Katalog

Malwina Garwacka, 2022-04-15
Rzewnie

Pedagogika, Program nauczania

PROGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ I PLAN PRACY

- n +

PROGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. ARMII KRAJOWEJ W RZEWNIU
W ROKU SZKOLNYM 2022/2022

Założenia programowe i cele pracy logopedycznej
Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; zajęcia prowadzą logopedzi. Zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie lub grupowo. Natomiast zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej prowadzą nauczyciele w szkole i logopeda.
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, do zadań logopedy należy w szczególności:
1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

CEL NADRZĘDNY:

1. Stymulowanie rozwoju mowy i języka tak, aby wszystkie dzieci osiągnęły:
sprawność strony artykulacyjnej, gramatycznej i leksykalnej mowy,
umiejętność sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi,
umiejętność komunikowania o swoich potrzebach i stanach emocjonalnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.
2. Doskonalenie mowy już ukształtowanej.
3. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
4. Wdrażanie do twórczej aktywności słownej.

ZADANIA
1. Usprawnianie narządów mowy.
2. Wywołanie zaburzonych głosek.
3. Doskonalenie słuchu fonematycznego.
4. Rozwijanie słownika czynnego i biernego.
5. Doskonalenie pamięci sekwencyjnej.
6. Ćwiczenie myślenia przyczynowo-skutkowego.

METODY

1. Usprawnianie narządów mowy.
2. Metoda słuchowa – uwrażliwianie dziecka na dźwięki otoczenia, ćwiczenia słuchu fonematycznego (rozróżnianie głosek opozycyjnych, głosek wadliwie i prawidłowo realizowanych)
3. Wyjaśnianie – słowna instrukcja prawidłowego ułożenia narządów mowy,
4. Metoda wzrokowa – naśladowanie przez dziecko układu artykulacyjnego demonstrowanego przez logopedę,
5. Metoda uczulania – uwrażliwianie miejsc artykulacji za pomocą szpatułki
6. Metoda mechaniczna – uzyskiwanie prawidłowego ułożenia narządów mowy z wykorzystaniem szpatułek, patyczków higienicznych,
7. Mowa wydłużona – w przypadku niepłynności mówienia.
8. Naśladowanie naturalnych odgłosów, szmerów,

FORMY

1. Praca grupowa
2. Praca indywidualna


CHARAKTERYSTYKA UCZNIÓW OBJĘTYCH TERAPIĄ LOGOPEDYCZNĄ

Zajęciami objęci są uczniowie szkoły podstawowej– łącznie 27 dzieci.
Nabór na zajęcia został dokonany w oparciu o badania przesiewowe oraz dokładną diagnozę logopedyczną, przeprowadzoną we wrześniu br. (sprawdzenie zdolności wypowiadania się, ocena artykulacji poszczególnych głosek, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, słuchu fizycznego oraz rozumienia poleceń słownych i dłuższych wypowiedzi) jak też rozmowy z wychowawcami grup.

Główne wady wymowy występujące u dzieci to:

1. Parasygmatyzm
2. Sygmatyzm właściwy
3. Rotacyzm
4. Lambdacyzm
5. Kappacyzm,
6. Gammacyzm
7. Mowa bezdźwięczna
8. Nieprawidłowa artykulacja innych głosek:PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Osiągnięcie celów zamierzam uzyskać poprzez odpowiednio dobrane treści, formy, metody. Na zajęciach będę stosować zasady stopniowania trudności, indywidualizacji, systematyczności.
Do pracy z dziećmi z wadami wymowy wykorzystam katy pracy, zestawy różnych obrazków, zestawy ćwiczeń do wywoływania głosek, wierszyki, gry logopedyczne, domina obrazkowe, ilustracje, a także multimedialny program logopedyczny Mtalent – Zajęcia Logopedyczne.

PRZEWIDYWANE EFEKTY

Niniejszy program terapeutyczny ma w efekcie systematycznego stosowania doprowadzić do usprawnienia nieprawidłowości rozwoju językowego, a mianowicie:

wykształcenia podstawy komunikacyjnej,
usprawnienia motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych,
utrwalenia poprawnego wzorca artykulacji głosek,
usprawnienia funkcji mających wpływ na rozwój mowy (pamięci, koncentracji, percepcji słuchowej, wzrokowej, ruchowej i myślenia),
rozwijanie zasobu słownictwa i umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.
PLAN PRACY

ZADANIA
1. Praca organizacyjna
Przygotowanie warsztatu pracy logopedy, zebranie niezbędnych pomocy logopedycznych.
Wrzesień 2021
2. Badania przesiewowe Diagnozowanie logopedyczne
Badanie wszystkich uczniów klas pierwszych, badania kontrolne uczniów uczęszczających na terapię w poprzednim roku szkolnym

Diagnozowanie uczniów wyłonionych w drodze badań wstępnych i wytypowanych przez nauczycieli lub zgłoszonych przez rodziców w zakresie:

sprawdzenie zdolności wypowiadania się,
ocena artykulacji poszczególnych głosek,
ocena budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego,
sprawdzenie słuchu fizycznego
ocena rozumienia poleceń słownych i dłuższych wypowiedzi
wrzesień

- powiadomienie o zakwalifikowaniu na terapię logopedyczną oraz udostępnienie wyników badań zainteresowanym (rodzice, wychowawcy)
październik

3. Organizacja i prowadzenie grupowej oraz indywidualnej terapii logopedycznej
- dążenie do wyrównania deficytów w zakresie motoryki narządów mowy
- nauka prawidłowej artykulacji zaburzonych głosek
- likwidowanie skutków zaburzeń w rozwoju mowy
- usprawnianie aparatu artykulacyjnego poprzez aktywne ćwiczenia motoryczne narządów mowy,
- usprawnianie funkcji oddechowo-fonacyjnych oraz słuchowych poprzez ćwiczenia oddechowe, głosowe jak też słuchowe,
- usprawnianie czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy

- Ćwiczenia polegające na wywoływaniu głosek i ich utrwalaniu:
utrwalenie głoski w: izolacji, sylabach, wyrazach, połączeniach wyrazowych nagłos, śródgłos, wygłos, w zdaniach, dłuższych wypowiedziach kontrolowanych.
prawidłowa artykulacja w swobodnych wypowiedziach
(praca oparta na załącznikach do programu terapii logopedycznej)

- wzbogacenie słownictwa czynnego i biernego,
- usprawnianie słuchu fonematycznego,
- doskonalenie składni i fleksji,
- ćwiczenia płynności mowy,
- ćwiczenia logopedyczne (utrwalające) w postaci kart pracy i zeszytów logopedycznych do nauki
w domu,
Cały rok szkolny

4. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających lub zmniejszających powstawanie zaburzeń w komunikacji językowej w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka
Włączanie i zaangażowanie rodzica lub opiekuna do życia szkolnego, pracy z dzieckiem i zachęta do realizacji zadanego materiału ćwiczeniowego.
Spotkania z rodzicami, których dzieci uczęszczają na terapię logopedyczną,
Kierowanie dzieci w zależności od potrzeb do specjalistów z zakresu laryngologii, foniatrii, ortodoncji, stomatologii i w razie konieczności neurologii.
Cały rok szkolny/wg potrzeb

5. Podnoszenie jakości opieki logopedycznej.
Współpraca z wychowawcami grup, uświadomienie ważności prawidłowej wymowy u dzieci, zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym.
Dokształcanie i doskonalenie umiejętności z zakresu logopedii.
Cały rok szkolny

8. Podsumowanie efektów terapii logopedycznej

Końcowa diagnoza objętych terapią dzieci.
Uzupełnianie dokumentacji – wnioski zalecenia do dalszej pracy.
VI. 2022 r.Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.