Katalog

Magdalena Michalak, 2021-06-11
Niedźwiady

Technika, Artykuły

INNOWACJA PEDAGOGICZNA organizacyjno-metodyczna Kącik relaksacyjny w szkole.

- n +

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
organizacyjno-metodyczna
Imię i nazwisko autorów:
Anna Gawron, Magdalena Michalak

Temat innowacji:
Kącik relaksacyjny w szkole.


Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie
Autor: Anna Gawron, Magdalena Michalak
Temat: Kącik relaksacyjny w szkole.
Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna
Data wprowadzenia: 15 stycznia 2020
Data zakończenia: 15 maja 2020

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klasy VI i VIII Czas realizacji innowacji obejmuje 4 miesiące z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć świetlicowych, zajęć bibliotecznych oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych organizowanych doraźnie.
Niniejsza innowacja ma na celu stworzenie kącika relaksacyjnego dla uczniów i szerzenie idei wykorzystania surowców wtórnych oraz innych dostępnych materiałów w najbliższym środowisku.
Ma ona zachęcać i motywować uczniów do kreatywnego gospodarowania materiałami potrzebnymi do wykonania siedzisk, a w dalszej kolejności do wykonania świątecznych dekoracji.
Motywacja wprowadzenia innowacji:
Innowacja pt. „Kącik relaksacyjny w szkole” jest naszą odpowiedzią na jeden z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020, mówiący o rozwoju kreatywności i przedsiębiorczości uczniów.
Na podstawie własnych obserwacji oraz przeprowadzonych wywiadów wśród uczniów w szkole zauważyłyśmy, że istnieje konieczność stworzenia miejsca odpoczynku, wyciszenia i regeneracji sił podczas trwania przerw międzylekcyjnych, zwłaszcza w czasie jesienno-zimowym. Będzie to również miejsce spotkań z rękodziełem artystycznym, punktem gromadzącym uczniów wykonujących ozdoby wiosenno-świąteczne. Potrzeba rozwoju umiejętności manualnych u dzieci oraz zainteresowanie ich sprawami ekologii i wtórnym wykorzystaniem surowców jest kolejnym powodem podjęcia niniejszej innowacji.

Opis innowacji
I. Założenia ogólne
1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy VI i VIII.
2. Główne założenia pracy na zajęciach innowacyjnych:
- wykorzystanie surowców wtórnych i materiałów łatwo dostępnych w najbliższym środowisku
- zapoznanie z formami plastycznymi przy wykonywaniu dekoracji wiosenno-świątecznych
- wdrożenie pracy metodą pracy zespołowej z wykorzystaniem różnych technik
II. Cele innowacji
Cel główny: Wdrożenie uczniów do kreatywnego rozwoju i przedsiębiorczości oraz wzrostu świadomości ekologicznej.
Cele szczegółowe:
- stworzenie miejsca wypoczynku
- poprawa umiejętności manualnych
- swobodne posługiwanie się materiałami wtórnymi i narzędziami przy ich obróbce
- zachęcanie do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności
- kształtowanie u uczniów postaw proekologicznych
- przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego korzystania z dóbr środowiska
III. Metody i formy
Nauczyciele( Anna Gawron, Magdalena Michalak) realizują następujące zadania:
- przeprowadzają analizę potrzeb uczniów
- opracowują stronę metodyczną innowacji
- przygotowują materiały i narzędzia potrzebne do realizacji innowacji
- uczestniczą w szkoleniu zgodnie z potrzebami
- przygotowują warsztaty dla uczniów we współpracy z rodzicami
- redagują sprawozdanie
- udostępniają na stronie internetowej szkoły i e-gazetce szkolnej działania uczestników
Uczniowie:
- uczestniczą w proponowanych warsztatach malowania skrzynek i tapicerowania
- wykonują ozdoby wiosenno-świąteczne
- wykorzystują surowce wtórne
- współpracują w grupie
- aranżują nową przestrzeń odpoczynku w szkole
IV. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)
Uczniowie:
 Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny poprzez praktyczne i nowe dla nich działania
 Wykorzystują możliwości jakie daje zastosowanie w pracach ręcznych surowców wtórnych
 Mają możliwość integracji i pożytecznego spędzenia wolnego czasu
 Uczą się współpracy i przedsiębiorczości
 Prezentują swoje talenty
 Szerzą postawy proekologiczne w środowisku szkolnym
 Rozwijają swoje umiejętności manualne

Nauczyciele:
 Wykorzystują różne metody i formy do aktywizacji uczniów
 Uwrażliwiają uczniów na potrzebę ochrony środowiska
 Są otwarci na potrzeby i oczekiwania uczniów

Wpływ na pracę szkoły:
 Wzbogacenie wyposażenia szkoły
 Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły
 Promocja szkoły w środowisku lokalnym

VI. Tematyka zajęć
Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla drugiego etapu edukacyjnego.
Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego stwierdza:
„(…)Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat. Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią.”
Tematyka zajęć:
1. Rękodzieło: koszyczki wielkanocne wykonane z papierowej wikliny, palmy wielkanocne.
2. Sztuka ludowa i zdobiennictwo: formy kwiatowe (róże)z bibuły.
3. Wykorzystanie surowców wtórnych do realizacji nowych form użytkowych – wykonanie siedzisk rekreacyjnych: pozyskanie drewnianych, używanych skrzynek ogrodniczych, naprawa i wzmocnienie konstrukcji, wygładzenie i odświeżenie powierzchni, pomalowanie i tapicerowanie.
4. Zaaranżowanie przestrzeni szkolnej na kącik relaksacyjny.
5. Pogadanki na temat wykorzystania surowców wtórnych i znaczenia ochrony środowiska we współczesnym świecie.

VII. Ewaluacja
• Dokumentacja zdjęciowa oraz opis zajęć zamieszczony na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie
• E-gazetka na holu szkolnym.
• Opinie uczestników projektu.
• Sprawozdanie z przeprowadzonej innowacji.
• Analiza i weryfikacja zgromadzonych informacji zostaną przedstawione Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły.
W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:
- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami
- rozmowy z rodzicami
Analiza przeprowadzonych rozmów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej formie.
Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

VIII. Podsumowanie
Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z wykorzystywania surowców wtórnych, wdrażania postaw proekologicznych i umiejętności współpracy w grupie. Uczniowie będą mogli kształtować swoje zainteresowania i rozwijać zdolności manualne. Uczestnictwo w warsztatach plastycznych pozwoli im również na pogłębianie kreatywności i przedsiębiorczości.
IX. Sprawozdanie
W roku szkolnym 2019/2020 nauczycielki Magdalena Michalak i Anna Gawron realizowały organizacyjno- metodyczną innowację pedagogiczną pt: Kącik relaksacyjny w szkole.
Adresatami innowacji byli uczniowie klasy VI i VIII.
Zajęcia innowacyjne odbywały się w ramach zajęć świetlicowych, zajęć bibliotecznych oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych organizowanych doraźnie.
Niniejsza innowacja miała na celu stworzenie kącika relaksacyjnego dla uczniów i szerzenie idei wykorzystania surowców wtórnych oraz innych dostępnych materiałów w najbliższym środowisku. Zachęcała i motywowała uczniów do kreatywnego gospodarowania materiałami potrzebnymi do wykonania siedzisk, a w dalszej kolejności do wykonania świątecznych dekoracji.
Dzięki zaangażowaniu uczniów oraz pomocy innych osób dobrej woli zrobiono praktyczne siedziska rekreacyjne, wykonane z używanych, drewnianych skrzynek ogrodniczych. Po wzmocnieniu, wygładzeniu i odświeżeniu konstrukcji, nastąpiło ich malowanie i tapicerowanie. Wyposażone dodatkowo w barwne poduszki siedziska cieszyły swoim estetycznym wyglądem i były niezwykle popularne wśród użytkowników. Obserwacje oraz rozmowy z uczniami potwierdziły trafność podjętych działań innowacyjnych: wykonane osobiście siedzenia napełniały ich twórców dumą a obszar kącika relaksacyjnego zawsze był pełen uczniów.
Rozpoczęto również tworzenie wielkanocnych koszyczków z papierowej wikliny, jednakże z powodu pandemii korona wirusa dalsze działania zostały zawieszone. Podjęto je w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021. W warunkach nauki stacjonarnej uczniowie wykonali koszyczki z papierowej wikliny, podtrzymując w ten sposób pomysł z poprzedniego półrocza na zagospodarowanie makulatury.
Podsumowując można stwierdzić, iż przewidywane cele innowacji zostały osiągnięte:
- stworzono miejsce wypoczynku dla uczniów
- poprawiono ich umiejętności manualne poprzez swobodne posługiwanie się materiałami wtórnymi i narzędziami przy ich obróbce
- zachęcono uczniów do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności
- kształtowano postawy proekologiczne
- zachęcano do odpowiedzialnego korzystania z dóbr środowiska
- zaangażowano uczniów do współpracy w grupie
Należy przypuszczać, że po powrocie do nauki stacjonarnej siedziska na nowo znajdą swoich stałych użytkowników w przestrzeni szkoły. Są lekkie i poręczne więc mogą być swobodnie przenoszone i aranżowane jako kącik wypoczynkowy lub miejsce spotkań przy tworzeniu małych dzieł plastycznych albo okolicznościowych dekoracji świątecznych. Ze względu na ich mobilność, łatwo również ustalić i zachować odpowiedni dystans społeczny w grupie uczestników w warunkach nadal obowiązujących wymogów sanitarnych. Pomysłów i chęci na wykorzystanie kącika relaksacyjnego z pewnością nie zabraknie. Pozostajemy w nadziei, że w nowym roku szkolnym zawsze będzie wypełniony zadowolonymi uczniami.
Magdalena Michalak, Anna Gawron

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.