Katalog

Katarzyna Golec, 2022-04-15
Kochlice

Zajęcia przedszkolne, Projekty edukacyjne

Innowacja pedagogiczna - przykład

- n +

KARTA ZGŁOSZENIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

I. INFORMACJE O SZKOLE/PLACÓWCE

Nazwa szkoły/placówki: Zespół Szkolno – Przedszkolny
Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki:
Gmina:
Powiat:
Adres:
Telefon:
Adres e-mail

II. ZAKRES ORGANIZACYJNY INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

1. Tytuł : „Dotykam, wącham, czuję i łatwiej zapamiętuję”
2. Rodzaj: metodyczna
3. Autor/ autorzy:
4. Adresat: dzieci przedszkolne
5.Przedmioty: edukacja przedszkolna
6. Zakres: eksperymenty przyrodnicze
7.Warunki: podłoga w sali
8.Czas realizacji: 01.09.2021r. - 30.06.2022r.


III. ZAKRES MERYTORYCZNY INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ:

1. Cele:
kształtowanie postawy twórczego myślenia i szukania rozwiązań problemów poprzez badanie i obserwację
przygotowanie dzieci do samodzielnego uczenia się i rozwiązywania problemów
wdrażanie nowoczesnych metod zabawowych, twórczych z elementami doświadczania, obserwowania, eksperymentowania co wpłynie na podniesienie jakości pracy przedszkola
zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez wpieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności;
rozwój małej i dużej motoryki, rozwijanie mowy,
kształtowanie kreatywności,
holistyczna stymulacja polisensoryczna,
konstruktywne wspieranie rozwoju.

2. Spodziewane efekty:
Dziecko:
stosuje prostą formułę prowadzenia eksperymentu,
stosuje różnorodne metody do rozwiązywania problemów,
myśli i działa twórczo, samodzielnie i w zespole,
poprawia napięcie mięśniowe, równowagę, stan swoich artykulatorów.
rozwija swoje kompetencje intra i interpersonalne.

3. Opis innowacji pedagogicznej:

A. Innowacja jest moją odpowiedzią na obserwowane wśród dzieci zainteresowanie zajęciami w czasie, których mogą się „babrać” tzn. dotykać, zgniatać, pobrudzić, posmakować, powąchać. Dlatego postanowiłam poświęcić więcej czasu na tego typu zajęcia i wprowadzić dni tematyczne oparte na holistycznej stymulacji polisensorycznej. Są to zajęcia plastyczne mające na celu pobudzić wszelkie możliwe zmysły. Wykorzystuje się tu tylko i wyłącznie produkty spożywcze, dlatego jest to wszystko bezpieczne dla dzieci. Innowacja ma charakter otwarty tzn., ze w każdym czasie jej trwania może być dowolnie modyfikowana.
B. Innowacja będzie dotyczyła wybranych zagadnień edukacyjnych, realizowanych w ramach podstawy programowej, poszerzając je o treści i działania zawarte w programie innowacji. Projekty tematyczne będą realizowane zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego z 14.02.2017r. wskazującą na cel wychowania przedszkolnego, którym jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
Działania innowacyjne realizowane będą w czasie zalecanym w podstawie programowej wychowania przedszkolnego – jeden dzień w miesiącu, w czasie obowiązkowych 5 godzin pobytu dzieci w przedszkolu.
C. Zagadnienia teoretyczne:

poprawa zrozumienia danego zjawiska poprzez aktywne jego tworzenie,
stymulowanie rozwoju, kreatywności, myślenie i ekspresji;
wspomaganie budowania świadomości przestrzeni i własnego ciała,
doświadczanie poczucia sukcesu i spełnienia z realizacji własnych pomysłów,
wspieranie samodzielności,
pomoc w odkrywaniu potencjału dziecka;
rozwijanie spostrzegawczości, twórczości i kreatywności;

D. Zasady prowadzenia zajęć:
odpowiednio przygotowana przestrzeń,
stosowanie pytań, zamiast poleceń,
wykorzystywanie bezpiecznych materiałów i produktów spożywczych,
swoboda w „brudzeniu się”
nieograniczony czas na wykonanie zadania.

Dzieci uczestniczące w innowacji osiągną zasób cech i umiejętności:
zdobędą wiedzę w sposób kreatywny, (gdyż porównują, badają, działają wielozmysłowo);
będą mogły bazować na wcześniejszych doświadczeniach,
rozbudują właściwe relacje z rówieśnikami;
rozwiną swoje wszystkie zmysły,
wyćwiczą umiejętność porównywania, myślenia przyczynowo-skutkowego, wnioskowania,
opanują umiejętność planowania, tworzenia rysunków z eksperymentów.

Nauczyciel:
ma możliwość doskonalenia umiejętność stosowania nowoczesnych metod zabawowych-twórczych z elementami odkrywania, eksperymentowania, obserwowania, doświadczania,
wzrost doświadczenia w zakresie monitorowania i ewaluowania efektów innowacji.

E. TREŚCI
Harmonogram działań w ramach realizacji programu innowacyjnego grupy 5- latków
Miesiąc
Temat
Opis zajęć
IX
Wprowadzenie do zajęć
Przygotowanie ścieżki sensorycznej, zapoznanie się z produktami, dotykanie ich, smakowanie, na końcu spacer przygotowaną ścieżką.
X
Jesienne zapachy
Zabawy z ciastoliną
(2 szklanki mąki, 2 szklanki ciepłej wody, 1 szkl. soli, 2 łyżki oleju, 1 łyżka kwasku cytrynowego do tego nasiona czarnuszki, kakao, cynamon, kurkuma, papryka, lawenda, mięta)
Poznanie różnych zapachów i smaków.
XI
Listopadowe krajobrazy
Stworzenie z różnych nasion jesiennego widoku.
XII
Piernikowe szaleństwo
Przygotowanie ciasteczek z masy makowo – orzechowej.
Oglądanie dzieł, wystawa, sprzedaż na kiermaszu bożonarodzeniowym.
I
Zima, zima.....
Zabawy z jadalnym śniegiem.
II
Kraina lodu
Zabawy z własnoręcznie przygotowanym lodem, przygotowanie płatków śniegu z białego i niebieskiego ryżu.
III
Wiosenny zawrót głowy
Kefirowe farby. Przygotowanie jadalnych farb i wykonanie marcowego obrazka.
IV
Ciastolinowe pisanki
Wykonanie własnoręcznie ciastoliny. Przygotowanie z nich pisanek.
V
Kolorowa tęcza
Przygotowanie tęczy z kolorowego makaronu.
VI
Lato już za chwilę
Mannolina – masa z kaszy manny i wody, zabarwiona na żółto – tworzymy plażę i słońce.

E. PROCEDURY/METODY/FORMY/ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Metody: zabawowo-twórcza.
Metody aktywne
1) działania praktycznego,
2) doświadczeń i eksperymentowania,
3) pokazu i obserwacji,
4) ekspresyjna

Formy: indywidualna, zespołowa.
Środki dydaktyczne: folia malarska, pipetki, materiał przyrodniczy, materiał plastyczno-konstrukcyjny, naczynia z miarką , szczypce, lejki, kubki, miski itp.
Organizacja:
Zajęcia odbywać się będą jeden raz w miesiącu w sali zajęć grupy 5 - latków
w Przedszkolu. Wszystkie aktywności będą miały miejsce na podłodze zabezpieczonej folią malarską. Dla każdego z dzieci przygotowane zostanie ubranie na zmianę. Działania plastyczne prowadzone zgodnie z harmonogramem umożliwią każdemu dziecku poszerzenie wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form i metod pracy.
LITERETURA
1. „Innowacja w praktyce szkolnej” /Stefania Misiarek
2. „Innowacje w oświacie”/ Iwona Majewska-Opiełka//Edukacja i Dialog. 4/2009, s. 6 –
3. „Jak w szkole przygotować interesującą innowację /J.P.Sawiński //Nowa Szkoła 9/2011,s.26-37
4. „Innowacyjność nauczycieli” /Marek Kzimierowicz// Nowa Szkoła 1/2008, s.4-8
5. szkolenie prowadzone przez twórcę metody sensoplastyka Izabelę Stefańską - ikubatorinspiracji.pl
6. Innowacyjność nauczyciela w kontekście nowoczesnych technologii Rękawek Anna
// Dyrektor Szkoły. 2007 nr 1 s. 12-13
7. obserwacja zajęć w Bawialni Sensorycznej – zajęcia prowadzone przez – trenera I stopnia Sensoplastyka

F. EWALUACJA działań innowacyjnych:
obserwacją zachowań dzieci na zajęciach –zaangażowanie, pomysłowość, (karta)
ankieta skierowana do rodziców
album z przeprowadzonych działań innowacyjnych, zdjęcia z zajęć,
po analizie wyników ewaluacji rada pedagogiczna i dyrektor dokona oceny przydatności wprowadzonych zmian.


IV. WYMAGANIA FORMALNE

Spełnienie wymagań § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia MENiS z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506), w tym:

TAK
Podjęcie uchwały rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej.
Data podjęcia uchwały rady pedagogicznej 30.08.2021r.

Data


Autor/autorzy innowacji:
........................................................................................................................


Dyrektor szkoły/placówki
............................. …....................................... ..............................................

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.