AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

jacek duda, 2021-06-11
szubin

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA MIANOWANEGOImię i nazwisko: Jacek Duda
Miejsce zatrudnienia: Zakład Poprawczy MOAS w Szubinie
Pełniona funkcja: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2016 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Opiekun stażu: Kazimierz Tryba
Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


Głównym celem zakładu poprawczego jest resocjalizacja nieletnich zmierzająca do zmiany ich postaw wobec siebie i innych w kierunku społecznie pożądanym, zapewniającym prawidłowy rozwój osobowości, a zwłaszcza kształtowanie pozytywnych zainteresowań, właściwej hierarchii wartości oraz przestrzegania przyjętych zasad współżycia społecznego.
Zadaniem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów opuszczających placówkę, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.
Ukończone studia z zakresu resocjalizacji przygotowały mnie do realizacji zadań edukacyjnych w placówkach o profilu resocjalizacyjnym. Nabyłem umiejętność planowania pracy resocjalizacyjnej z jednostką niedostosowaną społecznie oraz jej rodziną, w oparciu o zrozumienie problemów adaptacyjnych i zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży oraz rozeznanie w zasadach udzielania pomocy psychopedagogicznej.
Dzięki ukończeniu wyżej wymienionych studiów oraz technikum drzewnego i uzyskaniu tytułu technika technologii drewna uzyskałem kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zakładzie poprawczym.
W zawodzie stolarza pracuję ponad 10 lat. W toku dotychczasowego zatrudnienia poznałem specyfikę oraz tajniki tego zawodu, które przekazuję uczniom podczas zajęć praktycznej nauki zawodu. W procesie kształcenia zawodowego podejmowałem działania wspomagające rozwój każdego ucznia stosownie do jego potrzeb i indywidualnych możliwości, ze szczególną troską o przestrzeganie przepisów bhp i p – poż. oraz obowiązujących w placówce procedur i regulaminów.
Czas stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad realizacją zadań, które sobie założyłem i zawarłem w planie rozwoju zawodowego. To także czas wielu zmian w moim życiu jako nauczyciela i jako człowieka. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałem wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i organizowania pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Doskonaliłem znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania placówki, aktywnie uczestniczyłem w realizacji zadań ogólnozakładowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki warsztatów szkolnych.
Zapoznałem się i aktualizowałem wiedzę z zakresu przepisów regulujących uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Na podstawie przeanalizowanych dokumentów opracowałem plan rozwoju zawodowego.
W związku z odbyciem stażu składam sprawozdanie z jego realizacji. Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie przebiegu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

I. Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.

1. Pierwszym krokiem podjętym w celu zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było poznanie procedury awansu zawodowego. Przeanalizowałem przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Analizowałem przepisy zawarte w:
a) Ustawie Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982roku,
b) Ustawie o zmianie ustawy Karty Nauczyciela z dnia 18.02.2000 roku,
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.03.2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

II. Poznanie przepisów systemu oświatowego oraz prawa dotyczącego organizacji i funkcjonowanie placówki.

1. Zapoznałem się z planami i regulaminami w zakresie funkcjonowania placówki oraz aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty.
a) Ustawa z dnia 13.06.2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty,
b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15.12.2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu,
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
określenia szkół o wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli,
d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli,
e) Ustawa z dnia 24.05.2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej,
f) Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. z 2013 r. Nr 11, poz. 109),
g) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.05.2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 629),
h) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15.12.2010.r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626),
i) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich ( Dz. U. Nr 107 poz. 894),
j) Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.08.2004 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 20),
k) Teczki akt osobowych wychowanków,
l) Regulamin Zakładu Poprawczego w Szubinie,
m) Regulamin Pracy w Zakładzie Poprawczym w Szubinie,
n) Regulamin Pobytu Wychowanka w Zakładzie Poprawczym w Szubinie,
o) Perspektywiczny Plan Rozwoju Zakładu Poprawczego w Szubinie,
p) Roczny Plan Pracy Zakładu Poprawczego w Szubinie,
q) Plan Ochronny Zakładu Poprawczego w Szubinie,

III. Udział w zespołach i komisjach mających za zadanie podnoszenie jakości pracy placówki.

1. Brałem aktywny udział w komisji tworzącej roczny plan pracy i rozwoju zakładu na rok szkolny 2014/2015,
2. Byłem członkiem komisji egzaminacyjnej podczas egzaminów gimnazjalnych i szkoły podstawowej.
3. Byłem członkiem komisji wnioskowej na radach pedagogicznych zakładu.

IV. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu.

1. Nawiązałem współpracę z opiekunem stażu panem Kazimierzem Trybą.
a) zawarłem kontrakt uwzględniający zakres obowiązków zarówno mój jak i opiekuna stażu, zasady komunikowania się oraz kryteria oceny stażu, co umożliwiło obustronną owocną współpracę.
b) przygotowywałem okresowe sprawozdania z realizacji planu rozwoju, co bardzo pomogło i usprawniło moją pracę nad samorozwojem.

V. Poszerzenie wiedzy i umiejętności


1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy realizowałem poprzez ukończenie studiów magisterskich na kierunku Pedagogika specjalność resocjalizacja.

2. Uczestniczyłem w kursach i szkoleniach zewnątrzszkolnych:
a) „Doskonalenie praktyczne w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących na potrzeby branży mechaniczno-elektrycznych i pokrewnych”
b) „Integracja i budowanie zespołu”
c) „Ochrona dziecka w prawie krajowym i międzynarodowym”
d) „Wychowanie do wartości w świecie powszechnej konsumpcji i kultury popularnej”
3. Uczestniczyłem w wewnątrzszkolnych szkoleniach realizowanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej Zakładu, a także na posiedzeniach Rady Warsztatów Szkolnych:
a) „Tworzenie prezentacji multimedialnych”
b) „Nawiązywanie kontaktu z wychowankami na podstawie cech osobowości”
c) „Metody i techniki wychowawcze”
d) „Metody aktywizujące-metoda tekstu przewodniego”
e) „Metody aktywizujące-metoda problemowa w nauczaniu praktycznym”
4. Uczestniczyłem w zajęciach otwartych organizowanych przez innych nauczycieli praktycznej nauki zawodu t.j. pana Tomasz Kmiecia, pana Wojciecha Kaszubę.

VI. Samodzielne studiowanie literatury oraz publikacji w Internecie.

1. Na bieżąco studiowałem literaturę pedagogiczną oraz zawodową:
a) „Młody Technik”
b) „Gazeta przemysłu drzewnego”
2. Regularnie odwiedzam strony internetowe z zakresu resocjalizacji.


VII. Podnoszenie efektywności pracy.

1. Prowadziłem lekcje w obecności dyrektora placówki, dyrektora szkoły, kierownika warsztatów.
2. Prowadziłem lekcje w obecności opiekuna stażu.
3. Uczestniczyłem w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
4. Po każdej lekcji prowadziłem samoocenę i analizowałem wskazówki otrzymywane przez osobę hospitującą, które uświadamiały mi moje mocne i słabe strony w prowadzeniu zajęć.

VIII. Stała współpraca z pracownikami wszystkich agend placówki.

1. W ramach stałej współpracy z pracownikami wszystkich agend placówki raz w miesiącu uczestniczę w Komisji Wychowawczej podczas, której wychowawcy, nauczyciele i pracownicy zespołu diagnostyczno -korekcyjnego wystawiają stopnie resocjalizacyjne wychowankom. Każdorazowo przed podjęciem obowiązków służbowych uczestniczę w odprawie pod przewodnictwem kierownika warsztatów. Są na niej omawiane bieżące sprawy dotyczące wychowanków. Kwalifikacje, które posiadam pozwalają mi wspomóc swoją osobą dział internatu. Corocznie podczas wakacji oraz w miarę potrzeb staram się być do dyspozycji kierownika internatu.

IX. Tworzenie własnego warsztatu pracy.

1. W okresie stażu gromadziłem i aktualizowałem własną bibliotekę przedmiotową.
2. Sukcesywnie zabiegam o doposażenie i udoskonalenie warsztatu szkolnego w niezbędne narzędzia i materiały dydaktyczne. Niezbędnych zakupów dokonywałem sam w czasie wolnym po konsultacji z kierownikiem warsztatów.

X. Tworzenie systemu podnoszenia aktywności uczniów.

1. W ramach podnoszenia aktywności uczniów, a także rozwijania zainteresowań zawodowych uczniów zorganizowałem konkursy:
a) „Wiedzy teoretycznej z zakresu stolarstwa oraz zasad bhp podczas pracy w stolarni”.
b) „Mistrzostwa zakładu we wbijaniu gwoździa”.

XI. Rozwijanie zainteresowań zawodowych uczniów.

1. Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniami w celu rozwijania umiejętności w zawodzie stolarza w ramach art. 42 § 2 pkt.2 Karta Nauczyciela.
2. Organizowanie zajęć dla uczniów w postaci „kółka rzeźbiarskiego”.


§ 7 ust.2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

I. Szczegółowa analiza dokumentacji osobopoznawczej wychowanków dokonywanie właściwych wpisów w IPR-ach.

1. Nawiązałem współpracę z zespołem diagnostyczno – korekcyjnym naszej placówki w celu dokonania rozeznania się w sytuacji rodzinnej nieletnich. Poznawałem problemy w tych rodzinach, występujące w nich ewentualne dysfunkcje i nałogi, problemy z naruszaniem prawa.
2. Analizowałem na bieżąco akta osobowe uczniów.
3. Konsultowałem się z innymi pracownikami pedagogicznymi zakładu w różnych agendach, aby moje informacje były pełne i aktualne.
4. Obserwowałem uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, podczas imprez ogólnozakładowych i środowiskowych.

II. Współpraca z instytucjami ze środowiska lokalnego.

1. Organizowałem udział uczniów w pracach na rzecz innych instytucji oświatowych przedszkola, szkoły w postaci zajęć dla dzieci.
a) zajęcia otwarte dla dzieci z Przedszkola nr 3 w Szubinie o tematyce Bożonarodzeniowej.
b) zajęcia otwarte dla dzieci z Przedszkola „Słoneczko” w Szubinie o tematyce Wielkanocnej.
c) zajęcia otwarte dla dzieci z oddziały przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie na temat „Stolarz – Stolarnia”.
d) zajęcia otwarte dla dzieci z pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie na temat „Stolarz – Stolarnia”.
e) zajęcia otwarte dla dzieci z pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie na temat „Stolarz – Stolarnia”.
2. Wychowankowie pod moją opieką wykonywali szereg prac remontowo-naprawczych na rzecz zakładu i społeczności lokalnej m.in:
a) Parafia Św. Andrzeja Boboli w Szubinie.
b) Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie.
3. W okresie stażu organizowałem także wycieczki dydaktyczne dla wychowanków naszej placówki.
a) do hurtowni „Rotor” w Bydgoszczy na prezentacje nowoczesnych elektronarzędzi, narzędzi i akcesoriów takich firm jak FESTOOL, METABO, MAKITA i inne – wycieczka zorganizowana była wraz z opiekunem stażu.
b) do Multikina w Bydgoszczy na prezentacje nowoczesnych okuć meblowych firmy „Blum” - wycieczka zorganizowana była wraz z opiekunem stażu.
c) do Bydgoskich Zakładów Sklejek celem zapoznania uczniów z procesem technologiczny powstawania materiału drewnopochodnego jakim jest sklejka.


III. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.

1. W celu dostosowania działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów, zaplanowałem działania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze służące wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy. Działania te realizowałem poprzez:
a) udział w spotkaniach Zespołu Indywidualnej Zmiany na których to spotkaniach opracowywane były indywidualne plany resocjalizacyjne wychowanków oraz ich aktualizacje.
b) prowadziłem z uczniami rozmowy motywujące i podtrzymujące podczas zajęć, a także zlecałem indywidualne zadania dla uczniów przebywających w izbach przejściowych.
2. Podnoszenie efektywności procesu szkolenia i doskonalenia umiejętności zawodowych osiągnąłem poprzez:
a) wdrożenie zaleceń pohospitacyjnych.
b) podczas zajęć stosowałem różnorodne metody nauczania i zadania o różnym stopniu trudności tak, by wszyscy uczniowie mogli się wykazać.
c) uczniowie, którzy mają trudności z przyswojeniem partii materiału mogli korzystać z indywidualnych porad oraz indywidualnej analizy materiału podczas spotkań w myśl art. 42 § 2 pkt. 2 Karta Nauczyciela. jako wyrównywanie poziomu i niwelowanie różnic edukacyjnych.
d) ponadto zainteresowani uczniowie uczęszczali na zajęcia „koła rzeźbiarskiego” podczas którego starałem się w sposób atrakcyjny podnosić zdolności manualne wychowanków.
3. Przygotowywałem uczniów do konkursów warsztatowych i nie tylko, zorganizowałem konkursy:
a) „Wiedzy teoretycznej z zakresu stolarstwa oraz bhp podczas pracy w stolarni”.
b) „Mistrzostwa Zakładu Poprawczego we wbijaniu gwoździa”.
c) z okazji Dnia dziecka-dnia sportu przeprowadziłem konkurencje „Jazda na szalonym rowerze”.
d) dla wychowanków spędzających Święta Bożego Narodzenia w placówce zorganizowałem turniej bilardowy.


IV. Poszerzanie kwalifikacji zawodowych uczniów.

1. W ramach poszerzenia kwalifikacji zawodowych uczniów sprawowałem nadzór i opiekę nad wychowankami podczas kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez Unię Europejską „Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich”. Były to kursy:
a) wózków jezdnych.
b) pilarz-drwal.
c) malarz-tapeciarz.

V. Poszerzanie oferty resocjalizacyjnej placówki. Wdrażanie uczniów do racjonalnego spędzania czasu wolnego.

1. W ramach poszerzenia oferty resocjalizacyjnej placówki stworzyłem program autorski pt.” koło rzeźbiarskie”. Program ma na celu m.in:
a) rozwijanie zdolności, wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia ucznia.
b) pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia,
c) doskonalenie sprawności manualnej,
d) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
e) stwarzanie możliwości wypowiadanie siebie poprzez wytwory artystyczne,


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

I. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

1. Wykorzystywałem komputer i Internet do czynności związanych z odbywaniem stażu:
a) dokumentowanie przebiegu stażu,
b) wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli uzyskiwałem korzystając z portali nauczycielskich,
2. W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej w dużym stopniu wykorzystywałem technologię komputerową przy opracowywaniu:
a) programów nauczania,
b) scenariuszy zajęć,
c) sprawozdań,
d) referatów,
e) opinii na temat wychowanków,
f) pomocy dydaktycznych, ,
g) testów,
h) konkursów,
i) dyplomów,
j) prezentacji multimedialnych,
3. Uczestniczyłem w szkoleniu „Tworzenie prezentacji multimedialnych”
II. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.

1. Korzystałem z takich stron jak:
a) www.edukacja.edux.pl,
b) http://www.koweziu.edu.pl/,
c) www.eduinfo.pl,
d) www.awans.net,
e) www.cdn.edu.pl,
f) www.oswiata.org.pl.
2. Dzięki możliwościom stwarzanym przez Internet i komputer gromadziłem własną bibliotekę multimedialną.
3. Posiadam własne konto e-mail dzięki któremu mogę prowadzić korespondencję z zakładami pracy. Również w ten sposób wymieniam się informacjami z innymi nauczycielami, a także regularnie utrzymuje tą drogą kontakt z moim opiekunem stażu.
4. Przy pomocy komputera i Internetu opracowuje i dostarczam materiały na stronę internetową placówki i gazetki MOASEK.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

I. Poszerzenie kompetencji z zakresu psychologii, pedagogiki
i metodyki pracy.

1. Praca w tak specyficznych warunkach jakim jest zakład poprawczy stwarza konieczność ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii. W myśl tej tezy w okresie stażu ukończyłem szkolenia takie jak:
a) „Doskonalenie praktyczne w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących na potrzeby branży mechaniczno-elektrycznych i pokrewnych”
b) „Integracja i budowanie zespołu”
c) „Ochrona dziecka w prawie krajowym i międzynarodowym”
d) „Wychowanie do wartości w świecie powszechnej konsumpcji i kultury popularnej”
e) „Tworzenie prezentacji multimedialnych”
f) „Nawiązywanie kontaktu z wychowankami na podstawie cech osobowości”
g) „Metody i techniki wychowawcze”
h) „Metody aktywizujące-metoda tekstu przewodniego”
i) „Metody aktywizujące-metoda problemowa w nauczaniu praktycznym”
2. Systematycznie czytałem literaturę pedagogiczną, przeglądałem prasę i wydawnictwa branżowe. W zależności od potrzeb czytałem wydawnictwa prawne.
3. Ukończyłem, także studia uzupełniające na kierunku Pedagogika specjalność resocjalizacja.

II. Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych.

1. W całym okresie stażu systematycznie utrzymywałem współpracę z zespołem diagnostyczno-korekcyjnym. Celem naszych spotkań było przede wszystkim ujednolicenie metod wychowawczych stosowanych wobec wychowanków, bieżąca ocena ich procesu resocjalizacji oraz korygowanie ustalonych zamierzeń. Poprzez rozmowy z pedagogiem i psychologiem zweryfikowałem swój sposób pisania informacji o postępach ucznia w nauce i zachowaniu, pamiętając, że informacje należy formułować w zwięzły i czytelny sposób dla innych. Pomogło mi to w prowadzeniu dokumentacji osobopoznawczej mającej na celu dokonywanie porównań postaw i zachowań nieletniego podczas pobytu w placówce.

III. Koordynacja działań wychowawczych i resocjalizacyjnych.

1. Dzieliłem się obserwacjami, wymieniałem informacje z innymi nauczycielami podczas odpraw pod przewodnictwem kierownika warsztatów każdorazowo przed podjęciem obowiązków służbowych.
2. Konsultowałem się z wychowawcami internatu w celu wypracowania wspólnego i jedno litego frontu oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych na wychowanka w placówce.
3. Zorganizowałem rady szkoleniowo-warsztatowe dla pracowników pedagogicznych placówki:
a) „Nauczyciel i jego rola”,
b) „Budowanie atmosfery wychowawczej w oparciu o autorytet nauczyciela”§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

I. Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego oraz organizacji i zasad funkcjonowania placówki.


1. Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak:
a) Karta Nauczyciela,
b) Ustawa o Systemie Oświaty,
c) Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, rozpocząłem procedury związane z awansem zawodowym.
2. Złożyłem wniosek o rozpoczęcie stażu,
3. Nawiązałem współpracę z opiekunem stażu,
4. Opracowałem plan rozwoju zawodowego.
5. Przez cały okres stażu śledziłem zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur.
6. Zapoznałem się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Zakładu Poprawczego w Szubinie:
a) Statut szkół,
b) Regulamin zakładu,
c) Regulamin pracy,
d) Regulamin pobytu wychowanka,
e) Perspektywiczny plan rozwoju zakładu,
f) Roczny plan pracy zakładu,
g) Plan ochronny zakładu.
7. Konstruowałem programy nauczania, kryteria oceniania, tworzyłem instruktaże stanowiskowe.
8. Służyłem swoją wiedzą na temat uzyskiwania stopni awansu kolegom odbywającym pierwszy stopień awansu lub rozpoczynającym staż na nauczyciela mianowanego.
9. Brałem aktywny udział w komisji tworzącej roczny plan pracy i rozwoju zakładu na rok szkolny 2014/2015,
10. Byłem członkiem komisji egzaminacyjnej podczas egzaminów gimnazjalnych i szkoły podstawowej.
11. Byłem członkiem komisji wnioskowej na Radach Pedagogicznych Zakładu.
12. Prowadziłem dokumentacje szkolną i warsztatową zgodnie z obowiązującymi przepisami.Podsumowanie

Realizując swój plan rozwoju zawodowego przez cały czas stażu umiejętnie organizowałem i doskonaliłem warsztat pracy. Starałem się w szczególności dbać o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków. Rzetelnie realizowałem program nauczania oraz obiektywnie oceniałem i sprawiedliwie traktowałem uczniów. Wspierałem ich w rozwoju psychofizycznym i pomagałem w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych współpracując przy tym z ich wychowawcami. W swojej pracy uwzględniłem potrzeby rozwojowe uczniów oraz problematykę środowiska lokalnego. Systematyczne uczestnictwo w szeregu kursach, szkoleniach i zajęciach otwartych przyczyniło się do stałego powiększania posiadanych już przeze mnie wiadomości i umiejętności z zakresu resocjalizacji i pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Rozwijałem się również jako człowiek, poprzez systematyczność, właściwą organizację czasu pracy, cierpliwość, konsekwencję w działaniu, rozładowywanie napiętych sytuacji i konfliktów. Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałem wszystkie zadania wytyczone w planie rozwoju zawodowego. Wiele z nich to działania o charakterze długofalowym i mam zamiar nadal współpracować przy ich realizacji. Zawód nauczyciela należy do profesji twórczych, dlatego też zamierzam dalej dbać o doskonalenie swoich umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia oraz systematycznie dokształcać się i dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Praca z młodzieżą i dla młodzieży daje mi niezmiernie dużo satysfakcji i zadowolenia.mgr Jacek Duda


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.