AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Izabela Meller, 2021-06-11
Gdynia

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

- n +
PLAN ROZWOJU
ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
2020/2021
Plan rozwoju zawodowego

Imię i nazwisko: mgr Izabela Meller
Szkoła: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mostach
Dyrektor: mgr Anna Szymborska
Stanowisko: nauczyciel wspomagający
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020 r.
Planowana data ukończenia stażu: 31 maj 2021 r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Marta Kamińska

Kwalifikacje:

• Rozpoczęcie Studiów Podyplomowych - październik 2020r. na kierunku edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu - przewidywana obrona pracy dyplomowej czerwiec 2021r.
• Terapeuta integracji sensorycznej
• Ukończone studia podyplomowe edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
• Ukończone studia magisterskie pedagogika wczesnoszkolna, specjalizacja terapia pedagogiczna

Cel uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.


§6 ust. 2 pkt. 1
Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
Zadania - przewidywane efekty Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

- analiza
przepisów prawnych dotyczących awansu - krótkie notatki z analizy
Zapoznanie się zawodowego tj. Karta Nauczyciela, Ustawa przepisów
z procedurą awansu zawodowego o systemie oświaty, Prawo oświatowe (przepisy - napisanie planu rozwoju
wprowadzające), Rozporządzenie MEN w sprawie zawodowego
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli, Rozporządzenie MEN w sprawie zasad

organizacji i udzielania pomocy Okres całego stażu
psychologiczno-pedagogicznej,Rozporz
ądzenie MEN w

sprawie warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i
zagrożonych niedostosowaniem społecznym
- gromadzenie informacji
z Internetu i prasy poświęconej oświacie

rozmowa na temat systemu awansu - zatwierdzony plan rozwoju
Nawiązanie współpracy zawodowego, zawodowego
z opiekunem stażu - określenie formy współpracy, Okres całego stażu - scenariusze, konspekty
-ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na zajęć i potwierdzenie

okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i opiekuna stażu.
prowadzonych.

- analiza
dokumentacji szkoły tj. Statut Szkoły, - zapis w dokumentacji
Poznanie zasad funkcjonowania Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach przebiegu stażu
i organizacji szkoły kryzysowych, program wychowawczo-profilaktyczny Okres całego stażu - Programy rewalidacyjne
- Arkusz wielospecjalistycznej oceny rozwoju ucznia
- udział w zebraniach Rad Pedagogicznych - konspekty i scenariusze

- zapisy w dzienniku
Strona 2/10

- zapoznanie się z programem oddziaływania Wrzesień 2020 - zapis w dokumentacji
Poznanie Podstawy Programowej przedszkolnego realizowanym w placówce przebiegu stażu

Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad - analiza regulaminu BHP Wrzesień 2020 - zapis w dokumentacji
bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy i p/poż przebiegu stażu

na terenie szkoły

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentów dotyczących - zaświadczenia,
realizowanego planu rozwoju zawodowego Okres całego stażu sprawozdania, scenariusze,
notatki, itp.

- opis realizacji zadań określonych w planie rozwoju - sprawozdanie z realizacji
Przygotowanie projektu sprawozdania czerwiec 2021 planu rozwoju zawodowego§6 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy
programowej

Zadania - przewidywane efekty Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

- przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych - zgromadzone scenariusze
Poznanie sposobu prawidłowego konstruowania zajęć z opiekunem stażu Okres całego stażu
scenariuszy zajęć lub innymi nauczycielami


- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia - zaświadczenia o
Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach Okres całego stażu ukończonych kursach

- tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju - publikacje w Internecie
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i dokumentacji, korzystanie z nowoczesnych programów - scenariusze zajęć
komunikacyjnej komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, - pomoce dydaktyczne
uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, Okres całego stażu
sprawozdania

-konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci
-opracowywanie scenariuszy zająć otwartych i imprez
okolicznościowychStrona 3/10

- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa
oświatowego w zasobach Internetu
- opracowywanie dokumentacji związanych
z własnym stażem
- analizowanie różnych pozycji książkowych, - recenzje przeczytanych
Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod artykułów, pedagogicznych stron internetowych, forów Okres całego stażu książek, artykułów
wychowania oraz edukacji włączającej internetowych, webinaria,- hospitowanie zajęć koleżeńskich - arkusze hospitacji
Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach - uczestniczenie w radach szkoleniowych - referat
doskonalenia - współpraca z pedagogiem, logopedą, psychologiem, Okres całego stażu
innymi nauczycielami

- publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie - portale internetowe
Dzielenie się posiadaną wiedzą - systematyczne omawianie sytuacji uczniów - plan dostępny w
z innymi nauczycielami niepełnosprawnych z zespołem nauczycieli dokumentacji szkoły
- współpraca w tworzeniu indywidualnych
programów
edukacyjno-terapeutycznych(IPET) oraz
Okres całego stażu
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania
ucznia (WOPFU)§ 6 ust. 2 pkt 3

Umiejętności rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania
Zadania - przewidywane efekty Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

- zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole: - dokumenty udostępnione
Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno- przez Dyrektora
potrzeb rozwojowych uczniów psychologicznej, dotychczasowa dokumentacja Okres całego stażu
edukacyjno-terapeutyczna uczniów

- nawiązanie współpracy z psychologiem i - wnioski z rozmów
pedagogiem szkolnym, logopedą przeprowadzonych z


Strona 4/10

- współpraca z Poradnią Psychologiczno – pedagogiem, psychologiem,
Pedagogiczną rodzicami
- rozmowy indywidualne, spotkania integracyjne,
warsztaty
- obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i - zeszyt obserwacji
pozaszkolnych (wycieczki, spacery)
- indywidualne kontakty z uczniami (zajęcia - dziennik rewalidacji
rewalidacji)
- aktywny udział w akcjach organizowanych w szkole - zaświadczenia
(dzień sportu, Dni Otwarte)
- realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych - adnotacje o rozmowach
wynikających z programu Konspekty zajęć, IPET-y
wychowawczo-profilaktycznego szkoły, programu
klasy i działań włączających
- dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców i pomoc
w procesie kształtowania charakteru.
- sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez, - dokumentacja szkolna
wycieczek, realizacja zadań wychowawczych podczas
imprez oraz wycieczek

Rozwijanie umiejętności indywidualizowania - indywidualizacja pracy na lekcji, pomoc i wsparcie dla - potwierdzenia,
nauczania uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi: dokumentacja podjętych
ucznia z autyzmem, niedosłuchem i afazją działań
- bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych Okres całego stażu

lub dydaktycznych we współpracy z wychowawcą
klasy, specjalistami i instytucjami współpracującymi z
np. PPP, GOPS


§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętności stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
Zadania - przewidywane efekty Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i - aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, Kopie artykułów, notatki,
dydaktyki psychologii i dydaktyki.
Okres całego stażu wydruki ze stron www
- korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i

pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma etc.)


Strona 5/10
- korzystanie z publikacji na stronach www

poświęconych nauczaniu i wychowaniu uczniów

niepełnosprawnych wespół ze zdrowymi w szkołach

i klasach integracyjnych w szkole, śledzenie nowości

wydawniczych w Internecie

- pogłębianie znajomości aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego

- uzupełnianie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania uczniów niepełnosprawnych do edukacji szkolnej

- rozwijanie/doskonalenie: umiejętności grafomotorycznych, motoryki dużej, percepcji słuchowej, wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, elementów integracji sensorycznej§ 6 ust. 2 pkt 5

Wykorzystanie w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego

Zadania - przewidywane efekty Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

Uczestnictwo w szkoleniach: - zajęcia rewalidacyjne ukierunkowane na ćwiczenia z motoryki małej i grafomotoryki
- zajęcia rewalidacyjne z uczniem autystycznym
- przeprowadzenie zajęć w klasie z zakresu udzielania pierwszej pomocy Okres całego stażu - certyfikaty
- terapia ręki I i II stopień
- Makaton I stopień
- Metoda AAC – Komunikacja alternatywna
- Kurs KPP


Terapia integracji sensorycznej - Wprowadzanie do zajęć rewalidacyjnych metod integracji sensorycznej

Strona 6/10

Komunikacja alternatywna i wspomagająca - komunikacja z uczniem autystycznym przy pomocy - wpisy w dzienniku zajęć
piktogramów PCS Okres całego stażu

Obserwacje zajęć specjalistycznych - rewalidacja z uczniem z autyzmem, afazją,
§ 6 ust. 2 pkt 6

Umiejętności korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

Zadania - przewidywane efekty Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy - opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych
narzędzi multimedialnych i informatycznych - korzystanie w trakcie zajęć terapeutycznych z Testy, krzyżówki, karty
multimedialnych programów (edukacyjnych, pracy,
rozwojowych, diagnostycznych, aplikacji i tablic konspekty, sprawozdania
interaktywnych)
- prowadzenie dokumentacji szkolnej przy pomocy
komputera – pisanie konspektów, sprawozdań,
programów, zapisy w e-dzienniku
- kontakty z innymi nauczycielami dysk Google,
e-mail, Teams.
- kontakty z rodzicami (e-dziennik, teams,e-mail, telefon)
- wykorzystanie zasobów Internetu w pracy Okres całego stażu
dydaktycznej i wychowawczej (lekcje z wykorzystaniem
aplikacji i programów internetowych, ankiety, zadania,
testy)
- korzystanie z nowości dydaktycznych na stronach
www i wykorzystywanie ich na zajęciach (karty pracy,
testy). Dzielenie się pozyskaną wiedzą i materiałami z
innymi nauczycielami
- wykorzystywanie innych źródeł wiedzy: literatury i
prasy specjalistycznej, publikacji, webinaria

Strona 7/10

- uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego
poprzez Internet (portale poświęcone awansowi,
Facebook). Spis portali, teksty
- konsultowanie się z innymi nauczycielami
odbywającymi awans poprzez fora internetowe
różnych portali edukacyjnych, Facebook


§ 6 ust. 2 pkt 7

Umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Zadania - przewidywane efekty Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, - przygotowanie
scenariuszy zajęć cały okres stażu - scenariusze zajęć
nauczycieli lub dyrektora - prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub
opiekuna stażu
- omówienie zajęcia

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna - obecność i obserwacja na zajęciach cały okres stażu - notatki własne
lub innych nauczycieli - omówienie zajęć - arkusz obserwacji
- scenariusz zajęć
- wnioski z obserwacji


§ 6 ust. 2 pkt 8
Znajomoś środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym
Zadania - przewidywane efekty Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

- ustalenie z rodzicami strategii pracy z dzieckiem, cały okres stażu - wpisy w dzienniku zajęć
Współpraca z rodzicami wykorzystywanie sprawdzonych, polecanych przez - sporządzanie wspólnie z
rodziców metod zespołem WOPFU
- modyfikacje Ipetu

- rozmowy/wywiady z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
Strona 8/10

- informowanie na bieżąco o postępach i
zachowaniu dziecka
- analizowanie pracy z uczniem po każdym
semestrze
- spotkania z rodzicami i zajęcia otwarte
- spotkania okolicznościowe (Dzień Otwarty,
Jubileusz Szkoły, Dzień Matki, Dzień Dziecka)

- stała obserwacja dziecka cały okres stażu - notatki
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie - rozmowy indywidualne z dzieckiem - arkusze obserwacji
zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci - współpraca z rodziną - zaświadczenia
- wymiana informacji na temat ucznia z rodziną i
innymi nauczycielami
- udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących
różnych problemów rozwojowych dziecka i
zalecanych form pracy

Organizacja i udział w uroczystościach, - włączenie się do organizacji imprez cały okres stażu - potwierdzenie
wycieczkach oraz imprezach szkolnych okolicznościowych w szkole nauczyciela
zamkniętych i otwartych -udział w wycieczkach szkolnych współpracującego
- przygotowanie dzieci do różnych konkursów - zdjęcia
- realizacja działań wychowawczych włączających - prasa, media
uczniów niepełnosprawnych w życie klasy i szkołyZatwierdzam do realizacji:


…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 oraz 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późniejszymi zmianami ( z dnia 15 lipca 2004)
Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239)

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.