprawy w zakresie prawidłowej wymowy lub nastąpi pogłębienie
się zaburzeń mowy,
- Pogłębi się problem niewłaściwych reakcji emocjonalnych (płaczliwość, frustracja)
- Zaburzenia rozwoju mowy spowodują zaburzenie procesu komunikowania się z innymi,
- Widoczny będzie brak postępów w zakresie umiejętności grafomotorycznych (trudności
w pisaniu)
- Nastąpi narastanie zaburzeń sfery emocjonalno-uczuciowej i kształtowanie się negatywnej
postawy w stosunku do podjęcia nauki w szkole oraz w stosunku do rówieśników i innych.

Pozytywna
Objęcie dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną w formie:
a) dodatkowych zajęć korekcyjno- kompensacyjne przyczyni się do:
- poszerzenia zdolności do koncentracji uwagi,
- poprawy w zakresie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
- poprawy funkcji słuchowo-językowych w zakresie rozwoju zasobu słownictwa czynnego
i biernego, usprawnienia w zakresie analizy i syntezy słuchowej, kształtowania słuchu
fonematycznego
- poprawy sprawności grafomotorycznej.
b) intensywnej indywidualnej terapii logopedycznej przyczyni się do:
- usprawnienia narządów artykulacyjnych,
- korekty zaburzonych głosek,
- usprawnienia percepcji słuchowej (analiza zdaniowa, analiza i synteza sylabowa i głoskowa)
- poprawy w zakresie pamięci słuchowej,
- poszerzenia zakresu słownika czynnego i biernego.
- nawiązanie bliższego kontaktu z rówieśnikami,
- harmonijnego rozwój dziecka odpowiednio do wieku.

V. Propozycje działań:

- Objąć chłopca pomocą psychologiczno- pedagogiczną w formie zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych,
- Odroczenie chłopca- powtórzenie oddziału przedszkolnego,
- Objąć indywidualną, intensywną terapią logopedyczną,
- Rozmowa z matką i podanie jej wskazówek do pracy z dzieckiem w domu,
- Praca indywidualna z dzieckiem podczas zajęć przedszkolnych,
- W trakcie pracy z dzieckiem stwarzać atmosferę pełną akceptacji i zrozumienia,
- Dbać o dobrą integracje z rówieśnikami, wspierać chłopca w porozumiewaniu się z nimi
i rozwiązywaniu konfliktów,
- W trakcie pracy bazować na mocnych stronach dziecka, budować pozytywną samoocenę,
rozwijać zainteresowania i ciekawość poznawczą,
- Na zajęciach wykorzystywać pomoce dydaktyczne pobudzające różne zmysły, służące
koncentracji uwagi i lepszemu zapamiętywaniu,

VI. Wdrażanie oddziaływań i ich efekty.
Dążąc do poprawy sytuacji Pawła w przedszkolu, objęłam Go szczególną uwagą.
W bieżącej pracy z dzieckiem zaczęłam stosować wskazania i zalecenia poradni psychologiczno- pedagogicznej: np. posadziłam Pawła blisko ławki nauczyciela, w czasie zadań wymagających dłuższej pracy robię krótkie przerwy, podczas tłumaczenia poleceń staję przy dziecku i zwracam się bezpośrednio do niego, formułuję krótkie polecenia i instrukcje. Podczas zajęć stosuję dodatkowe ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość, koordynację wzrokowo-ruchową, zabawy usprawniające orientację
w schemacie własnego ciała i w przestrzeni oraz ćwiczenia poprawiające sprawność umysłową metodą kinezjologii edukacyjnej Dennisona.
Odbyłam rozmowy i zajęcia z grupą rówieśniczą, aby pokazać dzieciom, że należy pamiętać, aby każde dziecko w przedszkolu czuło się dobrze. Na temat Pawła rozmawiałam
z pozostałymi nauczycielami, którzy prowadzą zajęcia z grupą przedszkolną, w celu ujednolicenia oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych.
Zaraz po dostarczeniu opinii do szkoły przez mamę, dokument przekazałam dyrektorowi szkoły. Po zapoznaniu się z opinią dyrektor złożył wniosek do organu prowadzącego
o dodatkowe godziny na zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.
Ponadto Paweł jest objęty pomocą logopedyczną. Rodzice otrzymali zestawy ćwiczeń logopedycznych dla usprawnienia aparatu artykulacyjnego.
Po tak krótkim czasie wdrażania oddziaływań trudno stwierdzić poprawę w rozwoju chłopca. Jednak udało mi się zauważyć, że Paweł nie ulega tak łatwo emocjom
i powstrzymuje się od płaczu w trudnych dla niego sytuacjach. Rówieśnicy coraz częściej podejmują z nim współpracę podczas zabaw swobodnych. Stosując krótkie instrukcje
i komunikaty podczas pracy dydaktycznej chłopiec zdecydowanie lepiej radzi sobie
z zadaniami w kartach pracy.
Przez kolejne lata praca z Pawłem będzie kontynuowana i dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia, aby w jak najlepszym stopniu poprawić jego funkcjonowanie w grupie, skorygować zaburzenia mowy, pozwolić na wykorzystanie potencjału umysłowego i umożliwić osiąganie adekwatnych wyników edukacyjnych.
Opisu i analizy dokonała: Monika Szewczyk
Bibliografia:
1. Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu, WSiP, Warszawa 1989.
2. Demel G., Minimum Logopedyczne dla nauczyciela przedszkola, Warszawa 1998r.

3. Dennison P.E., Dennison G., Alfabetyczne ósemki. Ćwiczenia programu Gimnastyka Mózgu, International NeuroKinesiology Institute 2005.
4. Dennison P.E., Dennison G., Kinezjologia Edukacyjna dla dzieci, International NeuroKinesiology Institute 2003.
5. Nartowska M., Opóźnienia i dysharmonie w rozwoju dziecka, WSiP, Warszawa 1980.
6. Opinia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, 2021.
7. Skorek Ewa Małgorzata, Oblicza wad wymowy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.