AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Karolina Szczepańska, 2021-06-11
Supraśl

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego, ubiegającego sie o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Imię i nazwisko: mgr Karolina Szczepańska
Placówka oświatowa: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2018 – 31.05.2021 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Agnieszka Masłowiecka
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Beata Grochowska – Surowiec

Podstawa prawna rozpoczęcia i prowadzenia stażu:
• USTAWA Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 R. – KARTA NAUCZYCIELA (TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2018 R. POZ. 967)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 26 LIPCA 2018 R.
W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI.(DZ. U. NR 260, POZ. 2593 ZE ZMIANAMI).
§ 7 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa, art. 9e ust.1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.


Lp
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji

1.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz metod pracy pedagogicznej.
Samodzielne przygotowanie pomocy w celu uatrakcyjnienia zajęć.
Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki.
Wykorzystanie pomocy multimedialnych w pracy dydaktycznej.
W trakcie stażu.


Cały okres stażu.2.
Poszerzenie oferty zajęć rozwijających zainteresowania wychowanków. Realizacja autorskiego programu innowacyjnego do nauki j. angielskiego „English Every Day”.
Zainicjowanie wśród wychowanków zajęć wyzwalających aktywność ruchową.
Prowadzenie zabaw i ćwiczeń wspomagających rozwój emocjonalny.
Udział w szkoleniu Outdoor Education w edukacji przedszkoli leśnych.
„Sensoplastyka” – edukacja sensoryczno – plastyczna, prowadzenie zajęć tą metodą.

W trakcie stażu.Październik 2018r.


3.
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje wychowawcze i doskonalące wiedzę.


Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli:
- rady szkoleniowe,
- szkolenia organizowane przez zespół samokształceniowy.

Udział w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (kursy, warsztaty, szkolenia, konferencje, sympozja).

Udział w otwartych zajęciach koleżeńskich.

W trakcie stażu
Wg kalendarza Rad
Wg kalendarza szkoleń
i warsztatów ustalonych przez ODN, MODM, zgodnie z planami WDN.

4.
Propagowanie czytelnictwa wśród wychowanków.
Udział w akcji ogólnopolskiej „ Cała Polska Czyta Dzieciom” – „Czytający Rodzic/gość”.
Prowadzenie współpracy z Biblioteką Publiczną w Supraślu.
Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
Cały okres stażu.


5.
Dokonywanie analizy
i ewaluacji własnych działań. Ankiety, obserwacja i diagnoza osiągnięć wychowanków.
Wywiady z rodzicami, autorefleksja.
Ocena opiekuna stażu.

Na bieżąco w ciągu roku szkolnego, szczególnie na koniec semestru.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Lp
Zadania do wykonania

Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji

1.
Współpraca z rodzicami.

Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
Konsultacje indywidualne z rodzicami.
Założenie grupy Kaczuszki – Rodzice w aplikacji Messenger i informowanie rodziców o ważnych wydarzeniach w tej grupie.

Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
„Sensoplastyka” – edukacja sensoryczno – plastyczna, prowadzenie zajęć w formie warsztatów z rodzicami.
Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
Ekspozycja prac plast., techn. i wszelkich wytworów twórczości dziecięcej w swojej grupie.

W trakcie stażu.
2.
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
Oserwacja, współpraca z MOPS.
Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.

W trakcie stażu.

Cały okres stażu.3.
Stwarzanie sytuacji do aktywnego włączania się w pomoc innym. Pomoc dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej, otoczenie opieką dzieci potrzebujących pomocy - współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Opracowanie referatów na spotkania z rodzicami.

Współudział w akcjach:
- proekologiczne – „ Zbieramy zużyte baterie”,
- charytatywne - zbieranie nakrętek
- „Pola Nadziei”, „Góra grosza”.

Ukończenie studiów podyplomowych o kierunku „Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu”.


Cały okres stażu.Czerwiec 2019r.


4.
Współpraca ze specjalistami (log, ped./psych., rehabilitant, terapeuta SI). Wytypowanie dzieci do zespolów wyrównawczych, opracowanie dokumentacji dot. wspomagania rozwoju dzieci, uczestnictwo w zebraniach Zespołów Wyrównawczych. Systematycznie w okresie stażu.


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.


Lp
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji

1.
Rozwijanie kreatywności i talentów wśród wychowanków.
Realizacja autorskiego programu innowacyjnego do nauki j.ang. „English Every Day”.

Realizacja Ogólnopolskiego Programu „Mamo, tato, wolę wodę”.
Zastosowanie metod aktywnych w pracy z dziećmi.
Sensoplastyka – edukacja sensoryczno – plastyczna, prowadzenie zajęć tą metodą.
Przygotowanie uroczystości „Powitania Wiosny- Zielonego Dnia w Przedszkolu”.
„Tworzenie” prostych i ekologicznych zabawek z surowców naturalnych w swojej grupie.

Rok 2018/2021


Rok 2018/2019§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.Lp
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- Podpisanie kontraktu i omówienie
planu współpracy, terminów spotkań,
- Skonstruowanie planu rozwoju zawodowego, złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. Wrzesień 2018

Wrzesień 2018
2. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. (konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć i ich analiza) 4 razy w ciągu roku
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. (konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć i ich analiza) 4 razy w ciągu roku
4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Zakończenie stażu. Czerwiec 2021
5. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora. (konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć i ich analiza) 1 raz w roku
6. Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności. Samoocena własnej pracy (arkusze).
2 razy w roku
10. Samoocena własnych osiągnięć i umiejętności. Autorefleksja, analiza własnej pracy.


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.


Lp
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji

1.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów.

W trakcie stażu.


2. Wymiana doświadczeń. Konsultacje, udostępnianie materiałów dydakt. innym nauczycielom.

3.
Opracowanie i udostępnienie
materiałów własnych w Internecie.Publikacja planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym.
Publikacja programu własnego na portalach internetowych.w wersji elektronicznej.

- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, dekorowanie sali.
- Publikowanie własnych materiałów na stronach internetowych.

W trakcie stażu.W trakcie stażu

4. Dzielenie się wiedzą z zakresu metodyki nauczania j.ang. z lektorem j.ang. w przedszkolu - nawiązanie współpracy z lektorem j.ang.
- wymiana doświadczeń

§ 7 ust. 2 pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.Lp
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji

1.

Podejmowanie działań promujących placówkę
w środowisku.
Angażowanie uczniów do udziału
w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych.
Projektowanie kart świątecznych wysyłanych do instytucji oraz osób zaprzyjaźnionych.
Współorganizowanie zbiórki publicznej.
Prezentowanie talentów wychowanków w czasie organizowanych imprez.
Promowanie imprez w środowisku lokalnym.
Marsze wiosenne, antynikotynowe.
Publikacja artykułów w Biuletynie „Nasza Gmina”,zamieszczanie najważniejszych wydarzeń z życia swojej grupy przedszkolnej na stronie internetowej przedszkola,
pisanie tekstów do kwartalnika przedszkolnego dla dzieci i rodziców.
W trakcie trwania stażu.2
Współorganizowanie uroczystości i imprez.

Organizacja zajęć adaptacyjnych.
Udział w organizowaniu uroczystości wynikających z kalendarza imprez m.in. Pasowanie na przedszkolaka „Dzień Pieczonego Ziemniaka”, Warsztaty bożonarodzeniowe i wielkanocne, Dzień Babci i Dziadka, Uroczystości urodzinowe, „Powitanie Wiosny”, „Dzień Pluszowego Misia”, „Dzień Rodziny”, Obchody Dnia Dziecka, Uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Zgodnie z kalendarzem imprez.


3

Zdrowie i Ekologia.
- profilaktyka jamy ustnej – program „Aquafresh”,
- wady postawy – udział w innowacji Magdy O. (grupy starsze),
- „Mamo, tato wole wodę” – program edukacyjny nt. wykorzystania wody.
- pedagogizacja rodziców (prelekcje dot. zdrowia).
Konkursy proekologiczne.
Zbiórka makulatury, zakrętek, baterii.
„Tworzenie” prostych i ekologicznych zabawek z surowców naturalnych w swojej grupie.
§ 7 ust. 2 pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;


Lp
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji

1.
Znajomość aktualnych zmian w prawie oświatowym, w szczególności z zakresu awansu zawodowego.
- Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty.
- Bieżąca analiza rozporządzeń MEN.
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopień zawodowy (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
Udział w szkoleniu z zakresu organizacji i realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

W trakcie stażu.

18.09.2018r.


2.
Właściwe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oraz zw. z funkcjonowaniem placówki. .
Wpisy do dzienników, prowadzenie teczki grupy, tworzenie dokumentów na potrzeby pracy placówki.

W trakcie stażu.


3. Podejmowanie właściwych procedur wobec dzieci potrzebujących pomocy społecznej. .- współpraca z MOPS (konsultacje)
- współpraca z rodzicami (pomoc w pisaniu pism urzędowych, informacjeeo możliwych formach uzyskania pomocy rodzinie).

Okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.


Lp
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji

1.
Wykorzystywanie technologii komputerowej
i informacyjnej.
Kursy on - line
Przygotowywanie materiałów i pomocy.
Opracowywanie prezentacji multimedialnych w Power Point.
Wykorzystanie komputera do przygotowania wystroju- gazetki.
Korzystanie z zasobów portali edukacyjnych, stron gov.pl w poszukiwaniu opracowań, programów z zakresu wychowania, profilaktyki, kształcenia, psychologii oraz pedagogiki.
Wykorzystanie programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych.


Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnej.

Wykorzystanie w pracy z dziećmi podłogi interaktywnej „Magiczny Dywan”.
Przygotowywanie dekoracji Oddziału VII.
Współtworzenie kwartalnika przedszkolnego.

W trakcie stażu..

Zatwierdzam do realizacji: Opracowała: Karolina Szczepańska


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.