Katalog

Magdalena Świst-Madejek, 2021-06-15
Świdwin

Pedagogika, Sprawozdania

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych w roku szkolnym 2020-21

- n +

Nazwisko i imię nauczyciela: Magdalena Świst-Madejek
Rok szkolny: 2020/2021
Data: 12.06.2021

SPRAWOZDANIE Z PRACY NAUCZYCIELA REWALIDACJI
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W mijającym roku szkolnym 2020/2021 prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z uczniami klasy I, IV-V, VI, VII-VIII szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Tą forma pomocy w ciągu całego roku objęłam 21 uczniów. Ponadto prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z uczniami niepełnosprawnymi w stopniu umiarkowanym (5 osoby). Realizowałam także zajęcia surdopedagogiczne z 3 uczniami z wadą słuchu polegające przede wszystkim na intensywnej stymulacji funkcji słuchowych (odbiór dźwięków, lokalizowanie źródeł dźwięku, usprawnianie słuchu fonematycznego, tworzenie zasobu pojęciowego oraz kategoryzacja), na budowaniu słownika czynnego i biernego, kształtowaniu wrażliwości słuchowej oraz usprawnianiu umiejętności wypowiedzi zdaniowej. W przypadku dziecka najmłodszego (na poziomie klasy I szkoły podstawowej – 1 dziecko z wadą słuchu) zajęcia bazowały na systematycznym treningu słuchowym, kształtowaniu wypowiedzi ustnej w oparciu o metodę sylabową i symultaniczno - sekwencyjną. W tym roku, w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego w kontekście koronawirusa COVID – 19 i koniecznością pracy zdalnej na przestrzeni 13 tygodni, również kontynuowałam pracę rewalidacyjną. Uczniowie otrzymali przygotowane spersonalizowane przeze mnie karty pracy na czas nauki w domu. Ponadto zgodnie z planem zajęć systematycznie prowadziłam edukację w formie zdalnej, która polegała na indywidualnych bądź grupowych łączeniach za pomocą programu Microsoft Office TEAMS. W przypadku uczniów klas starszych często uzupełnione karty pracy wracały do mnie drogą elektroniczną, dzięki czemu miałam wgląd w podejmowaną przez nich aktywność. Pracując zdalnie dbałam także o to, aby uczniowie nie tylko wykonali przygotowane przeze mnie materiały (często z wykorzystaniem różnych programów jak np. Power Point dających bezpośredni wgląd w wykonane zadanie), ale przede wszystkim potrafili rozmawiać, sygnalizować swoje potrzeby, tworzyć relację z nauczycielem niezależnie od formy, sposobu i miejsca pracy.
Prowadzone przeze mnie zajęcia rewalidacyjne realizowałam systematycznie, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej i w oparciu o aktualne orzeczenie. Szczególny nacisk położyłam na rozwijanie, doskonalenie i usprawnianie podstawowych technik szkolnych, opóźnionych w rozwoju funkcji percepcyjno – motorycznych oraz procesów myślenia i mowy.
Wyżej wymieniony rodzaj zajęć jest tą formę pracy terapeutycznej, którą bardzo lubię i która sprawia mi osobistą zawodową satysfakcję. W tym roku dodatkowo w wyniku czasowego zawieszenia zajęć, stanęłam po raz kolejny przed wyzwaniem organizacji zajęć rewalidacyjnych w formie zdalnej. Zależało mi ogromnie na tym, by zamknięci w swoich domach uczniowie, nie pozostali obojętni i zamknięci na moje działania. Staram się, by podejmowane przeze mnie zadania były rzetelnie przemyślane i zaplanowane, gdyż służy to optymalizacji całego procesu terapeutycznego. Ponadto ważny jest dla mnie aspekt indywidualnych uwarunkowań i predyspozycji każdego z uczniów, co oznacza że zajęcia rewalidacyjne traktuję nie tylko jako czas pracy dydaktycznej, ale także jako możliwość indywidualnej rozmowy, poszukiwania przez uczniów zrozumienia ich problemów, czy budowania poczucia ich wartości oraz wiary w siebie.
Moim głównym zadaniem jest przede wszystkim uzmysłowienie uczniom potrzeby zdobywania wiedzy i podejmowania wysiłku intelektualnego. Stąd też prowadzę zajęć w taki sposób, by uczniowie na miarę swoich możliwości zrozumieli jak najwięcej, rozbudzili chęć poznawczą i trenowali to, co przysparza im najwięcej trudności, by stopniowo eliminować problemy. Każdorazowo staram się kierować zasadą indywidualizacji, akceptacji oraz stopniowania trudności. Nie jest to zadanie łatwe (szczególnie pokazał i wręcz uwydatnił to czas nauczania w formie zdalnej), ponieważ wymaga ode mnie stałego poszukiwania właściwych, dydaktycznie dobrych materiałów, a przede wszystkim doboru środków, metod i form do psychofizycznych i edukacyjnych możliwości uczniów. Praca w obszarze rewalidacji jest dla mnie wyzwaniem, które podejmuję z ogromną chęcią i zaangażowaniem, skłania mnie także do systematycznego wewnętrznego i zawodowego rozwoju, do analizy własnych działań i korekty popełnianych błędów. Ponadto prowadzone przez siebie zajęcia uważam tylko wówczas za wartościowe, gdy są atrakcyjne dla uczniów i pozwalają doskonalić i rozwijać ich możliwości. Systematycznie dokonuję obserwacji postępów, analizuję niepowodzenia uczniów w oparciu o stosowne dokumenty, wytwory ich prac, rozmowę z nauczycielami/wychowawcami/innymi specjalistami. Permanentnie uczę się świata dzieci, z którymi przebywam, a co za tym idzie rozumienia ich potrzeb, pragnień i dążeń, gdyż to rzutuje bezpośrednio na jakość prowadzonych zajęć. Staram się sprostać stawianym mi wymaganiom najlepiej jak potrafię, rzetelnie prowadząc zajęcia oraz okazując wszystkim uczniom cierpliwość, zrozumienie i potrzebne wsparcie.


Szczegółowe cele prowadzonych przeze mnie zajęć rewalidacyjnych skoncentrowane były w tym roku szkolnym przede wszystkim na:
- rozbudzaniu aktywności poznawczej
- usprawnianiu spostrzegawczości, pamięci i percepcji wzrokowej
- kształceniu funkcji słuchowo-językowych w zakresie słuchu fonematycznego, fonemowego, pamięci słuchowej
- wzbogacaniu słownictwa dziecka, rozwijaniu mowy
- kształtowaniu kompetencji społecznych i komunikacyjnych
- doskonaleniu umiejętności czytania i pisania, liczenia, mierzenia
- doskonaleniu umiejętności matematycznych
- wyrównaniu zaburzeń rozwojowych
- kształtowaniu umiejętności wnikliwej obserwacji i logicznego myślenia
- wspieraniu uczniów w rozwoju emocjonalnym – redukowanie zachowań niepożądanych, rozładowywanie negatywnych emocji
- wykorzystywaniu mocniejszych stron funkcjonowania uczniów, w celu budowania pozytywnej samooceny
- budzeniu wiary we własne możliwości, inspirowaniu do ujawniania zainteresowań
- wydłużaniu czasu koncentracji uwagi
- wzmacnianie motywacji wewnętrznej do systematycznego podejmowania wysiłku intelektualnego
- doprowadzeniu uczniów do poprawnego posługiwania się mową czytaną i pisaną oraz wyrównanie innych trudności w nauce szkolnej

W swojej pracy bazuję na:
 Daktylografii,
 Języku migowym,
 Multimedialnych technikach komputerowych i programach edukacyjnych (np.,,Klik uczy czytać”, ,Klik uczy liczyć”, ,,Klik uczy pisać”, „Porusz umysł”, „Word”, „Łamigłówki dla dzieci”, itp.)
 Technikach rozwijających koncentrację uwagi;
 Anegdocie i opowiadaniu;
 Grach edukacyjnych;
 Rebusach, krzyżówkach, itp.;
 Treningu czytania (ćwiczenie techniki i tempa);

Wnioski z prowadzonych zajęć:
 uczniowie uczestniczą w zajęciach systematycznie;
 za atrakcyjne uważają zadania w postaci krzyżówek, rebusów, zagadek;
 chętnie wykonują zadania, dzięki którym doskonalą pamięć słuchową i koordynację wzrokowo-ruchową, np. pisanie ze słuchu, przepisywanie tekstu przy użyciu komputera;
 praca w małych grupach sprzyja podejmowaniu wysiłku i systematycznej pracy; ponadto uczniowie chętniej wypowiadają się na dowolne tematy, dbają o jakość rozmowy, zwracają uwagę na ważne aspekty komunikacji, jak słuchanie i spokojne mówienie właśnie w mniejszym gronie;
 zindywidualizowane podejście daje uczniom komfort pracy i poczucie bycia kimś ważny, zauważonym, docenionym;
 starsi uczniowie starają się konstruować wypowiedzi ustne i pisemne z większą poprawnością;
 uczniowie klas programowo wyższych chętniej podejmują pracę z tekstem – czytają samodzielnie po cichu, odpowiadają na pytania do tekstu, dokonują analizy;
 starsi uczniowie potrafią dłużej skupić uwagę na powierzonym zadaniu;
 w przypadku niektórych uczniów zauważalna jest poprawa w zakresie techniki i tempa czytania;
 trudność sprawiają uczniom zadania polegające na dostrzeganiu związku między przyczyną, a skutkiem;
 uczniowie niezbyt chętnie wykonują zadania matematyczne wymagające działań typu mnożenie, dzielenie, zadania z określaniem części, wielkości, różnicy, ułamków, procentów;
 zasadne jest dalsze prowadzenie zajęć w małych grupach (w miarę możliwości po 2 osoby)Magdalena Świst-Madejek

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.