Katalog

Barbara Soja, 2021-06-11
Tarnów Opolski

Język niemiecki, Scenariusze

Bajkowy niemiecki.

- n +

1.Tytuł innowacji: Bajkowy niemiecki.
2.Typ innowacji: metodyczno- programowa
3.Zakres innowacji: Działaniem innowacyjnym zostaną objęci uczniowie klasy IV.
4.Czas realizacji: od listopada 2020 do kwietnia 2021
5.Cele innowacji.

Cel główny:

Zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie leksyki i komunikacji w języku niemieckim z uwzględnieniem umiejętności czytania, mówienia i słuchania.

Cele szczegółowe:
•uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka niemieckiego,
•pogłębianie znajomości języka niemieckiego poprzez lekturę literatury dziecięcej – bajki (wzbogacenie leksyki, doskonalenie poprawnej wymowy, utrwalanie znajomości struktur gramatycznych),
•rozwijanie wszystkich kompetencji językowych,
•motywowanie do nauki języka niemieckiego poprzez aktywizujące metody pracy,
•kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki języka niemieckiego poprzez zabawę
•przygotowanie do użycia poznanego materiału leksykalnego i gramatycznego,
•podnoszenie motywacji do nauki języków obcych wśród dzieci poprzez włączenie ich emocji w proces nauczania,
•pobudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci,
•rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,
•zdobycie umiejętności planowania, decydowania i odpowiedzialnego wykonywania zadań,
•kształtowanie umiejętności pracy w zespole (zgodne współżycie i współdziałanie w grupie, dyscyplina, obowiązkowość)
•zaprezentowanie przygotowanych lapbooków
6.Spodziewane efekty.

Uczniowie:
•czytają odpowiednio dostosowane do ich kompetencji językowych utwory literatury dziecięcej,
•słuchają z ogólnym i selektywnym zrozumieniem czytanych przez nauczyciela oraz siebie bajek i baśni,
•zauważają korzyści obcowania z literaturą na co dzień,
•potrafią efektywnie współdziałać w zespole,
•mają podwyższoną motywację do nauki języka niemieckiego,
•mają poszerzony zakres słownictwa w języku niemieckim,
•minimalizują bariery językowe
•zaczynają traktować język niemiecki nie tylko jako przedmiot, lecz przede wszystkim jako narzędzie służące rozwijaniu pasji, zainteresowań, zdobywaniu wiedzy i informacji.

7.Sposób realizacji

Głównym celem niniejszej innowacji jest uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka niemieckiego w szkole oraz motywowanie uczniów do pracy poprzez połączenie nauki z zabawą i czytaniem bajek. Najważniejszym aspektem nauki jest rozbudzenie ciekawości u ucznia i utwierdzenie go w przekonaniu, że kontakt z językiem może być przyjemny, sprawiać dużo radości a i jednocześnie może się go w ten sposób uczyć. W nauce języka obcego warto stosować elementy pedagogiki zabawy, wykorzystując urozmaicone propozycje, które mogą ożywić tradycyjne nauczanie.
Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej, stawiają książkę w centrum uwagi dziecka. Podczas słuchania czytanego tekstu, uczniowie doskonalą umiejętność skupiania uwagi, wzbogacają swoje słownictwo, uczą się właściwego interpretowania przeczytanych tekstów, poszerzają wiedzę, wyrabiają nawyk dbania o książki i szanowania ich, uczą się nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów, jak również budują więzi między osobami dorosłymi i rówieśnikami. Dzieci przekonują się, że czytanie może być pasjonujące. Podczas zajęć będą wykorzystywane następujące metody: pantomima, układanie i prezentacja krótkich dialogów, prace plastyczne. Na zajęciach przeważa forma pracy grupowej i pracy w parach, aczkolwiek uczniowie pracują również indywidualnie. Aktywizacja uczniów na zajęciach poprzez wykorzystanie powyższych metod jest kluczem do sukcesu w nauce języka obcego.
8. Realizacja
Innowacja będzie realizowana podczas zajęć lekcyjnych języka mniejszości narodowej- niemieckiego w ilości 2h lekcyjnych miesięcznie, co daje łącznie 12h.
9. Ewaluacja działań innowacyjnych:
•Bieżąca obserwacja prowadzona przez nauczyciela
•Prezentacja dorobku uczniów społeczności szkolnej
10. Tematyka zajęć dotyczy zagadnień bliskich i znanych uczniowi, jak również jest zgodna z wymaganiami podstawy programowej dla języka mniejszości narodowej- niemieckiego.
•Bracia Grimm- życie i twórczość.
•Märchen ABC und Märchenmix. ABC bajek i bajkowy mix.
•Briefe aus dem Zwergenland. Listy z krainy krasnoludków.
•Märchensprüche. Bajkowe powiedzenia.
•Märchenpaare- gegenstände.. Dominospiel. Zabawy językowe.
•Od Czerwonego Kapturka do Jasia i Małgosi- krzyżówkowo na lekcji.
•Od bajki do obrazka. Rozumienie tekstu słuchanego i czytanego.
•Goldmaries und Pechmaries Abenteuer bei Frau Holle. Przygody u Pani Zamieć.
•Die Bremer Stadtmusikanten. Muzykanci z Bremy.
•Hansel und Gretel- das Gute gewinnt immer. Jaś i Małgosia-dobro zawsze zwycięża.
•Kreative Wiederholung- wir machen ein Märchenlapbook. Kreatywne powtórzenie wiadomości.
11. Techniki na rozwijanie czterech sprawności językowych:

•dopasowanie obrazka do usłyszanego tekstu,
•porządkowanie obrazków,
•wykonywanie poleceń nauczyciela,
•reagowanie całym ciałem,
•uzupełnianie brakujących informacji w usłyszanym tekście,
•powtarzanie za nauczycielem: w grupie i indywidualnie,
•opisywanie przedmiotów lub czynności przedstawionych na obrazkach, lub prezentowanych przez nauczyciela,
•odgrywanie scenek w formie dialogu,
•odgadywanie treści obrazków,
•odnajdywanie różnic na ilustracjach,
•zastosowanie kart obrazkowych,
•wykorzystanie plakatów,
•przedstawianie za pomocą gestów i mimiki.
•utrwalenie poznanych słów i struktur w formie zabaw i gier
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.