Katalog

Malwina Garwacka, 2022-04-15
Rzewnie

Pedagogika, Program nauczania

PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

- n +

PROGRAM
ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH


1. METRYCZKA
Imię i nazwisko : ******
Data urodzenia: *******
Nazwa placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rzewniu
Podstawa objęcia uczennicy kształceniem specjalnym: Orzeczenie PPP w Makowie Mazowieckim Nr ******
Realizacja programu: od roku szkolnego 2021/2022 do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2025/2026
Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna dziecka: Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim

2. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Program dla uczennicy niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim został opracowany na podstawie:
Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim
Obserwacji oraz analizy zachowania i funkcjonowania uczennicy podczas zajęć
Rozmów z mamą i ciocią dziecka
Dostępnych dokumentów /medycznych dziecka, orzeczenia PPP/.
Literaturę przedmiotu.

3. CELE OGÓLNE
* nawiązywanie kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczennicy
* kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczennicy
* usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki,
* wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej
* wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia
* rozwijanie zainteresowania otoczeniem,
* kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu
* nauka celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczennicy.

4. CELE SZCZEGÓŁOWE
• wielozmysłowe poznawanie otoczenia,
• nauka rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu,
• podtrzymywanie dźwięków niejęzykowych,
• ćwiczenia bierne aparatu artykulacyjnego – usprawnianie narządów mownych,
• normalizowanie napięcia mięśniowego poprzez masaże, w tym masaż logopedyczny,
• wyzwalanie spontanicznej aktywności poprzez dostarczanie zróżnicowanych bodźców,
• rozwijanie świadomości własnego ciała,
• pobudzanie do aktywności,
• zwiększanie wrażliwości na bodźce docierające do systemu nerwowego uczennicy,
• zwiększanie wrażliwości i bazy doświadczeń,
• wywoływanie zadowolenia i poczucia bezpieczeństwa.

5. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Program zakłada nawiązanie kontaktu przez dotyk, słowo mówione i śpiewane. Podstawą jest nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego z nauczycielem – terapeutą.

6. METODY I FORMY PRACY
Metody:. elementy metody M. i Ch. Knillów, wielokrotne powtórzenia, elementy metody W. Sherborne, masaże, aromaterapia,
Formy pracy: indywidualna

7. ZAKRES TEMATYCZNY I ZAKŁADANE UMIEJĘTNOŚCI UCZENNICY
Tematyka zajęć rewalidacyjno – wychowawczych opiera się głównie na rozwijaniu procesu komunikacji z otoczeniem i rozwijaniu samodzielności - szczególnie czynności samoobsługowych, w takim stopniu na ile pozwala rozwój psychofizyczny. Uwzględniono również wycieczki po okolicy jako najlepszą możliwość poznawania przedmiotów i zjawisk w naturalnym środowisku oraz kształtowanie nawyków higienicznych.

ĆWICZENIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE obejmują:
1.Naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości dziecka
Ćwiczenia rewalidacyjne
• Wytwarzanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa:
o przytulanie
o głaskanie
o obejmowanie
o delikatne masaże
• Współdziałanie w czasie zabaw i ćwiczeń
• Właściwe reagowanie na głos opiekuna
• Podawanie ręki na powitanie i pożegnanie
• Samodzielne sięganie po zabawki, przedmioty
• Samodzielny wybór zabawki
• Rozrzucanie zabawek
• Wkładanie przedmiotów do pudełka
• Przekładanie przedmiotów z jednego pojemnika do drugiego
• Burzenie wieży z klocków
• Wprowadzanie w ruch wiszących tasiemek, wstążek, łańcuchów
• Wprowadzanie w ruch zabawek poruszających się wahadłowo lub obrotowo

Środki dydaktyczne
Różne przedmioty, zabawki, klocki, tasiemki, wstążeczki, sznurki, opakowania


2. Kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika
Ćwiczenia rewalidacyjne
• Usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych
• Rozwijanie komunikacji
o Zamknięcie lub zasłonięcie oczu i słuchanie dźwięków dochodzących z zewnątrz
o Słuchanie dźwięków z jednoczesną obserwacją źródła dźwięku
o Uderzanie pałeczką w przedmioty z różnych materiałów
o Toczenie hałasujących przedmiotów
o Uderzanie o siebie dwoma identycznymi lub różnymi przedmiotami
o Odbijanie gumowych zabawek
o Przelewanie wody
o Przesuwanie przedmiotów
o Rozpoznawanie odgłosów zwierząt, przyrody, przedmiotów
o Lokalizowanie źródła dźwięku, kierunku
o Naśladowanie dźwięków dziecka
o Wokalizacja dźwięków przez dziecko
o Ćwiczenie reakcji dziecka na własne imię

Środki dydaktyczne:
Pędzelki, pałeczki drewniane, metalowe, plastikowe
Przedmioty fajansowe, szklane, plastikowe, metalowe, drewniane
Piłki, balony, kasztany, kamyki
Groch, fasola, ryż, makarony, gwoździe
Klocki, łyżeczki, garnuszki, szklanki, szyszki
Piłki gumowe i skórzane, balony
Papier, karton, folia
Tablet, zegarek, budzik, pozytywka, grzechotki


3. Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej
Ćwiczenia rewalidacyjne
Wyczuwanie rąk i nóg:
• Stanie z podtrzymywaniem
• Chodzenie z podtrzymywaniem
• Siedząc na krześle – dotykanie
• Siedzenie po turecku
Wyczuwanie całego ciała:
• Kołysanie w pozycji siedzącej
• Masaż twarzy i poszczególnych części ciała przy użyciu kulek, piłek, itp.
• Huśtanie
Motoryka mała
• Badanie otoczenia dotykiem
• Zabawy manipulacyjne
• Chwytanie drobnych przedmiotów
• Malowanie farbami, lepienie z plasteliny
• Zabawy paluszkowe np.
o Sroczka
o Idzie rak nieborak
• Zabawy z piłką lub balonem
o łapanie piłki, rzucanie piłki, turlanie
• Wkładanie i wyjmowanie przedmiotów
o Włączanie klawiszy telefonu, pozytywek

Środki dydaktyczne
• Piłki, kulki
• Telefon kom.
• Tablet
• Pozytywka
• Przedmioty o różnorakiej strukturze
• Krzesło obrotowe

Wszystkie ćwiczenia wykonywane z pomocą nauczyciela


4. Wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia
Ćwiczenia rewalidacyjne
• Zwiększanie aktywności własnej
o Ściąganie części garderoby
o Wkładanie i wyjmowanie rąk z rękawów
o Samodzielne zdejmowanie chusty zasłaniającej głowę
o Samodzielne zdejmowanie opaski zasłaniającej oczy
o Sygnalizowanie w każdy możliwy sposób: głodu, bólu, potrzeb fizjologicznych
o Stanie z podtrzymywaniem
o Chodzenie z pomocą

Środki dydaktyczne
• Różne części ubrania
• Chustki, opaski

Wszystkie ćwiczenia wykonywane z pomocą nauczyciela.

5. Rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu
Ćwiczenia rewalidacyjne
• Bezpośredni kontakt z roślinami: dotykanie, wąchanie, łamanie (także podczas spacerów)
• Kontakt z żywiołami: wodą, powietrzem, ziemią, ogniem
• Bezpośredni kontakt ze zwierzętami: oglądanie, głaskanie
• Podążanie wzrokiem za przedmiotami
• Badanie otoczenia dotykiem
• Ćwiczenia słuchowe z przedmiotami wydającymi dźwięk
• Ćwiczenia w różnicowaniu zapachów (aromaterapia)
• Badanie powierzchni dotykiem
• Reagowanie na zmiany natężenia: światła, hałasu, temperatury
• Zabawy z lustrem
• Dotykanie, przesypywanie, ugniatanie, rozcieranie na ręce i na innych częściach ciała piasku, ryżu, kaszy
• Przelewanie, chlapanie, reagowanie na temperaturę wody
• Dmuchanie strumieniem powietrza-zimnym, ciepłym-na różne części ciała
• Słuchanie piosenek, melodii, czytanych przez nauczyciela treści
• Wsłuchiwanie się w naturalne dźwięki: głosy ludzi, śpiew ptaków, głosy zwierząt, odgłosy dochodzące z otoczenia,
• Masaże rąk i całego ciała przedmiotami o zróżnicowanej fakturze
• Wspólne muzykowanie na instrumentach perkusyjnych
• Wystukiwanie rytmów
• Badanie otoczenia dotykiem
• Stukanie palcami o blat stołu
• Uderzanie nogami o podłogę
•Korzystanie z urządzeń multimedialnych – gry edukacyjne, zabawy, nagrania i dźwięki z jak największą samodzielną aktywnością uczennicy

Środki dydaktyczne

• Kwiaty, liście, gałązki, nasiona różnych roślin
• Miski z wodą
• Pojemniki z lodem
• Suszarki, wentylatory
• Pojemniki z piaskiem
• Świeczki, zapałki
• Zwierzęta
• Różne przedmioty, zabawki
• Pozytywki, telefony, grzechotki
• Zapachy
• Latarki
• Różne przedmioty, zabawki
• Radio, magnetofon, płyty
• Zabawki grające
• Pożywienie, napoje
• Świece zapachowe
• Pojemniki z różną zawartością np. z wodą, grochem itp.
• Gąbki, szczoteczki, materiały, piórka, wata, pumeks, bańki mydlane
• Książeczki dla dzieci
• Lustro
• Instrumenty perkusyjne
• Stół, krzesło, fotel
• Tablet, telefon kom., odtwarzacz DVD/CD Ze względów bezpieczeństwa czynności wykonywane są pod ścisłym nadzorem nauczyciela

Wykorzystywane elementy metod:
• W. Sherborne
• Program Dotyk i komunikacja Knilla
• Muzykoterapia
• Masażyki ciała

6. Nauka celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań ucznia oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności
Ćwiczenia rewalidacyjne
• Reagowanie na polecenia: daj, puść, rzuć, weź
• Powtarzanie gestów, prowadzenie dłoni
• Wymuszanie wykonywania po nas niektórych czynności np. przechylamy dziewczynkę mówiąc bum, powtarzamy tą czynność kilka razy, następnie opóźniamy przechylanie dziecka, czekając aż dziecko zrobi to samo itp.
8. EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja programu następuje poprzez dokonanie okresowej oceny funkcjonowania dziecka, dokonywanej na koniec każdego semestru nauki, w której oprócz adnotacji dotyczących wstępnych osiągnięć i podejmowanych prób zaznaczyć należy wysiłek, jaki wkłada ona w odniesieniu do oczekiwań nauczyciela i swoich możliwości.
Program i zawarte w nim treści w razie potrzeb mogą ulec modyfikacji.

Zakres współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczestnika zajęć.
1. Wspólne wytyczanie celów i kierunku pracy z dzieckiem,
2. Udział rodziców w planowaniu pracy z dzieckiem oraz konstruowaniu indywidualnego programu zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
3. Ogólne ustalenie planu zajęć,
4. Motywowanie rodziców do kontynuowania wszelkich oddziaływań terapeutycznych,
5. Wymiana spostrzeżeń oraz informacji dotyczących aktualnego stanu zdrowia, funkcjonowania dziecka,
6. Stworzenie przez rodziców odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć,
7. Informowanie o możliwościach pomocy dla rodzin ze strony placówek niosących pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych.


Opracowała

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.